Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit

Bedragen x € 1.000
 

(1)

Stand vastgestelde begroting 2017

(2)

Mutaties 1e

suppletoire begroting 2017

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotverschillen

(+ of -)

VERPLICHTINGEN

124.509

– 14.558

– 3.413

106.538

111.508

4.970

Waarvan garantieverplichtingen

       

4.400

4.400

UITGAVEN

125.645

– 14.568

– 173

110.904

115.829

4.925

             

Subsidies

3.399

 

574

3.973

8.225

4.252

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.805

 

67

1.872

6.106

4.234

Natuur en biodiversiteit op land

822

 

507

1.329

1.329

 

Beheer Kroondomein

772

   

772

790

18

             

Leningen

29.745

– 2.000

– 600

27.145

26.731

– 414

Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)

29.745

– 2.000

– 600

27.145

26.731

– 414

             

Opdrachten

25.208

– 1.749

– 3.348

20.111

17.483

– 2.628

Natuur en Biodiversiteit Grote wateren

9.674

– 1.833

– 2.178

5.663

5.547

– 116

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

8.044

– 115

– 222

7.707

6.099

– 1.608

Overige stelsel activiteiten

1.859

 

– 186

1.673

1.543

– 130

Internationale Samenwerking

3.785

– 758

407

3.434

3.480

46

Natuur en Biodiversiteit op land

1.351

957

– 1.169

1.139

372

– 767

Caribisch Nederland

495

   

495

443

– 52

             

Bijdragen aan medeoverheden

7.621

– 6.100

– 127

1.394

1.459

65

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

6.117

– 6.100

– 17

     

Caribisch Nederland

1.504

 

– 110

1.394

1.459

65

             

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

25.446

 

1.095

26.541

26.688

147

Staatsbosbeheer

25.446

 

1.095

26.541

26.688

147

             

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.081

221

 

1.302

1.103

– 199

Contributies

1.081

221

 

1.302

1.103

– 199

             

Bijdragen aan agentschappen

33.145

– 4.940

2.233

30.438

34.140

3.702

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

23.638

– 4.940

1.911

20.609

24.311

3.702

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

9.507

 

322

9.829

9.829

 
             

ONTVANGSTEN

69.282

1.600

– 4.997

65.885

65.691

– 194

Landinrichtingsrente

40.161

 

– 1.130

39.031

40.581

1.550

Verkoop gronden

25.000

   

25.000

20.000

– 5.000

Overige

4.121

1.600

– 3.867

1.854

5.110

3.256

Toelichting op de verplichtingen

Het hogere verplichtingen zijn een saldo van plussen en minnen. De belangrijkste redenen voor het hogere saldo zijn:

  • De Provincie Limburg heeft voor € 4,4 mln een beroep gedaan op een in 2002 afgegeven garantie voor het project Ruimte voor Ruimte, omdat bij de eindafrekening van het project een verlies optreedt.

  • De opvangkosten van een partij in beslag genomen schildpadden van € 0,8 mln.

Beide posten zijn aan de Kamer gemeld in de brief over de Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 (Kamerstuk, 34 775 XIII, nr. 124).

Toelichting op de uitgaven

De hogere uitgaven voor subsidies worden veroorzaakt door de uitgaven voor het project Ruimte voor Ruimte (zie verplichtingen).

De lagere uitgaven voor opdrachten zijn het gevolg van vertragingen in de ondersteuning van het programma «Naar Nationale Parken van Wereldklasse» en vertragingen in de uitgaven voor activiteiten voor natuurinclusieve landbouw. Daarnaast waren er in 2017 kosten geraamd voor afronding van de laatste landinrichtingsprojecten. Bij de realisatie van deze projecten die over een langere periode liepen, was steeds spraken van uitgaven en inkomsten die niet in hetzelfde jaar hoefden te vallen. Als gevolg van dergelijke fluctuaties was er in 2017 enkel sprake van uitgaven waartegenover geen inkomsten meer stonden. De kosten vielen echter lager uit dan geraamd.

De hogere uitgaven voor agentschappen heeft als reden, dat de opdracht aan RVO.nl een aantal taken omvat, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal aanvragen (vergunningverlening en bezwaar en beroep in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet).

Licence