Base description which applies to whole site

3.1 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

65.918

 

3.363

69.281

Omzet overige departementen

115.584

 

8.678

124.262

Omzet derden

7.198

 

730

7.928

Rentebaten

0

 

0

0

Vrijval voorzieningen

0

 

446

446

Bijzondere baten

0

 

0

0

Totaal baten

188.700

0

13.216

201.916

         

Lasten

     

0

Apparaatskosten

187.221

0

16.910

204.131

– Personele kosten

118.896

 

18.031

136.927

Waarvan eigen personeel

102.291

 

11.639

113.930

Waarvan externe inhuur

12.453

 

6.936

19.389

Waarvan overige personele kosten

4.151

 

– 543

3.608

– Materiële kosten

68.326

 

– 1.121

67.205

Waarvan apparaat ICT

4.596

 

3.403

7.999

Waarvan bijdrage aan SSO's

11.334

 

3.898

15.232

Waarvan overige materiële kosten

52.396

 

– 8.422

43.974

Rentelasten

0

 

3

3

Afschrijvingskosten

1.479

 

– 132

1.347

– Materieel

790

 

– 49

741

Waarvan apparaat ICT

41

 

– 32

9

– Immaterieel

689

 

– 84

605

Overige lasten

0

0

35

35

– Dotaties voorzieningen

0

 

35

35

– Bijzondere lasten

0

 

0

0

Totaal lasten

188.700

0

16.815

205.515

         

Saldo van baten en lasten

0

0

– 3.598

– 3.598

Toelichting

Baten

Omzet

De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten van UBR|RBO en UBR|HIS. Bij UBR|RBO is de verwachting dat de omzet in 2017 met bijna € 7 mln. stijgt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. Deze groei is een gevolg van de inbesteding van de beveiliging van het Rijk bij UBR|RBO, waarvan de effecten groter zijn dan werd verwacht bij de ontwerpbegroting 2017. De hogere omzet bij UBR|HIS (€ 3 mln.) is vooral een gevolg van het Rijksbrede programma IWR-aanbestedingen.

Lasten

Apparaatskosten

De verwachte toename van de personele kosten zijn vooral een gevolg van de uitbreiding van de activiteiten.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is gevolg van onderstaande ontwikkelingen bij de personele kosten. Er is rekening gehouden met de effecten van de recent bereikte resultaten van de nieuwe CAO Rijk 2017 (+1,4%). Als gevolg hiervan nemen de personele kosten bij UBR in 2017 met € 1,4 mln. toe, waar in de tarieven 2017 geen dekking tegenover staat. Daarnaast zijn de pensioenpremies ABP met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 12%. Bij de bepaling van de indexering van de tarieven UBR 2017 is geen rekening gehouden met de stijging van pensioenlasten zoals die zich in 2017 heeft voorgedaan. Op UBR-niveau betekent dit een extra werkgeverslast van € 1,5 mln.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

7.872

 

10.574

18.446

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

188.700

 

12.770

201.470

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 187.221

 

– 16.501

– 203.722

2.

Totaal operationele kasstroom

1.479

0

– 3.731

– 2.252

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

 

0

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.000

0

0

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

7.225

7.225

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 384

 

0

– 384

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

 

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 384

0

7.225

6.841

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

7.967

0

14.068

22.035

Toelichting

De rekening-courant RHB op 1 januari 2017 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2017. Daarnaast is de operationele kasstroom verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten. Het moederdepartement heeft het negatieve eigen vermogen van eind 2016 aangevuld tot nihil.

Licence