Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

IV. Subsidieoverzicht

Subsidieoverzicht 2017

Bedragen x € 1.000

Artikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal verlenigen 2015

Laatste evaluatie-moment subsidie

hypelink naar vindplaats laatste evaluatiemoment

Volgende evaluatie-moment

Einddatum

31

Stichting NL Confidential

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.056

710

710

710

710

710

710

3

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

758

507

507

507

507

507

507

3

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

                             

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008448

1.382

1.343

572

354

0

0

0

1

2014

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatieonderzoek-stichting-geschillencommissies-voor-consumentenzaken-sgc.aspx

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Europees Consumenten Centrum

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

179

181

171

171

171

171

171

1

2014

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatieonderzoek-stichting-geschillencommissies-voor-consumentenzaken-sgc.aspx

2017

Bekostigings- subsidie1

 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

793

939

555

555

555

555

555

1

2013

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2306-evaluatie-subsidie-nvvr.aspx

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Stichting Recht en Overheid

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.611

1.306

1.306

1.306

1.306

1.306

1.306

1

   

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Stichting geschillen commissie, Wetgeving

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

128

130

130

130

130

130

130

1

   

2017

Bekostigings- subsidie1

 

Overig toegang tot het rechtsbestel

 

106

9

159

48

327

327

327

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

                             

33

Centrum voor Criminaliteits-bestrijding en Veiligheid (CCV)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

10.201

6.339

3.069

3.069

3.069

3.069

3.069

2

2013

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/8/4/kst184379.html

2018

Bekostigings- subsidie1

                             
 

Keurmerk Veilig Ondernemen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.389

1.341

818

584

150

0

0

1

2014

http://www.wodc.nl/error.aspx?aspxerrorpath=/%20onderzoeksdatabase/%20evaluatie-keurmerk-%20veilig-ondernemen.aspx?%20nav=ra&l=veiligheid_en_%20preventie&l=preventieprogramma

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Uitstapprogramma's prostituees

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025075

1.103

1.229

1.230

600

0

0

0

12

   

2018

1-7-2018

 

Comensha

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.503

700

700

700

700

700

700

1

2016

 

2021

Bekostigings- subsidie1

 

Sticht. Maatsch. Veiligheid Politie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

123

82

41

0

0

0

0

1

   

2015

Bekostigings- subsidie1

 

Meldpunt Discriminatie Internet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

107

70

47

23

0

0

0

1

   

2015

Bekostigings- subsidie1

 

Meldpunt Kinderporno

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

185

168

155

155

155

155

155

1

   

2015

2017

 

Overige subsidies opsporing en vervolging

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

952

2.883

2.734

2.645

2.622

2.622

2.622

1

   

Zie toelichting

Projectsubsidie2

 

Overige bestuur, informatie en technologie

 

784

1.543

994

994

994

994

994

     

Zie toelichting

Projectsubsidie2

                             

34

Subsidies Integriteit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.362

1.177

1.177

1.179

1.180

1.180

1.180

8

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199?2.html

2018

Projectsubsidie2

Preventieve maatregelen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

7.225

7.161

6.189

4.025

4.025

4.025

4.025

22

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199?2.html

2018

Projectsubsidie2

 

Slachtofferzorg / St.Slachtoffer in Beeld

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.869

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

2

2014

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/08/eindrapport-beleidsdoorlichting-artikel-34?4-slachtofferzorg.html

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Centrum Internationale Kinderontvoering

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

560

660

660

660

660

660

660

1

Zie toelichting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30072/kst-30072?34?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

2020

Bekostigings- subsidie1

 

Stichting adoptievoorziening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004582

566

565

565

565

565

565

565

1

2011

http://rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/6/7/kst167945.html

2017

Bekostigings- subsidie1

 

Jeugdbescherming overig

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.241

8.707

5.863

5.779

4.459

4.459

4.459

       

Projectsubsidie2

36

Nederlands Rode Kruis

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024998

1.611

1.428

1.428

1.228

1.228

1.228

1.228

1

   

2019

2019

 

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief Minister aan het NVI

1.340

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1

   

2021

2021

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

 

10.290

2.921

2.878

3.047

3.047

3.047

3.047

20

Zie toelichting

 

2016

Projectsubsidie2

                             

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (Wet Justitiesubsidies)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

10.718

10.881

10.263

9.255

9.255

9.255

9.255

1

Zie toelichting

 

2017

Bekostigings- subsidie1

 

Internationale Organisatie voor Migratie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

9.089

9.367

8.902

8.902

8.902

8.902

8.902

1

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

2.466

1.662

1.661

1.661

1.661

1.661

1.661

div.

Zie toelichting

 

2017

Projectsubsidie2

                             

Totaal subsidieregelingen

 

70.697

66.593

56.068

51.436

48.962

48.812

48.812

         
1

Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting. Voorafgaand aan de verstrekking wordt jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

2

Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting.

Toelichting Subsidieoverzicht

Artikel 31.

Stichting NL Confidential

Subsidie voor de ondersteuning van Stichting NL Confidential met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties zoals onder andere Politievakbond ACP, Landelijke Organisatie Politie Vrijwilligers en Stichting WPFG. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Artikel 32.

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

Deze stichting is de organisatie voor het beoordelen van consumentenklachten en staat voor het bevorderen van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van een rechter. Afhandeling van klachten door het SGC zorgt voor minde instroom aan (duurdere) zaken binnen het rechtsbestel. De SGC heeft op dit moment 54 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van het Ministerie van VenJ

Europees Consumenten Centrum

Het Europees Consumenten centrum (ECC) verzorgt, als onderdeel van het Juridisch Loket, de doorverwijzing van grensoverschrijdende conflicten naar geschiloplossing. De taak van het ECC is vastgelegd in een Europese richtlijn.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de geplande evaluatie.

Stichting Recht en Overheid

Subsidie voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State.

Stichting geschillen commissie, Wetgeving

Subsidie voor de vaste organisatorische kosten van de geschillencommissie auteursrecht ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht.

Overig toegang tot het rechtsbestel

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere Letselschaderaad, Internationaal Juridisch Instituut, etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 33.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in het voorjaar van 2014 kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een implementatie-evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Uitstapprogramma's prostituees

De opgestelde Regeling uitstapprogramma’s prostituees II biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties door middel van een toegekende subsidie voor maximaal vier jaar de mogelijkheid uitstapprogramma’s voor prostituees te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestaande uitstapprogramma’s door middel van een toegekende subsidie uit te breiden

Comensha

De stichting tegen mensenhandel zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel door o.m. te zorgen voor opvang, zorg en hulpverlening.

Stichting Maatschappelijke Veiligheid Politie

De SMVP geeft voorlichting ten behoeve van politie en andere belanghebbenden. De subsidie wordt gefaseerd afgebouwd, 2017 is het laatste jaar dat se stichting subsidie ontvangt.

Meldpunt Discriminatie Internet

Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het Internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen, het weerspreken van antisemitisme en Holocaust ontkenning (pilot-project), en een bijdrage leveren aan strafrechtelijke handhaving. Het MDI werkt op basis van meldingen en op basis van uitingen die zij zelf op Internet aantreft.

Meldpunt Kinderporno

Het meldpunt is onderdeel van het Expertisebureau Online kindermisbruik (EOKM) en is een onafhankelijke stichting die zich inzet om seksueel kindermisbruik te bestrijden en te voorkomen, zowel online als offline.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere Fraude helpdesk, sektensignaal etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Overige bestuur, informatie en technologie

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projecten, met name met betrekking tot de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven, subsidie wordt verstrekt. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 34.

Subsidies Integriteit

De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in sport, opvang etc. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diversie projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Preventieve maatregelen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is o.a. het terugdringen van overvallen via programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Slachtofferzorg

Dit betreft o.a. subsidie aan de Stichting Slachtoffer in Beeld. De Stichting Slachtoffer in Beeld bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) om samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de motieven en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of briefwisseling tussen slachtoffer en dader, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Centrum Internationale Kinderontvoering

Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Stichting adoptievoorziening

Een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Jeugdbescherming overig

Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. De afzonderlijke projecten kennen een einddatum. Een einddatum voor het verzamelbudget in totaal kan niet worden gegeven.

Artikel 36.

Nederlands Rode Kruis

Het NRK ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in Nederland. De subsidie aan het NRK loopt in principe door, omdat er altijd een ramp of crisis kan uitbreken.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het NVI ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de brandweer te beheren en te exposeren.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Is feitelijk een verzameling van diverse incidentiele subsidies die worden toegekend na beoordeling van de bijdrage aan de doelstellingen van VenJ. De begroting is de grondslag voor deze subsidies.

Artikel 37.

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Vanuit dit budget worden incidentele subsidies verstrekt op het terrein van vreemdelingenzaken. Subsidiëring vindt plaats op basis van de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken. Het belang van de activiteiten van VWN is bij de start van het kabinet Rutte uitgesproken. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt VenJ controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

Internationale Organisatie voor Migratie

De REAN(Return and Emigration of Aliens from the Netherlands)-subsidie wordt verstrekt aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om vreemdeling te helpen bij het vrijwillig vertrek en re-integratie in het land van herkomst. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt VenJ controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process).

Licence