Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

855.509

2.570

22.401

880.480

841.111

– 39.369

Garantieverplichtingen

50.037

 

56

50.093

15.156

– 34.937

UITGAVEN

804.513

2.371

20.292

827.176

817.051

– 10.125

             

Garanties

   

56

56

56

 

Schatkistbankieren

   

56

56

56

 
             

Bekostiging

776.346

– 1.817

18.432

792.961

792.372

– 589

WO-groen

185.670

32

3.984

189.686

189.686

 

HBO-groen

83.758

521

3.066

87.345

87.624

279

MBO-groen

163.098

 

3.612

166.710

166.710

 

Wachtgelden

14.404

 

218

14.622

14.572

– 50

VMBO-groen

327.046

 

7.552

334.598

333.780

– 818

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor

2.370

– 2.370

 

0

   
             

Subsidies

26.692

4.188

1.614

32.494

22.713

– 9.781

Aanvullende onderwijssubsidies

25.303

– 412

1.960

26.851

19.435

– 7.416

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

1.322

 

27

1.349

900

– 449

Educatie

67

4.600

– 373

4.294

2.377

– 1.917

             

Opdrachten

37

 

1

38

364

326

Kennisverspreidingsprojecten

37

 

1

38

364

326

             

Bijdragen aan agentschappen

1.438

 

189

1.627

1.546

– 81

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

1.200

 

39

1.239

1.239

 

Bijdrage DUO

238

 

150

388

307

– 81

             

ONTVANGSTEN

75

 

56

131

132

1

Toelichting op de verplichtingen

De beschikbare € 50 mln voor verplichtingen schatkistbankieren van groene onderwijsinstellingen hoefde voor € 35 mln niet te worden aangesproken. Er werd € 9 mln minder op subsidies verplicht omdat verplichtingen in eerdere jaren meerjarig waren vastgelegd. Er werden voor € 5 mln meer verplichtingen bekostiging aangegaan in aansluiting op stijging van prijzen.

Toelichting op de uitgaven

De € 7,4 mln lagere uitgaven op aanvullende onderwijssubsidies is veroorzaakt door vertraging van projecten Regeling praktijkleren en groene plus. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.

De € 1,9 mln lagere uitgaven op Educatie is veroorzaakt door vertraging van projecten Jong Leren Eten/DuurzaamDoor. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.

Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

Stand 1/1/2017

197

+ Stortingen

56

– Onttrekkingen

 

Stand per 31/12/2017

253

Licence