Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Algemene Doelstelling

Het KNMI garandeert als onafhankelijke autoriteit aan Nederland de best beschikbare informatie op het gebied van meteorologie, klimatologie en seismologie als bijdrage aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland, inclusief de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Financieren

Rollen en Verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT16, ECMWF17 en WMO18.

(Doen) uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap KNMI zoals vastgelegd in de Wet op het KNMI (2002). De rol «(doen) uitvoeren» heeft betrekking op de volgende taken:

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van een algemeen weerbericht voor de Nederlandse samenleving en het afgeven van weerwaarschuwingen;

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens (onder andere voor hergebruik);

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen;

 • Het verrichten van met name wetenschappelijk meteorologisch en seismologisch onderzoek;

 • Het desgevraagd en onder voorwaarden ondersteunen van bestuursorganen, de rechterlijke organisatie, overheidsbedrijven of openbare lichamen op het terrein van meteorologie, seismologie of andere geofysische terreinen bij de uitvoering van aan hen opgedragen taken;

 • Het onderhouden van de nationale infrastructuur voor de meteorologie en andere geofysische terreinen;

 • Internationale samenwerking op het gebied van meteorologie en seismologie en andere geofysische terreinen.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

Indicatoren en kengetallen

Indicatoren en kengetallen
 

Realisatie

Streefwaarde/ norm

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

Indicatoren

           

Algemene weersverwachtingen en adviezen

           

– afwijking min.temperatuur (°C)

– 0,06

– 0,17

– 0,01

– 0,18

0,45

ABS1 (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,33

– 0,37

– 0,25

– 0,25

– 0,31

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

– 0,03

– 0,06

0,26

0,00

0,00

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

           

– tijdigheid marifoonbericht (%)

99

98,6

99,3

99,9

99,5

> 99

Gereviewde publicaties

97

103

105

105

120

> 80

Kengetallen

           

Aantal uitgegeven weeralarmen

0

1

2

1

1

 

Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten (Bron: EUMETSAT)

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

Bron: KNMI, 2016

1

ABS: absolute waarde

Toelichting

De indicatoren ten aanzien van algemene weers- en maritieme verwachtingen geven een indruk van de tijdigheid van de berichtgeving door het KNMI en de gemiddelde afwijking van verwachte waardes voor temperatuur en windsnelheid ten opzichte van de uiteindelijk waargenomen waardes. Het aantal gereviewde publicaties is een maatstaf voor de kwantiteit en de kwaliteit van het onderzoek van het KNMI. Het aantal zogenoemde gereviewde publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften wordt bepaald.

Het aantal weeralarmen is afhankelijk van de weersomstandigheden; hierdoor is er geen norm aan te geven. Bovendien is het afgeven van een weeralarm geen doel op zich. Wel is belangrijk dat het instrument weeralarm effectief wordt ingezet om de samenleving tijdig te waarschuwen voor maatschappij-ontwrichtend weer. In het jaarverslag zal worden ingegaan op het aantal opgetreden weeralarmsituaties en de mate waarin het KNMI gegrond heeft gewaarschuwd, dan wel gegrond niet heeft gewaarschuwd.

Het kengetal tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten geeft een beeld van de tijdige beschikbaarheid van de gegevens van de METEOSAT- en METOP-satellieten voor de meteorologische producten van het KNMI. Indien de streefwaarden niet worden gehaald, heeft dat een negatieve impact op de kwaliteit van de weersverwachting op de dagen van gebrekkige beschikbaarheid van de waarnemingen, een en anders afhankelijk van de dan optredende weerssituatie.

Beleidswijzigingen

Voor 2017 zijn er geen beleidswijzigingen.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie (bedragen x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

42.200

33.988

42.586

43.915

49.619

39.126

39.135

Uitgaven:

41.030

35.013

41.719

44.782

48.752

38.259

38.268

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

23.01

Meteorologie en seismologie

28.824

26.596

24.690

24.261

24.265

24.269

24.286

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

27.795

25.571

23.823

23.394

23.398

23.402

23.419

 

– Meteorologie

27.292

24.981

23.389

22.987

22.990

22.994

23.012

 

– Seismologie

503

590

434

407

408

408

407

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.029

1.025

867

867

867

867

867

 

– Contributie WMO (HGIS)

1.029

1.025

867

867

867

867

867

23.02

Aardobservatie

12.206

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

12.206

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

 

– Aardobservatie

12.206

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De uitgaven voor de bijdrage aan het agentschap KNMI zijn volledig juridisch verplicht. De bijdrage aan het agentschap KNMI heeft een structureel karakter.

23.01 Meteorologie en seismologie

Toelichting op de financiële instrumenten

23.01.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Meteorologie

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer (code geel, code oranje en weeralarm);

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat.

Seismologie

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

23.01.04 Bijdragen aan internationale organisatie: contributie WMO

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan de World Meteorological Organization (WMO) te voldoen. Deelname aan de activiteiten van het WMO wordt gefinancierd uit HGIS.

23.02 Aardobservatie
23.02.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI: aardobservatie

Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten in Europees verband (EUMETSAT).

16

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites; www.eumetsat.int.

17

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; www.ecmwf.int.

18

World Metereological Organization; www.wmo.ch.

Licence