Base description which applies to whole site

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is de uitgaven voor 2017 te verlagen met EUR 438,8 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een verlaging van de afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

 

Mutatie

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

4,3

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

– 5,1

3.1

Afdracht Europese Unie

– 450,2

Toelichting

Artikel 2.2

Het budget voor bestrijding en terugdringing internationaal terrorisme is vooral verhoogd vanwege extra activiteiten als gevolg van voortzetting van het Nederlandse voorzitterschap van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) tot 2019. Contraterrorisme is ook een prioriteit van Nederland als tijdelijk lid van de VN Veiligheidsraad in 2018.

Artikel 2.4

Belangrijkste oorzaak van de verlaging met EUR 5,1 mln is de lagere afroep voor de contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties, die daardoor lager uitvalt dan eerder geraamd.

Artikel 3.1

De Voorjaarsraming (Spring Forecast) 2017 van de Europese Commissie is bij miljoenennota verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd.

Daarnaast is in de miljoenennota de jaarlijkse technische aanpassing van het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Met de technische aanpassing wordt er in totaal EUR 14 miljard (lopende prijzen) aan marge onder het betalingenplafond van 2016 in gelijke tranches doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020, via de Global Margin for Payments. Daarbij is ook het surplus over 2016 meegenomen. Het doorschuiven van de marges naar latere jaren is vooral het gevolg van vertragingen in de uitvoering van het Europese cohesiebeleid. Dit leidde tot een verlaging van het budget met EUR 385,7 miljoen.

De aanvullende begroting (Draft Amending Budget 6, kortweg DAB 6) waarmee de effecten van de Spring Forecast in de Europese begroting worden verwerkt is pas laat in het jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, waardoor het niet meer mogelijk is dat de effecten van de Spring Forecast op de BNI- en BTW-afdracht nog in 2017 in de afdrachten van 2017 worden verwerkt. Daarom wordt bij Najaarsnota het effect van de Spring Forecast op de Nederlandse BNI- en BTW-afdracht tegengeboekt, wat leidt tot een EUR 64,5 miljoen lagere afdracht in 2017.

Licence