Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

4.103.957

4.108.571

28.579

– 547

4.136.603

             
 

Uitgaven:

4.103.957

4.109.102

28.579

– 1.084

4.136.597

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

1.1

Betaalbaarheid

4.096.795

4.102.172

30.116

– 2.079

4.130.209

 

Subsidies

45.724

20.474

100

– 2.378

18.196

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

175

260

100

0

360

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.922

6.922

0

– 2.400

4.522

 

Huisvestingsvoorziening statushouders

37.500

10.000

0

0

10.000

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

2.100

0

0

2.100

 

Woonconsumentenorganisaties

1.127

1.192

0

22

1.214

 

Opdrachten

867

1.248

30.129

514

31.891

 

WSW Risicovoorziening

0

531

111

424

1.066

 

NHG Risicovoorziening

0

0

30.018

0

30.018

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

867

717

0

90

807

 

Inkomensoverdrachten

4.035.882

4.063.900

0

0

4.063.900

 

Huurtoeslag

4.035.882

4.063.900

0

0

4.063.900

 

Bijdrage aan agentschappen

12.585

14.413

284

732

15.429

 

Dienst van de Huurcommissie

8.326

13.228

170

1.058

14.456

 

ILT Autoriteit woningcorporaties

635

635

18

– 250

403

 

RVO Uitvoeringskosten BEW

2.870

0

76

– 76

0

 

RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders

754

550

20

0

570

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.737

2.137

– 397

– 947

793

 

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

1.737

2.137

– 397

– 947

793

             

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.162

6.930

– 1.537

995

6.388

 

Subsidies

1.926

2.786

– 800

8

1.994

 

Samenwerkende kennisinstellingen

1.926

2.786

– 800

8

1.994

 

Opdrachten

2.386

1.138

736

87

1.961

 

Basisonderzoek en verkenningen

2.386

1.138

736

87

1.961

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

2.850

3.006

– 1.473

900

2.433

 

Basisonderzoek en verkenningen

2.850

3.006

– 1.473

900

2.433

             
 

Ontvangsten:

425.000

479.454

30.129

8.353

517.936

Toelichting

1.1 Betaalbaarheid

Subsidies

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

De raming van de uitgaven voor de regelingen Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) wordt verlaagd. Er is sprake van een lager aantal rechthebbenden als gevolg van inkomenstoetsen en verhuizingen. Ook komt de gemiddelde bijdrage als gevolg van inkomenstoetsen lager uit.

Opdrachten

NHG Risicovoorziening (afdracht NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voorde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Basisonderzoek en verkenningen

De EU-aanbesteding van onderdelen van het WoON 2018 onderzoek loopt uit, waardoor het niet meer mogelijk is om de eerste tranche van dit onderzoek in 2017 te betalen.

Ontvangsten

Het resultaat van de Starterslening is terugontvangen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

111.500

395.543

1.501

– 80.605

316.439

             
 

Uitgaven:

64.510

174.553

1.501

– 605

175.449

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

97%

             

2.1

Energie en bouwkwaliteit

51.842

81.352

– 97

– 4.925

76.330

 

Subsidies

39.228

74.097

904

– 2.154

72.847

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

2.500

4.174

264

1.611

6.049

 

Beleidsprogramma Bouwregelgeving

1.228

2.047

34

795

2.876

 

Energiebesparing Koopsector

35.300

47.156

606

– 4.110

43.652

 

Energiebesparing Huursector

200

0

0

0

0

 

FES IAGO

0

720

0

– 450

270

 

Fonds duurzaam funderingsherstel

0

20.000

0

0

20.000

 

Opdrachten

2.910

3.362

– 68

– 978

2.316

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

1.500

1.500

– 15

– 481

1.004

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

1.410

1.862

– 53

– 497

1.312

 

Bijdrage aan agentschappen

9.329

3.218

– 479

– 1.572

1.167

 

Dienst Publiek en Communicatie

800

800

20

324

1.144

 

Diverse Agentschappen

700

700

– 700

0

0

 

ILT Handhaving Energielabel

500

0

0

0

0

 

ILT Toezicht EU-Bouwregelgeving

50

50

1

– 28

23

 

RVO Uitvoering Energieakkoord

7.279

1.668

200

– 1.868

0

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

0

500

– 500

0

0

 

Toelatingsorganisatie

0

500

– 500

0

0

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

375

175

46

– 221

0

 

Economische Zaken (beleidsprogramma Energiebesparing)

225

25

0

– 25

0

 

Infrastructuur en Milieu (omgevingsloket)

150

150

46

– 196

0

             

2.2

Woningbouwproductie

9.968

16.766

1.588

4.454

22.808

 

Subsidies

350

400

0

– 169

231

 

Beleidsprogramma Woningbouw

350

400

0

– 169

231

 

Opdrachten

1.173

776

0

– 449

327

 

Beleidsprogramma Woningbouw

1.173

776

0

– 449

327

 

Bijdrage aan agentschappen

8.445

15.590

1.588

5.072

22.250

 

RVO Beleidsprogramma Woningbouw

8.445

15.590

1.588

5.072

22.250

             

2.3

Kwaliteit woonomgeving

2.297

2.869

– 1

– 134

2.734

 

Subsidies

1.165

1.436

– 189

130

1.377

 

Beleidsprogramma woonomgeving

1.165

1.436

– 189

130

1.377

 

Opdrachten

1.132

1.433

– 197

61

1.297

 

Beleidsprogramma woonomgeving

1.132

1.433

– 197

61

1.297

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

385

– 325

60

 

Beleidsprogramma woonomgeving

0

0

385

– 325

60

             

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

403

73.566

11

0

73.577

 

Leningen

0

72.800

0

0

72.800

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

72.800

0

0

72.800

 

Bijdrage aan agentschappen

403

766

11

0

777

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

403

766

11

0

777

             
 

Ontvangsten:

91

91

0

0

91

2. Verplichtingen

STEP verplichting

De vrije ruimte aan verplichtingen wordt doorgeschoven naar 2018. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats in 2018 en 2019.

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Subsidies

Energiebesparing Koopsector

Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mm.) toegevoegd.

Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mm.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

Bijdrage aan agentschappen

RVO Uitvoering Energieakkoord

Het budget voor RVO energielabel wordt gebruikt om het restant van de jaaropdracht 2017 te betalen. Het budget wordt hierbij overgeheveld naar artikel 2.2 Bijdrage aan agentschappen.

2.2 Woningbouwproductie

Subsidies

RVO beleidsprogramma Woningbouw

Op het totaal van de beschikbare budgetten voor het RVO is een tekort van € 3 mln. ontstaan. Het bevoorschottingspercentage voor 2017 is te laag gebleken en wordt daarom aangepast aan de bestaande afspraken met het RVO. Als gevolg hiervan wordt het budget voor het RVO met € 3 mln. opgehoogd. Hiervan komt € 1,8 mln. van artikel 2.1 Bijdrage aan agentschappen.

Daarnaast continueert BZK een aantal activiteiten bij RVO middels een aanvullende opdracht aan het RVO voor 2017 (€ 2 mln.). De opdracht behelst activiteiten op het gebied van woningbouw en het energieakkoord. De opdracht wordt in 2017 verstrekt en loopt door in 2018.

Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

18.234

50.784

– 3.095

594

48.283

             
 

Uitgaven:

18.234

50.784

– 3.095

594

48.283

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

95%

             

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

18.234

50.784

– 3.095

594

48.283

 

Subsidies

3.600

3.600

0

0

3.600

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

200

0

0

200

 

A&O-fonds

3.400

3.400

0

0

3.400

 

Opdrachten

7.669

10.409

1.433

– 829

11.013

 

Bedrijfsvoering Rijk

7.669

10.409

1.433

– 829

11.013

 

Bijdrage aan agentschappen

6.965

36.775

– 4.528

1.350

33.597

 

FMHaaglanden

0

5.200

– 4.750

– 450

0

 

Logius

1.560

1.560

28

490

2.078

 

UBR

0

7.200

0

100

7.300

 

UBR Arbeidsmarkt Communicatie

5.405

5.405

194

1.010

6.609

 

P-Direkt

0

2.210

0

0

2.210

 

Rijkswaterstaat

0

0

0

200

200

 

SSC-ICT

0

15.200

0

0

15.200

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

0

0

0

73

73

 

Bijdrage aan de VNG

0

0

0

73

73

             
 

Ontvangsten:

0

89.454

0

0

89.454

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

Betreft een aantal overboekingen waaronder bijdragen van de departementen ten behoeve van de rijks-brede ICT voorzieningen die zijn bestemd voor de uitvoering van het programma CIO Rijk in 2017.

Bijdrage aan agentschappen

FMHaaglanden

Conform de regeling agentschappen heeft WenR het surplus eigen vermogen over 2016 afgeroomd. Nadat saldering met het aanzuiveren van de negatieve eigen vermogens bij andere SSO’s die ressorteren onder BZK had plaatsgevonden, is besloten om het restantbedrag in te zetten voor de uitvoering van het programma «kiezen voor kwaliteit». Dit programma heeft tot doel om de dienstverlening verder te verbeteren. Echter de uitgaven omtrent dit programma vinden pas in komende jaren plaats, zodoende is € 1,5 mln. doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020.

Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

125.453

106.879

2.015

1.440

110.334

             
 

Uitgaven:

125.453

106.879

2.015

1.440

110.334

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

96%

             

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

44.678

47.546

701

1.150

49.397

 

Bijdrage aan agentschappen

44.678

47.546

701

1.150

49.397

 

Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ

33.279

33.979

1.355

1.300

36.634

 

waarvan:

         
 

begroting I, de Koning

15.173

       
 

begroting IIA, Tweede Kamer en Eerste Kamer

6.282

       
 

begroting IIB, Overige Hoge College's van Staat

8.246

       
 

begroting III, Ministerie van AZ

2.643

       
 

RVB Bijdragen voor monumenten

5229

5229

115

0

5344

 

RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting

6.170

8.338

– 769

– 150

7.419

             

6.2

Beheer materiële activa

80.775

59.333

1.314

290

60.937

 

Opdrachten

4.711

4.711

68

0

4.779

 

Onderhoud en beheerkosten1

4.711

4.711

68

0

4.779

 

Bekostiging

61.525

43.238

905

290

44.433

 

Zakelijke lasten

61.525

43.238

905

290

44.433

 

Bijdrage aan agentschappen

14.539

11.384

341

0

11.725

 

RVB

14.539

11.384

341

0

11.725

             
 

Ontvangsten:

138.734

124.772

0

4.900

129.672

1

Tot en met de begroting 2017 was de benaming van de regel «Beheer en plankosten».

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

Bijdragen aan RVB voor huisvesting koninklijk huis, HoCoSta’s en AZ

Door een incidentele verhoging van het investeringsniveau is € 1,3 mln. meer benodigd dan waarmee rekening was gehouden.

Ontvangsten

Als gevolg van een systeemwijziging zijn er incidenteel meer ontvangsten.

Daarnaast zijn er extra ontvangsten voor vervreemding door onder andere de verkoop van paleis Soestdijk en zijn er meer ontvangsten met betrekking tot veilingopbrengsten van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.

Licence