Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

840.560

868.101

479.307

– 114.339

364.968

Uitgaven

536.678

579.972

468.296

– 10.369

457.927

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

100%

   

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

393.272

274.917

– 2.319

272.598

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

212.864

137.769

4.502

142.271

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

17.129

17.636

312

17.948

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

133.875

100.512

– 8.462

92.050

1.01.04 Maaswerken

23.044

29.404

19.000

1.329

20.329

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

173.897

184.358

– 6.110

178.248

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

43.320

5.046

25

5.071

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

4.901

5.009

0

5.009

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

130.577

179.312

– 6.135

173.177

1.03 Studiekosten

9.008

12.803

9.021

– 1.940

7.081

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

12.803

9.021

– 1.940

7.081

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

190.804

192.207

920

193.127

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

160.592

160.837

– 246

160.591

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

3.480

3.480

– 601

2.879

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

22.440

22.466

1.176

23.642

1.09.04 Overige ontvangsten HWBP

0

0

0

617

617

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

4.292

5.424

– 26

5.398

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 113 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • Ruimte voor de Rivier (– € 20 miljoen): Omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de afwikkeling van het contract met de opdrachtnemer zijn voor Ruimte voor de Rivier in 2017 minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Deze verplichtingen schuiven door naar latere jaren.

  • Houtribdijk (– € 11 miljoen): Voor het project Houtribdijk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan in 2017 dan eerst was voorzien. Dit komt doordat de aanbesteding lager was dan verwacht.

  • Zandmaas (– € 23 miljoen): Voor het project Zandmaas is in 2017 voor € 23 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Als gevolg van vertraging bij de voorbereiding van in te dienen projectbesluiten in het kader van de bestuursovereenkomst Sluitstuk Kaden (als gevolg van overschrijding geraamde kosten van een aantal dijkringen) bij het waterschap Limburg is in 2017 het aangevraagde verplichtingenbudget niet gerealiseerd.

  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (– € 36 miljoen): Voor de projecten Zwakke Schakels Kust West Zeeuws Vlaanderen (€ 4 miljoen), Eiland van Dordrecht Oost (€ 4,5 miljoen), Dijkversterking Spui Oost (€ 16 miljoen), Dijkversterking Hoekse Waard Noord (€ 10 miljoen) en Dijkversterking Hoekse Waard Zuid (€ 1 miljoen) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is fase 1 afgerekend en daarmee gaat het verplichtingen saldo omlaag.

  • Daarnaast zijn in 2017 minder verplichtingen aangegaan, doordat de aanbesteding lager is dan verwacht. Het betreft de volgende projecten: IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 4 miljoen), IJsseldijk (€ 2 miljoen), Ravenstein Lith (€ 2 miljoen) en Lauwersmeer-Vierhuizengat (€ 9 miljoen).

1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is ca € 6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Bij het project IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is door vertraging in het verkrijgen van de hoofdvergunning € 2,3 miljoen niet betaald in 2017. Verder is er sprake van lagere realisatie op het project Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) voor € 0,7 miljoen en het project Flakkeese spuisluis € 0,6 miljoen. De vertraging bij de WTI is het gevolg van de nieuwe normsystematiek. Het lagere realisatie bij de Flakkeese Spuisluis is het gevolg van te laat ontvangen facturen. Bij het project Ravenstein – Lith is € 2,4 miljoen minder gerealiseerd in 2017. Dit deel wordt pas in 2018 beschikt.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

52.358

48.353

23.199

– 15.623

7.576

Uitgaven

38.973

44.917

16.847

– 5.450

11.397

Waarvan juridisch verplicht

 

23%

200%

   

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

42.262

14.492

– 5.165

9.327

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

9.500

0

0

0

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

32.762

14.492

– 5.165

9.327

2.03 Studiekosten

2.045

2.655

2.355

– 285

2.070

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

2.655

2.355

– 285

2.070

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

1

1

– 1

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

1

1

– 1

0

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere realisatie verplichtingen hangt voor € 2,9 miljoen samen met de uitgaven. Het resterende saldo in de verplichtingen van € 10 miljoen, wordt met name veroorzaakt door het innovatieprogramma KRW (€ 5 miljoen) dat is afgerond en door een neerwaartse bijstelling van de verplichting Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (€ 5 miljoen).

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland waarvoor een deel van de voorgenomen baggerwerkzaamheden – die zich in de verkenning/planvorming fase bevindt – later zullen worden uitgevoerd. Verder is aan Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidie verstrekt ten behoeve van de verkenning van de Klimaatbestendige Wateraanvoerroute Midden-Nederland, waarvan de kosten voor de werkzaamheden in 2017 lager zijn uitgevallen.

De overige € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen voor de volgende onderdelen:

  • Maatregelen Friese Ijsselmeerkust. De provincie Friesland heeft het plan van aanpak nog niet volledig uitgewerkt. Het door IenW toegezegde financieringsdeel zal derhalve in 2018 worden toegekend.

  • Robuuste natuurlijke oevers. De ingediende plannen voldeden (nog) niet aan de gestelde eisen/criteria. Eind 2017 is een aangescherpt plan ingediend dat op korte termijn beoordeeld wordt om te bepalen of er in 2018 wel tot realisatie overgegaan kan worden.

  • Geplande werkzaamheden vervolg Roode Vaart. Door een vertraging van de Europese aanbesteding zal realisatie pas in 2018 gaan plaatsvinden.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

132.041

138.932

147.836

– 6.124

141.712

Uitgaven

169.466

172.653

186.747

– 7.291

179.456

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

97%

   

3.01 Watermanagement

7.031

7.031

7.162

 

7.162

3.01.01 Watermanagement

7.031

7.031

7.162

 

7.162

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

7.031

7.162

 

7.162

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

165.622

179.585

– 7.291

172.294

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

109.291

111.354

 

111.354

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

109.291

111.354

 

111.354

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

11.636

15.731

 

15.731

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

11.636

15.731

 

15.731

3.02.03 Vervanging

41.621

44.695

52.500

– 7.291

45.209

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

Verplichtingen

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 7,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

   

6.200

 

6.200

Uitgaven

   

6.200

 

6.200

Waarvan juridisch verplicht

         

4.01 Experimenteerprojecten

   

6.200

 

6.200

4.01.01 Experimenteerprojecten

   

6.200

 

6.200

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

         

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

         

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

   

3.200

 

3.200

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

   

3.200

 

3.200

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

133.414

132.354

288.800

– 836

287.964

Uitgaven

133.415

132.438

288.884

– 562

288.322

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

5.01 Apparaat

218.112

218.495

226.314

– 312

226.002

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

2.196

1.815

– 312

1.503

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

216.299

224.499

 

224.499

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

216.299

224.499

 

224.499

5.02 Overige uitgaven

63.703

62.203

62.570

– 250

62.320

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

60.582

61.375

39

61.414

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

60.582

61.375

39

61.414

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

1.621

1.195

– 289

906

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

– 148.260

     

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

– 148.260

     

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.04 Reserveringen

         

5.04.01 Reserveringen

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

127.032

127.032

4

127.036

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

127.032

127.032

4

127.036

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

717.851

649.132

655.019

 

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

655.019

 

655.019

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

655.019

 

655.019

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

20.495

53.488

19.669

– 5.313

14.356

Uitgaven

26.124

37.213

10.709

– 3.687

7.022

Waarvan juridisch verplicht

 

55%

100%

   

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

34.735

8.207

– 2.326

5.881

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

34.735

8.207

– 2.326

5.881

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

48

282

2

284

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

48

282

2

284

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

279

282

 

282

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

2.430

2.220

– 1.363

857

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

2.430

2.220

– 1.363

857

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

 

224

224

– 133

91

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

224

224

– 133

91

Verplichtingen

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen. Hierdoor is vertraging bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden in de aanbestedingsprocedure ontstaan.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie. De lagere uitgaven is het gevolg van vertragingen, veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Het saldo wordt veroorzaakt door een opgelopen vertraging in de opstartfase van de Delta-aanpak Waterkwaliteit doordat overleg met de betrokken partijen over concrete aanpak en uitfinanciering meer tijd in beslag nam dan was voorzien.

Licence