Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

70.858

77.125

5.804

0

82.929

             
 

Uitgaven:

70.858

77.125

5.804

0

82.929

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

70.858

77.125

5.804

0

82.929

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

21.868

25.316

975

0

26.291

 

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

21.868

25.316

975

0

26.291

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

48.990

51.809

4.829

0

56.638

 

Grensbewaking (Defensie)

6.100

6.100

0

0

6.100

 

Kustwacht (Defensie)

39.558

42.290

4.286

0

46.576

 

Rechterlijke macht (V&J)

3.332

3.419

543

0

3.962

             
 

Ontvangsten:

4.857

6.120

0

0

6.120

Toelichting

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

Met het oog op de veiligheidssituatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt incidenteel € 8 mln. beschikbaar gesteld aan de Kustwacht. Dit wordt gelijk verdeeld over de jaren 2017 en 2018 voor het plegen van onderhoud en oplossen van het exploitatietekort en de ondersteuning van andere defensieonderdelen aan de Kustwacht.

Beleidsartikel 4 Bevorderen sociaal-economische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

14.676

16.548

4.266

5.153

25.967

             
 

Uitgaven:

14.676

16.548

4.266

5.153

25.967

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

52%

             

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

6.777

4.268

4.416

– 100

8.584

 

Opdrachten

1.668

1.432

0

– 610

822

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

1.668

1.432

0

– 610

822

 

Inkomensoverdrachten

5.009

2.700

0

0

2.700

 

Toeslagen op pensioenen NA

5.009

2.700

0

0

2.700

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

100

136

0

100

236

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

100

136

0

100

236

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

4.416

410

4.826

 

Bijdrage landen

0

0

4.416

410

4.826

             

4.2

Caribisch Nederland

7.899

12.280

– 150

5.253

17.383

 

Subsidies

60

1.060

– 100

– 145

815

 

Subsidies Caribisch Nederland

60

810

– 100

– 145

565

 

Kinderrechten

0

250

0

0

250

 

Opdrachten

4.741

2.603

– 569

– 1.075

959

 

Kinderrechten

1.000

75

0

0

75

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

2.236

2.158

– 554

– 720

884

 

Opdrachten Caribisch Nederland

1.505

370

– 15

– 355

0

 

Inkomensoverdrachten

1.100

3.518

0

400

3.918

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

1.100

3.518

0

400

3.918

 

Bijdragen aan medeoverheden

1.998

5.299

– 531

5.873

10.641

 

Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven

1.498

4.124

– 250

5.273

9.147

 

Kinderrechten

0

675

0

0

675

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

500

500

– 281

600

819

 

Bijdrage aan agentschappen

0

– 200

800

200

800

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

– 200

800

200

800

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

250

0

250

 

Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm.

0

0

250

0

250

             
 

Ontvangsten:

3.213

8.575

4.416

1.420

14.411

Toelichting

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdrage landen

De restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet ten behoeve van het land Aruba.

4.2 Caribisch Nederland

Bijdragen aan medeoverheden

Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven

Voor de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius is € 4 mln. beschikbaar voor de wederopbouw na forse schade door de orkanen Irma en Maria. Dit wordt gebruikt om de eerste schade op de eilanden te herstellen. Deze bijdrage staat los van de € 67 mln. reservering op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius.

Een bedrag van ruim € 1 mln. heeft te maken met diverse overboekingen van diverse Ministeries naar de KR-begroting ten behoeve van de integrale middelen zoals kinderopvang, pilots «werken met een beperking op Bonaire» en geld voor buurtcoaches op Sint Eustatius.

Ontvangsten

Een bedrag van € 1,4 mln. valt vrij als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Participatiemaatschappij voor de Nederlandse Antillen N.V. (NPMNA).

Beleidsartikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

10.325

10.325

             
 

Uitgaven:

186.981

186.981

0

10.325

197.306

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

186.981

186.981

0

0

186.981

 

Leningen

186.981

186.981

0

0

186.981

 

Schuldsanering

186.981

186.981

0

0

186.981

             

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

10.325

10.325

 

Leningen

0

0

0

10.325

10.325

 

Lopende inschrijving Curaçao en St Maarten

0

0

0

10.325

10.325

             
 

Ontvangsten:

28.405

37.813

0

0

37.813

Toelichting

5.2 Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Lopende inschrijving

Sint Maarten heeft eind augustus een lening ontvangen van € 10,3 mln. via de lopende inschrijving ten behoeve van kapitaaluitgaven aan diverse projecten, waaronder de gevangenis en de belastingdienst.

Beleidsartikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

96.000

96.000

             
 

Uitgaven:

0

0

0

96.000

96.000

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

8.1

Wederopbouw

0

0

0

41.000

41.000

 

Subsidies

0

0

0

41.000

41.000

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

0

0

41.000

41.000

             

8.2

Noodhulp

0

0

0

55.000

55.000

 

Opdrachten

0

0

0

5.760

5.760

 

Noodhulp

0

0

0

5.760

5.760

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

1.400

1.400

 

Noodhulp op Sint Maarten

0

0

0

1.400

1.400

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

47.840

47.840

 

Ministerie van I&W

0

0

0

6.600

6.600

 

Ministerie van Defensie

0

0

0

30.700

30.700

 

Ministerie van VWS

0

0

0

3.725

3.725

 

Ministerie van JenV

0

0

0

5.650

5.650

 

Ministerie van OCW

0

0

0

849

849

 

Ministerie van BZ

0

0

0

316

316

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Toelichting

8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Er is € 41 mln. beschikbaar ten behoeve van eventuele liquiditeitssteun aan Sint Maarten voor 2017. Dit bedrag komt uit de € 550 mln. dat gereserveerd staat op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Sint Maarten.

8.2 Noodhulp

Opdrachten, Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

De gevolgen van Orkaan Irma voor St. Maarten, St. Eustatius en Saba zijn enorm. In de afgelopen periode is door verschillende departementen noodhulp geleverd. De afspraak is dat de kosten voor noodhulp centraal gefinancierd worden vanuit de KR-begroting. Daarom is bij najaarsnota € 55 mln. toegevoegd. De meeste kosten zijn gemaakt in het kader van inzet van personeel en materieel van Defensie. Daarnaast hebben I&W, VWS, J&V en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten een aanzienlijke bijdrage geleverd in het kader van noodhulp. I&W heeft schoon drinkwater geleverd, hulp bij afvalverwerking en noodingrepen bij zee- en deltawerken. VWS heeft medische hulp geleverd en J&V heeft kosten gemaakt in het kader van inzet van politie- en DJI-personeel. De vertegenwoordiging heeft lokale benodigdheden ingekocht.

Licence