Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

III. Moties en Toezeggingen

Moties

Kamerstuknr

EK/TK

Indiener(s)

Omschrijving/

onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

34 200-VI-11

TK

Kooiman,C.J.E.

Motie van het lid Kooiman over het direct opstellen van actuele risicoanalyses

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2016] – TK Antwoorden Kamervragen over slotwet, jaarverslag en rapport bij het jaarverslag 2015

34 068-15

TK

Kooiman,C.J.E.

Oskam, P.

Gewijzigde motie van de leden Kooiman en Oskam (t.v.v. 34 068, nr. 14) over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2015] – TK Penitentiaire arbeid

34 166, C

EK

Vries, drs. J.P.

Motie over intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2015] – EK Stand van zaken JBZ dossiers Nederlands voorzitterschap

28 638-137

TK

Staaij, C.G. van der

Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. (t.v.v. 28 638, nr. 135) over uitdrukkelijk wijzen op voorbeelden uit risicolanden in de informatievoorziening

In de reactie op het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, dat in de tweede helft van 2016 zal verschijnen, zal hierop worden teruggekomen.

28 638-138

TK

Staaij, C.G. van der

Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. (t.v.v. 28 638, nr. 136) over opsporing en vervolging bij aanwijzingen voor overtreding

In de reactie op het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap zal hierop worden teruggekomen.

19 637, 2045

TK

Pechtold, A.

Klaver, J.F.

Gewijzigde motie-Pechtold/Klaver over op geen enkele wijze instemmen met een aantasting van het fundamentele recht op aanvraag van asiel (19 637, nr. 2045, was nr. 2035);

Afgedaan met: VSO BZ 17-05-2016, nr. 21 501-20, over de uitvoering van de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije over migratiebeheer.

19 637-2032

TK

Klaver, J.F.

Motie van het lid Klaver c.s. over een plan van aanpak waarin de integratiemogelijkheden van vreemdelingen middels arbeid en scholing worden vergroot

Afgedaan met: Brief SZW 27-11-2015 nr. 19 637-2085

19 637-2048

TK

Voordewind, J.S.

Nader gewijzigde motie van het lid Voordewind c.s. (t.v.v. 19 637, nr. 2047) over niet tornen aan het non-refoulement-beginsel

Afgedaan met: het non-refoulement beginsel is opgenomen in de EU-Turkije verklaring.

34 300-22

TK

Slob, A.

Samsom, D.M.

Motie van de leden Slob en Samsom over overleg met de Raad voor de Rechtspraak over inkrimping en locatie van rechtbanken

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

29 628, nr. 523

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het handhaven van de taaleis

Afgedaan met: Het in de motie gevraagde is door de Minister toegezegd tijdens het AO en VAO. Er is geen verdere follow-up vereist zodat de motie hiermee is afgedaan.

29 628, nr. 529

TK

Wolbert, A.G.

Motie over nog niet beëindigen van de alarmering middels sirenes

De Tweede Kamer zal, na overleg met het VB in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

29 628-573

TK

Segers, G.J.M.

Motie over onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de gevolgen van de herijking voor de meerjarenbegroting

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-10-2015] – TK Reorganisatieketen Politie

30 977-131

TK

Toorenburg, M.M.

Tellegen, O.C.

Motie van de leden Van Toorenburg en Tellegen over meer ruimte voor binnenlands veiligheidstoezicht

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2015] – TK Recente ontwikkelingen asielstroom

32 317-340

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over niet schenden van gemaakte afspraken met gemeenten over asielopvang

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-10-2015] – TK VKC Verzoek opvang capaciteit en maatregelen

32 317-343

TK

Staaij, C.G. van der

Oskam, P.

Motie van de leden Van der Staaij en Oskam over gezamenlijke inzet om de grenzen van het Schengengebied op het vasteland te controleren

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2015] – TK Verslag extra JBZ-Raad 9 november

32 317-348

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Sjoerdsma, S.W.

Motie om direct met de bewoners die zitting hebben in de regiegroep Oranje en die daarin namens de inwoners van Oranje spreken rond de kwestie van de opvang van de vluchtelingen, in gesprek te gaan en te trachten consensus te bereiken over de aantallen op te vangen vluchtelingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-10-2015] – TK VKC Verzoek opvang capaciteit en maatregelen

19637-2056

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie over maatregelen tegen kindhuwelijken en passende maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat strafbare feiten gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de betrokken mannen

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2016] – TK Maatregelen tegen kindhuwelijken

19 637-2059

TK

Voortman, L.G.J.

Motie om in overleg met het COA en de VNG te komen tot een opvangbeleid waarbij gemeenten zelfstandig de opname van kleine groepen asielzoekers kunnen organiseren en waarbij kleinschaligheid van de opvang wordt bevorderd

Afgedaan met: Uitgaande brief 11-11-2015 – TK Recente ontwikkelingen asielinstroom

19 637-2069

TK

Oskam, P.

Helvert, M.J.F. van

Motie om over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van een misdrijf

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf

19 637-2056

TK

Kuiken, A.H.

Azmani, M.

Motie van de leden Kuiken en Azmani over maatregelen tegen kindhuwelijken

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2016] – TK Maatregelen tegen kindhuwelijken

19 637-2068

TK

Voortman, L.G.J.

Gewijzigde motie van het lid Voorman c.s. (t.v.v. 19 637, nr. 2059) over kleinschalige opvang georganiseerd door gemeenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2015] – TK Recente ontwikkelingen asielstroom

34 300, D

EK

Graaf, mr. G.J. de

Motie over het terugbrengen van de politie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – EK Motie De Graaf c.s. over overhevelen beheer verantwoordelijkheden over de politie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken

34 300, B

EK

Brinkman, L.C.

Motie over het doen van additionele investeringen op het gebied van Veiligheid en Justitie

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Eerste suppletoire begroting 2016

21 501-20-1011

TK

Pechtold, A.

Motie van het lid Pechtold over al bij de startregistratie vast te stellen waar mensen vandaan komen, bijvoorbeeld door taalanalyse; en mensen uit landen met weinig tot geen kans op asiel versneld in procedure te brengen en in geval van afwijzing spoedig terug te sturen naar het land van herkomst

Afgedaan met: de Kamer is mondeling geïnformeerd bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid d.d.16-02-2016

21 501-20-1019

TK

Krol, H.

Motie van het lid Krol over het op de Europese top te pleiten voor een substantieel steviger inzet op de bewaking van de Europese buitengrenzen op korte termijn

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] Nederlandse inzet Frontex-operaties

21 501-20-1017

TK

Slob, A.

Motie van het lid Slob c.s. over het nooit hanteren van soberheid als instrument van vreemdelingenbeleid

Afgedaan met: De Kamer is bij het debat over de Europese Top [14-10-2016] mondeling geïnformeerd over de wijze van opvang in Nederland.

30 821-25

TK

Vermeij, R.A.

Wijngaarden, J. van

Motie over een bijeenkomst van werkgevers van brandweer en ambulancediensten

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2015] – TK Verzamelbrief Veiligheidsregio's en IFV.

21 501-20-1039

TK

Voortman, L.G.J.

Motie over het bij de aankomende internationale overleggen over migratie aan te dringen op een snelle totstandkoming van een permanent verdelingsmechanisme voor vluchtelingen over EU-lidstaten en verregaande harmonisatie van asielprocedures binnen de EU

Afgedaan met: De Kamer is door de staatsecretaris mondeling geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

29 628-572

TK

Recourt, J.

Tellegen, O.C.

Motie over samenwerking tussen politie en Defensie op het gebied van de bestrijding van verzuim en psychotrauma

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2016] – TK Samenwerking Politie en Defensie op het gebied van bijzondere personeelszorg en psychotrauma

19637-2057

TK

Kuiken, A.H.

Marcouch, A.

Motie over meteen beginnen met Nederlands leren door asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-10-2015] – TK Start integratie in opvanglocaties

34 300-XVI-103

TK

Kooiman,C.J.E.

Bergkamp, V.A.

Motie over invoering van een combinatiepakket van screening, training en inspectietoezicht

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK Zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA)

34 300-XVI-116

TK

Voordewind, J.S.

Voortman, L.G.J.

Motie over prioriteit voor gezinnen met kinderen bij de plaatsing in de noodopvang

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-01-2016] TK Stand van zaken bestuursakkoord verhoogde asielinstroom

29 754-330

TK

Segers, G.J.M.

Motie over de strijd tegen radicalisering en terrorisme structureel borgen bij de Nationale Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Aantal wijkagenten en de borging van de contraterrorisme- en deradicaliseringstaken binnen de politie

29 754-333

TK

Samsom, D.M.

Zijlstra, H.

Motie over vervolging van het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-01-2016] – TK Rassendiscriminatie

29 754-334

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over de rol van de wijkagent in de strijd tegen terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Aantal wijkagenten en de borging van de contraterrorisme- en deradicaliseringstaken binnen de politie

34 300-VI-34

TK

Oskam, P.

Motie over het vrijmaken van middelen om rechtbanken in krimpregio's open te houden zonder leegstand te financieren.

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – TK Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak

34 300-VI-35

TK

Oskam, P.

Motie over spoedige behandeling van jeugdige criminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2016] – TK Voortgang nieuw jeugdstelsel.

34 300-VI-36

TK

Oskam, P.

Motie over intensieve opsporing en strakker sturen op executie van straffen

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd over de afhandeling van deze motie.

34 300-VI-40

TK

Recourt, J.

Motie over het uitschrijven van een divorce-challenge

Afgedaan met: Brief [30-06-2016] – TK Beleidsreactie rapport Kinderombudsman «Verkenning naar een kindvriendelijke advocatuur» en uitvoering motie «divorce challenge»

34 300-VI-41

TK

Marcouch, A.

Tellegen, O.C.

Motie over onderzoek naar de mogelijkheid om salafistische organisaties te verbieden

Afgedaan met: brief [25-02-2016] Kamerstuknummer 29 614 nr. 39

34 300-VI-48

TK

Pechtold, A.

Motie over heroverwegen van de bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het MKB

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2015] – TK Heroverweging VKB en KVO

34 300-VI-49

TK

Voordewind, J.S.

Motie over beschikbare capaciteit van politie, Koninklijke Marechaussee en Openbaar Ministerie voor de aanpak van mensenhandel

Op 22 augustus presenteerde de Nationaal Rapporteur haar rapport over 2015. In september zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

34 300-VI-57

TK

Staaij, C.G. van der

Voordewind, J.S.

Motie over pilots voor werk na detentie

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Visie op detentie en resocialisatie

34 300-VI-58

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over slachtoffergericht werken structureel waarborgen

De Kamer wordt na in het najaar van 2016 geïnformeerd over het slachtofferbeleid en de financiering hiervan.

21 501-20-1068

TK

Voordewind, J.S.

Motie over geen onomkeerbare stappen bij de overdracht van bevoegdheden

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2016] – TK Kabinetsappreciatie maatregelen Commissie d.d.15 december 2015

34 300-VI, nr. 31

TK

Oskam, P.

Oosten, F. van

Motie over bestuursrechtelijk instrumentarium om panden te kunnen sluiten

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Sluiting panden op grond van Opiumwet

34 300-VI, nr. 34

TK

Oskam, P.

motie over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Eerste suppletoire begroting 2016

34 300-VI, nr. 35

TK

Oskam, P.

Motie over spoedige behandeling van jeugdige criminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2016] – TKVoortgang nieuw jeugdstelsel.

32 317,nr. 371

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Sjoerdsma, S.W.

Motie over blijvende inzet voor de naleving van het VN Vluchtelingenverdrag

Afgedaan met: de Kamer is bij het debat mondeling geïnformeerd.

34 300-VI, nr. 43

TK

Pechtold, A.

Motie over voldoende middelen voor extra taken van het Openbaar Ministerie

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Eerste suppletoire begroting 2016

19 637, nr.2095

TK

Voortman, L.G.J.

Motie over kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

Afgedaan met: Brief [27-11-2015] – TK Bestuursakkoord verhoogde instroom

19 637, nr. 2097

TK

Azmani, M.

Motie over een apart regime voor treiterende en bedreigende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

19 637, nr. 2096

TK

Kuiken, A.H.

Azmani, M.

Motie over het weren van salafisten bij asielzoekerscentra

Afgedaan met: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 25-02-2016 geïnformeerd

34 300-VI-56

TK

Staaij, C.G. van der

Motie over de vormgeving van geestelijke verzorging bij de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2016] – TK Samenwerking Politie en Defensie op het gebied van bijzondere personeelszorg en psychotrauma

21 501-20, nr. 1071

TK

Omtzigt, P.H.

Keijzer, M.C.G.

Motie over het informeren van de Kamer over Europese plannen over vluchtelingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2016] – TK Kabinetsappreciatie maatregelen Commissie d.d.15 december 2015

29 628, nr. 617

TK

Bontes, L.

Motie over beëindiging van de samenwerking met de As-Soennah moskee

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-04-2016] – TK Motie van het lid Bontes over beëindiging van de samenwerking met de As-Soennah Moskee

33 799-15

TK

Oosten, F. van

Motie over het monitoren van de onderhavige wetgeving

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Het WODC doet onderzoek, naar verwachting is de tussentijdse evaluatie medio 2017 gereed.

29 754, nr.356

TK

Ozturk, S.

Motie over een actief communicatiebeleid om onterechte angstbeelden over vluchtelingen weg te nemen

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

21 501-20-1088

TK

Haersma Buma, S. van

Bisschop, R.

Motie over wijzigingen van de Europese regels met het oog op adequate mogelijkheden voor begeleide terugkeer

De Minister van Buitenlandse Zaken zal de Tweede Kamer nader informeren

34 300-VI-28

TK

Kooiman,C.J.E.

Motie over voldoende middelen voor de primaire taken van de politie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2016] – TK Rapportage «Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016–2020»

34 300-VI-30

TK

Oosten, F. van

Motie ingediend over het inzichtelijk maken van Financiële gevolgen van onderzoeken binnen de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2016] – TK Rapportage «Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016–2020»

33 997, nr. 75

TK

Broeke, J.H. ten

motie over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem voor luchtvaartmaatschappijen

De motie wordt uitgevoerd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Stand van zaken is gegeven in brief van I&M «stand van zaken toezeggingen debat 1 maart 2016 over het rapport MH17».

19 637, nr. 2143

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Sjoerdsma, S.W.

Motie over fouten niet in een later stadium tegenwerpen

Afgedaan met: De Kamer is bij het VAO door de staatsecretaris geïnformeerd.

30 420, nr. 238

TK

Dijkstra, P.A.

Bergkamp, V.A.

Motie over een veilige opvang voor lhbt'ers en andere kwetsbare individuen

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

33 836, nr. 9

TK

Yucel, K.

Motie over voorkomen dat een vrouw gevangen blijft in een religieus huwelijk

De Kamer zal in het najaar van 2016 worden geïnformeerd.

19 637, nr. 2153

TK

Kuiken, A.H.

Motie over snel starten met een hervestigingsprogramma

Afgedaan met: De Kamer is geïnformeerd in het mondeling vragenuur van 5 april 2016 door de Minister van Buitenlandse Zaken en bij brieven TK 2015–2016, nr. 73, en 32 317, nr. 407.

19 637, nr. 2165

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Motie over de precieze uitvoering van de verbintenis van Nederland tot relocatie van vluchtelingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2016] – TK Motie over de precieze uitvoering van de verbintenis van Nederland tot relocatie van vluchtelingen

32 317, nr. 398

TK

Oosten, F. van

Motie over mededeling doen van de kritische houding van de Tweede Kamer ten aanzien van de overdracht van bevoegdheid

Deze motie wordt betrokken bij de inbreng van Nederland in de komende periode, onder andere in de aanloop naar de JBZ Raad in oktober 2016.

19 637, nr. 2127

TK

Segers, G.J.M.

motie over het reserveren van financiële middelen voor kleinschalige opvang

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2016] – TK Motie over de financiering van kleinschalige opvang

29 754-381

TK

Staaij, C.G. van der

De motie Van der Staaij c.s. over uitbreiding van het wettelijk gegarandeerde aantal wijkagenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

29 628, nr. 618

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het signaal dat wordt afgegeven met huisbezoeken door de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

29 628-575

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Recourt, J.

Motie over stevig inzetten op diversiteit in alle geledingen van de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

29 270, nr. 107

TK

Kooiman,C.J.E.

Volp, M.J.J.

Motie over schuldhulpverlening voor cliënten van de reclassering

In de brief Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van 27 juni 2016 (Kamerstuk 34 509, nr. 1) is de Kamer geïnformeerd over de voortgang. Ik zal uw Kamer in het najaar van 2016 nader informeren.

29 270, nr. 108

TK

Marcouch, A.

Volp, M.J.J.

Motie over grotere bekendheid van de beschrijving getoond gedrag

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Visie op detentie en resocialisatie

33 552, nr. 19

TK

Oosten, F. van

Motie over aparte wachtruimten voor slachtoffers in rechtbanken

Ik ben in overleg met de Raad voor de Rechtspraak en zal uw Kamer medio 2017 informeren.

29 279, nr. 303

TK

Helder, L.M.J.S.

motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zoals toegezegd in brief met nummer 29 279, nr. 302 zal ik u halfjaarlijks informeren.

29 279, nr. 304

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

Motie over een aangepaste planning voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Uitgaande brief [13-05-2016] – TK Aangepaste planning wetgeving modernisering van het Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 305

TK

Recourt, J.

Oosten, F. van

Motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Ik zal u nader informeren bij de voortgangsrapportage over het project modernisering Sv (zie ook voortgangsbericht van 29 juni 2016, Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 331, blz. 6)

28 345, nr. 160

TK

Kooiman,C.J.E.

Bergkamp, V.A.

Motie over de prioritering van de aanpak van wachtlijsten

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de eerstvolgende GIA- voortgangsrapportage in het najaar van 2016.

28 345, nr. 163

TK

Volp, M.J.J.

motie over borging van de expertise bij gemeenten over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de eerstvolgende GIA- voortgangsrapportage in het najaar van 2016.

28 345, nr. 164

TK

Volp, M.J.J.

Motie over structurele monitoring van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

De TK wordt in GIA-rapportage september 2016 geïnformeerd.

29 279, nr. 307

TK

Recourt, J.

motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Ik zal u nader informeren bij de voortgangsrapportage over het project modernisering Sv (zie ook voortgangsbericht van 29 juni 2016, Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 331, blz. 6)

26 643, nr. 388

TK

Tellegen, O.C.

motie over het actief tegengaan van de legacyproblematiek

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2016] – TK Stand van zaken EU richtlijn voor Netwerk en Informatiebeveiliging

29 911, nr. 124

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Recourt, J.

Motie over voortzetten van de voorbereidingen voor een centraal aandeelhoudersregister

De motie wordt betrokken bij ontwikkeling van het UBO-register. De Kamer zal hierover nader worden geïnformeerd bij het wetsvoorstel.

29 754-377

TK

Segers, G.J.M.

De motie Segers over iedereen die formeel wordt uitgezet uit Turkije registreren, verhoren en onderzoeken

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

29 754-378

TK

Zijlstra, H.

Segers, G.J.M.

De motie Segers/Zijlstra over een deredicaliseringsprogramma opleggen bij vervolging voor terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

29 754-379

TK

Samsom, D.M.

Segers, G.J.M.

De motie Segers/Samson over inventariseren van de bestaande mogelijkheden voor voorlopige hechtenis van terugkeerders

De Kamer wordt hierover eind september nader geïnformeerd.

29 754-380

TK

Samsom, D.M.

Pechtold, A.

De motie Samsom/Pechtold over onvoorwaardelijke en dwingende vormen van informatie-uitwisseling

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2016] – TK Kamerbrief informatie uitwisseling in de Europese Unie op het gebied van terrorismebestrijding

29 754-383

TK

Krol, H.

De motie Krol over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

34 236-16

TK

Kooiman,C.J.E.

De motie Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

In het najaar 2016 wordt uw Kamer nader geïnformeerd.

33 987, nr. 22

TK

Nispen, M. van

Motie over aanpassing van de artikelen 63 en 22 van Faillissementswet

In het najaar van 2016 wordt uw Kamer nader geïnformeerd.

33 987, nr. 24

TK

Bergkamp, V.A.

Yucel, K.

Motie over een geïntegreerde aanpak voor brede neutrale leefvormvoorlichting

Ik ben in overleg met de beroepsgroep. Na afronding dit overleg zal ik u hierover nader informeren.

24 587, nr. 639

TK

Kooiman,C.J.E.

Motie over aanpak van zorgpunten en aanbevelingen van de Centrale Ondernemingsraad DJI

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2016] – TK Uitkomsten van de onderzoeken inzake het PMJ-model

24 587, nr. 640

TK

Kooiman,C.J.E.

Motie over een visie op resocialisatie en recidivebestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Visie op detentie en resocialisatie

24 587, nr. 641

TK

Oosten, F. van

Volp, M.J.J.

motie over een oproep om geen gevangenissen te sluiten

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2016] – TK Uitkomsten van de onderzoeken inzake het PMJ-model

24 587, nr. 643

TK

Swinkels, J.C.M.

motie over de kosten van het ophouden van de elf gevangenislocaties die met sluiting bedreigd worden

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2016] – TK Uitkomsten van de onderzoeken inzake het PMJ-model

24 587, nr. 645

TK

Volp, M.J.J.

Motie over een nieuwe visie op detentie voor volwassenen

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Visie op detentie en resocialisatie

24 587, nr. 646

TK

Schouten, C.J.

Motie over het ontzien van krimpregio's bij de sluiting van gevangenissen

Afgedaan met: uitgaande brief [12-07-2016] – Verkenning Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) n.a.v. PMJ-ramingen t/m 2021, Kamerstuk 24 587, nr. 660.

24 587, nr. 644

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

Motie over criteria voor de besluitvorming over de toekomst van de justitiële inrichtingen

Afgedaan met: uitgaande brief [12-07-2016] – Verkenning Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) n.a.v. PMJ-ramingen t/m 2021, Kamerstuk 24 587, nr. 660.

34 359, nr. 22

TK

Tellegen, O.C.

Motie over sanctioneren van organisaties die haatpredikers uitnodigen en/of een podium bieden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

24 356 nr. 20

TK

Recourt, J.

Segers, G.J.M.

De motie Segers/Recourt over nieuwe vormen van toetsing in het bestuursrecht

Kamer wordt conform motie begin 2017 geïnformeerd.

34 356 nr. 21

TK

Toorenburg, M.M.

Segers, G.J.M.

De motie Van Toorenburg/Segers over het land van de tweede nationaliteit op de hoogte brengen van het intrekken van de Nederlandse nationaliteit.

Het wetsvoorstel is momenteel aanhangig bij de Eerste Kamer

34 356 nr. 23

TK

Tongeren, L. van

De motie Van Tongeren over het jaarlijks informeren van de Kamer over gevallen waarin het Nederlanderschap is ingetrokken

Het wetsvoorstel is momenteel aanhangig bij de Eerste Kamer.

19 637, nr. 2202

TK

Voordewind, J.S.

De motie Voordewind over een onderzoek naar mobiele IND ambtenaren

De Kamer zal in het najaar van 2016 worden geïnformeerd.

34 157, 34 159, nr. 14

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

De motie Van Nispen/Swinkels over het opnemen van verhoren

Momenteel wordt verkend wat de technische mogelijkheden zijn en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Hierna zal de Kamer worden geïnformeerd.

32 824, nr. 139

TK

Heerma, P.E.

Motie over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving

Afgedaan met: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer op 7 juli 2016 schriftelijk geïnformeerd.

33 852, nr. 34

TK

Voortman, L.G.J.

Sjoerdsma, S.W.

De motie over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2016 geïnformeerd.

34 362 nr. 21

TK

Segers, G.J.M.

De motie Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2016] – TK Motie Segers over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie

33 885, nr. 18

TK

Segers, G.J.M.

Motie over de bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee

Ik zal uw Kamer hierover in het najaar van 2016 nader informeren.

34 475-VI nr. 10

TK

Nispen, M. van

Swinkels, J.C.M.

De gewijzigde motie Van Nispen/Swinkels over het oplossen van de problemen met het financieel beheer

De Kamer zal bij deze begroting nader worden geïnformeerd.

33 996 nr. 44

TK

Wijngaarden, J. van

De motie Van Wijngaarden c.s. over verduidelijken wanneer er geen kansspelbelasting verschuldigd is.

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 48

TK

Toorenburg, M.M.

Vos, M.L.

De motie Van Toorenburg/Mei Li Vos over het onder de aandacht brengen van een omzeilingstruc bij de Kansspelautoriteit

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 52

TK

Kooiman,C.J.E.

De motie Kooiman c.s. over geen iDEAL-betalingen aan illegale kansspelaanbieders

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 53

TK

Kooiman,C.J.E.

Wijngaarden, J. van

De motie Kooiman/Van Wijngaarden over het controleren van de gokindustrie op Curaçao en Sint-Maarten

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 55

TK

Toorenburg, M.M.

Vos, M.L.

De motie Mei Li Vos/Van Toorenburg over verplicht gebruik van pop-upberichten over spellimieten

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 56

TK

Staaij, C.G. van der

Vos, M.L.

De motie Mei Li Vos/Van der Staaij over een verbod op reclame voor live-weddenschappen

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 57

TK

Vos, M.L.

De motie Mei Li Vos c.s. over scherpe handhaving en een tijdslot voor onlinereclame

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

33 996 nr. 58

TK

Vos, M.L.

De motie Mei Li Vos c.s. over een verbod op individuele sponsoring van sporters

De wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ik zal uw Kamer per brief informeren over de wijze waarop ik uitvoering geef aan deze motie.

22 831 nr. 113

TK

Azmani, M.

Sjoerdsma, S.W.

De motie Sjoerdsma/Azmani over al-Shabaab op de nationale en Europese terreurlijst laten plaatsen

Afgedaan: de Minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens het AO ISIS van 7 juli jl. de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

22 831 nr. 116

TK

Voortman, L.G.J.

De motie Voortman over onderzoeken of het Eritrese consulaat betrokken is bij strafbare praktijken

De Tweede Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over dit onderwerp.

30 950, nr. 97

TK

Koser Kaya, F.

Marcouch, A.

Motie over de effectiviteit van een stopformulier in beeld brengen

De Kamer wordt hier voor de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

33 997, nr. 80

TK

Servaes, M.

Motie over een convenant met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2016] – TK Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

33 997, nr. 72

TK

Sjoerdsma, S.W.

Motie over middelen voor uitvoering van het convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart.

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2016] – TK Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

34 236-15

TK

Kooiman,C.J.E.

Recourt, J.

De motie Kooiman/Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

De Kamer wordt hier in de voortgangsrapportage slachtofferbeleid over geïnformeerd.

34 359, nr. 21

TK

Tellegen, O.C.

Motie over het opstellen van een lijst van haatpredikers binnen de EU.

Zoals is aangegeven in de Zesde Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, dat op 11 juli jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt er momenteel een analyse gemaakt van de predikersaanpak binnen het Schengengebied. Deze analyse is naar verwachting eind september gereed. De Tweede Kamer wordt z.s.m. daarna geïnformeerd.

32 317 nr. 428

TK

Oosten, F. van

De motie Van Oosten c.s. over aangeven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie

Deze motie wordt betrokken bij de inbreng van Nederland in de komende periode, onder andere in de aanloop naar de JBZ Raad in oktober 2016.

32 317 nr. 429

TK

Recourt, J.

De motie Recourt over het standpunt van Nederland ten aanzien van de inwerkingtreding van JASTA

Ik zal uw Kamer hierover in het najaar van 2016 nader berichten.

32 317 nr. 431

TK

Voortman, L.G.J.

De motie Voortman c.s. over onverwijld aan de Kamer rapporteren van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact

Ik zal uw Kamer conform de strekking van de motie informeren.

33 997, nr. 73

TK

Omtzigt, P.H.

Motie over een speciaal MH17-archief

Er wordt gewerkt aan het opzetten van het MH-17 archief in samenwerking met het Nationaal Archief.

30 950, nr. 98

TK

Marcouch, A.

Motie over klachten indienen via de politie-app

Momenteel wordt samen met politie gewerkt aan uitvoering van deze motie, zo mogelijk zal ik u voor de begrotingsbehandeling nader berichten.

34 091 nr. 18

TK

Tongeren, L. van

Swinkels, J.C.M.

De motie Van Tongeren/Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers

De TK zal begin 2017 nader worden geïnformeerd

32 317, nr. 86

TK

Gesthuizen, S.M.J.G.

Motie over proportioneel gebruik van het EAB

Afgedaan met: De motie is besproken met het Nederlandse lid van Eurojust en met een vertegenwoordiger van het arrondissementsparket Amsterdam. Waar nodig, vindt overleg plaats over het onderwerp van de motie.

32 317, nr. 87

TK

Recourt, J.

Motie over evaluatie van de strafrechtelijke samenwerking

Afgedaan met: Conform inzet regering bij Post-Stockholmprogramma ligt de nadruk op consolidatie en evaluatie. Dit is door de Europese Commissie tot uitgangspunt genomen in de EU-Agenda Justitie voor 2020 (van 11 maart 2014) en later bij het Werkprogramma 2015.

30 880, nr. 40

TK

Kuiken, A.H.

Motie over de informatiebehoefte van burgemeesters

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2014] – TK Voortgangsbrief politie

33 295, nr. 9

TK

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

Motie over geen belemmering in de voorwaarden voor conservatoir beslag.

Afgedaan met: De motie is in uitvoering genomen in het implementatie-project «conservatoir beslag voor slachtoffers». In dat project hebben onder andere de politie en het OM de benodigde werkprocessen gedetailleerd uitgeschreven.

33 685, nr. 11

TK

Helder, L.M.J.S.

Motie over het aanpassen van de witwaswetgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-09-2015] – TK voorstel van wet inzake aanpassing witwaswetgeving

33 816 nr. 11

TK

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

Motie over het raadplegen van burgemeesters door het Openbaar Ministerie

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2015] – TK Terugkeer ex gedetineerden of Tbs-veroordeelden in de maatschappij

33 816 nr. 13

TK

Recourt, J.

Steur, G.A. van der

Motie over het raadplegen van slachtoffers door het Openbaar Ministerie

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2015] – EK Wijziging van het wetboek inzake langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

33 816 nr. 14

TK

Schouw, A.G.

Steur, G.A. van der

Motie over rapporteren over toepassing en effecten in de recidivemonitor van het WODC

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2015] – EK Wijziging van het wetboek inzake langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

33 819 nr. 15

TK

Schouw, A.G.

Motie over het meten, monitoren en waarborgen van de kwaliteit van het toezicht

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2015] – EK Wijziging van het wetboek inzake langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

33 816 nr. 16

TK

Schouw, A.G.

Steur, G.A. van der

Motie over het in kaart brengen van effecten en kwaliteit van het toezicht vijftien jaar on invoering

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2015] – EK Wijziging van het wetboek inzake langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

34 000-VI, nr. 57

TK

Staaij, C.G. van der

Segers, G.J.M.

Motie over evaluatie van de beleidsvisie «vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing"

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing en Verklaring omtrent gedrag VOG

33 882-21

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Nispen, M. van

Motie over het opleggen van agressietherapie of verslavingsbehandeling

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-08-2015] – TK Voetbal en Veiligheid

33 882-20

TK

Dekken, T.R. van

Dijkhoff, K.H.D.M.

Motie over een meer open en publieksvriendelijk voetbal

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-08-2015] – TK Voetbal en Veiligheid

33 662-24

TK

Oskam, P.

Motie over rekening houden met alle omstandigheden

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens

34 000 VI nr. 83

TK

Toorenburg, M.M.

Motie over vijf jaar lang jaarlijks gesprek minister-kerkelijke autoriteiten over voortgang en naleving motie en terugkoppeling aan de TK

De Minister zal na in het najaar van 2016 een gesprek hebben met de Kerkelijke autoriteiten en zal dit de komende jaren ook doen.

34 082-16

TK

Kooiman,C.J.E.

Gewijzigde motie over invloed van spreekgerechtigden op de motivering

Afgedaan met: In december is conform motie gesproken met Raad voor de Rechtspraak.

34 200-VI nr.13

TK

Oskam, P.

Motie over het realiseren van de doelstellingen voor het aantal vrijwilligers

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

29 628, nr. 483

TK

Oskam, P.

Motie over voldoen aan de wettelijke norm voor het aantal wijkagenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

29 521, nr. 262

TK

Eijsink, drs. A.M.C.

Bosman, A.

Motie over een evaluatie van het beleid ten aanzien van de inzet en inhuur van lokaal personeel

Afgedaan met: MinDef voert de evaluatie uit en zal de Kamer na afloop hiervan informeren.

24 077-351

TK

Segers, G.J.M.

Motie over een compensatieregeling voor de kosten van het opruimen van drugsafval

Afgedaan met: Ter uitvoering van het bij de behandeling van de begroting 2015 aangenomen amendement van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (Kamerstukken II 2014/15, 34 000 XII, nr. 49) gaat IenM een convenant met het IPO afsluiten over cofinanciering opruiming drugsdumpingen. Dit convenant loopt tot 1 september 2018.

34 000-VI nr. 36

TK

Oskam, P.

Motie over financiering van de interventie «Alleen jij bepaalt wie je bent"

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2016] – TK Invulling voorwaarden motie Oskam inzake «Alleen jij bepaalt wie je bent»

34 000-VI, nr. 53

TK

Staaij, C.G. van der

Segers, G.J.M.

Motie over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-04-2016] – TK WODC-onderzoek «Aan de grenzen van het meetbare»

24 587, nr. 554

TK

Segers, G.J.M.

Motie over de gevolgen van de stapelingen van maatregelen

Afgedaan met: uitgaande brief [11-04-2016] TK Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie

32 735 nr. 92

TK

Voordewind, J.S.

Motie over het ratificeren van het derde protocol bij het Kinderrechtenverdrag

In lijn met het Nationaal Actieplan Mensenrechten en de nota Respect en Recht voor Ieder Mens beraadt het Kabinet zich nog op ratificatie.

31 954, nr. 35

TK

Bosman, A.

De motie Bosman; Verzoekt de regering in de nog in te dienen Rijkswet Personenverkeer een toelatings- en terugkeerregeling op basis van het principe van wederkerigheid op te nemen

Voortzetting van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorzien voor september 2016

34 000-VI nr. 29

TK

Dijkhoff, K.H.D.M.

Nispen, M. van

Motie over een prejudiciële procedure in strafzaken

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met prejudiciële vragen in het civielrecht. Na ommekomst van het onderzoek zal u Kamer nader worden geïnformeerd.

33 662-20

TK

Schouw, A.G.

Segers, G.J.M.

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

Conform motie zal er na vier jaar een evaluatie plaatsvinden.

33 308-17

TK

Verhoeven, K.

Motie over voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties

Dit punt zal worden betrokken bij de tussentijdse evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht.

33 308-15

TK

Dijk, J.J. van

Motie over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

Het stimuleren van deze onderhandelingen wordt meegenomen in het reguliere overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen.

33 308-16

TK

Dijk, J.J. van

Motie over gebruikmaken van de mogelijkheid om een geschillencommissie aan te wijzen

Afgedaan met: Partijen hebben overeenstemming over concept-reglement en overleg over onderbrenging geschillencommissie bij de SGB is in een gevorderd stadium. VenJ en OCW betalen de geraamde aanloopkosten. Twee-en-een-half jaar na inwerkingtreding zult u in een tussenrapportage geïnformeerd worden over toepassing van de wet.

34 082-12

TK

Kooiman,C.J.E.

Motie over spreekrecht tijdens tbs-zittingen

De Kamer wordt na het zomerreces 2016 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

33 750-VI-84

TK

Bontes, L.

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat dit percentage fors gaat stijgen

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2015] – TK Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen. Ik zal uw Kamer bij de halfjaarlijkse voortgangsbrief informeren over de versterking van de prestaties van de keten en jaarlijks over de ontwikkeling van het percentage (Strafrechtketenmonitor).

33750-VI-62

TK

Oskam, P.

Oosten, F. van

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte

Aan deze motie zal gevolg worden gegeven bij het Wetsvoorstel particuliere camerabeelden dat momenteel in voorbereiding is.

34 000-VI nr. 50

TK

Schouw, A.G.

Oosenbrug, R.F.A.

Motie over de bescherming van de privacy van burgers in Nederland

De eerste fase van het onderzoek is in december 2015 afgerond. De tweede fase start in augustus 2016 en wordt naar verwachting in mei 2017 afgerond.

33 750-VI-70

TK

Segers, G.J.M.

Verzoekt de regering, bijvoorbeeld de WRR of het WODC te vragen deze fundamentele vragen te stellen en te beantwoorden, en de uitkomsten van dat onderzoek te bespreken met de Kamer

De WRR heeft het gevraagde advies eind april 2016 uitgebracht onder de titel «Big Data in een vrije en veilige samenleving». Het kabinetsstandpunt over dit advies zal naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2016 naar de Kamer worden gezonden.

24 587, nr. 544

TK

Schouw, A.G.

Motie over evalueren gebruik van meerpersoonscellen

Deze motie zal worden betrokken bij de Beleidsdoorlichting Tenuitvoerlegging Strafrechtelijke sancties medio 2017 waarna uw Kamer nader zal worden geïnformeerd.

34 000-VI-95

TK

Oskam, P.

Motie over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen

Bij brief van 5 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. Zoals in deze brief is aangegeven, spreken de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken na de zomer met verschillende moskeekoepels, waaronder het CMO, om het belang van transparantie te onderstrepen. De Tweede Kamer ontvangt eventueel daarna nadere informatie.

34 000-VI-90

TK

Segers, G.J.M.

Tellegen, O.C.

motie over onderzoek naar antirechtsstatelijke invloeden op moskeeën en organisaties

In december 2015 is aangeven dat de Tweede Kamer in het najaar van 2016 wordt geïnformeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

32 021, nr. 12

TK

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van Heerts, A.J.M.

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

Opzet tweede rapportage is in de begeleidingscommissie besproken. Het dossieronderzoek door het WODC bij de gerechten heeft vertraging ondervonden Oplevering van de eindrapportage is eind 2016 voorzien.

33 750-VI-77

TK

Tongeren, L. van

Verzoekt de regering om, in nauw overleg met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het College van procureurs-generaal te komen tot een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis en de Kamer hierover te informeren

Conform de motie ben ik in overleg met het College van Procureurs-Generaal en de Raad voor de Rechtspraak. Na afronding van het overleg zal ik uw Kamer nader berichten.

33 685, nr. 14

TK

Berndsen-Jansen, M.A.

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

De motie zal worden uitgevoerd in de reguliere wetsevaluatie die is voorzien 5 jaar na inwerkingtreding van de wet.

Toezeggingen

Toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

EK/TK

Voortgangsinformatie parlement

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer een brief te sturen over de rol van FPKM bij zedenonderzoek bij kinderen

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-09-2015] – TK Forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

MVenJ heeft toegezegd dat de salafismebrief voor eind september 2015 wordt toegezonden

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden + Terrorismebestrijding

TK

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de brief op 23 september 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2015, 29 614, nr. 38).

MVenJ heeft toegezegd om het verbeterplan OM z.s.m. te sturen

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met Uitgaande brief [07-10-2015] – TK Vervolg op rapport Commissie Hoekstra over de zaak Bart van U.

MVenJ heeft toegezegd de Algemene Rekenkamer te vragen of zij onderzoek kan doen naar de aanpassing van het reorganisatie budget. Als zij dit niet kan, zal de Minister de Kamer hierover informeren

Parlementaire Agenda punt [10-09-2015] – Plenair debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-10-2015] – TK Reorganisatieketen Politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer na Prinsjesdag in navolging van de begroting per brief nader te informeren over de financiële dekking van de Herijking. De Minister gaat hierin ook in op de kosten van de vertraging van de inbedding van de Politieacademie.

Parlementaire Agenda punt [10-09-2015] – Plenair debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-10-2015] – TK Reorganisatieketen Politie

MVenJ zegt toe de TK te informeren over de verhooropleiding van de Politieacademie en de capaciteitsproblemen bij zeden

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2015] – TK Het horen van kwetsbare personen door de politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer, als de informatie daar aanleiding toe geeft, voorafgaande aan een volgend AO te informeren over nieuwe beelden bij daders van loverboypraktijken

Parlementaire Agenda punt [07-10-2015] – Algemeen Overleg Slachtoffers loverboys

TK

In de brief aan uw Kamer over de loverboyaanpak van 07-01-2016 is aangekondigd dat er dit jaar onderzoek wordt gedaan naar daderprofielen van loverboys. De Kamer zal hierover begin volgend jaar per brief worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd de schriftelijke vragen van het lid Keijzer (CDA) betreffende het aantal zaken, de financiën en het aantal artsen bij zowel het NFI en als het FKPM te beantwoorden voor het nog te plannen VAO

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – AO met Staatssecretaris VWS: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-10-2015] – Antwoorden Kamervragen over kindermishandeling

MVenJ zegt toe de beleidsreactie op het Regioplan-onderzoek naar synergie van fraudemeldpunten naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2015] – TK Beleidsreactie onderzoek Fraudemeldpunten synergie en samenwerking

MVenJ heeft toegezegd de TK een brief te sturen waarin staat wanneer hij de Kamer zal informeren over de uitkomsten van de genomen maatregelen inzake de screening van politieagenten

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-11-2015] – TK Termijnen van de maatregelen als genoemd in de brief d.d. 30-10-2015

MVenJ heeft toegezegd m.b.t. waarheidsvinding een overleg te initiëren met inspectie gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2016] – TK Waarheidsvinding

SVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de stand van zaken t.a.v. de gehanteerde sluitingstermijn van schadevergoedingsaanvragen bij de cie. Samson

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – AO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-10-2015] – TK Verlenging looptijd financiële regelingen seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de nieuwste discriminatiecijfers.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2015] – TK Aanbieding rapport Discriminatiecijfers Politie 2014 informatie over het Visiedocument diversiteit en discriminatie van de politie alsmede aanbieding van het rapport Cijfers in Beeld 2014 van het Openbaar Ministerie

MVenJ heeft toegezegd te informeren over de financiële consequenties van de maatregelen die voortkomen uit rapport Commissie Hoekstra, mede in relatie tot bezuinigingen op het OM

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over resultaten en stand van zaken ondernomen acties n.a.v. rapport Commissie Hoekstra

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2015] – Plenair debat MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-12-2015] – TK Toezegging debat MH17

MVenJ heeft toegezegd een overzicht voor het instellen van een begrotingsfonds voor herinvestering van afgepakt crimineel vermogen in de aanpak van ondermijning te leveren

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Begrotingsbrief

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de besprekingen met betrekking tot het Bestuursakkoord met de VNG over Bed, Bad, Brood

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2015] – TK Uitspraken Centrale Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over hoe uitvoering te geven aan de motie CDA over de mogelijkheden tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan misdrijven

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf

De Staatssecretaris zegt de Kamer een brief toe met betrekking tot de door Nederland toegezegde steun voor EASO waarin deze steun in feitelijke manuren wordt toegelicht.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2015] – Debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl. en over de inzet voor de extra Europese Raad op 9 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2015] – TK Nederlandse inzet EASO en ondersteuning Hongarije

De Staatssecretaris zegt een brief toe met betrekking tot de mogelijkheid de termijn van de tijdelijke verblijfsvergunning asiel te verruimen tot zeven jaar. De brief zal een overzicht geven van de voor- en nadelen van een dergelijke wijziging.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2015] – Debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl. en over de inzet voor de extra Europese Raad op 9 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2015] – TK De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

De Staatssecretaris zegt een brief toe inzake de prognose van de instroom in Nederland in 2016 n.a.v. het bericht dat de EU in 2016 drie miljoen vluchtelingen verwacht.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2015] – Debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl. en over de inzet voor de extra Europese Raad op 9 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

MVenJ heeft een brief aan TK over wachtlijsten raad voor de kinderbescherming toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel.

MVenJ heeft toegezegd een brief aan de TK te sturen over de voortgang uitvoering actiepunten rapport Commissie Hoekstra inclusief tijdpad

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

MVenJ heeft toegezegd te informeren over onderzoek juridische houdbaarheid en privacyaspecten afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij inverzekeringstelling/bewaring/gevangenhouding

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

MVenJ heeft toegezegd te informeren over onderzoek naar afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij veroordeelden op de rechtbank, inclusief verplichte afname en eventuele alternatieven

Parlementaire Agenda punt [01-07-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Hoekstra

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid van het Openbaar Ministerie

MVenJ heeft toegezegd voor het kerstreces een brief over veiligheidsaspecten van drones stuurt

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Drones

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-12-2015] – TK Informatie over toezeggingen AO Drones

MVenJ zegt toe zijn beleidsreactie op het WODC-onderzoek over inbrekerswerktuigen naar de Kamer te sturen. Hierin gaat de Minister ook in op de afname van handpalmafdrukken.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Brief motie Helder inzake Strafbaarstelling voorhanden hebben inbrekerswerktuigen

MVenJ zegt toe in gesprek te gaan met het LOPV over de mogelijke inzet van politie m.b.t. vluchtelingenopvang.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2015] TK Antwoorden schriftelijke vragen begroting 2016.

MVenJ heeft toegezegd begin 2016 de Tweede Kamer bij brief te informeren over PTSS bij de brandweer, stand van zaken aanbesteding C2000 en mogelijkheden locatiebepaling en apps voor 112 n.a.v. TNO-rapport

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2015] – TK Verzamelbrief Veiligheidsregio's en IFV.

MVenJ heeft toegezegd de zorgen van de Kamer over het pensioengat en loondoorbelasting brandweer door te geven aan het VB

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2015] – TK Verzamelbrief Veiligheidsregio's en IFV.

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Minister van VWS over de wenselijkheid van maatregelen ten aanzien van brandveilig meubilair

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-03-2016] – TK Integrale visie op de woningmarkt.

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid over benoemingsprocedure Onderzoeksraad; Mocht dit aanleiding geven zijn standpunt over benoemingsprocedure te herzien, dan informeert hij de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Conform toezegging wordt uw Kamer indien nodig geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de veiligheidsregios op te roepen dat zij zorgen dat bij incidenten het incidentenformulier adequaat wordt ingevuld.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2015] – Antwoorden Kamervragen over onveiligheid en beroepsziekten bij de brandweer

MVenJ heeft toegezegd bij de Staatssecretaris van VenJ aandacht te vragen voor brandveiligheid en bij het VB voor brandweerzorg in relatie tot asielzoekers centra.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer bij brief van 17 december 2015 geïnformeerd dat hij de zorg van de Kamer over brandveiligheid bij de opvang van asielzoekers heeft overgebracht aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en aan het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 517, nr. 107).

MVenJ zegt toe de profielschets voor de nieuwe Korpschef naar Kamer te sturen, zodra deze gereed is.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2015] – TK Profielschets korpschef nationale politie

MVenJ heeft toegezegd brief over de uitkomsten van de privacy-audit naar de naleving van de wet Politiegegevens te versturen

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-12-2015] – TK Privacy onderzoeken politie

SVenJ heeft toegezegd de brief over de uitkomst van het overleg met de VNG over de vergoeding van asielopvang te versturen.

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2015] – TK Maatregelen hoge instroom asiel

MVenJ heeft een brief over technische/praktische punten uit onderzoek auditdienst naar storing tapsysteem aan te leveren.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2015] – TK Brief naar aanleiding van vragen AO Strafrechtelijke onderwerpen

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de gesprekken met de VNG over de kosten van de crisis- en noodopvang

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2015] – TK Maatregelen hoge instroom asiel

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over een inventarisatie van veilige landen in andere EU-lidstaten

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Inventarisatie lijsten veilige landen van herkomst in andere lidstaten

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de samenwerking tussen Nederlandse agenten en Hongaarse autoriteiten in het kader van Frontex en ook of dit valt onder het mandaat frontex

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2015] – TK Nederlandse inzet EASO en ondersteuning Hongarije

De SVenJ zegt toe te bezien of en hoe het mogelijk is om binnen de bestaande budgettaire kaders aan personen van wie de kans reëel is dat ze uiteindelijk een (tijdelijke) asielvergunning Nederlandse les aan te bieden.

Uitgaande brief [27-10-2015] – TK Start integratie in opvanglocaties

TK

De Kamer wordt middels de inburgeringsbrief van najaar 2016 geïnformeerd door MinSZW

MVenJ heeft een brief toegezegd over de vraag of de privacy goed is geregeld in het Voetbalvolgsysteem (VVS)

Parlementaire Agenda punt [08-12-2015] – VAO Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Privacy Voetbalvolgsysteem

MVenJ heeft toegezegd dit najaar de handleiding Drones en privacy naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Drones

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-12-2015] – TK Informatie over toezeggingen AO Drones

De Staatssecretaris zegt een reactie toe op de voorstellen omtrent EMDR

Parlementaire Agenda punt [12-11-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2015] – TK Voorstellen vereniging EMDR Nederland

MVenJ heeft toegezegd de visie op de ICT/informatievoorziening nog dit jaar naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2016] – TK Visie op informatievoorziening in de strafrechtsketen

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de borging van het programma Mentale Weerbaarheid.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2015] – TK Afronding en borging Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie

MVenJ zegt toe te reageren op het rapport van Defence 4 Children met speciale aandacht voor de groep 12–18 jarigen. Daarin wordt de positie van kinderen van 0–4 jaar en hun ouders meegenomen, evenals de ervaren struikelblokken bij aangifte en getuigenverklaringen.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK Zedenmisdrijven

SVenJ heeft toegezegd te bezien of er mogelijkheden zij om de glijdende schaal voor verlenen/intrekken asielvergunning, aan te scherpen (openbare orde)

Parlementaire Agenda punt [30-09-2015] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Aanscherping beleid inzake weigeren en intrekken asielvergunning na ernstig misdrijf

SVenJ heeft toegezegd in reguliere gesprekken met Stichting Gave/COC na te gaan of meldingen van asielzoekers over discriminatie en intimidatie bij deze organisaties, ook bij het COA terechtkomen

Parlementaire Agenda punt [30-09-2015] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2015] – Antwoorden Kamervragen over de veiligheid van Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) asielzoekers in opvanglocaties

SVenJ heeft toegezegd een brief te sturen met een toelichting op het aantal Dublinclaims in 2014 en 2015

Parlementaire Agenda punt [30-09-2015] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Toelichting op het aantal Dublinclaims in 2014 en 2015

MVenJ zegt toe de beleidsreactie op het onderzoek van de RUG naar de zedentitel in het wetboek van Strafrecht zal naar de TK worden verzonden. De strafmaat, effectieve delict gerelateerde straffen, afweging taakstraf, wraakporno, sexting, en de concrete stappen n.a.v. het rapport worden daarin meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK Zedenmisdrijven

MVenJ zegt toe dat in het najaar het WODC-rapport Slachtoffer en privacy met beleidsreactie naar de TK wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2015] – TK Beleidsreactie WODC-onderzoek privacy slachtoffers

MVenJ heeft toegezegd de stand van zaken verbetering identificatieproces mee te nemen in eerstvolgende VPS-voortgangsbrief (december 2015)

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2015] – TK Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

MVenJ heeft een Brief toegezegd over de vraag of de privacy goed is geregeld in het Voetbalvolgsysteem (VVS).

Parlementaire Agenda punt [08-12-2015] – VAO Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Privacy Voetbalvolgsysteem

De Minister zegt de Kamer toe met het OM maatregelen te bespreken om te zorgen dat ambtsberichten niet summier en

met beperkte focus worden opgesteld.

Parlementaire Agenda punt [01-10-2015] – Plenair debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2016] Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van VenJ, zie 34 300-VI nr. 83, in bijlage 2 onder punt 3

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over een onderzoek van de reclassering rondom de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Van der G. in den brede. De reclassering rapporteert daarover medio oktober aan het Openbaar Ministerie

Parlementaire Agenda punt [01-10-2015] – Plenair debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-02-2016] – TK Naleving voorwaarden v.i. Volkert van der G.

De SVenJ heeft toegezegd bij elk aanbod van opvangplekken in gesprek gaan over de vraag of het meest geschikt is voor vergunningshouders of niet

Parlementaire Agenda punt [07-10-2015] – VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: De Kamer is mondeling geïnformeerd bij het AO Opvang, terugkeer en vreemdelingebewaring van 12-11-2015

De SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voorlichting aan asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [07-10-2015] – VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

MVenJ heeft toegezegd om met OM in gesprek te gaan over de wijze van uitvoeren van de richtlijn harddrugs.

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2015] – Antwoorden Kamervragen over de toegestane hoeveelheid harddrugs tijdens het Amsterdam Dance Event

SVenJ heeft toegezegd dat de kabinetsvoornemens omtrent sobere en rechtvaardige opvang van asielzoekers uitgewerkt worden in een brief aan de Tweede Kamer. Een afschrift van deze brief wordt aan de Eerste Kamer gezonden

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Afgedaan met het bestuursakkoord dat door BZK aan de Tweede Kamer is verzonden op 27-11-2015. BZK heeft een afschrift aan de Eerste Kamer gestuurd.

SVenJ heeft toegezegd dat de budgettaire gevolgen van de asielinstroom in 2015 en 2016 verwerkt worden volgens de normale begrotingssystematiek. De Tweede en Eerste Kamer zullen daarover in de tweede helft van november bij Najaarsnota worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2015] – TK Aanbieding beantwoording Kamervragen tweede suppletoire begroting 2015

MVenJ zegt toe dat de Minister van VenJ samen met de Minister van Financiën een analyse maakt waarin problemen in oplossingsrichtingen integraal in kaart worden gebracht. Deze analyse zal voor de begrotingsbehandeling VenJ (23 november) aan de Tweede Kamer worden gezonden. Een afschrift zal aan de Eerste Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Algemene Politieke Beschouwingen

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

SVenJ zegt toe de lokale gemeenschap te betrekken bij AZC

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Debat over de Europese Top van 15–16 oktober 2015 inclusief de situatie ten aanzien van de vluchtelingenopvang

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2015] – TK Motie van het lid Kuiken c.s.

SVenJ zegt toe te bezien wat gedaan kan worden om overlast van omwonenden te beperken, zoals bijvoorbeeld de toegang tot het internet in Oranje.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Debat over de Europese Top van 15–16 oktober 2015 inclusief de situatie ten aanzien van de vluchtelingenopvang

TK

Afgedaan met: Internetproblemen zijn opgelost en verbeteracties zijn uitgevoerd in Oranje.

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over wanneer de achterstanden op het gebied van registratie asielzoekers zijn ingelopen (naast de (twee)wekelijkse rapportage stand van zaken)

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Debat over de Europese Top van 15–16 oktober 2015 inclusief de situatie ten aanzien van de vluchtelingenopvang

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2015] TK Aanslagen in Parijs

SVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de Europese lijst van veilige landen.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Debat over de Europese Top van 15–16 oktober 2015 inclusief de situatie ten aanzien van de vluchtelingenopvang

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-11-2015] – TK Toepassing van het concept van veilige landen

MVenJ zegt toe te bezien of hij de Kamer nader (vertrouwelijk) kan informeren over het onderzoek naar de effecten van de «mol» zonder dat dit het onderzoek of de veiligheid schaadt.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-10-2015] – TK Informatie over de verdachte politieambtenaar

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren in de Voortgangsrapportage Fraude over de opvolging van internetfraude- en MOT-meldingen.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer zal hierover voor het kerstreces van 2016 worden geïnformeerd.

MVenJ zegt toe in brief aan het Veiligheidsberaad de urgentie door te geven die door de Kamer wordt gevoeld dat werkgevers en werknemers knelpunt pensioengat brandweerpersoneel samen oplossen.

Parlementaire Agenda punt [15-10-2015] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief (17-12-2015) – TK Verzamelbrief Veiligheidsregio's en IFV.

MVenJ heeft toegezegd een brief te sturen rond de NLse reactie op een rechtshulpverzoek in het (hypothetische) geval dat dhr. Snowden in Nederland zou zijn.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2016] TK De Nederlandse reactie op een rechtshulpverzoek in het hypothetische geval dat dhr. Snowden in Nederland zou zijn

MVenJ zegt toe de TK te informeren of er verdachten van zedenmisdrijven niet worden vervolgd vanwege capaciteitsproblemen bij het OM.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] TK Zedenmisdrijven

MVenJ zegt toe de overwegingen van Seegers (m.b.t. taakstraffen) en Oskam (m.b.t. horen kwetsbare personen) aan de Raad voor de Rechtspraak mee en zal de TK informeren als daar reden toe is.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] TK beleidsstandpunt zedenmisdrijven

MVenJ zegt toe de Kamer over het strafrechtelijke onderzoek te informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is en dit het lopende onderzoek niet schaadt.

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-01-2016] – TK Stand van zaken maatregelen n.a.v. brief d.d. 30 oktober 2015

MVenJ heeft toegezegd de TK in breed perspectief te informeren over de controle bij de politie of voor iedereen op een vertrouwensfunctie een verklaring van geen bezwaar is verleend, over het vier-ogen principe bij het verlenen van autorisaties boven een bepaald niveau, over de capaciteit en snelheid bij de AIVD-screening en over het melden van integriteitsproblemen

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2015] – TK Onderzoek naar vertrouwensfunctie A binnen de politie

MVenJ zegt toe met de Korpschef te spreken over het aantal beschikbare voertuigen bij de politie en de Kamer hierover per brief te informeren

Parlementair Agendapunt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-01-2016] – TK Toezegging brief over beschikbaarheid politievoertuigen

SVenJ heeft toegezegd de voortgang en de uitkomsten van de pilots frontoffice zeden en kindermishandeling van de politie mee te nemen in een volgend GIA-rapportage

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – AO met Staatssecretaris VWS: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

TK

Afgedaan met: De Staatssecretaris van VWS heeft op 12 januari 2016 uw Kamer geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer volledig te informeren over alle te nemen maatregelen, rekening houdend met het rapport van de commissie Oosting. Ik hoop u voor 1 februari over de voortgang van de implementatie daarvan te kunnen berichten

Parlementaire Agenda punt [01-10-2015] – Plenair debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2016] – TK VenJ verandert

De SVenJ heeft toegezegd na te gaan of het klopt dat in de noodopvang vrijwilligers en lesmateriaal t.b.v. Nederlandse les aan asielzoekers geweerd worden, zo ja, wanneer is dit gebeurd, en de Kamer over de uitkomst te informeren

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

De Kamer wordt middels de inburgeringsbrief van september 2016 geïnformeerd door MinSZW.

De SVenJ zegt toe te bezien hoe de wachttijden in de asielprocedure kunnen worden bekort.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2016] – TK Uitbreiding capaciteit Border Security Teams en verlening beslistermijnen asielprocedure

De Staatssecretaris zegt toe na te gaan in hoeverre Eurodac en justitiegegevens gekoppeld kunnen worden zodat inzichtelijk wordt of iemand die in aanraking komt met justitie, ooit asiel heeft aangevraagd. De Staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover schriftelijk te informeren.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2016] – TK Koppeling justitiegegevens en Eurodac

De Staatssecretaris zegt toe na te gaan of het klopt dat er in de communicatie over de zorg van asielzoekers dingen niet goed lopen door de beschikbaarheid van tolken, met name in de noodopvang, en in relatie tot overplaatsingen die geadviseerd worden door artsen, maar die heel moeizaam gaan en geen navolging krijgen.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2016] – TK Reactie op het 10 puntenplan

De Kamer vraagt ervoor te zorgen mensen zo veel mogelijk in de gemeenten te houden waar zij in de noodopvang zaten en dit mee te nemen in gesprekken met gemeenten. De Staatssecretaris zegt toe dit te doen en te combineren met de vraag vanuit bedrijven om werkgelegenheid te koppelen aan iemands verblijfplaats.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de informatie over voortgang proces/maatregelen om samenwerking OM en Belastingdienst bij ontnemingszaken te verbeteren.

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

De Tweede Kamer zal hierover in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de TK de brief van Mini mede namens MVenJ over «begroting VenJ» voor begrotingsbehandeling ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

MVenJ heeft toegezegd de brief over uitkomst rechtsbijstand in het kader van ZSM nog voor begrotingsbehandeling naar de TK te sturen.

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2015 TK Eindrapport pilot ZSM rechtsbijstand

MVenJ heeft toegezegd uit te zoeken of in het jaarverslag van de Rechtbank de overschrijdingen redelijke termijn van de Hoven worden meegenomen of anders kunnen worden meegenomen

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Het overleg hierover met de Raad voor de rechtspraak heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het registratiesysteem van de rechtspraak niet is ingericht op het genereren van informatie over de overschrijding van de redelijke termijn.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de reactie op het rapport van de Kinderombudsman het punt over kinderen in de cel op te nemen en dit punt ook mee te nemen in het traject herziening Wetboek van Strafvordering (behandeling Contourennota)

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2016] – TK Reactie op het verzoek over inverzekeringstelling minderjarigen en over het rapport «Een nacht in de cel» 2015–2016, 29 279, nr. 297.

MVenJ zegt toe in evaluatie over strafbeschikkingen (2016) ook in te gaan op een artikel in Trema

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

De evaluatie van de Wet OM-afdoening zal na de zomer van start gaan. De beleidsreactie op het onderzoeksrapport is in het najaar van 2017 beoogd.

MVenJ heeft toegezegd nog dit jaar na afstemming met BZK in een brief aan de TK in te gaan op vervallen verklaren van reisdocumenten

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2015] – TK Voortgang rijksbrede aanpak van fraude

MVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer binnen een maand geïnformeerd wordt over het standpunt van het kabinet over encryptie

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Kabinetsstandpunt encryptie

SVenJ heeft toegezegd de veilige landen lijst uiterlijk begin februari aan de Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-02-2016] – TK Uitbreiding nationale lijst van veilige landen van herkomst

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over de samenwerking met Defensie t.a.v. bestrijding van verzuim en psychotrauma conform de motie Tellegen/Recourt en betrekt daarbij de Raad voor Civiel Militaire Zorg en Onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2016] – TK Samenwerking Politie en Defensie op het gebied van bijzondere personeelszorg en psychotrauma

SVenJ heeft toegezegd een brief te sturen aan de TK met daarin de reactie op de moties

Parlementair Agendapunt [04-02-2016] – VAO Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Moties en toezeggingen wetgevingsoverleg jeugd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een onderzoek naar de juridische instrumenten voor jongeren die de leeft tijd van 18 jaar hebben bereikt toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

In de voortgangsbrief Jeugd van juni 2016 is de stand van zaken weergegeven. Het onderzoek wordt in de zomer van 2016 afgerond en zal in het najaar 2016 beschikbaar worden gesteld aan de Tweede Kamer.

SVenJ heeft toegezegd de Commissie de Winter te verzoeken om te bezien of de commissie zijn onderzoek kan uitbreiden voor 1945 en of het rapport in het voorjaar kan verschijnen.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief 17-05-2016] – TK Aanbieding rapport Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg. De Minister van VWS overlegt met de heer De Winter; hierna zal uw Kamer nader geïnformeerd worden.

SVenJ heeft toe gezegd te onderzoeken of gezinsopname en weekendarrangementen van meerwaarde zijn in het justitiekader

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel.

SVenJ heeft toegezegd de inzet familiegroepsplan te bespreken met de VNG en indien nodig de factsheets aanpassen.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2014] – Voortgang Transitie Jeugdstelsel]

SVenJ heeft toegezegd de TK begin 2016 te informeren over uitkomst overleg inzake waarheidsvinding met gecertificeerde instellingen en raad voor de kinderbescherming

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2016] – TK Waarheidsvinding

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een overleg met VNG/VenJ/VWS over woonplaatsbeginsel in justitieel kader toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [16-11-2015] – Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [22-06-2016] voortgang nieuwe jeugdstelsel

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om dwang en drang bij deradicaliseringstrajecten voor (onderzoek mogelijkheden) toe te passen. Mogelijkheden preventief vastzetten van terugkeerders of administratieve detentie (onderzoek mogelijkheden)

Parlementaire Agenda punt [19-11-2015] – Plenair debat over de aanslagen in Parijs

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2015] – TK verplichte deradicalisering en administratieve detentie.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer binnen één maand te informeren binnen over onderzoek dat is ingesteld naar salafisten die zouden werven op en rondom AZC's.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-03-2016] – TK Weren van salafisten in de opvang

MVenJ heeft een brief toegezegd waarin de vragen:1. Dwang en drang bij deradicaliseringstrajecten (onderzoek mogelijkheden) en 2. Mogelijkheden preventief vastzetten terugkeerders of administratieve detentie (onderzoek mogelijkheden) gezamenlijk worden beantwoord.

Parlementaire Agenda punt [19-11-2015] – Plenair debat over de aanslagen in Parijs

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2015] – TK verplichte deradicalisering en administratieve detentie

MVenJ heeft toegezegd te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld aan de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding een vorm van controle toe te voegen en de Kamer hierover te berichten per brief of bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Plenair debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen + Staatssecretaris VenJ/Minister BZK

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-20156) – TK Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheid beperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren over het nog te voeren gesprek tussen de Korpschef en de Politieacademie over de voortgang van de pilot «training met laserwapen'

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-03-2016] – TK Voortgang van de pilot schietsimulatie

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Raad voor de Rechtspraak en betrokken besturen over het locatiebeleid van de Rechtspraak. De kwesties van huisvesting en kwaliteit van de rechtspraak zullen niet van elkaar afhankelijk worden gemaakt.

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – TK Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de uitvoering van de moties Kooiman c.s. (34 300-VI-28), Oskam c.s. (34 300-VI-34) en Pechtold-VI-43). Knelpunten en noden bij de Rechtspraak, de Politie en het OM zullen in kaart worden gebracht.

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Eerste suppletoire begroting 2016

MVenJ heeft toegezegd een brief over de dekking van het Amendement Van Tongeren over financiering voor het College van de Rechten van de Mens te versturen

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2015] – Amendement 34 300-VI nr. 27) op de VenJ-begroting.

SVenJ heeft een brief toegezegd over de levenslange gevangenisstraf n.a.v. een uitspraak van het EHRM.

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2016] – TK Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

SVenJ heeft toegezegd dat hij de kamer zal informeren over het bestuursakkoord met de VNG z.s.m. na afronding van het overleg

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-11-2015] – TK Kamerbrief over bestuursakkoord verhoogde asielinstroom

De SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren hoe op COA locaties het verbod op discriminatie kan worden overgebracht aan vreemdelingen. Hierbij zal o.m. aandacht worden besteed aan de positie van LHBT’s, anders gelovigen en vrouwen.

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

SVenJ heeft een brief toegezegd over de beëindiging van verblijfsrecht van criminele vluchtelingen met aandacht voor art. 21 lid 4 van de vreemdelingenwet te versturen

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Het wetgevingstraject wijziging van de vreemdelingenwet om criminele (reguliere) vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven eerder uit te kunnen zetten zal circa een jaar in beslag nemen. Het voorstel voor een strengere aanpak van criminele asielzoekers is reeds naar de Kamer gezonden.

SVenJ heeft een brief toegezegd over het standpunt ten aanzien van de Dublinoverdracht naar Hongarije naar aanleiding van het recente oordeel van de Raad van State te versturen.

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: De Kamer is bij het AO JBZ-raad [02-12-2015] mondeling geïnformeerd.

SVenJ heeft een brief toegezegd over de mogelijkheid om de termijn die staat voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verlengen van vijf naar zeven jaar

Stemmingen ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2015] – TK De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

MVenJ heeft een reactie op TNO rapport zorgmeldingen politie aan Veilig Thuis toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2016] – Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2016] – TK Reactie op het onderzoek Huiselijk geweld gemeld en dan...?

MVenJ heeft toegezegd dat de standpunten/zorgen van de Tweede Kamer worden meengenomen in onderhandelingen PNR.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2015] – TK Voortgang besluitvorming PNR Richtlijn

MVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer geïnformeerd zal worden over de implicaties die het safe harbour arrest heeft voor de nieuwe afspraken met de VS.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-04-2016] – TK EU US Privacy Shield

MVenJ heeft toegezegd dat er een brief met de stand van zaken op het gebied van EU-samenwerking bij terrorismebestrijding aan de Tweede Kamer wordt gestuurd inclusief informatie ten aanzien van het Counter Terrorism Center bij Europol.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2015] – TK Kamerbrief over bevoegdheids-, taak- en rol verdeling EU lidstaat

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer schriftelijk wordt geïnformeerd over de details en de gevolgen voor de Nederlandse praktijk van de uitspraak van het Hof van Justitie aangaande het Europees arrestatiebevel.

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-10-2015] – TK AO JBZ Raad 7 oktober 2015 onderdeel Europees aanhoudingsbevel

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren op de gebruikelijke wijze over de besprekingen in Brussel via het verslag aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2015] – TK Voortgang besluitvorming PNR Richtlijn

MVenJ heeft toegezegd dat de standpunten/zorgen meegenomen zullen worden in de onderhandelingen PNR

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: De onderhandelingen zijn afgerond en de richtlijn is inmiddels vastgesteld (Richtlijn (EU) 2016/681, PbEU L 119)

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de implicaties die het safe harbour arrest heeft voor de nieuwe afspraken met de VS

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2015] – EK Gevolgen ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

MVenJ heeft toegezegd dat er een brief komt met de stand van zaken op het gebied van EU-samenwerking bij terrorismebestrijding die aan de TK zal worden gezonden inclusief informatie ten aanzien van het Counter Terrorism Center bij Europol

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2015] – TK Kamerbrief over bevoegdheids-, taak- en rol verdeling EU lidstaat

SVenJ heeft toegezegd en Marge van de JBZ-Raad zijn collega's te consulteren over de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV's) en te bezien of er maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat AMV's de dupe worden van de praktijken van mensensmokkelaars

Parlementaire Agenda punt [02-12-2015] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: conform toezegging is het onderwerp en marge van de JBZ-Raad aan de orde gesteld

MVenJ heeft toegezegd te studeren op de mogelijkheden voor interventie die liggen tussen niet kunnen interveniëren en een strafrechtelijk onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: De Kamer is mondeling geïnformeerd bij de behandeling van de Tijdelijke Wet Bestuurlijke maatregelen Terrorismebestrijding (34 359)

SVenJ heeft toegezegd, indien de Kamer motie 9 aanneemt, te bekijken of het Reglement Onthouding Verstrekkingen kan worden aangescherpt en de Kamer daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

MVenJ heeft toegezegd de Kamer nader te informeren of de aangegane ontnemingsschikking onder het toen geldende wettelijke begrip «witwassen» valt en of de verantwoordelijke officieren van Justitie op deze grond als nog vervolgd kunnen worden

Parlementaire Agenda punt [16-12-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Oosting

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2016] – TK Toezeggingen plenair debat over het rapport van de Commissie Oosting

MVenJ heeft toegezegd zijn ambtsgenoot van BZK te vragen om de Kamer nader te informeren over de wijze waarop bij het openbaar maken van stukken omgegaan wordt met de «persoonlijke beleidsopvatting» van ambtenaren.

Parlementaire Agenda punt [16-12-2015] – Plenair debat over het rapport van de Commissie Oosting

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2016] – TK Toezeggingen plenair debat over het rapport van de Commissie Oosting

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer binnen een maand schriftelijk te informeren over het aantal ongedocumenteerde asielzoekers en indien mogelijk hoeveel mobiele telefoons er zijn uitgelezen

Parlementaire Agenda punt [18-02-2016] – AO JBZ-Raad, asiel deel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-03-2016] – TK Toezegging aantallen ongedocumenteerden en telefoons

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over uitkomsten gesprek rechtspraak over slachtofferwachtkamers in rechtbanken

Parlementair Agenda punt [17-03-2016] – VAO Slachtofferbeleid

TK

Afgedaan: Ik heb uw tijdens het VAO slachtofferbeleid op 17 maart 2016 geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de rechtspraak.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over inzet van art. 102 en 107a strafrecht. Mee te nemen bij de volgende voortgangsrapportage over het actieprogramma integrale aanpak Jihadisme

Parlementaire Agenda punt [18-02-2016] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-03-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

MVenJ heeft toegezegd een overzicht te maken van de lopende geplande onderzoeken op het gebied van scheidingen

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2016] – TK Overzicht onderzoeken op het gebied van scheidingen en reactie op email Stichting Passage i.o.

MVenJ heeft toegezegd de TK voor het eind van volgende week, na het overleg met Van Toorenburg en Van Oosten, een reactie op hun amendementen inz. reiskosten, resp. cassatieberoep te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-04-2016] – TK Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315) (34 236)

SVenJ heeft toegezegd een brief naar aanleiding van aangehouden motie Helder over verlenging ISD-maatregel (uit AO tbs van 9 december 2015) wordt in eerste kwartaal 2016 aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – AO Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2016] – ISD-maatregel

De SVenJ zegt toe om eind maart een brief aan de TK te sturen over eventuele mogelijkheden om belemmeringen weg te nemen van startups die op kortdurend contract aan de slag gaan.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2016] – TK Belemmeringen startups om kennismigranten in dienst te nemen

De SVenJ zegt toe dat hij het land in gaat om te spreken met vertegenwoordigers van regionale regietafels, om te horen wat er leeft.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2016] – TK Opvangcapaciteit asielzoekers en taakstelling huisvesting vergunninghouders

SVenJ heeft toegezegd de resultaten te bezien van een enquête van het Brabants Dagblad, uitgezet onder Brabantse burgemeesters, over grootschalige opvang.

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2016] – TK Reactie op het 10 puntenplan

SVenJ heeft toegezegd de mate van misbruik van de terugkeervergoeding door vreemdelingen afkomstig uit een specifieke regio in de Oekraïne na te gaan.

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-03-2016] – TK Wijziging terugkeerondersteuning voor Oekraïners

De SVenJ gaat na of veroordeelde asielzoekers cijfermatig kunnen worden bijgehouden en of dit kan worden meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage over incidenten in en om AZC's. Hij zal hierover rapporteren in de «maart» brief over aanscherping aanpak overlastgevende asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

De SVenJ gaat na of een bepaald type delict ook kan leiden tot verblijfsrechtelijke maatregelen (zoals in DLD). Dit wordt betrokken in de «maart» brief over aanpak overlast gevende asielzoekers.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

In de «maart» brief zal worden ingegaan op of overlast gevende asielzoekers op een andere wijze (in ander regime) kunnen worden opgevangen (cf. Motie Azmani)

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

De SVenJ zegt toe contact op te nemen met de stichting Gave m.b.t. het stimuleren van aangiftebereidheid op AZC's en het belang van brede voorlichting in dat kader.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

De Staatssecretaris zegt toe in de maart brief over overlast gevende asielzoekers zo veel mogelijk bij te betrekken wat er is gebeurd na al die meldingen in azcs

Parlementaire Agenda punt [11-02-2016] – Debat over de instroom van asielzoekers

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

De Staatssecretaris zegt toe te bekijken of zijn ambtenaren bij het aspect ambtshalve vervolgen zonder aangifte een bottleneck ervaren bij het OM

Parlementaire Agenda punt [11-02-2016] – Debat over de instroom van asielzoekers

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer actuele cijfers te sturen over hoe vaak artikel 1F is tegengeworpen aan Syriërs.

Parlementaire Agenda punt [10-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK Actuele cijfers over aantal 1F-tegenwerpingen

MVenJ zegt toe de TK voor de behandeling van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III te informeren over de stand van zaken met de medewerking van de providers aan «notice and take down'

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2016] TK Voortgang aanpak Kinderporno en Kindersekstoerisme

SVenJ heeft toegezegd om te kijken of het mogelijk is om een aparte opvangvoorziening in te richten, met een strenger beveiligingsregime, voor asielzoekers die zich hebben misdragen in AZC's

Parlementaire Agenda punt [30-09-2015] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

MVenJ heeft toegezegd in de driejaarlijkse signalering het functioneren van de SLA en de financieringsstructuur van het NFI mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [13-06-2016] Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering.

MVenJ heeft toegezegd een herhaalde toezegging gedaan tijdens AO jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk d.d. 4 juni jl. over het aantal mensen dat de komende jaarwisseling in verband met eerdere ordeverstoringen op last van de burgemeester thuis zit tijdens jaarwisseling ID-82337

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

MVenJ heeft toegezegd een herhaalde toezegging gedaan tijdens AO jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk d.d. 4 juni jl. over gebruik vuurwerkvrije zones komende jaarwisseling en ervaringen van gemeenten daarmee

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

MVenJ heeft toegezegd een brief aan TK te sturen voor tweede termijn met daarin i.i.g. nadere informatie over de beweegredenen van de VS om informatie over 5 andere uitzettingen die in de portal gemeld waren; nadere informatie over andere uitzettingen door Turkije naar NL.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2016] – Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – TK Beantwoording vragen over informatie omtrent de aanslagplegers Brussel

MVenJ heeft toegezegd nadere afspraken (in EU verband) met Turkije over informatievoorzieningen in geval van uitzettingen.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2016] – Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2016] – TK Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting aanslagpleger Brussel naar Nederland.

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de capaciteit van KMar op Schiphol

Parlementaire Agenda punt [29-03-2016] – Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – TK Uitbreiding en ontwikkelingen bij de Dienst Speciale Interventies

MVenJ heeft toegezegd dat het feit dat na het debat gemeld moest worden dat niet de FBI (aldus de Politie eerder), maar de NYPD Nederland informeerde, een zeer negatieve uitwerking op het vervolg had.

Parlementaire Agenda punt [29-03-2016] – Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2016] – TK Nadere informatie beantwoording vragen over brief m.b.t. uitzetting aanslagpleger Brussel naar Nederland

MVenJ heeft toegezegd de schriftelijke Kamervragen van Helder over berichten dat de politie het onderspit delft in de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland te beantwoorden voor 13 april 2016.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2016] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2016] – Antwoorden Kamervragen over de politie die het onderspit delft tegen zware criminaliteit

MVenJ heeft toegezegd de bevindingen inzake «target blue» en C2000 voor het algemeen overleg Politie van 13 april 2016 aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [30-03-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2016] – TK Target Blu Eye en beveiliging C2000 netwerk

MVenJ heeft toegezegd de Kamer een brief te sturen over of eventuele juridische maatregelen ondersteunend kunnen zijn aan een doelmatige en ongehinderde uitvoering van de taken van de politie en andere hulpverleningsdiensten. Hij neemt daarin ook de vraag mee of het mogelijk is om bij misbruik het bezit van deze apparatuur strafbaar te stellen.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2016] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2016] – TK Target Blu Eye en beveiliging C2000 netwerk

MVenJ heeft toegezegd in het LOVP van 14 maart met regioburgemeester Noordanus te spreken over de signalen uit Brabant over capaciteitsproblemen. Desgewenst informeert hij de Kamer hierover in het AO Politie op 13 april.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2016] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: conform toezegging is de Kamer bij het AO van 13 april jl. geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd te reageren op het 10 puntenplan van de CU over «Opvang in Nederland. Barmhartig zijn, barmhartig kunnen blijven».

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2016] – TK Reactie op het 10 puntenplan

SVenJ heeft toegezegd de kamer in maart te informeren over een aanscherping van de aanpak van overlast gevende asielzoekers. Hierbij wordt in ieder geval betrokken aanscherping ROV, communicatie en handhaving door COA in praktijk (ook met het oog op draagvlak), aangiftebereidheid en relatie tot strafrechtelijke vervolging en aanscherping vanaf 1 februari. Hierbij zal ook worden gekeken naar de maatregelen die in Duitsland e.a. Europese landen zijn genomen.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te gaan met VB en VBV en verzoekt VB om eigen onderzoek te doen onder het personeel, zowel de vrijwilligers als de beroeps, naar de zorgen die er zijn, zodat duidelijk wordt wat precies de feiten zijn.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2016] – TK Terugloop aantal brandweervrijwilligers en bijeenkomst bestrijding verzuim en psychotrauma

SVenJ heeft toegezegd het onderzoek van de IVenJ naar de suïcide in Alphen te delen met de Kamer, als dit gereed is.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Na ommekomst van het rapport zal uw Kamer nader worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe na te gaan of er sprake is van een capaciteitstekort bij de lOM in het kader van het terugkeerbeleid en de Kamer daarover binnen een maand te informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-01-2016] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2016] – TK Reactie op het 10 puntenplan

MVenJ heeft toegezegd het Verbetertraject in het Jaarplan te rapporteren (concreet t.a.v. Wob verzoeken: externe deskundige inzetten, gericht op persoonlijke beleidsopvattingen).

Parlementaire Agenda punt [20-01-2016] – Plenair debat over het onderzoek naar professor Maat

TK

Conform toezegging zal ik uw Kamer informeren wanneer het jaarplan gereed is.

MVenJ heeft toegezegd in samenwerking met BZK te zorgen voor een herziening van de nota Reikwijdte van artikel 68 Grondwet (nota is van BZK).

Parlementaire Agenda punt [20-01-2016] – Plenair debat over het onderzoek naar professor Maat

TK

Afgedaan met: Brief van BZK van 25 april 2016.

MVenJ heeft een brief toegezegd over de verbetering van de persoonlijke levenssfeer van overledenen (waar gaat het precies over, ideeën, en waar is men tegenaan gelopen in casus MH17)

Parlementaire Agenda punt [20-01-2016] – Plenair debat over het onderzoek naar professor Maat

TK

Uw Kamer wordt hierover in het najaar van 2016 nader geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer voor de JBZ-Raad van 10-11 maart te informeren over de Richtlijn Terrorismebestrijding

Parlementaire Agenda punt [21-01-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2016] – TK Geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2016

MVenJ heeft toegezegd dat de Tweede Kamer binnen twee maanden een brief over het encryptievraagstuk ontvangt

Parlementaire Agenda punt [21-01-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-01-2016] – TK Kabinetsstandpunt encryptie

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de stand van zaken over spreekrecht bloedverwanten

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [11-04-2016] – Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

De Minister zegt toe de Kamer nader te informeren n.a.v. de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen over de over samenwerkingsverbanden tussen notarissen en niet-notarissen en hierbij de gestelde vragen te beantwoorden

Uitgaande brief [29-03-2016] – Antwoorden Kamervragen over samenwerkingsverbanden tussen notarissen en niet notarissen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2016] – Antwoorden Kamervragen over samenwerkingsverbanden notarissen en niet-notarissen

De staatsecretaris zegt toe te rapporteren over de cijfers

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht32 528 nr. 13

TK

De cijfers worden periodiek gerapporteerd in de Rapportage Vreemdelingen Keten. Laatstelijk [21-03-2016] – TK Brief Rapportage Vreemdelingenketen 2015

MVenJ heeft toegezegd een brief te sturen over belediging Turkse staatshoofd

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-04-2016] – TK vervolging om beledigen Erdogan kst-29279–316

MVenJ heeft toegezegd om de Kamer op korte termijn te informeren over de achtergronden van het nieuwsbericht Hoe zit het met de justitiehuizen n Vlaanderen?

Parlementaire Agenda punt [12-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2016] – TK Aanpak terugkeerders België en Duitsland n.a.v. mondeling vragenuur d.d. 12 april 2016

MVenJ heeft toegezegd een omgevingsanalyse te maken van de aanpak in België en Duitsland en daarin ook evt. risico's mee te nemen en de Kamer daarover op korte termijn te informeren

Parlementaire Agenda punt [12-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2016] – TK Aanpak terugkeerders België en Duitsland n.a.v. mondeling vragenuur d.d. 12 april 2016

MVenJ heeft een brief toegezegd over juridische (on)mogelijkheden voor verplichte chemische castratie voor pedoseksuelen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2016] – Algemeen Overleg Kinderporno

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-04-2016] – TK Chemische castratie bij veroordeelde pedoseksuelen

MVenJ heeft toegezegd een brief naar de Kamer te sturen over de stand van zaken m.b.t. verwarde personen.

Parlementaire Agenda punt [10-02-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2016] Tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen

MVenJ heeft een brief aan de kamer toegezegd over stand van zaken inhaalslag afname celmateriaal o.g.v. Wet DNA-V (conform toezegging in brief van 20 november jl.)

Parlementaire Agenda punt [15-12-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-05-2016] TK Brief n.a.v. debat Bart van U.

MVenJ heeft toegezegd een herhaalde toezegging over de Beleidsreactie cie. Wolfsen en Barkhuyzen

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-05-2016] – TK Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

MVenJ heeft toegezegd over de uitwerking motie «divorce challenge»

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [30-06-2016] TK Beleidsreactie rapport Kinderombudsman «Verkenning naar een kindvriendelijke advocatuur» en uitvoering motie «divorce challenge»

MVenJ heeft toegezegd een overzicht van de WODC cijfers van scheidingen te sturen

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [30-06-2016] TK Beleidsreactie rapport Kinderombudsman «Verkenning naar een kindvriendelijke advocatuur» en uitvoering motie «divorce challenge»

MVenJ heeft toegezegd de TK te rapporteren over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de NRM, waarin aandacht voor een check na het informatief gesprek of de informatie goed is begrepen en voor de informatieverstrekking aan het slachtoffer

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK beleidsstandpunt zedenmisdrijven

MVenJ heeft toegezegd te kijken naar eventuele problemen die professionals ervaren met aangifte doen als dat leidt tot problemen met de VOG bij jeugdige zedendelinquenten

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] brief aan TK beleidsstandpunt zedenmisdrijven

MVenJ zegt toe de TK te informeren na overleg met politie, OM en meldpunt kinderporno over het al dan niet ervaren gat in de wetgeving en de strafbaarstelling van foto's van kinderen in erotische poses, ook in vergelijking met het buitenland

Parlementaire Agenda punt [24-09-2015] – Algemeen Overleg Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK beleidsstandpunt zedenmisdrijven

MVenJ heeft toegezegd de aanpak rechtbank Amsterdam t.a.v. waarheidsvinding te bespreken met de Raad voor de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO met Staatssecretaris VWS: decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2016] – TK Waarheidsvinding

MVenJ heeft toegezegd te onderzoeken of klachten van gezinnen serieus worden genomen door de Raad voor de Kinderbescherming

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2016] – TK Waarheidsvinding

MVenJ heeft toegezegd te rapporteren over daling ots'en

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe te rapporteren over gebruik van CORV

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [22-06-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel.

MVenJ zegt toe een evaluatie te sturen inzake de bijzondere curator inclusief het standpunt van de Minister.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

De beleidsreactie is voorzien voor oktober 2016.

MVenJ heeft toegezegd de wijze van horen van kind (scholing, spreekrecht al bij 8 jaar) te bespreken met de Raad voor de rechtspraak.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Deze toezegging zal worden betrokken bij de beleidsreactie op het rapport over de bijzondere curator dat in het najaar van 2016 zal verschijnen.

MVenJ heeft toegezegd ter rapporteren over gebruik familiegroepsplan onder gecertificeerde instellingen

Parlementaire Agenda punt [06-10-2015] – AO decentralisatie Jeugdhulp

TK

Afgedaan met uitgaande brief [25-05-2016] – TK WODC-onderzoek «De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming»

MVenJ heeft toegezegd de concept-AmvB te gelegener tijd naar de Tweede Kamer te sturen, zodat zij daarvan kennis kan nemen.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-05-2016] – TK Aanbieding van het concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

MVenJ heeft toegezegd een aparte brief over de 4.700 geregistreerde uitreizigers in het Europol systeem naar de Tweede Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-04-2016] – TK Beantwoording vragen van het lid Segers (CU) inzake cijfers van Europol over jihadgangers

MVenJ heeft toegezegd als het OM, vanwege het belang van het strafproces, de classificatie van de Amerikaanse satellietbeelden nodig heeft, dan zal de Nederlandse regering daarom vragen bij de VS.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – Plenair debat Radarbeelden MH17

TK

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd zodra de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat.

MVenJ heeft toegezegd dat er een informatiebijeenkomst oor nabestaanden m.b.t. het strafproces komt.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – Plenair debat Radarbeelden MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2016] – TK Brief van OM aan nabestaanden over strafrechtelijk onderzoek MH17

MVenJ heeft toegezegd dat er nogmaals internationaal aandacht wordt gevraagd voor naleving van VN resolutie 2166 en specifiek bij Rusland en Oekraïne. Terugkoppeling aan TK na gesprekken (BZ)

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – Plenair debat Radarbeelden MH17

TK

Afgedaan met: De Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer hierover schriftelijk geïnformeerd bij brief van 26 februari 2016 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 26 150, nr. 148).

MVenJ heeft toegezegd dat SVWS en SVenJ overleggen over «geen verblijfsvergunning voor ouders die hun kind (laten) besnijden» en zorgt voor terugkoppeling daarvan aan de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [09-02-2016] – Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

TK

Toezegging zal gestand worden gedaan met een brief van SVWS. Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2016 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd in de volgende GIA voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de opbrengst van de gesprekken met het veld over inzet huisverbod en meer preventieve inzet daarvan, de voortgang van gebruik meldcode en kindcheck bij justitieorganisaties, daderaanpak HG en uitkomt WODC-onderzoek naar recidive bij HG

Parlementaire Agenda punt [09-02-2016] – Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

TK

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd in de eerstvolgende GIA- voortgangsrapportage in het najaar van 2016.

MVenJ heeft toegezegd een brief aan de Tweede Kamer te sturen met cijfers over drugsvangsten/drugsbestrijding haven Rotterdam, informatie over de vaste/mobiele scans, informatie over capaciteit speurhonden bij zeehavenpolitie Rotterdam

Parlementaire Agenda punt [16-02-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Toezegging Mondeling Vragenuur over bericht Kliklijn voor drugs

SVenJ heeft toegezegd mits de gesprekken hierover tot nuttige inzichten leiden brief naar de Kamer te sturen over verhouding tussen de formulering van bijzondere voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling en de vraag of positie reclassering voldoende stevig is om goed toezicht te houden gegeven van de voorwaarden.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – AO Reclassering

TK

Uw Kamer wordt in de tweede helft van 2016, conform toezegging, geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over uitkomst verkennend gesprek met de Eigen Kracht Conferentie over meerwaarde.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – AO Reclassering

TK

In het najaar van 2016 staat een overleg gepland met de Eigen Kracht Conferentie en de reclassering waarvan de uitkomsten naar de Tweede Kamer zullen worden gecommuniceerd.

SVenJ heeft toegezegd een brief te sturen over wat reeds bekend is over de juistheid van de risico-inschatting van de RISc en of nader onderzoek zinvol is.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – AO Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2016] – TK Justitiële gedragsinterventies

MVenJ heeft toegezegd een brief aan TK te sturen met reactie op amendementen en reactie op motie nr. 18.

Parlementaire Agenda punt [28-04-2016] – Plenair debat 34 359 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2016] – TK Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

MVenJ heeft een brief toegezegd over Syrische kindbruiden, Europol-bericht over 10.000 vermiste minderjarige vluchtelingen, bevoegdheden KMar bij grenscontrole.

Parlementaire Agenda punt [26-04-2016] – Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2016] – TK Toezegging AO Mensenhandel van 26 april 2016

MVenJ heeft een brief aan TK toegezegd met reactie op amendement Swinkels over kwetsbare verdachten en op opmerkingen Van Toorenburg of wetsvoorstel voldoende ruimte laat voor opvoedkundige aanpak bij jeugdige verdachten

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-05-2016] – TK Wetsvoorstellen 34 157 en 34 159

De Staatssecretaris zegt toe een beleidswijziging voor te bereiden waarin wordt uitgewerkt dat ook een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf kan leiden tot het niet verlenen van een verblijfsvergunning asiel. Welke type delicten dit van toepassing zou moeten zijn en onder welke voorwaarden.

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2016] – TK Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of intrekken verblijfsvergunning asiel

MVenJ heeft toegezegd tijdens het AO politie op 13 april 2016 terug te komen op de monitoring van de resultaten van en de ervaringen met de pilot veilige aangifte in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren in de voortgangsrapportage over het gesprek tussen de politiechef van de eenheid Oost-NL en enkele burgemeesters over dat er een tekort zou zijn aan politievoertuigen.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2016] – VAO Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

SVenJ heeft toegezegd na te gaan in hoeverre het opportuun is om vreemdelingen, in het bijzonder aan degene aan wie 1F is tegengeworpen, in vreemdelingenbewaring te stellen omdat er zicht is op een strafrechtelijke berechting.

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2016] – TK Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015

SVenJ heeft toegezegd in de reeds toegezegde brief over gedragsinterventies aan de Kamer in mei 2016 in de te gaan op de zorg dat het nieuwe stelsel van gedragsinterventies teveel bureaucratie veroorzaakt.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – AO Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2016] – TK Justitiële gedragsinterventies

MVenJ heeft toegezegd voor de Voorjaarsnota de Kamer in een afzonderlijke brief te informeren over de te verwachten behoefte aan opleidingen door de Politieacademie. Daarin zal hij tevens ingaan op de vraag of daar voldoende middelen voor zijn.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2016] – Wetgevingsoverleg Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34 129)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-04-2016] – TK Verschillende onderwerpen (financiën) politie

MVenJ heeft toegezegd dat het overleg over vliegen over conflictgebieden voorafgegaan wordt door een (gezamenlijke) brief waarin moties en initiatieven worden samengevat en waarin ook staat hoe de initiatieven vanuit de Kamer vallen bij de partners in de burgerluchtvaart en hoe die verder worden opgepakt.

Parlementaire Agenda punt [01-03-2016] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de ramp met de MH17

TK

Afgedaan met: de Tweede Kamer is hierover geïnformeerd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij brief van 26 mei 2016.

MVenJ heeft toegezegd in het voorjaar van 2016 de TK te informeren over de resultaten van het onderzoek naar tbs-verlengingszittingen. De TK wordt daarbij ook geïnformeerd over de rol van een eventueel spreekrecht.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Ik zal uw Kamer in het najaar van 2016 een brief sturen waarin deze punten worden opgenomen.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer schriftelijk te informeren over de appreciatie van de regering van de zogenoemde «research exemption» en de betekenis van gepseudonimiseerde gegevens. (De stand van zaken van de NIB-richtlijn is direct na het MO toegelicht; daarop hoeft niet meer te worden teruggekomen.

Parlementaire Agenda punt [08-03-2016] – Mondeling Overleg over JBZ-raden onder het Nederlands EU-Voorzitterschap

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – EK Verwerking van persoonsgegevens, vaste Commissie Immigratie en Asiel/JBZ

MVenJ heeft toegezegd «sensing» (w.o. ethische aspecten en commissie) wordt betrokken bij de stand van zaken m.b.t. innovatie in voortgangsbrief vorming NP.

Parlementaire Agenda punt [10-02-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd dat in de evaluatie van de Politiewet 2012 wordt meegenomen of de klachten, ook die van jongeren van niet Nederlandse afkomst, voldoende serieus worden genomen.

Parlementaire Agenda punt [10-02-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd in de voortgangsbrief vorming NP aan te geven wanneer achterstanden onderscheidingen zijn weggewerkt.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – Voortzetting Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd in de voortgangsbrief vorming NP in te gaan op capaciteitsinzet in den brede t.b.v. vluchtelingenvraagstuk (inzet politie, DJI personeel, e.a.)

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – Voortzetting Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd inde voortgangsbrief vorming NP mei/juni in te gaan op signaal vermissing politie-uniformen stomerijen.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – Voortzetting Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd in het Strategisch Voertuigenplan in te gaan op hoeveel auto's er zullen worden afgestoten door eventuele bezuinigingen.

Parlementaire Agenda punt [10-02-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd in het eerstvolgende Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (art. 19 overleg) te spreken met de burgemeesters over het aantal en de taakinvulling van wijkagenten en de Kamer over de uitkomsten van het overleg informeren

Parlementair agendapunt [26-11-2015] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ zegt toe de Kamer te informeren in de Voortgangsbrief over de stand van zaken m.b.t. innovatie bij de politie

Parlementaire Agenda punt [14-10-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd dat er bekeken zal worden wat het juiste document is waarin op reguliere basis de voortgang van de eliminatiedatabank kan worden gemeld aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer een mijlpalenplanning te sturen inclusief risicoparagraaf, addendum beheersplan en aangepast AVP.

Parlementaire Agenda punt [10-09-2015] – Plenair debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd de beleidsreactie op pilot bijzonder curator toe te zenden, inclusief hoorrecht, leeftijdsgrens 12 jaar en informele rechtsingang minderjarigen

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Beleidsreactie is voorzien voor oktober 2016.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over voortgang slachtoffergesprekken OM (specifiek over verschijning dader bij zitting en uitspraak)

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

TK

Deze toezegging wordt betrokken bij de reactie op motie Kooiman over spreekrecht tijdens tbs-zittingen. De Kamer wordt naar verwachting najaar 2016 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken van de motie Van Oosten/Oskam over het bestuursrechtelijk instrumentarium op panden te kunnen sluiten (34 300 VI, nr. 31). [Minister heeft toezegging gedaan tijdens debat. Deze is niet als toezegging genoemd door de voorzitter in de afsluitende samenvatting].

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Sluiting panden op grond van Opiumwet

MVenJ heeft voor het zomerreces een brief toegezegd over inzet CBI

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Stand van zaken inzet criminele burgerinfiltrant

MVenJ heeft toegezegd te kijken of de Nederlandse bevoegdheden inzake opsporing afdoende zijn (n.a.v. vragen over waar el B. verbleef na zijn aankomst in NL.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2016] – TK Raadplegen gegevens ten behoeve van onderzoek terrorismebestrijding

De Staatssecretaris zegt toe samen met betrokken partijen, zoals Nidos en VNG, te bezien hoe de informatievoorziening naar gemeenten over de financiële vergoedingen voor pleeggezinnen voor AMV's adequaat kan worden geborgd.

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid «breed»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2016] – TK Amv-opvanglocatie Purmerend, informatievoorziening in het kader van jeugdhulpverlening en AZC Enschede

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over de 100 inwilligingen in het kader van de definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen.

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid «breed"

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2016] – TK Inwilligingen in het kader van de definitieve Regeling en Dublin claims 2014

De Staatssecretaris zegt een schriftelijke reactie toe op het rapport over dove asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid «breed»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2016] – TK Reactie op het rapport over problemen die dove asielzoekers ervaren bij een asielaanvraag in Nederland

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over het opzeggen van een amv-opvanglocatie in Purmerend. In deze brief wordt ook ingegaan op berichtgeving over vertraagde bouw van een AZC in Enschede (na ontvangst brief wordt VAO gepland)

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid «breed»

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2016] – TK Amv-opvanglocatie Purmerend, informatievoorziening in het kader van jeugdhulpverlening en AZC Enschede

MVenJ heeft toegezegd uiterlijk voor het AO politie de eindrapportage over de administratieve laste bij de politie naar de TK te sturen. De rapportage betreft de afgelopen vijf jaar en gaat onder andere in op de invloed van MEOS op de administratieve lasten.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording over 2015

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2016] – TK Digitale eindrapportage Administratieve lastenvermindering Politie

MVenJ heeft toegezegd brief over sturingsmaatregelen nationale politie

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd tijdens AO Politie terug te komen op de vraag wanneer de politie meer up-to-date digitale middelen ter beschikking krijgt.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

MVenJ heeft toegezegd nog in juni 2016 een brief over administratieve laten bij de nationale politie.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-06-2016] – TK Digitale eindrapportage Administratieve lastenvermindering Politie

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het van het lid Bredenoord (D66), toe de Kamer schriftelijk te informeren over het kabinetsstandpunt ten aanzien van de uitzonderingsbepalingen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder het onderzoek met gepseudonimiseerde gegevens, in de ontwerpverordening gegevensbescherming COM(2012)11.

8 maart 2016

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2016] – EK Verwerking van persoonsgegevens, vaste Commissie Immigratie en Asiel/JBZ

MVenJ heeft toegezegd de volgende fraudemonitor voor de zomer aan de Kamer te zenden en vult deze aan met veroordelingen en straffen.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Algemeen Overleg Fraude

TK

De Tweede Kamer zal in september 2016, na ommekomst van de fraude monitor, hierover nader worden bericht.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over het standpunt van de VNG op het door de commissie modernisering NL drugsbeleid aan de VNG aangeboden rapport.

Parlementaire Agenda punt [01-03-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: De Minister heeft in de eerste termijn van het Algemeen Overleg coffeeshopbeleid op 15 juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt van de VNG op de rapportage van de VNG werkgroep.

MVenJ heeft toegezegd dat de aspecten inde aangehouden motie va het Lid Arib (PvdA) (134, 28 638) worden betrokken bij de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – VAO Draagmoederschap

TK

Deze toezegging wordt gestand gedaan in de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap dat de tweede helft van 2016 verschijnt.

MVenJ zegt toe de Kamer nader te informeren over de screening en autorisaties van de verdachte (mits dit het lopende onderzoek niet schaadt) en daarmee samenhangend hoe het integriteitsbeleid van de politie blijvend onder de aandacht wordt gebracht bij politieambtenaren.

Parlementaire Agenda punt [13-10-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-10-2015] – TK Informatie over de verdachte politieambtenaar

MVenJ heeft toegezegd voor het zomerreces van 2016 een brief aan TK te zenden over voortgang project Toegankelijkheid, gastvrij en veilig voetbal, evaluatie voetbalwet en uitkomst gesprek met burgemeesters over digitale meldplicht

Parlementaire Agenda punt [04-11-2015] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

23-06-2016 Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2016] – TK Voetbal en Veiligheid

MVenJ heeft toegezegd de notitie die de Minister aan de Eerste Kamer zal sturen over het terugbrengen van de politie naar BZK, ook te sturen aan de Tweede Kamer. De Minister gaat daarin ook in op de voor-en nadelen.

Parlementaire Agenda punt [10-02-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Afschrift reactie motie De Graaf

MVenJ heeft een gesprek toegezegd van de vaste commissie met de bij het project betrokken deskundigen (de heer Knigge en de adviescommissie)

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

Afgedaan met: Dit gesprek met de vaste commissie heeft op 19 mei 2016 plaatsgevonden.

MVenJ heeft toegezegd een technisch-inhoudelijke briefing van de vaste Kamercommissie over hoofdlijnen van de modernisering en over de samenhang tussen de wetsvoorstellen en tussen de wetsvoorstellen en de uitvoeringspraktijk

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

De technische briefing zal naar verwachting in het najaar van 2016 plaatsvinden.

MVenJ heeft toegezegd een technische briefing van de Kamer over de projectstructuur (zowel de wijze waarop de inhoud tot stand komt, als de manier waarop de kosten, effecten en gevolgen (incidenteel en structureel) inzichtelijk worden gemaakt en de implementatie wordt voorbereid, inclusief de mogelijke samenhang en samenloop met langlopende projecten bij de ketenpartners.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (AO d.d. 2/3)

TK

De technische briefing zal naar verwachting in het najaar van 2016 plaatsvinden.

MVenJ heeft toegezegd in overleg te gaan met zijn collega van Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat ambassades binnen de lidstaten op de hoogte zijn van de rechten van Nederlandse slachtoffers in het buitenland.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse zaken wordt een handreiking opgesteld die naar verwachting in het najaar 2016 gereed zal zijn.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de voortzetting van de Intensivering aanpak Ondermijning Zuid-Nederland, de Taskforce Brabant-Zeeland en de integrale aanpak in de rest van het land.

Parlementaire Agenda punt [12-04-2016] – GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat «narcostaat Nederland» volgens een EU-rapport de spil is van internationale drugshandel (AD, 9 april 2016)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2016] – TK Aanpak ondermijnende criminaliteit in Zuid Nederland rapportages van de Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken van de motie Van Oosten/Oskam over het bestuursrechtelijk instrumentarium om panden te kunnen sluiten

Parlementaire Agenda punt [12-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2016] – TK Sluiting panden op grond van Opiumwet

MVenJ heeft toegezegd een herhaling van de toezegging van de Kamer om een jaar na inwerkingtreding van artikel 11a Opiumwet wet de stand van zaken qua jurisprudentie aan de Kamer te melden.

Uitgaande brief [23-05-2016] – TK Toezegging stand van zaken nieuwe artikel 11a Opiumwet

TK

Afgedaan met: Brief aan de Kamer 23 mei 2016.

MVenJ heeft toegezegd n.a.v. de zorgen van Kamerlid Brouwer de Kamer nader te informeren over de Multigovernance van de LMO in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de vorming LMO.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2016] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de uitkomsten van het overleg van de Minister met het EOKM over toekomstige financiering meldpunt/Stop it Noq

Parlementaire Agenda punt [13-04-2016] – Algemeen Overleg Kinderporno

TK

In het najaar vindt er een gesprek plaats tussen de Minister, EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik) en verschillende private partijen omtrent de verdere financiering van EOKM. De Kamer wordt naar verwachting in de voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme van het najaar geïnformeerd over de uitkomst van dit gesprek.

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer een reactie te sturen op het rapport Beschermde Opvang en de doorgevoerde maatregelen in dit kader

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid «breed»

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 schriftelijk geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd te rapporteren aan TK over uitkomsten monitor gemiddelde verhoorduur

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

Uw Kamer zal voor de begrotingsbehandeling hierover nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

TK

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34 159) liggen voor behandeling bij de EK. T.z.t. zal in het kader van de evaluatie van beide wetten de ontwikkeling van het aantal IVS-en worden meegenomen.

MVenJ heeft toegezegd dat er nog voor het zomerreces een brief over de opzet van het onderzoek naar cultuur binnen het NFI komt.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2016] Toezegging ten aanzien van een onderzoek binnen het NFI.

MVenJ heeft een brief aan TK toegezegd over ZSM en rechtsbijstand

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

De Tweede Kamer zal hierover in september 2016 nader worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het van het lid Duthler (VVD), toe dat de Minister van EZ, mede namens de Minister van V&J, de Kamer zal informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging COM(2013)48.

8 maart 2016

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2016] – TK Stand van zaken EU richtlijn voor Netwerk en Informatiebeveiliging

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de Versterking Prestaties Strafrechtsketen

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2016] TK Voortgang versterking presentaties strafrechtketen

MVenJ heeft toegezegd dat NL tijdens JBZ-raad van 21 april aanstaande uitzettingen (vanuit Turkije) naar Schengenlanden op de agenda zal zetten en zich ervoor zaal inzetten een regeling te treffen dat personen alleen naar het land waar zijn ingezetene zijn kunnen worden uitgezet. In deze context zal ook worden bezien of iemand uit een ander Schengenland geweigerd kan worden bij uitzetting naar NL.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

11-07-2016 Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2016] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

MVenJ heeft toegezegd de toepassingsmogelijkheden van de borgsom nogmaals met het college van pg's te zullen bespreken

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

In overleg met het OM en de RvdR worden de mogelijkheden voor toepassing van alternatieven voor voorlopige hechtenis te verkennend. De Kamer zal over de uitkomsten van het overleg worden geïnformeerd wanneer dit is afgerond.

MVenJ heeft toegezegd rapport over aangiftebereidheid en registratie criminaliteit naar de Kamer sturen

Stemmingen – ingediend bij het plenair debat in de Tweede Kamer over de begroting VenJ d.d. 25/26 november 2015

TK

Beleidsreactie en WODC onderzoek aangiftebereidheid worden voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer gestuurd.

MVenJ heeft toegezegd een brief te sturen over de wijze van transcriptie van Arabische namen in datasystemen, in Westers schrift. Justitiedeel, op vraag van Recourt.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Ik zal uw Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling nader informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over door LTFO genomen maatregelen m.b.t. het omgaan met informatie. Inclusief andere/toekomstige rampen van andere omvang. Zodra er bij LTFO besluit over is genomen.

Parlementaire Agenda punt [20-01-2016] – Plenair debat over het onderzoek naar professor Maat

TK

Uw Kamer zal hierover na besluitvorming worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de begeleiding van kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen die net niet aan de selectiecriteria voldoen

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier in september 2016 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de stand van zaken rondom het onderzoeksteam naar mensenhandel

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier in september 2016 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer voor het AO politie van 29 juni 2016 te informeren over de sturingsmaatregelen in relatie tot het maximale exploitatietekort van 50 miljoen euro bij de Nationale politie. De Minister zal in deze brief het door Van Nispen gestelde tekort bij de Nationale Politie van 134 miljoen euro voor 2016 weerleggen.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Plenair debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (lid Pechtold)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de onderzoeken naar kwaliteit aangiften en aangiftebereidheid

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Beleidsreactie en WODC onderzoek aangiftebereidheid worden voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer gestuurd.

MVenJ heeft toegezegd een reactie op het artikel van Frans van Dijk en Kees Sterk in het NJB over Financiering rechtspraak in strafrechtelijk kader naar de kamer te sturen voor het AO Rechtspraak na het reces.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording over 2015

TK

De Kamer zal voor het AO Rechtspraak in september 2016 nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd een reactie op het voorstel van dhr. Van Nispen om voor de rechtspraak een apart begrotingshoofdstuk te maken naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording over 2015

TK

De Kamer zal voor het AO Rechtspraak in september nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de uitkomst van het onderzoek of de thans toegekende autorisaties voldoen aan het landelijke autorisatiemodel, de evaluatie van de begeleiding van studenten, de ontwikkeling van een eenduidig escalatiemodel, de consultatie over het wetsvoorstel screening en het onderzoek van de Inspectie V&J naar het integriteits-, screening- en autorisatiebeleid

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

De Kamer wordt hier bij de beleidsreactie op het Inspectierapport over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de TK na de zomer, en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, een meerjarenprogrammering voor het slachtofferbeleid te sturen. Daarin zal hij ook aangeven wat in de praktijk de ervaringen zijn met verhoor van kwetsbare slachtoffers van 12–18 jaar in een speciale verhoorstudio.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Uw Kamer zal voorafgaand aan de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer de komende maanden nauwgezet te informeren over aanpassingen in de crisisbeheersingsorganisatie en de uitwerking van het Nationaal Crisisplan.

Parlementaire Agenda punt [01-03-2016] – Plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de ramp met de MH17

TK

De Tweede Kamer wordt eind september geïnformeerd via de Voortgangsbrief Nationale Veiligheid.

MVenJ heeft toegezegd in de volgende GIA voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de eerste bevindingen en resultaten van de programmamanager Huiselijk geweld en kindermishandeling bij de politie en over de uitkomsten pilots bij politie met frontoffice Zeden/Kindermishandeling

Parlementaire Agenda punt [09-02-2016] – Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

TK

De Kamer wordt hier mede namens VWS vóór het volgende AO GIA over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren na het zomerreces met een overzicht van de mogelijkheden tot het opleggen van boetes en geeft daarbij aan waar eventuele lacunes zitten.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Algemeen Overleg Fraude

TK

Wordt afgedaan in de voortgangsrapportage fraude.

De SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren alvorens op Europees niveau in te stemmen met visumliberalisatie Turkije.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2016] – Algemeen Overleg JBZ-raad

TK

Conform toezegging wordt de Tweede Kamer te zijner tijd geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd de oplossing van het tekort van 14 mln. bij het OM d.m.v. een brief mede te delen voor de behandeling van de Voorjaarsnota aan de TK. Deze brief is voorzien van een overzicht van ombuigingen en intensiveringen die er bij het OM zijn doorgevoerd (op verzoek van dhr. Buma en dhr. Van Nispen). De Minister gaat in gesprek met het OM over dit onderwerp (richting Dhr. Buma). Ook in de brief de stand van zaken van de gesprekken met het OM betreffende het kunnen opvangen van de tegenvallers aan de orde.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Plenair debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (lid Pechtold)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2016] Brief TK over investeringen in de veiligheidsketen.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over evaluatie geurkaart in voortgangsrapportage Zuid-NL

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

De Tweede Kamer zal bij de volgende voortgangsrapportage hierover nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd om de Kamer op korte termijn te informeren over de stand van zaken van het gebruik van videobeelden (betreft het wetsvoorstel over het gebruik van camerabeelden)

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

De Kamer zal in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft een brief over onderzoek opgelegde straffen voor illegaal wapenbezit

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Ik zal uw Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling nader informeren.

MVenJ heeft brief over capaciteit NFI bij onderzoek wapens

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Deze toezegging zal worden meegenomen in de voortgangsbrief die voor het najaar is toegezegd ten aanzien van het NRGD, de relatie OR-directie NFI, de stand van zaken efficiency NFI en de keuze voor de knip in expertise

MVenJ heeft toegezegd met ingang van de begroting 2017 een toelichting over de ketenfinanciering op te nemen in de begroting.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording over 2015

TK

Conform toezegging zal de Kamer hierover nader worden geïnformeerd in de begroting 2017.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over het aantal ambtshalve onderzoeken naar mensenhandel/loverboypraktijken dat de politie uitvoert

Parlementaire Agenda punt [07-10-2015] – Algemeen Overleg Slachtoffers loverboys

TK

De Kamer wordt hier d.m.v. een brief over mensenhandel/loverboypraktijken in het najaar van 2016 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat het kabinet na de zomer van 2016 een brede voortgangsbrief over drones stuurt

Parlementaire Agenda punt [03-09-2015] – Algemeen Overleg Drones

TK

De Kamer ontvangt deze brief na de zomer van 2016.

MVenJ heeft toegezegd een herhaalde toezegging gedaan tijdens AO jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk d.d. 4 juni jl. over evaluatie supersnelrecht en het betrekken daarbij van alle partijen (ook de slachtoffers) ID-82334

Parlementaire Agenda punt [01-09-2015] – VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Het evaluatierapport zal in het najaar van 2016 aan de Tweede Kamer gezonden worden.

MVenJ heeft toegezegd een herhaalde toezegging gedaan tijdens AO jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk d.d. 4 juni jl. onderzoek van mogelijkheden van eenmalige inleveractie illegaal vuurwerk ID-82336

Parlementaire Agenda punt [01-09-2015] – VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–1015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over of het aantal veroordelingen van asielzoekers vanwege een misdrijf kan worden meegenomen in het halfjaarlijkse overzicht van incidenten in en om AZC's.

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2016] – TK Aantal veroordeelde asielzoekers

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het aantal maatregelen dat het COA oplegt op basis van de ROV in het eerstvolgende incidentenoverzicht om en op AZC's. Dit overzicht wordt in september 2016 openbaar

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Aangescherpte aanpak overlast gevende asielzoekers

TK

De Kamer wordt voor 30 september 2016 geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de stand van zaken van de verbetermaatregelen van de identificatie en registratie van asielzoekers, na ontvangst van het rapport van de IVenJ hierover

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

De Kamer wordt hier na ontvangst van het Inspectieonderzoek over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de Minister tijdens of kort na de zomer werkbezoeken zal brengen aan het NFI.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Het werkbezoek zal in het najaar van 2016 worden gepland.

De Staatssecretaris zegt toe te onderzoeken of hij extra verhuisbewegingen van minderjarige kinderen kan beperken en stuurt de Kamer daarover een brief. Onderdeel hiervan is het bezien van mogelijkheid mobiele IND-teams, wat in het debat in beginsel is ontraden.

Parlementaire Agenda punt [21-06-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd

De Staatssecretaris zegt toe na te gaan of het 's-ochtends van het bed lichten standaard onderdeel is van het protocol bij uitzettingen

Parlementaire Agenda punt [21-06-2016] – VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer wordt in september 2016 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over vervolg op verzoek tot aanpassing van de Opiumwet in verband met precursoren/designerdrugs.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

Ik zal uw Kamer in het najaar van 2016 hierover nader berichten.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer na het zomerreces het onderzoek naar (de opleiding van) lijkschouwers ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Uw Kamer ontvangt in het najaar van 2016 het onderzoek inclusief beleidsreactie naar (de opleiding van) lijkschouwers.

MVenJ heeft toegezegd dat in het kader van onderzoek «Gemiste misdrijven» de Kamer zal worden geïnformeerd over problematiek sectie bij zelfmoord.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

Deze toezegging zal worden meegenomen in de beleidsreactie op het onderzoek naar de lijkschouw en sectie die uw Kamer na de zomer ontvangt.

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de (circa) 10 onderzoeken naar Eritrese tolken die bijna zijn afgerond.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Plenair debat over de invloed van Eritrea in Nederland

TK

De Kamer zal voor eind september worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe met Minister VenJ te overleggen over de vraag of er een handreiking moet komen inzake handelingsverlegenheid (van signalen van afpersing ref. diasporataks) die er eventueel zou kunnen zijn bij de politie, lokaal bestuur en het OM.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Plenair debat over de invloed van Eritrea in Nederland

TK

Uw Kamer zal hierover in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de haalbaarheid van het uitbreiden van de screening van COA-vrijwilligers en mensen die via organisaties door het COA worden toegelaten in azc's met onderzoek of kandidaten die actief zijn voor organisaties die betrokken zijn bij het Eritrese regime, zoals bijvoorbeeld de YPFDJ Holland.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2016] – Plenair debat over de invloed van Eritrea in Nederland

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2016 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd na afloop van de Benelux top over het samenwerkingsverdrag de Kamer te informeren over de uitkomsten.

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier na de top, die naar verwachting zal plaatsvinden op 27 september, over geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] – Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

TK

Met de Turkse autoriteiten wordt gewerkt aan een Letter of Intent en een MoU inzake de samenwerking op het terrein van justitie en politie. Ik zal uw Kamer voor de begrotingsbehandeling nader informeren.

SVenJ heeft toegezegd ter informatie toezending van lagere regelgeving aan Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2016] – Plenair debat 33 996 wijziging wet op de Kansspelen- en belasting, en andere wetten i.v.m. het organiseren van Kansspelen op afstand <1e termijn Kamer>

TK

De Kamer zal in het najaar 2016 nader worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren, naar aanleiding van contact met het Veiligheidsberaad, of de resultaten van het onderzoek onder brandweerpersoneel niet enkel op landelijk niveau beschikbaar komen maar ook per regio inzichtelijk kunnen worden gemaakt. In het contact met het Veiligheidsberaad zal de Minister tevens aandacht vragen voor het voorstel van de Tweede Kamer om werkgevers te stimuleren open te staan voor vrijwilligers in de eigen organisatie

Parlementaire Agenda punt [30-03-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het Veiligheidsberaad per brief van 11 april 2016 verzocht de genoemde punten mee te nemen in het onderzoek. Ook heeft de Minister hierover op 18 april jl. gesproken met de Portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad. Naar verwachting zal het in een volgend overleg tussen de Minister en het Veiligheidsberaad aan de orde komen (26 september). De Tweede Kamer zal na dit overleg worden geïnformeerd over de voortgang.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd meerjarenprogrammering slachtofferbeleid voor begrotingsbehandeling aan te bieden aan Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

TK

Uw Kamer zal voorafgaand aan de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd in het strategisch voertuigenplan van politie dat vervoer aangehouden personen wordt meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [17-02-2016] – Voortzetting Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier in het najaar van 2016 over geïnformeerd.

De SVenJ zegt toe na de peildatum van 1 juli 2016 te rapporteren over de RANOV cijfers.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2016] – AO Vreemdelingen- en asielbeleid

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2016 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd te studeren op de mogelijkheden voor interventie die liggen tussen niet kunnen interveniëren en een strafrechtelijk onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2015] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2016] – TK Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ervaren hoge werkdruk bij wijkagenten en de wijze daarop wordt omgegaan met administratieve lasten

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier in het jaarverslag over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de aantallen wijkagenten ten opzichte van de norm

Parlementaire Agenda punt [29-06-2016] – Algemeen Overleg Politie

TK

De Kamer wordt hier in de voortgangsrapportage vorming nationale politie over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over of er mogelijkheden zijn om afgehaakte bellers naar het nummer 0900–8844 alsnog te benaderen, opdat geen tips worden gemist.

Parlementaire Agenda punt [05-07-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

De Kamer wordt hier in het najaar van 2016 in een bredere brief over dienstverlening over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de kamer te informeren over de uitkomsten van het rapport aangaande de RSC's in de brede brief over dienstverlening

Parlementaire Agenda punt [05-07-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

De Kamer wordt hier in het najaar van 2016 in een bredere brief over dienstverlening over geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een balans op te maken van de onderzoeken die zijn verschenen op het gebied van scheidingen

Parlementaire Agenda punt [27-01-2016] – Algemeen Overleg Familierechtelijke onderwerpen

TK

Conform toezegging doet het WODC onderzoek. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2016 gereed.

MVenJ heeft toegezegd dat het WODC een fenomeenonderzoek zal uitvoeren ter beantwoording van de vraag of de dreiging van corruptie binnen handhavingsorganisaties is toegenomen door de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit

Parlementaire Agenda punt [03-11-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Dit onderzoek is momenteel opgenomen in het onderzoeksprogramma van het WODC.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen (Minister heeft aangegeven dan de drie weken termijn niet te halen)

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Conform het gestelde in uitgaande brief [27-06-2016] <<Antwoorden Kamervragen over het bericht Dader Zelhem moest naar psychiatrische kliniek>> zal de Tweede Kamer door een brief nader worden geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken. De Tweede Kamer zal deze brief zodra de stand van het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat, zo spoedig mogelijk ontvangen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft namens de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat als het overleg over het pensioengat bij de brandweer tot een goed einde is gekomen, de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [15-10-2015] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

Het overleg tussen de werknemers en de werkgevers over het pensioengat is nog gaande. De Tweede Kamer wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat het onderwerp draagmoederschap in de informele EU expert groep over de rechten van het kind aan de orde word gesteld en Nederland deel neemt aan een expertgroep over draagmoederschap van de Haagse Conferentie

Parlementaire Agenda punt [02-09-2015] – VAO Draagmoederschap

TK

Afgedaan met: Het onderwerp is tijdens de EU Informal Expert Group over de rechten van het kind 15 september jl. aan de orde geweest. Nederland heeft deelgenomen aan de expertgroep van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht van 15 februari t/m 18 februari jl.Zie ook daarvan het rapport: Report of the february 2016 meeting of the experts group on parentage.

MVenJ heeft brief toegezegd over terugloop gemiddelde straffen, aantallen zaken en benodigde capaciteit voor aanpak mensenhandel (reactie motie Voordewind).

Parlementaire Agenda punt [26-04-2016] – Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie

TK

Op 22 augustus 2016 presenteert de Nationaal Rapporteur de mensenhandel cijfers 2015. In aanloop wordt nu met politie, OM en KMar geanalyseerd welke trends waarneembaar zijn (aantal onderzoeken, inzet), en wordt gekeken naar eventuele maatregelen. Kamer wordt in september 2016 geïnformeerd over zowel daling onderzoeken als uitvoering motie Voordewind.

MVenJ heeft toegezegd de TK te zijner tijd te informeren als n.a.v. dit wetsvoorstel een nieuwe OM-aanwijzing nodig is over misdrijven gepleegd in het buitenland.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Plenair debat 34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

TK

Het OM zal de aanwijzing aanpassen. Hierna zal ik uw Kamer informeren.

MVenJ heeft toegezegd in de volgende fraudevoortgangsrapportage de Kamer te informeren over de frequentie waarin paspoorten worden vervallen verklaard.

Parlementaire Agenda punt [17-03-2016] – Algemeen Overleg Fraude

TK

Voortgangsrapportage wordt eind 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd notificatieplicht bij tappen mee te nemen in informatieanalyse privacy

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

TK

Het onderzoek loopt. Na afronding zal ik uw Kamer informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer na EU voorzitterschap te informeren over voortgang voor schadeverhaal Nederlanders die in buitenland slachtoffer zijn geworden van geweld.

Parlementaire Agenda punt [03-03-2016] – Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

TK

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 nader geïnformeerd.

De Staatssecretaris zegt toe te bezien of de Nidosvoogd coach/mentor kan blijven fungeren voor amv’s uit de beschermde opvang die 18 jaar worden en is toegezegd te kijken of meer maatwerk in traumaverwerking in de BO mogelijk is.

Parlementaire Agenda punt [15-01-2014] – Algemeen Overleg Kinderhandel

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2016 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd het College van PG's te vragen naar de resultaten NTD/Nederland Schoon en het vervolg.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2016] – Algemeen Overleg Kinderporno

TK

Eind september 2016 vindt een door Min VenJ en Europol georganiseerde expertmeeting over NTD/Nederland schoon plaats. De uitkomsten worden betrokken bij het gesprek.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Staatssecretaris van OCW te vragen naar de mogelijkheden om in (reclame)filmpjes jongeren aandacht te besteden aan risico's van/omgang met seksueel getinte communicatie.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2016] – Algemeen Overleg Kinderporno

TK

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat in de volgende voortgangsbrief Kinderporno/kindersekstoerisme aandacht wordt besteed aan een aantal onderwerpen die in het AO ter tafel kwamen

Parlementaire Agenda punt [13-04-2016] – Algemeen Overleg Kinderporno

TK

Brief zal voor het kerstreces 2016aan uw Kamer worden gezonden.

MVenJ heeft toegezegd in zijn volgend bestuurlijk overleg met de VNG/Gemeenten te spreken over de hoogte van boetes die door gemeentelijke BOA's worden opgelegd.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: De Minister heeft in het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) van 4 juli 2016 aan de VNG aangegeven dat gemeenten, wanneer zij zelf boetetarieven mogen bepalen, ermee rekening dienen te houden dat dit in verhouding staat tot het strafrechtelijke tarievenhuis en dus in verhouding tot de betreffende overtreding.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over internationale ontwikkelingen rond softdrugs

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

De Kamer zal in het najaar van 2016 hierover nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd in de komende fraude brief in te gaan op schoningsrecht: problematiek advocaten in loondienst, uitkomst gesprekken BFT en OM.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Ik zal uw Kamer nader berichten bij de voortgangsrapportage fraude.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de volgende rapportage High Impact Crime terug te komen op de vraag of handpalmafdruk-onderzoek, standaard dan wel bij uitzondering, mogelijk is bij onderzoek van inbraken.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] – Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

TK

Conform toezegging zal deze vraag worden betrokken bij de volgende rapportage van de jaarcijfers High Impact Crime.

MVenJ heeft toegezegd dat in najaar 2016 de Kamer een voortgangsrapportage over het landelijk protocol forensisch onderzoek ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

De Kamer wordt hier in het najaar van 2016 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer voor het eind van het jaar wordt geïnformeerd over het onderzoek naar een progressief boetestelsel

Parlementaire Agenda punt [26-05-2016] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid

TK

De Kamer zal hierover in het najaar van 2016 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft een uitgewerkt plan versterking opsporing toegezegd

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

De Kamer wordt hier naar verwachting eind 2016 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd in het kader van de begrotingen de Kamer te informeren over financiering Taskforce Zuid Nederland

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

De Kamer zal in het najaar van 2016 worden bericht.

MVenJ heeft toegezegd dat de Kamer in het najaar 2016 een voortgangsbrief ontvangt over NRGD, de relatie OR-directie NFI, de stand van zaken efficiency NFI en de keuze voor de knip in expertise.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

TK

De toegezegde brief zal in het najaar van 2016 aan de Kamer worden gezonden.

MVenJ heeft toegezegd een toezending contourenbrief wetsvoorstel zelfstandig houdverbod. In deze brief zal in ieder geval worden ingegaan op de mogelijkheid voor een levenslang houdverbod, keuze maatregel of straf; het opleggen van een gedragsaanwijzing en de inbeslagneming van dieren bij het overtreden van het houdverbod

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Evaluatie houdverbod

TK

Ik zal uw Kamer per brief nader informeren.

MVenJ heeft toegezegd toezending vervolgonderzoek aanpak dierenmishandeling en -verwaarlozing met een beleidsreactie

Parlementaire Agenda punt [16-06-2016] – Algemeen Overleg Evaluatie houdverbod

TK

De Kamer wordt hier voor de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vragen van de leden Schrijver (PvdA) en Strik (GL) toe na een jaar een evaluatie aan de Kamer te doen toekomen van de praktijk van bekostiging, in individuele gevallen, van medisch onderzoek uitgevoerd in opvolgende procedures.

Parlementaire Agenda punt [07-07-2015] – plenaire behandeling Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU (34 088)

EK

De Eerste Kamer wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd en beloofd de TK te informeren over de genomen stappen (m.b.t. strafrechtelijk onderzoek naar de pamfletten) zodra de mogelijkheid er is.

Parlementaire Agenda punt [01-03-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd zodra de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat.

MVenJ zegt toe in overleg met Min EZ de Kamer te informeren over het toezichtproject van de AFM en de ACM op de incassobranche.

Parlementaire Agenda punt [09-02-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: De TK is hierover geïnformeerd bij beantwoording Kamervragen het Lid Van Nispen (SP): Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 3045 (5 juli 2016). TK zal in eerste kwartaal 2017 nader worden bericht.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de scenario's toekomstig softdrugsbeleid

Parlementaire Agenda punt [15-06-2016] – Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid

TK

De Kamer zal hierover in het voorjaar van 2017 worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren begin 2017 over de resultaten van de pilot inzake de Multi-intake

Parlementaire Agenda punt [30-03-2016] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

De pilot wordt momenteel voorbereid. Na afloop van de pilot wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd een tussenrapportage over effecten verhoorbijstand op capaciteit politie

Parlementaire Agenda punt [25-05-2016] – Plenair debat 34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures + 34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

TK

De Kamer wordt hier in mei 2017 over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat hij de kamer bij eventuele toekomstige tegenslagen in de vorming van de Nationale Politie, bijvoorbeeld in de personele reorganisatie zal informeren

Parlementaire Agenda punt [10-09-2015] – Plenair debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie

TK

De Kamer wordt hier waar nodig doorlopend, onder meer d.m.v. de voortgangsrapportage vorming nationale politie, over geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd het instrument van de borgsom te betrekken bij de modernisering van het wetboek van Sv.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Dit onderwerp wordt meegenomen in het wetsvoorstel betreffende het voorbereidend onderzoek, dat volgens de huidige planning medio 2018 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

De Staatssecretaris zegt toe de activeringsactiviteiten op de pilotlocaties zoveel als mogelijk te continueren en komende periode te onderzoeken of uitrol op alle gezinslocaties mogelijk is. Juist omdat een concrete meting niet mogelijk is, zal ik na drie jaar een evaluatie op laten stellen om nader inzicht te verkrijgen in de effecten van de activering.

Uitgaande brief [11-01-2016] – TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie'

TK

Naar verwachting wordt de Tweede Kamer medio 2019 geïnformeerd.

MVenJ zegt toe met het OM te spreken over een evaluatie in deze zaak. Toegezegd is dat dit niet alleen een zelfevaluatie betreft maar dat ook door externen moet worden meegekeken. Exacte vorm wordt nog mede bezien in relatie tot de discussie over de inrichting van de herzieningsprocedure.

Parlementair Agendapunt [27-05-2016] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-09-2015] – TK Kabinetsreactie Focus in de opsporing

De Kamer schriftelijk informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de motie Weekers c.s. (2006, nr. 30 164, 19) over de realisering van een conceptwetsvoorstel over vergoeding schade van strafvorderlijk optreden.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2010] – Algemeen Overleg Ministers BZK/Justitie 11e voortgangsrapportage Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-09-2015] – TK Modernisering Wetboek en Strafvordering

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden inning boetes en dwangsommen in het buitenland

Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 32 264

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-09-2014] – JBZ-Raad vergaderjaar 2013–2014, 32 317, nr.250 en nr.250.

SVenJ heeft de publicatie van geanonimiseerde sanctiebeschikkingen door kansspelautoriteit toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-08-2015] – EK Toezeggingen wetsvoorstel tot instelling van de kansspelautoriteit

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de ervaringen met langdurig/levenslang toezicht op zedendelinquenten

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2015] – EK Wijziging van het wetboek inzake langdurig toezicht gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.

MVenJ heeft toegezegd om te monitoren + rapporteren effect amendementen Hennis/Cörüz en Bontes (nrs. 11 en 12) (uitbreiding reikwijdte wet)

Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – Plenair debat 32 676 Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-11-2015] – TK Bibob

De SVenJ heeft toegezegd dat de Kamer na anderhalf jaar na de ingebruikneming van de handleiding voor verplichte aangifte van strafbare feiten over de resultaten van de verbeteringen wordt geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [21-03-2013] – AO TBS

TK

Afgedaan met: De toegezegde brief is vorig jaar reeds uitgegaan (2014–2015, 29 452 nr. 184).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de invoering van eigen bijdrage.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2013] – MASTERPLAN DJI 2013–2018

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

SVenJ heeft het voorschrijven van de organisatorische en personele scheiding voor de vergunningverlening en toezicht in beleidsregels toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-08-2015] – EK Toezeggingen wetsvoorstel tot instelling van de kansspelautoriteit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om met Minister Blok snel en goed uit de onderhandelingen te komen over de CAO, de SBF en de verlenging van VNWN en daartoe tevens snel te bekijken wat mogelijk is m.b.t de Arbeidstijdenwet

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Debat Nieuwe Masterplan DJI

TK

Afgedaan met: De Kamer is in het debat geïnformeerd over het CAO akkoord

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat wanneer het voorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, hij de wet eenmalig binnen vijf jaar zal laten evalueren

Parlementaire Agenda punt [05-06-2013] – 2e termijn Plenair debat 30 538 voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

TK

Afgedaan met: Het wetsvoorstel is verworpen in de Eerste Kamer op 10 november 2015.

T01900 Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om plaatsen op de agenda van vraagstukken die verband houden met het nieuwe informatie ecosysteem en de kamer hierover informeren. 33.750 VI

Behandeld op 11 maart in plenaire behandeling

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief 28-05-2014] Kamerstukken I 2013–2014, 33 750, nr. W.

MVenJ heeft toegezegd dat in het onderzoek van de universiteit Groningen naar de herziening van de zedentitel in het wetboek van Strafrecht ook de onderdelen virtuele kindcreatie (ook als dit niet levensecht is), digitale conversatie via bijvoorbeeld WhatsApp mee te nemen. De Tweede Kamer wordt over dit rapport geïnformeerd en de Minister komt met een beleidsreactie.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-02-2016] – TK Zedenmisdrijven

MVenJ heeft toegezegd met zijn ambtgenoot van SZW te spreken over een proactieve houding van de inspectie SZW inzake structureel en intensief onderzoek naar de uitbuiting in de prostitutiesector.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Nota Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche van 16 juli 2015

SVenJ heeft toegezegd, naar aanleiding van de reeds geplande brief «privacy en veiligheid» (veilig digitaal domein), afstemming te zoeken met de Minister van Economische Zaken over een disclaimer inzake gebruik van privé gegevens door het bedrijfsleven.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Onderhandelingen zijn afgerond, Verordening is aangenomen.

MVenJ heeft toegezegde dienstverlener (FM Haaglanden en DVenO) te vragen te onderzoeken of en op welke wijze het nieuw rijden toegepast kan worden door de chauffeurs

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-02-2014] – Toepassing van Het Nieuwe Rijden door VenJ-chauffeurs

MVJ heeft toegezegd dat hij een vinger aan de pols zal houden m.b.t. de groep nu 20% DNA-V-waardige veroordeelden die zich niet meldt om celmateriaal af te geven en de TK zal informeren over de ontwikkelingen

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2015] – TK Rechtstaat en rechtsorde.

MVenJ en SVenJ hebben toegezegd dat alle signalen en suggesties uit de EK voor aanpassing van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten worden meegenomen in het kader behandeling wetsvoorstel TK (met inachtneming van de taakstelling).

Parlementaire Agenda punt [11-03-2014] – Plenair debat Staat van Rechtsstaat

EK

Afgedaan met: Het wetsvoorstel aanpassing griffierechten is ingetrokken, zie brief over Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie van 20/11/2015.

MVenJ heeft toegezegd een brief aan de Kamer te zenden inzake het bericht Autodief niet te stoppen

Bericht in de Telegraaf van 24 januari 2014

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-04-2016] – Antwoorden Kamervragen over de koppositie van Nederland in transportcriminaliteit

SVenJ heeft toegezegd een visie op screening

Parlementaire Agenda punt [09-04-2014] – AO Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2016] – TK De toekomst van de VOG-screening

SVenJ heeft toegezegd na overleg met kabinet een brief te sturen over het gebruik van BIG data door bedrijven

Parlementaire Agenda punt [24-04-2014] – AO Bescherming persoonsgegevens

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2014] Kamerstuk 32 761, nr. 78 [verzonden door MinEZ]

SVenJ heeft toegezegd met reclassering Nederland te kijken of meer maatwerk mogelijk is binnen de bestaande begroting

Parlementaire Agenda punt [09-04-2014] – AO Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing en Verklaring omtrent gedrag VOG

MVenJ heeft toegezegd samen met de Minister van BZK en in het NPC wordt de problematiek inzake adresfraude en het gebruik van kopieën van paspoorten door ondernemers besproken

Parlementaire Agenda punt [15-05-2014] – Plenair debat over fraude in Nederland

TK

Afgedaan met: Conform toezegging is het onderhavige onderwerp besproken in het NPC van 2 juli en 7 december 2015. Hiermee is aan de toezegging voldaan.

SVenJ heeft toegezegd te bezien hoe een omgangsregeling kan worden geeffectueerd: hij gaat in het kader van de internationale conferentie bekijken hoe andere landen hiermee omgang, en gaat bespreken met de Raad voor de Rechtspraak, de sectie familierecht en vooraanstaande rechters in het kinderrecht en familierecht

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2015] – TK Voortgang uitvoeringsplan «Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding»

SVenJ heeft ten aanzien van inzet van de Raad voor de Kinderbescherming toegezegd te bezien welke rol, en op welk moment, de Raad voor de Kinderbescherming kan innemen bij de een vechtscheiding.

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2015] – TK Voortgang uitvoeringsplan «Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding»

SVenJ heeft toegezegd in een overleg met de branche een goede inhoudelijke begeleiding bij het opstellen van de het ouderschapsplan. Wij zullen de effecten van het ouderschapsplan goed volgen en bekijken of we de negatieve effecten kunnen verminderen

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen + stas VWS

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2015] – TK Voortgang uitvoeringsplan «Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding»

MVenJ heeft toegezegd dat de wetswijziging op 1 juli 2015 in werking treedt, mits de randvoorwaarden zoals de ICT gerealiseerd zijn

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2015] – TK Wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken

MVenJ heeft toegezegd de toepassing van de mogelijkheid van gemeenten om vuurwerkvrije zones in te stellen wordt geëvalueerd

Parlementaire Agenda punt [03-07-2014] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2013–2014 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Is verwerkt in brief van 13 maart 2015 (Tweede Kamer 2014–2015, 28 684, nr. 437).

MVenJ heeft toegezegd te monitoren of gevangenisstraf wordt geëist bij geweld tegen hulpverleners

Brief verzonden door BZK op 21 januari 2016.

TK

Afgedaan met: Brief van 21 januari 2016 voortgangsrapportage VPT jan-juli 2015.

SVenJ heeft toegezegd om zich te oriënteren op initiatieven in andere landen door middel van een internationale congres

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-07-2015] – TK Voortgang uitvoeringsplan «Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding»

SVenJ heeft toegezegd beide pilots regierechter zullen geëvalueerd moeten worden. Na afloop is het aan de rechtspraak in samenspraak met de ministerie om te bezien of dit model breder moet worden ingevoerd. De Minister en ik zullen de kamer periodiek op de hoogte brengen van de voortgang rondom de inrichting van het project regierechter

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen

TK

Afgedaan met Uitgaande brief [20-07-2015] – TK Voortgang uitvoeringsplan «Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding»

SVenJ heeft toegezegd in overleg te gaan met de rechtspraak en de initiatiefnemers van het wetsvoorstel mediation om te bezien hoe mensen via drang meer kunnen worden doorverwezen naar mediation. De kosten hiervan worden hierin meengenomen.

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2015] – TK Initiatiefwetsvoorstellen mediation

MVenJ heeft toegezegd nogmaals met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM) te spreken over de mogelijkheid om een inventarisatie uit te voeren naar de invloed van verschillende vormen prostitutiebeleid op de omvang van mensenhandel.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2014] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Minister heeft gesproken met de NRM. In het gesprek is de NRM gevraagd zitting te nemen in de begeleidingscommissie van het onderzoek dat zal worden uitgevoerd naar prostitutiemodellen en de invloed daarvan op de omvang van mensenhandel.

SVenJ heeft toegezegd met het Ministerie van VWS in algemene zin te bespreken over de samenstelling van onderzoekscommissie in opdracht van de IGZ

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] – AO TBS-onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2014] TK Kamerstuknummer 29 452, nr. 183

MVJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de nieuwe strafmaatrichtlijn kindermishandeling van het OM.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2014] – Plenair debat Kindermishandeling

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

MVenJ heeft een wetsvoorstel aanpassing toegezegd inzake art. 507a Rv

Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – Algemeen Overleg Civielrechtelijke onderwerpen

TK

Afgedaan met: Wetsvoorstel is in werking getreden op 1 januari 2016.

SVJ heeft toegezegd advies te vragen aan Staatscommissie ipr over mogelijkheid van onthouden van erkenning aan in buitenland gesloten neef/nichthuwelijken (motie, 33 488-11)

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Wet tegengaan huwelijksdwang (33 488)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2015] – TK Motie Van Oosten c s Kamerstukken II

SVenJ heeft toegezegd te communiceren over de VOG

Parlementaire Agenda punt [09-04-2014] – AO Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2015] – TK Veiligheid in de sport- en vrijwilligerssector

T01912 Toezegging Geuite kritiek op toepassing voorlopige hechtenis meenemen in het kader van VPS-traject en modernisering Wetboek van Strafvordering

Kerngegevens Nummer T01912 Status openstaand Datum toezegging 6 mei 2014 Deadline 1 januari 2015 Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie Kamerleden mr. A.C. Quik-Schuijt (SP)mr. B.J. Swagerman (VVD)mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)mr. dr. J. Beuving (PvdA) Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) Soort activiteit Plenaire vergadering Categorie overig Onderwerpen Versterking Prestaties Strafrechtketenmodernisering Wetboek van Strafvordering voorlopige hechtenis Kamerstukken Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis (33.360)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-09-2015] – EK Wetboek en strafvordering

SVJ heeft toegezegd onderzoek te doen naar de omvang van huwelijksdwang

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-09-204] – TK Kamerstuk 32 175, nr. 53. [verzonden door MinSZW]

SVenJ heeft toegezegd te kijken of het aantal onaangekondigde controles bij justitiële jeugdinrichtingen omhoog kan en wellicht ook de frequentie

Parlementaire Agenda punt [04-11-2014] – GOEDGEKEURD: 3E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid KOOIMAN (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het (niet) aankondigen van inspectiebezoeken (Ad.nl, 1 november 2014)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-07-2015] – TK Beleidsbrief Justitiële Jeugdinrichtingen

MVenJ heeft toegezegd bij het Openbaar Ministerie na te gaan of er cijfers beschikbaar zijn met betrekking tot (aantallen) Europese Aanhoudingsbevelen en de Europese Commissie daarover te informeren

Parlementaire Agenda punt [08-10-2014] – Algemeen Overleg JBZ-raad 9–10 oktober 2014

TK

Afgedaan met: Beging november is de gevraagde informatie aangeboden aan het Raadssecretariaat gezonden.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer per brief te informeren over de Nederlandse inzet tijdens deze Duitse top. Dit is conform een eerdere toezegging van de Minister-President. BZ zal de brief versturen

Parlementaire Agenda punt [08-10-2014] – Algemeen Overleg JBZ-raad 9–10 oktober 2014

TK

Afgedaan met: Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer verzonden.

SVenJ heeft toegezegd aandacht te vragen tijdens de JBZ-Raad van 9–10 oktober voor de gemeenschappelijke ambtsberichten in EU-verband. In het bijzonder Irak

Parlementaire Agenda punt [08-10-2014] – Algemeen Overleg JBZ-raad 9–10 oktober 2014

TK

Conform toezegging is hiervoor aandacht gevraagd bij de aangehaalde JBZ-Raad.

MVenJ heeft toegezegd het gebruik BIBOB screening te bevorderen via de RIECs.

Parlementaire Agenda punt [16-10-2014] – VAO Coffeeshopbeleid

TK

Afgedaan met: Met het LIEC en de RIECs is afgesproken dat tijdens bijeenkomsten de aandacht hierop gevestigd zal worden.

SVenJ heeft toegezegd het WODC-rapport en kabinetsreactie inzake het straftoemetingsbeleid/detentieratio wordt in maart/april 2015 aan de kamer gezonden

Parlementaire Agenda punt [13-11-2014] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2016] – TK Beleidsreactie WODC-rapport detentieratio CN

MVenJ heeft toegezegd de familiaire banden in het Caraïbisch Nederland mee te nemen in de evaluatie die in 2015 wordt uitgevoerd. Dit zal beslag moeten krijgen in de evaluatie Caribisch Nederland

Parlementaire Agenda punt [13-11-2014] – Algemeen Overleg Justitieketen BES-eilanden

TK

Afgedaan met: «Commissie Spies heeft zijn evaluatie van de Staatkundige positie van Caribisch Nederland eind 2015 afgerond.

Zie hierin passages over insulair karakter van de eilanden.»

MVenJ heeft toegezegd het OM een tussentijdse briefing te geven over het strafrechtelijk onderzoek (MH17)

Parlementaire Agenda punt [13-11-2014] – Algemeen Overleg MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-10-2015] – TK Kamerbrief vormgeving vervolging en berechting MH17

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de afname van de financiële reserves van de Rechtspraak indien daar aanleiding toe mocht zijn

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Aan deze toezegging is voldaan: de financiële reserves worden jaarlijks opnieuw bepaald en vermeld in het jaarverslag van de Rechtspraak. Het jaarverslag wordt cf. de Wet op de rechterlijke Organisatie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Zie ook TK 34 000 VI, nr. 80

MVenJ heeft toegezegd om de categorie ZSM-procedures waarbij de toegang tot de rechter is afgesneden te bespreken met het OM en de kamer over de uitkomsten hiervan te informeren (v. Nispen (SP))

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-02-2015] – TK Beleidsreactie bij het rapport «Beschikt en Gewogen» van de procureur-generaal bij de Hoge Raad

MVenJ heeft toegezegd de initatiefnota datawet te bestuderen en te bekijken of deze meerwaarde heeft

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Wachten op reactie van initiatiefnemers op vragen en opmerkingen van VKC voor V&J over hun voorstel.

SVenJ heeft toegezegd de ISD maatregel (inzet bij 16/174-jarigen) mee te nemen bij de brief van februari 2015

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2015] – TK Toezegging opleggen van ISD maatregel aan minderjarigen

SVenJ heeft toegezegd het «stoplichtoverzicht medische zorg» zal in de volgende monitor worden opgenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2016] – TK Rapportage Vreemdelingenketen als bijlage

De SVenJ heeft toegezegd om in het kader van het Nationaal Verwijsmechanisme een projectgroep in het leven te roepen die gaat onderzoeken of de identificatie van slachtofferschap van mensenhandel mogelijk is.

Uitgaande brief [23-06-2014] – TK Doorlichting Verblijfsregeling Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Voortgang Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel

De Staatssecretaris zegt desgevraagd toe de Kamer te informeren over de datum van de bijeenkomst van het comité van ministers.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2015] – TK Agendering van ESH-zaken CEC en FEANTSA in het Comité van Ministers

SVenJ heeft toegezegd in overleg met VNG bespreken de mogelijkheid van eenduidige vergoeding/lening die gemeenten bij uitplaatsing verstrekken aan statushouders t.b.v. nieuwe woning en bij een volgend AO de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [08-04-2015] – VAO opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: De Minister van SZW zal u hierover nader informeren.

MVenJ heeft toegezegd dat de financieringsregeling van de beveiliging van Joodse instellingen structureel op de agenda van het overleg

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – Plenair debat over de aanslag in Parijs

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-09-2015] – TK Beveiliging Joodse instellingen

MVenJ heeft toegezegd te zullen bezien of de opbrengsten van het onderzoek naar de uitvoering van de motie Dijkhoff (strafbaar stellen vrijwillig verblijf op door een terroristische organisatie gecontroleerd grondgebied) zal voor de zomer naar TK kunnen worden verstuurd

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – Plenair debat over de aanslag in Parijs

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2015] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

SVJ heeft toegezegd de TK te informeren over het onderzoek naar het regime, de plaatsing en de differentiatie op TA (de mogelijkheid voor twee verschillende compartimenten, de beïnvloedbaren en de niet beïnvloedbaren), de radicalisering betrekken bij de MPC-plaatsingscriteria. Dit onderzoek zal binnen een paar weken afgerond zijn waarna de TK zal worden geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2015] – TK Toezeggingen terroristenafdelingen

SVJ heeft toegezegd de TK in april of mei verder te informeren m.b.t. de financiële sancties (schrijnende gevallen) en gijzeling en te zullen bezien of eventueel bij een lager bedrag dan € 225,– een betalingsregeling zou kunnen worden getroffen.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-04-2015] – TK Wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (33 994)

SVJ heeft toegezegd de TK te informeren vóór de begrotingsbehandeling in november 2015, over de bezuinigingen, financiële situatie, wachtlijsten, voorraden bij de reclassering met, met het oog op het begrotingsjaar 2016.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Financiering en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties

MVJ heeft toegezegd dat in het najaar 2015 bij de reguliere voortgangsrapportage NCSS-2, zal worden gerapporteerd over de verkenning naar de accreditatie van vertrouwde bedrijven.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – Algemeen Overleg Cybersecurity

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2015] – TK Beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in het AO over Vreemdelingen en Asielbeleid toegezegd na te gaan of belangenorganisaties, zoals stichting Gave en COC, aanvullende signalen hebben over spanningen in centra en meldingsbereidheid en hier de Kamer over te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2015] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-07-2015] – TK Antwoorden Kamervragen over de veiligheid van christelijke asielzoekers op Asielzoekerscentra's

De Minister van BZK heeft toegezegd dat hij bij een volgende gelegenheid de Kamer rapporteert op het gebied van de wet BIBOB.

VAO integriteit van 6 maart 2013

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-11-2015] – TK Bibob

MVenJ heeft toegezegd in gesprek te treden met de beroepsgroepen makelaars/taxateurs over de mogelijke functiescheiding en eventuele herinvoering van de beëdiging van taxateurs, en koppelt daarover terug aan de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-06-2016] – TK Bestrijding georganiseerde criminaliteit

MVenJ heeft toegezegd dat het OM bereid is een vertrouwelijke briefing te geven aan de kamer zodra het onderzoek dat toelaat

Parlementaire Agenda punt [05-02-2015] – Algemeen Overleg Onderzoeken MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-10-2015] – TK Kamerbrief vormgeving vervolging en berechting MH17

MVenJ heeft toegezegd de Kamer een notitie te sturen over wanneer het internationale onderzoek het toelaat over de vervolgingsmogelijkheden

Parlementaire Agenda punt [05-02-2015] – Algemeen Overleg Onderzoeken MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-10-2015] – TK Kamerbrief vormgeving vervolging en berechting MH17

SVenJ heeft toegezegd in de eerste helft van 2015 de Kamer te informeren over de stand van zaken over de voortgang van de reclassering na de bezuinigingen (Marcouch (PvdA))

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Financiering en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij het plenair debat Wetsvoorstel aanscherping Voetbalwet 33 882 dat de TK nader wordt geïnformeerd over de invoering van de digitale meldplicht.

Parlementaire Agenda punt [21-01-2015] – Plenair debat 33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-08-2015] – TK Voetbal en Veiligheid

MVenJ heeft toegezegd over een jaar weer een Voortgangsrapportage over de OMG's naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [26-06-2014] – Algemeen Overleg Veiligheidsonderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2015] – TK Aanbieding voortgangsrapportage OMG's en enkele andere kwesties m.b.t. OMG's

MVenJ heeft toegezegd naar de ervaring in België met de speekseltest als bewijsmiddel te kijken

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2015] – TK Wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken

T01902 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering te doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [11-03-2014] – Plenair debat Staat van Rechtsstaat

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-09-2015] – EK Wetboek en strafvordering

SVJ heeft toegezegd de positie van de babs en de omgang met signalen van huwelijksdwang betrekken bij pilots met elektronisch aangifte doen van trouwen

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Afgedaan met: Pilot is geschied door Den Bosch en verantwoord in de toelichting bij het KB dat gaat over de invoering van de digitale huwelijksaangifte per d.d. 01-07-2016.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over een verkenning naar nut en noodzaak van een gespecialiseerde handelsrechtbank, zo mogelijk voor het zomerreces

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Op 7 oktober 2015 heeft Minister van VenJ samen met Minister BuOH voorafgaand aan een AO over TTIP verslag gedaan van de verkenning naar nut en noodzaak van een gespecialiseerde handelsrechtbank.

MVenJ heeft toegezegd te bezien hoe de Kamer kan worden geïnformeerd over termijnoverschrijdingen.

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-09-2015] – TK Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

MVenJ heeft toegezegd het protocol samen met collega van VWS voor het zomerreces toe te sturen aan de Tweede Kamer, zoals mevrouw Bruins Slot heeft gevraagd

Parlementaire Agenda punt [29-04-2015] – Plenair debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2015] – TK Samenwerkingsprotocol IGZ en het OM

SVenJ heeft toegezegd de Kamer nader schriftelijk te informeren over de vraag of de toepassing van wachtrijbeheer bij reclasseringstoezichten en werkstraffen aan de orde is.

Parlementaire Agenda punt [27-05-2015] – AO Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Financiering en sturingsrelatie reclasseringsorganisaties

MVenJ heeft toegezegd het verslag van het AO aan de Commissie Ontnemingsschikking te doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [23-04-2015] – Algemeen Overleg Onderzoeksopzet schikkingsovereenkomst Cees H.

TK

Afgedaan met: Het verslag is na publicatie aan de Commissie toegestuurd.

MVenJ heeft toegezegd de definitieve onderzoeksopdracht en het instellingsbesluit aan de Tweede Kamer te doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [23-04-2015] – Algemeen Overleg Onderzoeksopzet schikkingsovereenkomst Cees H.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2015] – TK Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

MVenJ heeft toegezegd de protocollen van de Commissie Ontnemingsschikking aan de Tweede Kamer te sturen, zodra ze beschikbaar zijn

Parlementaire Agenda punt [23-04-2015] – Algemeen Overleg Onderzoeksopzet schikkingsovereenkomst Cees H.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-09-2015] – TK Afschrift protocollen

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomen van de onderzoeksrapporten en resultaten in oktober zal MinVenJ de notitie over de verschillende vervolgingsstrategieën, zo nodig vertrouwelijk, aan de Tweede Kamer doen toekomen (MH17)

Parlementaire Agenda punt [23-04-2015] – Plenair debat MH17

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-10-2015] – TK Kamerbrief vormgeving vervolging en berechting MH17

MVenJ heeft toegezegd dat als kosten KEI Rechtspraak wezenlijk afwijken van de business case, wordt de Kamer daar actief en ongevraagd over geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [29-04-2015] – VAO Rechtspraak

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-04-2016] – TK Voortgangsrapportage KEI

MVenJ heeft toegezegd de motie Recourt (nr. 234) te overhandigen in eerstvolgende gesprek met de Raad voor de rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [29-04-2015] – VAO Rechtspraak

TK

Afgedaan met: De motie Recourt is geagendeerd en overhandigd bij bestuurlijk overleg tussen het departement en de Raad van de rechtspraak

SVenJ heeft toegezegd cijfers over aantallen ondertoezichtstellingen en voogdij van 2014 na het zomerreces 2015 toe te sturen.

toezegging is afgedaan met bijgaand document

TK

Afgedaan met: toezegging is afgedaan met bijgevoegd document

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de toepassing van de strafmaat bij het voorhanden hebben van vuurwapens

Parlementaire Agenda punt [29-04-2015] – VAO Georganiseerde criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2015] – TK Beantwoording resterende vragen AO Georganiseerde Criminaliteit d.d. 17 juni 2015

MVenJ heeft toegezegd de gesprekken met de kerkelijke autoriteiten aan de TK terug te koppelen

Parlementaire Agenda punt [30-04-2015] – Algemeen Overleg Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-07-2015] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

MVenJ heeft toegezegd voor het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen over VOG-eis voor personen die werken met kinderen in het buitenland voor een organisatie die subsidie ontvangt

Parlementaire Agenda punt [30-04-2015] – Algemeen Overleg Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2016] – TK Seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk

MVenJ heeft toegezegd met VWS te bespreken dat toegang tot GGZ voorziening gegarandeerd is (ondanks bezuinigingen)

Parlementaire Agenda punt [30-04-2015] – Algemeen Overleg Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2016] – TK Seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk

MVenJ heeft toegezegd contact op te nemen met de Minister van BZ om waar nodig aandacht te vragen voor misbruik in het buitenland

Parlementaire Agenda punt [30-04-2015] – Algemeen Overleg Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2016] – TK Seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk

MVenJ heeft toegezegd een terugkoppeling aan de Tweede Kamer van gesprekken met de kerkelijke autoriteiten.

Parlementaire Agenda punt [30-04-2015] – VAO Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik (AO d.d.30/4)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-07-2015] – TK Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het gebruik van de PI Tilburg door België in 2016 zodra daar duidelijkheid over is.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2015] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 178 Noorse Gevangenen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-07-2015] – TK Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België

SVenJ heeft toegezegd de Kamer nader schriftelijk te informeren samen met de Minister en de Staatssecretaris van VWS over verwarde personen, harmonisatie rechtsposities en continuïteit van zorg

Parlementaire Agenda punt [27-05-2015] – AO Reclassering

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-10-2015] – TK Geestelijke gezondheidszorg

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over uitkomsten van gesprek Minister met Belgische collega over paradox dat in België zwaarder vuurwerk dan in Nederland het hele jaar mag worden verkocht en er minder incidenten zijn

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–1015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over oorzaak van daling van aantal incidenten met 2% en gelijktijdige daling van aantal aanhoudingen met 28%.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–1015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over op de site CCV plaatsen van informatie over mogelijkheden aanwijzen vuurwerkvrije zones.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–1015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren d.m.v. een brief inzake analyse salafisme inclusief de beleidsreactie

Parlementaire Agenda punt [11-06-2015] – Dertigledendebat over komst moskee in Gouda

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-09-2015] – TK Grondrechten in een pluriforme samenleving

MVenJ heeft toegezegd bij het AO politie in de herijking van het Realisatieplan in te gaan op de oneigenlijke taken van de politie

Parlementaire Agenda punt [11-02-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

MVJ heeft toegezegd aan de TK de herijking van het realisatieplan naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

MVJ heeft toegezegd de Kamer over de uitkomsten van het gesprek met het artikel 19 overleg over oneigenlijke taken die de politie uitvoert te informeren.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

MVJ heeft toegezegd de Kamer een specificatie van de uitgaven i.v.m. de € 105,– mln. te sturen.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

MVJ heeft toegezegd vóór 1 april 2015 alle teamchefs en sectorhoofden te benoemen en hierover de Kamer te informeren.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

MVenJ heeft toegezegd in het beheersplan van de NP de link te leggen tussen beleidsprioriteiten en wat de organisatie daarvoor concreet gaat doen en veranderen

Parlementaire Agenda punt [26-06-2014] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-08-2015] – TK Voortgangsbrief Politie

De SVenJ heeft toegezegd te zullen rapporteren over de effecten van de pilots die worden gestart in het kader van de uitvoering van het rapport «Verloren Tijd», met name de effecten op terugkeercijfers en zorgconsumptie.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2013] – AO rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-10-2015] – TK Rapport Terugkeer van vertrek- plichtige vreemdelingen

MVenJ heeft toegezegd i.s.m. de eerstverantwoordelijke Minister EZ om het wetsvoorstel over blokkade gestolen smartphones IMEI-blokkade uiterlijk deze zomer naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2014] – Algemeen Overleg Politie-onderwerpen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2015] – TK Terugdringen straatroof

SVenJ heeft toegezegd om voor Prinsjesdag 2015 de Kamer te informeren over zijn verdere beleid herstelbemiddeling in het strafrecht. Dit wordt bepaald op basis van het eindrapport, de aanbevelingen van Recourt (PvdA) en Segers (CU) zullen hier ook bij betrokken zijn

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-09-2015] – TK Herstelbemiddeling in het strafrecht

MVenJ heeft toegezegd te evalueren over houdverbod en beleidsreactie.

Parlementaire Agenda punt [16-10-2014] – Algemeen Overleg Huiselijk Geweld en Dierenwelzijn

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2016] – TK Beleidsreactie op evaluatie houdverbod

MVenJ heeft toegezegd dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer zal melden over reactie op KNSA bezwaren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2015] – TK Beantwoording VKC verzoeken van 11 juni 2015 en 1 oktober 2015 over wijziging Circulaire wapens en munitie

MVenJ heeft toegezegd bij OM te informeren naar effectiviteit (concrete cijfers van veroordelingen op het aantal zaken) aanpak OMG's.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2015] – TK Effectiviteit strafrechtelijke aanpak OMG's

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over uitvoering motie Segers over drugsdumping

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Ter uitvoering van het bij de behandeling van de begroting 2015 aangenomen amendement van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (Kamerstukken II 2014/15, 34 000 XII, nr. 49) gaat IenM nog dit jaar een convenant met het IPO afsluiten over cofinanciering opruiming drugsdumpingen. Dit convenant loopt tot 1 september 2018. Hiermee is aan de toezegging voldaan.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het zicht op de criminele samenwerkingsverbanden in Nederland

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2015] – TK Beantwoording resterende vragen AO Georganiseerde Criminaliteit d.d. 17 juni 2015

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de schriftelijke beantwoording resterende vragen tweede termijn.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2015] – TK Beantwoording resterende vragen AO Georganiseerde Criminaliteit d.d. 17 juni 2015

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren indien er jurisprudentie volgt die mogelijk leidt tot aanpassing van de regeling langdurig verblijvende kinderen

Parlementaire Agenda punt [01-06-2015] – Nota Overleg initiatiefnota Voortman en Gesthuizen over Kinderpardon

TK

Afgedaan met: Als jurisprudentie volgt die mogelijk leidt tot aanpassing van de RLVK, wordt de Kamer geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken die hij de komende periode gaat voeren met vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap en lokale gezagen.

Parlementaire Agenda punt [02-06-2015] – GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid SEGERS (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de noodzaak van verscherpte beveiliging van Joodse instellingen (Telegraaf, 28 mei 2015)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-09-2015] – TK Beveiliging Joodse instellingen

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren in voortgangsrapportage geweld in onafhandelijkheidsrelaties nadere toelichting te geven op lage vervolgingscijfers bij vrouwelijke genitale verminking.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2015] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 038 en 34 039 Verdrag van de Raad van Europa inz. voorkomen/bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld + uitvoering daarvan

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – Zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer een overzicht sturen van wat de DTV doet om vreemdelingen te helpen bij het krijgen van documenten. Indien er nog nieuwe mogelijkheden zijn zullen deze in het overzicht opgenomen zijn.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-10-2015] – TK Toelichting mogelijkheden tot het verkrijgen van vervangende reisdocumenten

MVenJ heeft toegezegd op de vraag of als politie/OM zelf hennep gaan telen om het THCgehalte te bepalen, zoals bericht in de Telegraaf, of dit dan gebeurt op grond van een ontheffing van VWS, wordt toegevoegd aan beantwoording Kamervragen Berndsen over hetzelfde onderwerp

Parlementaire Agenda punt [11-06-2015] – Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-09-2015] – TK Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de overheid zelf materiaal voor het kweken van hennep heeft aangeboden

MVenJ heeft toegezegd de overheidsbreed onderzoek te laten doen ten aanzien van het registreren van geslacht (waar is het relevant? waar niet? hoe nieuwe vormen uitwerken? etc.) en stuurt zo snel mogelijk (in ieder geval kort na het zomerreces) een onderzoeksplan hiervoor aan de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2015] – AO Sekseregistratie door de overheid + MIN OCW

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Sekseregistratie door de overheid

MVenJ heeft toegezegd casusonderzoek (evt. door Kafkabrigade) en inventarisatie goede praktijken t.b.v. maatschappelijke bewustwording

Parlementaire Agenda punt [18-06-2015] – AO Sekseregistratie door de overheid

TK

De Kamer ontvangt in augustus een procedurele brief en zal eind 2016 worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Het streven is om over een jaar de Verblijfsregeling Mensenhandel alleen nog maar open te stellen voor slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU. SVenJ heeft toegezegd dat op het moment dat slachtoffers van mensenhandel uit de EU opgevangen worden door gemeenten, de verblijfsregeling zal worden aangepast en de TK hierover voor de zomer van 2015 te informeren. Toezegging herhaald in Parlementaire Agenda punt [03-09-2014] – Algemeen Overleg Mensenhandel.

Uitgaande brief [23-06-2014] – TK Doorlichting Verblijfsregeling Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Voortgang Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel

De SVenJ heeft toegezegd om de Kamer een separate beleidsreactie toe te sturen over de evaluatie van de pilot Kansloze aangiften.

Uitgaande brief [23-06-2014] – TK Doorlichting Verblijfsregeling Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Voortgang Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel

MVenJ heeft toegezegd een schriftelijke reactie op de notitie over terrorismebestrijding van de SGP

Parlementaire Agenda punt [25-06-2015] – Algemeen Overleg Terrorismebestrijding

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-09-2015] – TK Reactie SGP-visie op de bestrijding van het Islamitisch terrorisme

SVenJ heeft toegezegd na de zomer te komen met een kabinetsreactie waarop alle aanbevelingen ingegaan wordt, inclusief de «keuzestress» bij AMV's, de geïntegreerde verblijfsregeling, de vermissingen, en het achterblijven van opsporing en vervolging

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] – Mondelinge vragenuur

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-12-2015] – Kabinetsreactie «Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's»

SVenJ heeft toegezegd te toetsen of het beleid LHBT's uit Rusland op basis nieuw aab herzien moeten worden

Parlementaire Agenda punt [02-07-2015] – VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2015] – TK Wijziging landenbeleid lhbt's uit de Russische Federatie

MVenJ heeft toegezegd de aanpak van vuurwerk te bespreken met KNVB

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-08-2015] – TK Voetbal en Veiligheid

MVenJ heeft toegezegd te onderzoeken van mogelijkheden van eenmalige inleveractie illegaal vuurwerk

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–1015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

SVenJ heeft toegezegd een internationaal-vergelijkend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om aspecten van toegankelijkheid van medische behandelmogelijkheden te betrekken bij toelating en terugkeer van vreemdelingen met medische problematiek

Parlementaire Agenda punt [28-05-2014] – AO Onderzoeksrapport «Veiligheid van vreemdelingen» en suïcide Armeens asielzoeker

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-10-2015] – TK Internationaal vergelijkend onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg in het land van herkomst

SVenJ heeft toegezegd om te kijken naar en, wanneer er mogelijkheid toe is, uitvoering geven aan, het onderzoek van het WODC ten aanzien van het verband tussen een gezonde geestesgesteldheid en de terugkeerbereidheid. (PvdA Maij)

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2016] – TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de resultaten van de analyse door de Landelijke Eenheid van de politie van de sepots van aangiftes van West-Afrikaanse slachtoffers

Parlementaire Agenda punt [03-09-2014] – Algemeen Overleg Mensenhandel

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2015] – TK Verzamelbrief mensenhandel

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren of er een wetswijziging noodzakelijk is op het gebied van de juridische positie van agenten die geweld aangewend hebben.

Parlementaire Agenda punt [09-04-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2015] – TK Stelselherziening geweldsaanwending

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de nadere uitwerking van maatregel 20f van het Actieprogramma (weren van predikers die haat en geweld zaaien)

Parlementaire Agenda punt [11-06-2015] – Dertigledendebat over komst moskee in Gouda

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2015] – TK Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

MVJ heeft toegezegd het WODC-onderzoek naar strafbaarstelling inbrekerswerktuig en de reactie van de Minister daarop aan de Kamer te sturen. Verstuurd: 23 november 2015

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2015] – TK Brief motie Helder inzake Strafbaarstelling voorhanden hebben inbrekerswerktuigen 29 628

MVenJ heeft toegezegd fraudemeldpunten zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en professionaliseren

Parlementaire Agenda punt [15-05-2014] – Plenair debat over fraude in Nederland (Gesthuizen)

TK

Afgedaan met Uitgaande brief [16-11-2015] – TK Beleidsreactie onderzoek Fraudemeldpunten synergie en samenwerking

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over meerjarenplan Rechtspraak

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Afgedaan met: [05-04-2016] – TK

TK Uitvoering motie Oskam inzake het locatiebeleid van de Rechtspraak

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de eventuele samenvoeging van de verschillende fraudemeldpunten

Parlementaire Agenda punt [08-04-2015] – Algemeen Overleg Fraude

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-11-2015] – TK Beleidsreactie onderzoek Fraudemeldpunten synergie en samenwerking

MVenJ heeft toegezegd de Kamer vlak voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de NOVA en de KNB over de spanning tussen het verschoningsrecht en fraudebestrijding.

Parlementaire Agenda punt [08-04-2015] – Algemeen Overleg Fraude

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2015] – TK Beroepsgeheim en verschoningsrecht

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten rondetafelgesprekken burgemeesters.

Brief is door BZK op 6 november 2015 verzonden.

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2015] – TK Ondermijning lokaal gezag [verzonden door MBZK]

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren d.m.v. een brief waarin uiteen wordt gezet wat binnen de bestaande (financiële) kaders de mogelijkheden tot aanpassing van het systeem van verkeerhandhaving zijn voor wat betreft de aan de orde gekomen punten als toekomst ASP, aanpak dronken rijden en progressief boetestelsel;

Parlementaire Agenda punt [28-05-2015] – Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2016] TK – Maatregelen verkeersveiligheid

De Staatssecretaris zal bespreken of er gerapporteerd zal worden over de visitatiecijfers

Parlementaire Agenda punt [05-03-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2015] – TK Afzondering en visuele schouw in vreemdelingenbewaring

SVenJ heeft toegezegd in nieuwe plannen op het terrein van rechtsbijstand zullen stapelingseffechten inzichtelijk worden gemaakt. (waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Segers, 31 753 nr. 76)

Parlementaire Agenda punt [19-05-2015] – Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2015] – TK Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie

SVenJ heeft toegezegd na één jaar na inwerkingtreding, een evaluatie op de toelatingsregeling voor de vermogende vreemdelingen te houden.

SVenJ heeft toegezegd in de UB Toelating vermogende vreemdelingen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2016] – TK Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders

SVenJ heeft toegezegd om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn voor vermogende vreemdelingen om te investeren in Nederlandse staatsobligaties en de Kamer daarover te informeren in de brief die ik aan mevrouw Gesthuizen heb toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2016] – TK Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over knelpunten in (de uitvoering van) de Startup Regeling, de Regeling Vermogende Vreemdelingen en de Zelfstandigenregeling.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2016] – TK Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders

SVenJ heeft toegezegd in relatie tot de illegalenschatting door het WODC of ook een schatting gemaakt kan worden naar het aantal illegalen dat op straat leeft

Parlementaire Agenda punt [02-04-2014] – Algemeen Overleg Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-09-2015] – TK Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012–2013

SVenJ heeft toegezegd relevante elementen in het rapport van de door de NovA ingestelde Commissie-Barkhuysen zullen worden meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Wolfsen

Parlementaire Agenda punt [19-05-2015] – Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-05-2016] – TK Kabinetsreactie rapport «Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand»

De Kamer informeren over relevante uitkomsten van de interne beleidsevaluatie van het toelatingskader op medische gronden. Deze ziet op alle gronden voor verblijf om medische redenen, waaronder artikel 64 Vw. De evaluatie wordt uitgevoerd door het departement in samenwerking met de kleine vreemdelingenketen.

Parlementaire Agenda punt [28-02-2015] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-03-2015] TK Artikel 64 Vreemdelingenwet 2000

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de jaarlijkse voortgangsrapportage worden nieuwe gesignaleerde frauderisico's meegenomen

Parlementaire Agenda punt [08-04-2015] – Algemeen Overleg Fraude

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-12-2015] – TK Voortgang Rijksbrede aanpak van fraude

SVenJ heeft toegezegd bevorderen op te nemen in de richtsnoeren van het CBP van een minimale bewaartermijn van gemelde datalekken van een jaar

Parlementaire Agenda punt [26-05-2015] – Plenair debat over Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP (33 662)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens

SVenJ heeft toegezegd brede bekendheid aan een voorlichting over de nieuwe wet (doen) geven

Parlementaire Agenda punt [26-05-2015] – Plenair debat over Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP (33 662)

EK

Afgedaan met: een voorlichtingscampagne op rijksoverheid.nl en op website Autoriteit persoonsgegevens.

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren van de richtsnoeren van het CBP

Parlementaire Agenda punt [26-05-2015] – Plenair debat over Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP (33 662)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in het AO Draagmoederschap toegezegd in de JBZ Raad de problematiek rondom draagmoederschap te sonderen en zal dit eerst apart in Benelux verband aan de orde stellen.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2015] – Algemeen Overleg Draagmoederschap

TK

Afgedaan met: Nederland heeft deelgenomen aan de expertgroep van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht van 15 februari t/m 18 februari 2016. Het resultaat is te lezen in Report of the february 2016 meeting of the experts» group on parentage/surrogacy.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te infomeren dat signaal baliemedewerkers politie huiselijk geweld (bij migrantenvrouwen) niet serieus nemen onder de aandacht brengen van Minister van VenJ.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2015] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 038 en 34 039 Verdrag van de Raad van Europa inz. voorkomen/bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld + uitvoering daarvan

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – TK Aanpak huiselijk geweld

SVenJ heeft toegezegd om te bezien of de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kan worden ingevoerd voor mediators, aangezien hier spanning op zit in verband met hun geheimhoudingsplicht. Dit zal ook worden afgestemd met de intiatiefnemers van het wetsvoorstel mediation

Parlementaire Agenda punt [14-05-2014] – AO Vechtscheidingen + stas VWS

TK

Afgedaan met: Eind 2015 heeft de Mediators federatie Nederland het «Meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld» ingevoerd. Het protocol is op de website van de federatie te raadplegen: https://mfnregister.nl/login-registermediator/condities/.

SVenJ heeft toegezegd Centraal beslagregister gefaseerd uitbreiden met overheidspartijen

Parlementaire Agenda punt [19-06-2013] – AO met Staatssecretaris Klijnsma (SZW) inzake Armoede en schuldenbeleid

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2015] en [23-12-2015]- TK Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting [Verzonden door SSZW]

SVenJ heeft toegezegd overtredingen van het lichte inreisverbod sterker te zullen handhaven en de Tweede Kamer over de resultaten van de handhaving jaarlijks te informeren.

Uitgaande brief [08-08-2014] – Evaluatie terugkeerrichtlijn

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-03-2016] – TK Brief Rapportage Vreemdelingenketen 2015

SVenJ heeft toegezegd te bezien of er een toegevoegde waarde is bij het instellen van een calamiteitencommissie zoals die werkt bij DJI, ook ten aanzien van het COA. Voorts de toezegging dat ik met de Inspectie VenJ een werkwijze ontwikkel waarbij in geval van suïcides de IVenJ en IGZ worden geïnformeerd, en onderzoek kunnen doen wanneer daar daadwerkelijk aanleiding toe is. Ik zal de IVenJ vragen dit mee te nemen bij de ontwikkeling van het toezichtskader voor de vreemdelingenketen, en afstemming te zoeken met de IGZ voor het toezicht op de betrokken zorgprofessionals

Parlementaire Agenda punt [28-05-2014] – AO Onderzoeksrapport «Veiligheid van vreemdelingen» en suïcide Armeens asielzoeker

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2016] – TK Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

MVenJ heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de betekenis van de cijfers FIU (de meldingspercentages) op pagina 58 van het jaarverslag

Parlementaire Agenda punt [26-06-2014] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2016] – TK Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

SVenJ heeft toegezegd na twee jaar de Start Up regeling te evalueren.

Uitgaande brief [18-03-2014] – Start-up-regeling

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-09-2015] – TK Toelatingsregelingen voor zelfstandigen en startups

MVenJ heeft toegezegd de kamer na oplevering van de monitor witwassen te informeren over de wijze waarop de kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten witwasbestrijding (eind 2014)

Parlementaire Agenda punt [16-06-2014] – Wetgevingsoverleg 33 685 Wijziging van het W.v.Str., het W.v.Str. en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2016] – TK Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

MVenJ heeft toegezegd de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek naar risico gerelateerde grenswaarden voor drugs volgen en over een jaar de stand van zaken rapporteren

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2015] – TK Wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over gebruik vuurwerkvrije zones komende jaarwisseling en ervaringen van gemeenten daarmee. VNG en CCV hierbij betrekken.

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015 2016

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het aantal mensen dat komende jaarwisseling in verband met eerdere ordeverstoringen op last van de burgemeester thuis zit tijdens jaarwisseling.

Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015–2016

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2016] – TK Algeheel Beeld Jaarwisseling 2015 2016

MVJ heeft toegezegd aan de TK de inspectie te vragen in het onderzoek de betrouwbaarheid van politiecijfers (m.n. HIC) mee te nemen en ervoor te zorgen dat dit naar de Kamer komt.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2016] – TK Voortgangsbrief Politie

SVJ heeft toegezegd na de aanvaarding van dit wetsvoorstel zal de vernietiging van een dwanghuwelijk als bewijsmiddel voor geweld binnen de relatie aan de vreemdelingencirculaire worden toegevoegd.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Wet tegengaan huwelijksdwang (33 488)

TK

Afgedaan met: Dit is opgenomen in WBV 2015-19. Deze WBV is op 5 december 2015 in werking getreden.

SVenJ gaat met de Minister van EZ nader in overleg over tariefregulering en zal de Kamer daarover berichten. Het voorstel t.a.v. fixed fee van de heer Recourt wordt hierbij betrokken.

Parlementaire Agenda punt [14-11-2013] – AO Stelsel Vernieuwing gesubsidieerde Rechtsbijstand

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-05-2016] – TK Kabinetsreactie rapport Herijking rechtsbijstand Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd terugkoppeling te geven van de werking van de spoedprocedure (art 174b Gemeentewet) «met de partners"

Parlementaire Agenda punt [26-02-2013] – Plenair debat 33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-07-2016] – TK WODC rapport spoedeisend preventief fouilleren aanbiedingsbrief aan TK

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het beleggingsverbod niet in werking te laten treden totdat er meer duidelijkheid is uit Brussel.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2013] – Plenair debat 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

EK

Afgedaan met: Het beleggingsverbod is afgeschaft in het wetsvoorstel dat ter implementatie van de richtlijn collectief beheer naar de TK is gezonden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de mogelijkheid tot nadere samenwerking cbo's uit art. 21 niet voor de evaluatie of zoveel eerder als de richtlijn er mocht komen.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2013] – Plenair debat 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

EK

Afgedaan met: In het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn collectief beheer is opgenomen dat geen gebruik wordt gemaakt van de verplichting tot nadere samenwerking uit artikel 21.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor de zomer van 2014 zal de evaluatie-ZSM naar de TK worden gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [05-06-2013] – Algemeen Overleg Totaalbeeld Jaarwisseling 2012–2013

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-06-2016] – TK Rechtstaat en Rechtsorde

MVenJ heeft de TK toegezegd om een jaar na inwerkingtreding van de wet de stand van zaken qua jurisprudentie aan de Kamer te melden; MVenJ heeft de EK toegezegd in de jaarlijkse rapportage over drugsaanpak te monitoren hoeveel zaken er op grond van het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet zijn geweest.

Parlementaire Agenda punt [27-03-2013] – Plenair debat 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (antwoord regering/re- en duplieken)

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-05-2016] – TK Toezegging stand van zaken nieuwe artikel 11a Opiumwet

SVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren d.m.v. rapporten in het jaarverslag van het CBP

Parlementaire Agenda punt [26-05-2015] – Plenair debat over Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP (33 662)

EK

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2015] – TK Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te monitoren hoe het loopt met het voegen van zaken voor schadevergoeding.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2011] – Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak

TK

Stelselmatig monitoren van voegingen is niet mogelijk gebleken, omdat voegingen niet geregistreerd worden. Wel laat het WODC een hernieuwd onderzoek uitvoeren naar de civiele voeging in het strafproces. Ik zal uw Kamer dit onderzoek toezenden met een beleidsreactie.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het percentage gevallen waarin geen tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden (zonder gegronde reden) wordt meegenomen in de dit jaar uit te voeren doorlichting.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [01-03-2012] Beleidsreactie rapport «Voorwaardelijk vrij. Evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling», Kamerstuk 29 279 nr. 140 en [05-12-2016] – memorie van Toelichting wetsvoorstel Langdurig Toezicht, Kamerstuk 33 816 nr. 3

De MVenJ heeft toegezegd de procesevaluatie van het vernieuwde reclasseringstoezicht naar de Tweede Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [18-02-2010] – Algemeen Overleg Reclassering

TK

Afgedaan met: uitgaande brief [01-03-2012] Beleidsreactie rapport «Voorwaardelijk vrij. Evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling», Kamerstuk 29 279 nr. 140 en [05-12-2016] – memorie van Toelichting wetsvoorstel Langdurig Toezicht, Kamerstuk 33 816 nr. 3

De MVenJ zegt toe in overleg met de Minister van BZK te bezien of er in de wet een regeling moet komen die het voor alle rechterlijke ambtenaren, belast met rechtspraak, in zijn algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te zijn/worden van een van beide Kamers en hierover de TK te berichten

Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De Raad voor de Rechtspraak zal een advies uitbrengen. Na ommekomst van dit advies zal ik uw Kamer hierover nader berichten.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het plan van aanpak van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over herinrichting proces schadevergoeding naar de Tweede Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – Algemeen Overleg Veilige publieke taak

TK

De drie onderzoeken naar schadeverhaal na een strafbaar feit zijn afgerond. Het gaat om de onderzoeken «Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten» (W.M. Schrama en T. Geurts, WODC juli 2012); «Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken» (J.D.M. van Dongen, M.R. Hebly en S.D. Lindenbergh, WODC 2013) en «Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter» (R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve en I. Giesen, WODC 2014). Op dit moment loopt nog een onderzoek naar civiel voegen in het strafproces. De Kamer ontvangt dit onderzoek in september 2016 met een gecombineerde beleidsreactie.

MVenJ heeft toegezegd in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie aandacht te besteden aan de cijfers over die nadeelcompensatie (financiële gevolgen voor de overheid) en aan de beginselen van behoorlijk bestuur

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

De Aanpassingswet nadeelcompensatie is in ambtelijke voorbereiding. In de toelichting zal aandacht worden besteed aan genoemde aspecten.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de omvang en vormgeving van het algemeen bestuur van het IFV en het toezicht op het IFV wordt meegenomen in de evaluatie van het IFV door een onafhankelijke commissie

Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

TK

Bij de evaluatie van het instituut, in het jaar 2018, zal de toezegging worden meegenomen. De Tweede Kamer zal eind november 2018 worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een concept AMvB over detentieonderbreking van illegale vreemdelingen toe te zenden aan EK en TK en daarin aandacht te schenken aan niet-uitzetbare illegale vreemdelingen, in overleg met Minister voor Immigratie en Asiel.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De ontwerp-AMvB inzake detentieonderbreking zal zo spoedig mogelijk nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake opheffing samenloop (Kamerstukken II 32 882) heeft aanvaard, aan de beide Kamers der Staten-Generaal worden gezonden.

SVenJ heeft toegezegd ten behoeve van Wetsvoorstel directe tenuitvoerlegging de cijfers over vrijspraak in hoger beroep na veroordeling in eerste aanleg mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

Aan de toezegging zal worden voldaan bij de indiening van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting bij de TK.

MVenJ heeft toegezegd dat hij op het moment dat hij van plan zou zijn tot een beleidsmatige verhoging van de boetes te besluiten, hij eerst het effect van die verhoging op de verkeersveiligheid en op het gedrag van de agent zal onderzoeken

Parlementaire Agenda punt [13-11-2012] – Mondeling Overleg inzake het ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. onder meer een indexering van de tarieven (TK 29 398-339) + de voortgang van de wetsvoorstellen 33 368 (reparatiewet nationale politie) en 33 451 (wijziging Wro)

TK

Voorlopig zijn er geen verdere ontwikkelingen te melden. Dit is pas bij een eventueel beleidsmatige verhoging aan de orde.

MVenJ heeft toegezegd evaluatie van de wet vijf jaar na inwerkingtreding

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet herziening ten nadele

TK

De Wet herziening ten nadele is op 1-10-2013 in werking getreden. De evaluatie is in 2018 aan de orde.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] – Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Str. en de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

TK

Conform toezegging zal de Kamer geïnformeerd worden na afhandeling van de zaak.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd met de Minister voor Wonen en Rijksdienst te kijken naar de regio zuid-Drenthe en noord-Overijssel, maar dan vooral voor de andere onderdelen van de rijksdienst

Parlementaire Agenda punt [27-06-2013] – Debat Nieuwe Masterplan DJI

TK

Afgedaan met: het Masterplan is inmiddels afgerond.

Minister van VenJ en BZK hebben toegezegd om samen met het bedrijfsleven en bestuursorganen en met betrokkenheid van deskundigen een breed gedragen handleiding te maken voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie. Ik verwacht dat ik in 2013 met een resultaat kan komen.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2013] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 621 Aanvulling Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

EK

Streven is om de handleiding af te ronden in 2016.

MVenJ zegt toe een onderzoek te laten verrichten door het WODC of de WRR n.a.v. fundamentele vragen m.b.t. het verzamelen van privacy gevoelige data en de balans tussen veiligheid en privacy

Parlementaire Agenda punt [20-11-2013] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

De WRR heeft het gevraagde advies eind april 2016 uitgebracht onder de titel «Big Data in een vrije en veilige samenleving». Het kabinetsstandpunt over dit advies zal naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2016 naar de Kamer worden gezonden.

MVenJ heeft toegezegd de adviesrol van de veiligheidsregio/brandweer in wetsvoorstellen mee te nemen (Omgevingswet en Private kwaliteitsborging bouwtoezicht)

Parlementaire Agenda punt [21-01-2014] – VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

De Minister van IenM zal de Kamer nader rapporteren.

MVJ heeft toegezegd dat de ontwikkelingen in het buitenland te volgen m.b.t. een meewerkplicht grootschalig DNA onderzoek, ook in relatie tot de herziening Wetboek van Strafvordering

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] – Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek

TK

Dit punt wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MVJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

TK

Blijft doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang besprekingen over EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures gaande zijn.

MVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen – volgens de plannen in juni- aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] – Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015

TK

Het kabinetsstandpunt is in voorbereiding.

De SVenJ heeft toegezegd dat over twee jaar een inventarisatie zal plaatsvinden waarbij betrokken wordt of het instrument moet worden uitgebreid naar het strafrecht.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2011] – Wetsvoorstel 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) + 32 612 Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

TK

Bij brief van 29 juni 2016 is de Kamer (Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 331) geïnformeerd over de afronding van het onderzoek. Na het zomerreces zal de Kamer nader worden geïnformeerd over het onderzoek.

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

EK

Deze toezegging wordt niet eerder dan in 2017 ten uitvoer gebracht.

SVenJ heeft toegezegd nog eens te kijken naar de gescheiden financieringsstromen van jeugdzorg en gedetineerden (casus Venlo)

Parlementaire Agenda punt [15-04-2014] – Plenair debat 1e Termijn>Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (33 745)

TK

Afgedaan met: voor de problematiek met betrekking tot kinderen van gedetineerde moeders is aandacht gevraagd bij gemeenten d.m.v. Factsheet [juni 2015] De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder, Stelselwijziging Jeugd.

De Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben toegezegd samen met de Minister van VWS te zullen bezien of er in de keten verbeteringen nodig zijn t.a.v. vrouwelijke genitale verminking

Parlementaire Agenda punt [15-05-2014] – Algemeen Overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-01-2016] – Zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA).

T01903 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd nadrukkelijker toelichten van nut, noodzaak en scherpe kanten van wetsvoorstellen in memorie van toelichting incl. rechtsstatelijke en internationaalrechtelijke afwegingen te doen toekomen

Parlementaire Agenda punt [11-03-2014] – Plenair debat Staat van Rechtsstaat

EK

Conform toezegging wordt hierbij wetsvoorstellen in de memorie van toelichting aandacht aan besteed.

MVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de wetswijziging na een termijn van vijf jaar is

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] – Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

TK

De evaluatie vindt plaats vijf jaar nadat de wet in werking is getreden.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Kamerlid Van der Steur om het Pro Justitia-onderzoek niet langer als uitgangspunt te nemen in de wet, maar als keuzemogelijkheid voor de rechter mee te nemen in de modernisering van de het wetboek van strafvordering

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] – AO TBS-onderwerpen

TK

Dit wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SVenJ heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

Wetsvoorstel is in voorbereiding.

MVenJ zegt toe een brief te sturen inzake de mogelijkheid van een aparte rechtsgang t.b.v. de schadevergoedingsclaim van het slachtoffer.

Parlementaire Agenda punt [29-09-2009] – Algemeen Overleg Ministers BZK/Justitie: Evaluatie supersnelrecht jaarwisseling.

TK

Na het voltooien van het WODC-onderzoek naar de civiele voeging in het strafproces volgt nader bericht. Het desbetreffende onderzoek is medio 2016 voltooid; naar aanleiding daarvan zal een expertmeeting worden gehouden. Het onderzoek zal met een beleidsreactie voor eind 2016 aan de Tweede Kamer worden verzonden.

T01910 MVenJ heeft toegezegd te reageren op kritiek van VN-comité tegen foltering inzake percentage voorlopig gehechten

Kerngegevens Nummer T01910 Status openstaand Datum toezegging 6 mei 2014 Deadline 1 januari 2015 Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie Kamerleden mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA) mr. dr. J. Beuving (PvdA) mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks) Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) Soort activiteit Plenaire vergadering Categorie brief/nota Onderwerpen VN-comité tegen foltering voorlopige hechtenis Kamerstukken Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis (33 360)

EK

Wordt meegenomen met de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat er evaluatie komt van effecten wetswijziging & aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar na inwerkingtreding van wet.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Het onderzoek evaluatie wetswijziging taakstraffen in opdracht van het WODC loopt op dit moment. De Tweede Kamer zal over uitkomsten in de eerste helft van 2017 worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Azmani (VVD) over het uitzetten van criminele vreemdelingen te bestuderen en de Kamer te informeren over de uitkomsten

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

Het wetgevingstraject wijziging van de vreemdelingenwet om criminele (reguliere) vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven eerder uit te kunnen zetten zal circa een jaar in beslag nemen. Het voorstel voor een strengere aanpak van criminele asielzoekers is reeds naar de Kamer gezonden.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de brief met uitkomst toezeggingen van Minister aan TK bij herziening van het RiHG (risicotaxatieinstrument huiselijk geweld) ook zal worden gekeken of er een meer expliciete koppeling kan komen met dierenmishandeling

Parlementaire Agenda punt [16-10-2014] – Algemeen Overleg Huiselijk Geweld en Dierenwelzijn

TK

Is betrokken bij het rapport dat is opgesteld om te bezien of de wet tijdelijk huisverbod/risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld moet worden aangepast. Uitkomst van het rapport en daaropvolgende expertmeeting gaan mee met de GIA-voortgangsrapportage, die in het najaar van 2016 wordt verzonden.

SVenJ heeft toegezegd t.z.t. de TK nader te informeren over de uitwerking van de Breukenmaatregelen.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – AO Gevangeniswezen

TK

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-03-2016] Justitiële inrichtingen en de mondelinge toelichting van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tijdens het AO Justitiële inrichtingen van 30-03-2016.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het huidige beleid en de omstandigheden binnen DJI te zullen betrekken bij het volgende recidiveonderzoek.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2015] – AO Gevangeniswezen

TK

Conform toezegging doet het WODC onderzoek. Na afronding zal ik uw Kamer nader informeren (naar verwachting in de eerste helft van 2017).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de reeds toegezegde evaluatie na drie jaar wordt gecombineerd met de evaluatie van de wet voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidsstelling (Kamerstukken 32 319).

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

De Wet Justitiële Voorwaarden is op 1 april 2012 in werking getreden. Evaluatie zal worden aangemeld voor WODC-onderzoeksprogramma 2017.

SVenJ heeft toegezegd de TK te informeren na inwerkingtreding van de wet over de aantallen meldingen bij CBP, en over door CBP op te stellen beleidsregels met betrekking tot de openbaarmaking van boetebesluiten

Parlementaire Agenda punt [05-02-2015] – Plenair debat (33 662) Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens

TK

Bij brief van d.d.12-02-2016 (Kamerstuk nummer. 33 662, nr. 26) is de TK geïnformeerd over de openbaar making van boetebesluiten. De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de aantallen meldingen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in het AO Vreemdelingen en Asielbeleid aangegeven in gesprek te gaan met Raad voor de Rechtspraak en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over 1 dagstoets en schrappen hoger beroep bij herhaalde asielverzoeken.

Parlementaire Agenda punt [04-02-2015] – Algemeen Overleg Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd

SVJ heeft toegezegd periodiek de Kamer te informeren over monitoren gefaseerde invoering

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Nadat de digitale huwelijksaangifte mogelijk is, zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [10-09-2014] – Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

TK

Het wetsvoorstel is in voorbereiding.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren de Minister van VenJ verzoeken om in overleg te treden met Nationaal Rapporteur Mensenhandel over kennis delen met andere delen van het Koninkrijk

Parlementaire Agenda punt [03-06-2015] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 038 en 34 039 Verdrag van de Raad van Europa inz. voorkomen/bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld + uitvoering daarvan

TK

Ik zal uw Kamer hierover in september nader informeren.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de ouderschap betrekken bij Staatscommissie.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2015] – AO Sekseregistratie door de overheid + MIN OCW

TK

Werkzaamheden Staatscommissie lopen nog.

MVenJ heeft toegezegd onderzoek te doen naar 23-plussers en daarover rapporteren aan de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [09-04-2015] – Algemeen Overleg Criminele Jeugdgroepen

TK

Het onderzoek wordt uitgevoerd en uw Kamer wordt naar verwachting eind 2016 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren in reactie op motie Marcouch over of er een vuurwapenofficier moet komen

Parlementaire Agenda punt [17-06-2015] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

Op 16 juni 2016, tijdens het AO Georganiseerde Criminaliteit heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de TK geïnformeerd over de instelling van de landelijk officier van Justitie voor bestrijding vuurwapens.

MVenJ heeft toegezegd de uitkomsten monitoring van de toepassing van de wet in NL aan de Kamer te verzenden met in het bijzonder aandacht voor toepassing art. 552aaa, derde lid, Sv

Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 717 Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures

TK

Ik zal uw Kamer in het najaar van 2016 nader berichten.

De SVenJ heeft toegezegd dat hij na 2 jaar de subsidieregeling zal evalueren ten aanzien van NGO’s in het kader van alternatieven voor bewaring

Parlementaire Agenda punt [03-10-2013] – AO rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid

TK

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2016 hierover nader geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over het stelsel van straffen bij ernstige verkeersongevallen

Parlementaire Agenda punt [01-04-2015] – Algemeen Overleg Rechtspraak

TK

Dit punt is meegenomen in de brief verkeershandhaving van d.d.18-02-2016 (2015–2016, 29 398, nr. 495). Toegezegd onderzoek te doen naar straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten. Onderzoek recent van start gegaan, naar verwachting eind dit jaar afgerond.

SVenJ heeft toegezegd in het kader van de uitwerking van de plannen m.b.t. de inrichting van de versterkte eerste lijn wordt meegenomen in hoeverre juridische expertise door de eerste lijn kan worden ingekocht uit de markt van advocaten, deurwaarders en verzekeraars.

Parlementaire Agenda punt [26-03-2014] – Algemeen Overleg Stelsel gefinancierde rechtsbijstand

TK

Afgedaan met: In de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel (commissie-Wolfsen) is de toezegging nader ingevuld. De Raad voor rechtsbijstand en het juridisch loket zullen juridische expertise inwinnen ten behoeve van eerstelijns werkzaamheden. De wijze waarop is niet op vastgelegd. Een internationale verkenning zal worden benut om inzicht te krijgen in de modaliteiten die andere landen kennen voor de inzet van rechtsbijstandverleners in de eerste lijn.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de effecten van de bezuinigingen bij het OM in de VPS-brief

Parlementaire Agenda punt [26-06-2014] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet

TK

De Kamer zal bij de volgende VPS-voortgangsrapportage (eind 2016) nader worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd over 2 jaar het resultaat van de monitoring te sturen naar de Kamer. (nareis)

Parlementaire Agenda punt [12-11-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 33 293 herschikken gronden voor asielverlening

EK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd om een tweede monitorrapportage van Deetman naar de Tweede Kamer te zenden eventueel met een reactie

Parlementaire Agenda punt [03-04-2013] – Algemeen Overleg Eerste monitorrapportage (voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

TK

De monitorrapportage is op 28 juni 2016 uitgebracht. Tijdens eerste termijn van het AO RKK op 30 juni 2016 heeft de Minister aangegeven met de slachtofferorganisaties te gaan spreken. Voorafgaand aan de tweede termijn van het AO zal de Minister per brief een reactie geven op de monitorrapportage en ingaan op de toezeggingen die tijdens de eerste termijn zijn gedaan.

SVenJ heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – Algemeen Overleg Adoptie

TK

De herziening van de Wobka staat gepland voor begin 2017.

MVenJ heeft toegezegd dat bij de evaluatie van kaderbesluit 2008/947/JBZ door de Europese Commissie aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het loslaten van het nationaliteitscriterium in de praktijk

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

Het is nog niet bekend wanneer de Europese Commissie de evaluatie van KB 2008/947/JBZ ter hand zal nemen.

MVenJ heeft toegezegd dat evaluatie van 135 lid 7 twee jaar na inwerkingtreding.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2012] – Wetgevingsoverleg 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen («Claw back»-regeling)

TK

De evaluatie vindt plaats in 2016.

MVenJ heeft toegezegd een evaluatie uit te voeren van van de hele wet Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, inclusief amendementen

Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

EK

De evaluatie vindt plaats in 2016.

MVenJ heeft toegezegd al bij de EK toegezegde evaluatie van de wet, dat alle vraagpunten over de reparatiewet tijdens WGO (gevolgen regeling, effectiviteit) betrokken

Parlementaire Agenda punt [25-06-2012] – Wetgevingsoverleg 32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

TK

De evaluatie vindt plaats in 2016.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd te monitoren wat de verblijfstatus/nationaliteit is van gedetineerden die in Norgerhaven zijn geplaatst en de Kamer hierover informeren (nadat Norgerhaven door Noorwegen in gebruik is genomen)

Parlementaire Agenda punt [03-06-2015] – Plenaire behandeling Wetsvoorstel 34 178 Noorse Gevangenen

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2016 geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de evaluatie supersnelrecht begin 2015 aan de Tweede Kamer te zenden.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

TK

TK is bij brief van 31 maart 2016 geïnformeerd over het feit dat de evaluatie supersnelrecht in de zomer van 2016 wordt opgeleverd. De Kamer zal hierover in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat de EK geïnformeerd zal worden over de voornemens ten aanzien van privacybescherming en rechtsbescherming van de individuele burger bij digitaliseringsprocessen. Bij de agenda privacy en veiligheid wordt ook het nieuwe informatie-ecosysteem bij betrokken.

Parlementaire Agenda punt [11-03-2014] – Plenair debat Staat van Rechtsstaat

EK

De WRR heeft het gevraagde advies eind april 2016 uitgebracht onder de titel «Big Data in een vrije en veilige samenleving». Het kabinetsstandpunt over dit advies zal naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2016 naar de Kamer worden gezonden.

MVJ heeft toegezegd in overleg met het OM de instructie m.b.t. handpalmregistratie aan te passen en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [17-11-2014] – Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel over de nationale politie

TK

Inmiddels is een WODC-onderzoek gestart naar de benutting van de huidige wettelijke kaders, de toegevoegde waarde van een instructie en de mogelijkheden voor standaardafname. Dit onderzoek zal naar verwachting voor de zomer van 2017 worden afgerond. Na ommekomst van het onderzoek zal de Tweede Kamer over de uitkomsten geïnformeerd worden.

MVenJ heeft toegezegd dit jaar de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de expertgroep met betrekking tot de Italiaanse maffia

Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit

TK

De Tweede Kamer zal hierover dit jaar nader worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd om samen met MVenJ te kijken naar de mogelijkheid tot bezuiniging op financiering rechtsbijstand bij asielzaken en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [28-11-2012] – Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

TK

In de kabinetsreactie van 31 mei 2016 Kamerstukken II, 2015/16, 31 753, nr. 118 is het advies van de Commissie Wolfsen die aangeeft nader te onderzoeken of een trajecttoevoeging mogelijk en wenselijk is overgenomen. Dit wordt gedaan door de Commissie evaluatie puntensysteem rechtsbijstand.

MVenJ heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de «grote kamer» (art. 8:10a lid 4 Awb)

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

TK

De Kamer zal in het najaar van 2016 nader worden geïnformeerd in de reactie op het advies van de deskundigencommissie rechtseenheid.

MVenJ heeft een evaluatie van het onderhavige wetsvoorstel na vijf jaar toegezegd.

Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – Plenaire behandeling 31 758 Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

TK

Het WODC is in mei 2013 gestart met nulmeting. Evaluatieonderzoek is gestart. De afronding van het evaluatieonderzoek is gepland voor de tweede helft 2016.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in de evaluatie wet leeftijdsgrens een groep van deskundigen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2013] – Wijziging van Boek 1 BW en de Wet GBA i.v.m. het wijzigen van de voorwaarden van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33 351)

TK

Dit wordt conform toezegging over een aantal jaren ter hand genomen.

SVenJ heeft toegezegd de TK te informeren over de mogelijkheden tot uitbreiding van de rol van de Dienst terugkeer en vertrek bij reguliere zaken

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – AO Partner- en gezinsmigratie

TK

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2016 geïnformeerd

SVenJ heeft toegezegd na te vragen bij de lidstaten hoe de grensdetentie vorm is gegeven (uitdiepen reeds verstuurde brief)

Parlementaire Agenda punt [05-03-2015] – AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

TK

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2016 hierover nader geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Kamer te informeren over de opleidingsmogelijkheden die er zijn voor de abs en over de NVvB te ontwikkelen richtlijnen hoe de abs huwelijksdwang kan herkennen

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Wet tegengaan huwelijksdwang (33 488)

TK

Ik zal uw Kamer in een GIA Voortgangsrapportage, naar verwachting in 2017, nader informeren.

SVJ heeft toegezegd om een overleg te voeren met NOvA om de bestaande mogelijkheid van kort geding voeren over onrechtmatig handelen van de man die niet meewerkt aan ontbinding huwelijk in land van herkomst onder de aandacht van de beroepsgroep te brengen.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Wet tegengaan huwelijksdwang (33 488)

TK

De Tweede Kamer zal in de volgende GIA Voortgangsrapportage, na overleg met de Nova, worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd om samen met het CBP te bekijken hoe Nederland ervoor staat in vergelijking met andere EU lidstaten als het gaat om bescherming van privacy (plaats op de «ranglijst»). Naar aanleiding van de uitkomst hiervan zal de Staatssecretaris zijn ambities op dit punt formuleren (Schouw (D66))

Parlementaire Agenda punt [25-11-2014] – Begrotingsbehandeling VenJ

TK

De eerste fase van het onderzoek is in december 2015 afgerond. De tweede fase start in augustus 2016 en wordt naar verwachting in mei 2017 afgerond.

MVenJ heeft toegezegd de wet na 3 jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – Plenaire behandeling Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766)

TK

Uw Kamer zal de evaluatie in het najaar van 2016 ontvangen.

De Staatssecretaris heeft toegezegd na drie jaar werking het wetsvoorstel (slachtofferbeslag) te zullen evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2013] – Plenair debat aanpassing wetboek van stafvordering i.v.m. introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte t.b.v. het slachtoffer 33 295

TK

De wet zal in 2017 geëvalueerd worden.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer zijn reactie te sturen op het inspectierapport inzake «het wegschrijven van aangifte».

Parlementaire Agenda punt [09-04-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Beleidsreactie en rapport worden voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer gestuurd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de oorzaken van de daling van de aangiftebereidheid, te onderzoeken door het WODC

Parlementaire Agenda punt [09-04-2015] – Algemeen Overleg Politie

TK

Beleidsreactie en WODC onderzoek aangiftebereidheid worden voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer gestuurd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor het AO Terrorismebestrijding van 25 juni 2015 de Tweede Kamer op de hoogte te brengen van de wijze waarop de AIVD financieringsstromen onderzoekt: alleen aan de «ontvangende kant (in dit geval: een religieuze instelling) of aan de «gevende» kant (bijvoorbeeld een persoon of organisatie uit een onvrij land)

Parlementaire Agenda punt [11-06-2015] – Dertigledendebat over komst moskee in Gouda

TK

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer in december 2015 laten weten dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer in het najaar van 2016 informeert.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de AIVD in stelling komt bij een ernstig vermoeden van een dreiging voor de nationale veiligheid en/of de democratische rechtsorde door een financieringsstroom vanuit het buitenland naar een religieuze instelling. Over een half jaar of een jaar zal in geaggregeerde vorm worden aangeven of en vervolgens hoeveel religieuze instellingen door de AIVD zijn onderzocht en met welke uitkomsten.

Parlementaire Agenda punt [11-06-2015] – Dertigledendebat over komst moskee in Gouda

TK

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in december 2015 in de Tweede Kamer aangegeven dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer in het najaar van 2016 informeert.

T01924 MVenJ heeft toegezegd Onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht te doen.

Kerngegevens Nummer T01924 Status openstaand Datum toezegging 13 mei 2014 Deadline 1 januari 2015 Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie Kamerleden drs. M.A.J. Knip (VVD)prof.dr. W.J. Witteveen (PvdA) Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) Soort activiteit Plenaire vergadering Categorie overig Onderwerpen onderzoek openbare orde Kamerstukken Verruiming fouilleerbevoegdheden (33 112)

EK

Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting eind september 2016 opgeleverd en zal binnen de voor de WODC-onderzoeken gebruikelijke termijn, vergezeld van een reactie, aan de Tweede Kamer worden gezonden.

SVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te berichten over welke hinder expat gezinnen kunnen ondervinden bij terugkeer en of en hoe deze hinder beperkt kan worden.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2015] – AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

TK

Naar verwachting wordt de Kamer voor het eind van 2016 geïnformeerd

SVenJ heeft toegezegd met betrekking tot expatsbeleid de TK te informeren over de uitkomsten van het gesprek «expatorganisaties» over het niet kunnen voldoen aan de inkomenseis door Nederlanders die langere tijd in het buitenland hebben gewerkt en daar een gezin hebben gesticht en met dit gezin terug willen keren naar Nederland

Parlementaire Agenda punt [14-01-2015] – AO Partner- en gezinsmigratie

TK

Uw Kamer wordt in het najaar van 2016 hierover nader geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd de Tweede Kamer eind 2016 te informeren over de benchmark van het Veiligheidsberaad. De Minister zal in overleg met het Veiligheidsberaad bezien of de verhouding overhead – uitvoering kan worden meegenomen in die benchmark

Parlementaire Agenda punt [25-09-2014] – Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

TK

In het Veiligheidsberaad is op 12 november 2014 afgesproken dat het thema overhead op constructieve wijze betrokken wordt bij het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid. Er zal zicht komen op overheadniveaus en op mogelijke verschillen per regio. Eind 2016 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Witteveen (PvdA) en Lokin-Sassen (CDA), toe de wet na drie jaar, in plaats van vijf jaar, te evalueren mede met het oog op eventuele verkorting van de bewaartermijnen van de opslag van biometrische gegevens. (T01859)

Parlementaire Agenda punt [03-12-2013] – Plenair debat Wetsvoorstel 33 192 Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen – 3E TERMIJN

EK

De evaluatie zal naar verwachting begin 2017 gereed zijn.

De SVenJ heeft toegezegd dat de evaluatie van de werking en effecten van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de Kamer worden gezonden.

Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking positie rechter-commissaris + 32 468 (Wijziging Wetboek van Strafvordering; herziening van de regels betreffende de processtukken in strafzaken) + 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

TK

De Wet Justitiële Voorwaarden is op 1 april 2012 in werking getreden. Evaluatie zal worden aangemeld voor WODC-onderzoeksprogramma 2017.

Bij de toetsing van de wet zal worden nagegaan hoe wordt omgegaan met de kwestie van de ontlastende informatie als er geen corrigerend ambtsbericht is uitgebracht

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering i.v.m. het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

EK

Eind 2016 zal worden begonnen met het tweede evaluatieonderzoek betreffende Wet afgeschermde getuigen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de toezegging overgenomen van de Minister van I&A om de Kamer te rapporteren naar aanleiding van deze motie de mogelijkheden van de Wet Bibob in dit verband wil onderzoeken. Is het in dat verband mogelijk dat bestuursorganen rechtmatig tegen aannemers zeggen: met jou gaan we niet in zee, gelet op jouw geschiedenis?

VAO integriteit van 6 maart 2013

TK

De Tweede Kamer zal hierover voor het eerst volgende AO worden geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd een jaar nadat het API-3 systeem volledig in werking is getreden, een tweede evaluatie uit te voeren van het gebruik van API-gegevens waarover uw Kamer weer wordt geïnformeerd.

Uitgaande brief [25-07-2014] – API-evaluatie

TK

De Kamer wordt na de evaluatie geïnformeerd

MVenJ heeft toegezegd dat er een vervolgonderzoek komt van de Inspectie over de doorwerking van brongegevens in feitelijke cijfers

Parlementaire Agenda punt [30-01-2014] – Algemeen Overleg Politie-onderwerpen

TK

Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2017 afgerond.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

TK

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd een brief te verzenden naar de Tweede Kamer over evaluatie van toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar na inwerkingtreding

Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties

TK

In 2016 worden voorbereidingen getroffen om de wet te evalueren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt toe dat in de evaluatie van het rechterlijk gebieds- of contactverbod expliciet wordt bekeken of zich gevallen voordoen waarbij elektronisch toezicht gewenst zou zijn.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 169 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven + 32 319 Wijziging van het wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk gebieds- of contactverbod

EK

Conform toezegging wordt dit punt betrokken bij de evaluatie van de wetswijziging in 2017

SVenJ heeft toegezegd de Evaluatie wetsvoorstel drie jaar inwerkingtreding met aandacht voor leeftijdsgrens 16 jaar en betrokkenheid ouders. TNN wordt betrokken

Parlementaire Agenda punt [16-12-2013] – Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33 351)

EK

De Wet transgenders is op 1 juli 2014 in werking getreden. De evaluatie zal plaatsvinden nadat de wet drie jaar heeft gewerkt.

T01925 MVenJ heeft toegezegd te monitoren en mogelijk evalueren van de insluitingsfouillering

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] – Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

EK

De evaluatie zal in 2017 worden afgerond.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat de werking van de wet na drie jaar geëvalueerd wordt. Tussentijds met SZW monitoren inzake bijzondere bijstand.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2013] – Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33 054)

TK

De wet is per 1 januari 2014 in werking getreden. De evaluatie zal in 2017 plaatsvinden.

MVenJ zegt toe dat bij de toetsing van de regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen wordt gekeken wat de meerwaarde van deze regeling ten opzichte van andere methodes is.

Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – Wijziging van het Wetboek van Strafvordering i.v.m. het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

EK

Conform toezegging wordt dit punt bij de toetsing betrokken. Eind 2016 zal worden begonnen met het tweede evaluatieonderzoek betreffende de Wet afgeschermde getuigen.

SVenJ heeft toegezegd samen met BZK de voortgang van de gefaseerde invoering te monitoren en informeren daarbij TK en EK periodiek bij invoering van een fase elektronische dienstverlening. In de pilots voor afgaand aan uitrol elektronische huwelijksaangifte wordt aandacht besteed aan schijnen gedwongen huwelijken en de rol van de bijzondere ambtenaar burgerlijke stand.

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

De Pilot digitale huwelijksmelding is afgerond. In de toelichting bij het besluit dat dit per 1/7 mogelijk maakt, is daarop uitvoeriger ingegaan. Na de pilot geboorteaangifte in Den Bosch worden de Kamers geïnformeerd.

SVenJ heeft toegezegd dat de fraudegevoeligheid van geboorteaangifte in persoon nader wordt bezien; met de VNG wordt overlegd omtrent de regierol van de VNG bij digitalisering

Parlementaire Agenda punt [30-09-2014] – Plenair debat (32 444) Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand + Min BZK

EK

Wordt betrokken bij de pilot digitale geboorteaangifte die de gemeente Den Bosch dit najaar gaat doen. Nu Den Bosch de pilots doet (huwelijk, overlijden, geboorte), is er aan een regierol van VNG geen behoefte.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd in het kader van de aangekondigde evaluaties (3 jaar na inwerkingtreding) van de wet en er zal ook worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] – Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

TK

Wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. De Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de evaluatie die 3 jaar na inwerkingtreding (2018) zal plaatsvinden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd bij de evaluatie van de wet zal worden nagegaan hoe vaak er huwelijken zijn gestuit of nietig verklaard.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] – Wet tegengaan huwelijksdwang (33 488)

TK

Ik zal uw Kamer in een GIA Voortgangsrapportage, naar verwachting in 2017, nader informeren.

MVJ heeft toegezegd n.a.v. een vraag van Van Oosten (VVD) om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht.

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] – Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

TK

Wetsvoorstel 33 582 is op 01-07-2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet wordt 5 jaar na inwerkingtreding – 2021 – voorzien. Bij die evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

Licence