Base description which applies to whole site

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2017 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Deze mutaties zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota 2018 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op begrotingsartikelniveau is in de Rijksbegrotingsvoorschriften omschreven welke ondergrens hiervoor gehanteerd moet worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Als een toelichting nodig is, worden voor de uitwerking daarvan in deze suppletoire begroting vervolgens op subartikelniveau de onderliggende uitgavenmutaties toegelicht, indien deze 10% of meer afwijken ten opzichte van de stand van de ontwerpbegroting 2017, met een minimum van EUR 2 miljoen.

Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op begrotingsartikelniveau toegelicht.

Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2017. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (mutaties uitgaven minus mutaties ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2017 toegenomen met EUR 77,3 miljoen.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)

Uitgaven

Totaal

Wv. ODA

Uitgaven VJN 2017

5.752,0

4.340,8

Totaal mutaties

93,0

112,3

Uitgaven NJN 2017

5.845,0

4.453,1

Ontvangsten

Totaal

Wv. ODA

Ontvangsten VJN 2017

160,2

31,7

Totaal mutaties

16,3

3,8

Ontvangsten NJN 2017

176,6

35,5

De HGIS Standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabel zijn de uitgaven uitgesplitst.

Oorzaken uitgavenmutatie HGIS en ODA-stijging vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)
 

Totaal

Wv. ODA

Bijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)

75,3

76,5

Overboekingen van, naar en binnen de HGIS

38,5

32,0

Desalderingen op ontvangsten

19,2

3,8

Intertemporele kasschuif

   

Verwachte onderuitputting

– 40,1

 

TOTAAL

93,0

112,3

Toelichting uitgaven:

  • Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld. Het ODA budget wordt hierdoor met EUR 76,5 miljoen verhoogd en het non-ODA budget verlaagd met EUR 1,2 miljoen.

  • Er vindt een aantal overboekingen van, naar en binnen de HGIS plaats. Het betreft overhevelingen tussen verschillende departementen waarbij in enkele gevallen middelen uit de HGIS gaan maar ook worden toegevoegd. De belangrijkste mutatie betreft de kapitaalstorting voor 2017 van USD 41,26 miljoen die verband houdt met de toetreding tot de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Als gevolg van een besluit van de OESO-DAC is het mogelijk om 83% van de kapitaalinleg te rapporteren als ODA.

  • Een deel van de meerontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Financiën wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Hier staat tegenover dat de geraamde ontvangsten bij Defensie dalen. Dit komt door minder dan verwachte aanvragen voor Vessel Protection Detachments (VPD’s) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.

  • Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere realisaties dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.

Toelichting ontvangsten:

De ontvangsten binnen de HGIS nemen toe met EUR 16,3 miljoen. Op diverse onderdelen van de begroting zijn mutaties opgenomen. Een deel van deze mutaties wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader op diverse begrotingen te verhogen.

Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Ten slotte dalen de geraamde ontvangsten van het Ministerie van Defensie.

Licence