Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

II. Verdiepingshoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 tot de stand van de ontwerpbegroting 2017. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn. Onderstaande toelichtingen hebben betrekking op meerdere artikelen.

Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen.

Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen veel lager dan de oude tarieven 2016. Met de nieuwe tarieven betalen de departementen in totaliteit minder dan het oude tarief. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 142 mln. Vanaf 2017 leidt dit tot een verlaging van het budget oplopend naar € 167 mln. in 2020 voor de RVB specialties en kantoren.

Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd, tegen een fors lagere rente. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt dit gecorrigeerd

Maatregelen strafrechtketen

Ter dekking van de taakstelling strafrechtketen zijn een aantal maatregelen genomen om besparingen te realiseren. Het pakket maatregelen bevat diverse efficiency voorstellen en modernisering voorstellen.

Taakstelling 2017 bedrijfsvoering

Binnen VenJ is in 2017 een taakstelling van € 10 mln. verwerkt op bedrijfsvoering om zodoende een additionele besparing van € 10 mln. te realiseren ten behoeve van de financiële problematiek van VenJ

31. Nationale Politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 31 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

5.199.190

5.127.123

5.014.207

4.976.848

4.997.725

4.958.474

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

248.371

46.700

27.000

27.000

27.000

27.000

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

141.013

126.920

124.090

123.151

123.676

122.690

– Intensiveringsmiddelen Politie Regeerakkoord

0

0

69.900

69.900

75.600

75.600

– Intensivering nationale politie Voorjaarsnota

0

11.300

27.000

49.000

55.000

65.000

– Maatregelen nationale politie

0

– 9.000

– 84.000

– 13.000

– 13.000

– 47.000

– Intensivering nationale politie Miljoenennota

0

230.000

283.000

265.000

234.000

227.000

– Asiel Nationale Politie

0

16.000

0

0

0

0

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

0

– 8.067

– 7.615

– 7.364

– 7.525

– 7.525

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

5.084

4.571

4.331

4.243

4.144

4.144

– Cie hoekstra, dna-inhaalslag en implementatie

0

1.790

1.007

457

107

107

– Diversen

4.512

642

128

72

190

564

Stand ontwerpbegroting 2017

5.598.170

5.547.979

5.459.048

5.495.307

5.496.917

5.426.054

Verplichting

5.587.785

5.546.131

5.458.148

5.495.127

5.496.917

5.426.054

Intensiveringsmiddelen Politie Regeerakkoord

Naar aanleiding van het laatste Regeerakkoord zijn middelen gereserveerd ten behoeve van Veiligheid. Bij Begrotingsvoorbereiding 2014 en 2015 zijn respectievelijk de eerste tranche en de 2e tranche tot en met 2017 overgeheveld naar de begroting van VenJ. De resterende 2e tranche middelen, vanaf 2018 worden hierbij vanuit de Aanvullende post overgeheveld naar de begroting van VenJ. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

Intensivering nationale politie Voorjaarsnota

Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de nu voorziene omvang van het budget met de lasten bij de politie volgend uit de vastgestelde voornemens. Met het oog op de ontwikkelingen in binnen- én buitenland, moet de politie over voldoende mankracht en kwaliteit beschikken. Met deze investering zorgde het kabinet voor een eerste stap naar een gedegen meerjarig financieel fundament. De politie kan de ontwikkeling van haar organisatie en het presterend vermogen waarmaken, zoals opgenomen in het inrichtingsplan en de herijkingsnota.

Naast korte termijn investeringen in de opsporing, wil het kabinet een kwaliteitsslag maken in de wijken. Door de noodzakelijke aandacht voor terrorismebestrijding en vreemdelingen is de wijkagent de afgelopen jaren ook op andere gebieden ingezet. Vanaf volgend jaar zal de wijkagent weer worden ingezet voor zijn reguliere taken. Daarnaast wordt de bezetting van de wijkagentenfunctie in 2017 verhoogd van 94% naar gemiddeld 97%. De wijkagent zal bovendien minimaal 80% van zijn tijd aan de wijk besteden. Ook komen er voldoende operationele experts voor de complexe taken in de wijken. We zorgen voor voldoende voorzieningen, zoals voertuigen, uitrusting en ICT.

Maatregelen politie

Er wordt een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd bij de politie zonder de sterkte aan te tasten. Er zijn mogelijkheden om bij de uitgaven voor Operationeel en Beheer doelmatiger te werken; dit levert structureel 18 mln. op. Na voltooiing van de transitie valt er in 2020 een bedrag vrij van 34 mln. Tot slot wordt het besluit Financieel Beheer Politie aangepast waardoor het mogelijk wordt de voorziening ambtsjubilea (72 mln.) te laten vervallen, hier voorzien in 2018.

Intensivering Nationale politie Miljoenennota

Met deze investering zorgt het kabinet voor een gedegen meerjarig financieel fundament, conform de bevindingen uit het onderzoek «Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016–2020». De politie kan de ontwikkeling van haar organisatie en het presterend vermogen waarmaken, zoals opgenomen in het inrichtingsplan en de herijkingsnota.

Asiel Nationale Politie

In 2017 is € 16 mln. beschikbaar gesteld om de extra kosten als gevolg van de hoge asielinstroom te kunnen dekken. Het betreffen kosten voor de identificatie van asielzoekers in het proces.

Opbouw ontvangstenramingen art. 31 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie

17.403

0

0

0

0

0

– Inzet asielreserve

0

16.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

17.903

16.500

500

500

500

500

Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de openstaande bijzondere rijksbijdragen komen niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

Inzet asielreserve

De stijging van de asielinstroom leidt tot hoger kosten bij Nationale politie. Voor deze kosten wordt vanuit de asielreserve € 16 mln. ingezet.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 32 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

1.443.296

1.314.268

1.296.327

1.298.394

1.307.838

1.340.631

Mutatie NvW 2016

23.916

32.457

32.652

32.720

32.793

0

Amendementswet 2016

353

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

23.186

66.723

65.572

49.704

39.299

28.999

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

30.354

27.132

26.798

26.878

27.109

27.109

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

– 1.142

– 45.425

– 39.175

– 54.700

– 46.209

– 46.209

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

26.577

25.179

23.940

23.173

21.856

21.856

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

64.773

– 11.492

– 14.547

343

– 3.987

0

– Kwaliteitsverbetering Rechtspraak (prijsafspraak)

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

– Maatregelen strafrechtketen

0

0

– 5.000

– 15.000

– 21.000

– 23.000

– Asiel Raad v.d. Rechtspraak (RvdR)

0

16.200

0

0

0

0

– Asiel Rechtsbijstand toevoeging

0

13.332

0

0

0

0

– Raad voor de rechtspraak (PMJ, excl. asiel)

– 1.700

– 4.400

– 7.000

– 6.200

– 9.800

– 2.900

– Verwerking gevolgen rvb-tariefsverlaging onderhuur om, rvdk en nifp.

0

3.745

3.217

4.530

3.812

3.812

– Breed moratorium

0

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

– Tegenvaller rechtsbijstand

3.000

0

0

0

0

0

– Taakstelling 2017 bedrijfsvoering

0

– 2.740

0

0

0

0

– Diversen

1.610

– 3.269

– 2.754

– 2.662

– 2.262

– 1.970

Stand ontwerpbegroting 2017

1.614.223

1.469.910

1.418.230

1.395.380

1.387.649

1.386.528

Verplichtingen

1.614.223

1.469.910

1.418.230

1.395.380

1.387.649

1.386.528

Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

Als gevolg van de van het nieuwe agentschap Rijksvastgoedbedrijf moeten de departementen hun egalisatieschuld die zij in het vorige Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties hadden opgebouwd bij de Rijksgebouwendienst, voor 1 januari 2017 aflossen. Aangezien de reguliere aflossing via de gebruiksvergoeding liep, is voor het aflossen van de totale schuld ultimo 2016 een kasschuif nodig. VenJ heeft ervoor gekozen deze over de periode 2017–2020 te laten lopen. Voor de restantschuld ultimo 2020 heeft VenJ uit de vrijgevallen middelen door de tariefsverlaging bij het RVB budget gereserveerd op artikel 91. Dit budget wordt in deze kasschuif ook meegenomen.

Kwaliteitsverbetering rechtspraak

Extra middelen voor de rechtspraak maken het mogelijk om te investeren in professionele standaarden, die een weerslag zijn van het nagestreefde vakmanschap en het gedeelde beeld van kwalitatief goede rechtspraak. Door het formuleren van uniforme standaarden ontstaat meer aandacht voor de inhoudelijke toetsing en borging van kwaliteit. Dit betreft vakinhoudelijke, maar ook organisatorische en dienstverlenende aspecten, zoals deskundigheid, inhoudelijke ondersteuning, de organisatie van de zitting en de kwaliteit van de uitspraak.

Asiel Raad van de Rechtspraak

Voor 2017 is € 16,2 mln. beschikbaar gesteld aan de Raad voor de rechtspraak voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.

Asiel Rechtsbijstand toevoeging

Er is in 2017 € 13,3 mln. beschikbaar gesteld om de hogere kosten voor rechtsbijstand bij het toelatingsproces, als gevolg van de hogere asielinstroom op te vangen.

Raad voor de rechtspraak (PMJ)

Bij RvdR doet zich een meevaller voor in verband met lager volumes dan voorzien in de voorgaande raming.

Opbouw ontvangstenramingen art. 32 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

282.984

311.338

320.246

330.926

341.026

341.026

Mutatie NvW 2016

– 51.084

– 34.543

– 36.348

– 37.280

– 37.207

– 37.207

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Inzet asielreserve

0

29.926

0

0

0

0

– PMJ griffierechten

0

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– Maatregelen strafrechtketen

0

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Stand ontwerpbegroting 2017

231.900

291.721

274.898

284.646

294.819

294.819

Inzet asielreserve

In 2017 is € 29,9 mln. aan de Raad voor de rechtspraak beschikbaar gesteld voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.

PMJ griffierechten

Uit het prognosemodel Justitiële Ketens volgt een neerwaartse bijstelling van de griffie ontvangsten op de VenJ begroting.

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 33 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

645.578

630.927

619.937

620.062

619.707

619.707

Mutatie NvW 2016

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

4.333

– 4.084

– 4.299

– 4.231

– 3.699

– 3.399

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

13.006

12.092

11.821

11.794

11.782

11.782

– Maatregelen strafrechtketen

0

0

0

– 1.500

– 1.500

– 7.500

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

– 722

– 11.190

– 9.905

– 9.761

– 9.360

– 9.360

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

8.989

8.428

8.056

7.741

7.574

7.574

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb

25.007

215

– 319

– 1.030

– 997

0

– Parketsecretarissen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

– Kosten cross border enforcement richtlijn

2.492

2.940

3.388

3.836

4.286

4.734

– Taakstelling 2017 bedrijfsvoering

0

– 1.474

0

0

0

0

– Diversen

8.585

9.791

803

– 1.244

– 6.607

– 6.617

Stand ontwerpbegroting 2017

727.268

672.645

654.482

650.667

646.186

641.921

Verplichingen

727.268

672.645

654.482

650.667

646.186

641.921

Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

Zie toelichting uitgaven artikel 32.

Parketsecretarissen

Er wordt € 5 mln. aan het OM beschikbaar gesteld om verdere invulling te geven aan de afspraak om parketsecretarissen vanuit het OM bij de politie te detacheren.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

1.127.298

1.091.698

1.100.598

1.108.498

1.112.498

1.114.498

Mutatie NvW 2016

108.000

126.000

135.000

178.000

180.000

180.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

244.616

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Verhogen grote schikkingen

0

42.000

51.000

52.000

46.000

0

– Verhogen afpakraming

0

32.000

33.000

29.000

29.000

29.000

– Cross border enforcement richtlijn

10.865

12.415

13.966

15.517

17.068

18.619

– Maatregelen strafrechtketen

0

0

3.000

6.000

6.000

6.000

– Extraopbrengst landelijk aanpak adreskwaliteit

0

1.069

1.069

1.069

1.069

1.069

– Diversen

438

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2017

1.491.217

1.305.182

1.337.633

1.390.084

1.391.635

1.349.186

Verhogen grote schikkingen

Met ingang van 2017 is de raming voor de opbrengst uit grote schikkingen (schikkingen groter dan 10 mln.) verhoogd.

Verhogen Afpakraming

De opbrengst uit afpakken is voor de periode 2017 2021 verhoogd met circa 30 mln. jaarlijks.

Cross border enforcement richtlijn

Toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transactie is hiermee verhoogd met € 10,8 mln. in 2016 oplopend naar € 18,2 in het jaar 2021.

34. Straffen en Beschermen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 34 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

2.644.228

2.537.832

2.483.507

2.524.831

2.510.885

2.503.385

Mutatie NvW 2016

3.643

2.897

2.420

2.300

2.300

2.300

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

59.566

147

295

781

813

813

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

48.894

44.497

42.927

43.287

42.655

42.525

– Incidentele meevallers DJI

– 40.400

0

0

0

0

0

– Meevaller outputfinanciering DJI

– 7.000

0

0

0

0

0

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

– 3.310

– 88.545

– 72.351

– 106.545

– 97.226

– 97.226

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

83.884

78.529

74.398

49.401

45.317

45.317

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb

93.038

– 36.508

– 40.544

– 3.029

– 4.252

0

– Vergoeding prijsbijstelling DJI

0

12.000

9.000

10.000

10.000

9.000

– Besparingsverliezen DJI

0

27.300

17.800

13.500

12.800

15.200

– Meevaller Reclassering

0

– 4.000

– 3.000

– 2.000

– 2.000

– 1.000

– Taakstelling 2017 bedrijfsvoering

0

– 4.295

0

0

0

0

– Maatregelen strafrechtketen

0

0

– 700

– 2.700

– 2.700

– 2.700

– Kasschuif Raad van de kinderbescherming

4.000

0

0

– 2.000

– 2.000

0

– RvdK: gevolg hogere instroom

4.000

0

0

0

0

0

– Tegenvaller. zsm 3ro

3.000

0

0

0

0

0

– Conform jaarplan rvdk 2016

1.800

0

0

0

0

0

– PMJ CJIB

1.700

2.000

2.400

2.700

2.900

3.300

– PMJ SGM

0

3.900

3.200

2.400

1.800

1.200

– Diversen

7.483

– 722

208

263

6.059

4.802

Stand ontwerpbegroting 2017

2.904.526

2.575.032

2.519.560

2.533.189

2.527.351

2.526.916

Verplichting

2.904.526

2.575.032

2.519.560

2.533.189

2.527.351

2.526.916

Incidentele meevaller DJI

Diverse incidentele meevallers bij DJI, waaronder het VWNW-budget leiden tot een incidentele meevaller van € 40,4 mln. in 2016.

Meevaller Output financiering

In het kader van outputfinanciering afspraak bij DJI is een meevaller op de bijdrage artikel ontstaan.

Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

Zie toelichting uitgaven artikel 32

Vergoeding prijsbijstelling DJI

VenJ-breed wordt de prijsbijstelling ingezet om problematiek op te lossen. Vanwege de aard van de materiële uitgaven bij DJI en de verrekening van de leegstand, wordt DJI hiervoor gecompenseerd.

Besparingsverliezen DJI

Bij DJI doen zich enkele besparingsverliezen voor. Daarnaast is er sprake van groei bij Forensisch zorg. Door de grote leegstand is er ook sprake van besparingen op materiele uitgaven.

Meevaller Reclassering

Op het gebied van de reclassering doet zich een meevaller voor als gevolg van een geraamde lagere behoefte.

Opbouw ontvangstenramingen art. 34 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

104.426

110.108

110.909

110.789

111.029

111.029

Mutatie NvW 2016

– 6.357

– 9.103

– 9.580

– 9.700

– 9.700

– 9.700

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Bijdrageregeling slachtofferzorg

– 2.500

– 1.500

– 1.000

0

0

0

– Jaarplan RvdK 2016

1.800

0

0

0

0

0

– Diversen

200

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

97.569

99.505

100.329

101.089

101.329

101.329

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 36 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

257.151

255.619

254.934

254.684

254.684

254.684

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

– 5.292

– 256

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

2.534

2.480

2.479

2.475

2.475

2.475

– Lokale aanpak jihadisme (2e tranche)

– 1.009

0

0

0

0

0

– Diversen

– 957

50

0

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Stand ontwerpbegroting 2017

252.427

257.893

257.413

256.159

256.159

256.159

Verplichting

252.427

257.893

257.413

256.159

256.159

256.159

Opbouw ontvangstenramingen art. 36 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 37 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

824.898

893.211

691.623

692.394

692.497

692.497

Mutatie NvW 2016

53.500

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

861.797

473.223

32.408

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

9.588

8.536

7.225

7.237

7.238

7.238

– Asiel Coa en Nidos

0

180.300

238.098

0

0

0

– Asiel Ind

0

55.800

0

0

0

0

– Afrekening COA 2015

65.000

0

0

0

0

0

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb

8.301

– 316

– 242

– 333

– 403

0

– Uitspraak jeunesse (dt&v)

0

3.780

3.780

3.780

3.780

3.780

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

9.473

8.791

8.355

7.906

7.649

7.649

– Asiel: dienst terugkeer & vertrek (dt&v)

0

6.600

6.600

0

0

0

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

– 1.675

– 2.871

– 3.077

– 2.446

– 2.078

– 2.078

– Diversen

– 575

287

– 32

– 32

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

1.830.307

1.627.341

984.738

708.506

708.683

709.086

Verplichting

1.830.307

1.627.341

984.738

708.506

708.683

709.086

Asiel COA en Nidos

Compensatie COA en Nidos voor kosten als gevolg van gestegen asielinstroom.

Asiel IND

Compensatie IND voor kosten als gevolg van gestegen asielinstroom.

Afrekening COA 2015

Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

Zie de toelichting uitgaven artikel 32

Opbouw ontvangstenramingen art. 37 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie NvW 2016

53.500

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

212.400

161.000

0

0

0

0

Nieuwe mutaties:

           

– Inzet asielreserve

0

271.800

150.000

0

0

0

– Inzet asielreserve verhoging voorjaar 2016

0

– 161.000

0

0

0

0

– Afrekening COA 2015

65.000

0

0

0

0

0

– Asiel dienst terugkeer & vertrek (dt&v)

0

6.600

6.600

0

0

0

– EU vergoeding relocatie asielzoekers

0

27.000

0

0

0

0

– Diversen

0

1.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

330.900

306.400

156.600

0

0

0

Afrekening COA 2015

Zie toelichting uitgaven

EU vergoeding relocatie asielzoekers

In 2016 zal Nederland € 54 mln. van de EU ontvangen voor de overname van asielzoekers uit Italië, Griekenland en Hongarije conform het plan van de Europese Commissie. Bij de nota van wijziging 2016 is de eerste tranche (€ 27 mln.) verwerkt. Door middel van deze mutatie wordt de tweede tranche (€ 27 mln.) in 2017 gefinancierd. De tweede tranche wordt overgeheveld naar het Ministerie van BHOS ter dekking van de eerstejaarsopvangkosten voor asielzoekers

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

408.564

383.752

378.632

379.176

379.217

367.096

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

4.678

20.599

5.457

4.914

4.777

4.777

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

8.362

7.688

7.657

7.740

7.736

7.736

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB

– 14.367

– 12.389

– 13.200

– 13.200

– 13.200

0

– Overig: tegenvaller. uitvoering i-plan VenJ

9.300

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

– Asiel dienst terugkeer & vertrek (dt&v)

0

9.100

9.100

0

0

0

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

8.142

7.649

7.195

6.878

6.646

6.646

– Middelen basisregistratie personen (BRP) straat

6.877

0

0

0

0

0

– Project uitgaven dgvz

5.026

0

0

0

0

0

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

– 4.739

– 4.764

– 4.797

– 4.816

– 4.820

– 4.820

– Structureel budget dienstverlening VenJ

6.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

– Bijdrage aan overige problematiek

– 3.681

0

0

0

0

0

– Afronding Digijust 8.1 voor VenJ

3.000

0

0

0

0

0

– Programmadirectie contra-terrorisme

2.500

0

0

0

0

0

– Ciot-vergoedingen

1.800

0

0

0

0

0

– Verhuizingen justid

1.600

0

0

0

0

0

– Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)

1.500

1.300

1.000

1.000

1.000

1.000

– Diversen

6.573

1.147

1.384

1.760

1.033

1.020

Stand ontwerpbegroting 2017

451.135

426.082

402.428

393.452

392.389

393.455

Verplichting

443.218

425.525

401.871

393.452

392.389

393.455

Uitvoering i-plan VenJ

Betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.

Middelen BRP (Basisregistratie personen).

Inzet voor het wegwerken van de achterstanden of de inschrijvingen die de BRP-straat niet kon doen en een deel is nodig om de BRP-straten te bemensen.

Afrekening project uitgaven Vreemdelingenzaken

Betreft projectuitgaven voor de vreemdelingenketen, welke gedekt wordt door de afrekening van reeds afgeronde projecten, zie verhoging ontvangstenkader.

Budget dienstverlening VenJ

Betreft extra uitgaven voor de basisvoorziening die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

1.918

1.863

1.762

1.705

706

706

Mutatie NvW 2016

50.000

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

– 35.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Nieuwe mutaties:

           

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

130.561

0

0

0

0

0

– Inzet asielreserve verhoging voorjaar 2016

0

9.100

9.100

0

0

0

– Afrekening projecten

5.026

0

0

0

0

0

– Diversen

2.192

719

719

719

719

0

Stand ontwerpbegroting 2017

154.697

26.682

26.581

17.424

16.425

15.706

Afrekening project uitgaven Vreemdelingenzaken

Zie toelichting uitgaven

92. Nominaal en onvoorzien

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

30.958

– 829

– 29.862

– 5.480

– 474

7.026

Mutatie NvW 2016

143.000

77.000

84.000

76.000

78.000

78.000

Amendementswet 2016

– 353

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

121.591

117.488

134.865

152.179

161.923

171.524

Nieuwe mutaties:

           

– Loonbijstelling

– 253.751

– 229.345

– 222.997

– 222.562

– 222.671

– 221.555

– Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

11.588

160.862

136.920

185.632

167.218

167.218

– Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf

– 142.149

– 133.147

– 126.275

– 99.342

– 93.186

– 93.186

– Teruggave RVB middelen 2016 via de kas

130.561

0

0

0

0

 

– Intensiveringsmiddelen veiligheid Regeerakkoord

0

0

7.175

7.181

1.482

1.482

– Intensivering nationale politie

0

– 11.300

– 27.000

– 49.000

– 55.000

– 65.000

– Kasschuif binnen begroting dji

0

– 44.000

– 72.600

39.000

57.700

 

– Invullen kasschuif uit begrotingsbrief

0

38.000

50.000

– 44.000

– 46.000

– 46.000

– Restant taakstelling strafrechtketen

0

29.000

20.300

– 3.200

– 9.200

 

– Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb

0

0

– 645

– 8.290

– 32

0

– Taakstelling na kasschuif julibrief 2015

0

0

0

7.500

7.500

 

– Geparkeerd artikel 92

0

1.300

– 4.300

– 3.200

– 10.500

 

– Kosten splitsing Raad van state

0

700

18.000

12.900

11.300

10.200

– Taakstelling strafrechtketen

0

30.000

60.000

60.000

60.000

60.000

– Overige problematiek en meevallers

400

– 29.285

– 20.029

3.386

8.756

15.264

– Inzet Prijsbijstelling

0

– 18.724

– 17.619

– 17.983

– 18.043

– 17.975

– Taakstelling 2017 bedrijfsvoering

0

10.000

0

0

0

0

– Maatregelen strafrechtketen

0

– 1.000

– 5.000

– 6.000

– 7.000

– 7.000

– Taakstelling 2016 bijdrage VenJ verdeelsleutel migratie

5.700

5.713

0

0

0

0

– Afdrachtoude bijzondere bijdragen politie

5.051

0

0

0

0

0

– Nader te verdelen posten

0

– 1.300

4.300

3.200

10.500

4.000

– Cie hoekstra, dna-inhaalslag en implementatie

0

– 1.790

– 1.007

– 457

– 107

– 107

– Diversen

– 2.447

1.463

– 10.450

– 480

132

384

Stand ontwerpbegroting 2017

50.149

806

– 22.224

86.984

102.298

64.275

Verplichting

47.149

806

– 22.224

86.984

102.298

64.275

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen toegelicht.

Opbouw ontvangstenramingen art. 92 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutatie NvW 2016

40.000

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

40.000

0

0

0

0

0

93. Geheime uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen art. 93 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Verplichting

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Opbouw ontvangstenramingen art. 93 (x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Licence