Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Algemene Doelstelling

Het KNMI garandeert als onafhankelijke autoriteit aan Nederland de best beschikbare informatie op het gebied van meteorologie, klimatologie en seismologie als bijdrage aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland, inclusief de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Financieren

De Minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT 22, ECMWF 23 en WMO 24.

(Doen) uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap KNMI zoals vastgelegd in de Wet op het KNMI (2002). De rol «(doen) uitvoeren» heeft betrekking op de volgende taken:

 • a. het kosteloos verstrekken van algemene weerberichten omtrent de toestand van het huidige weer en het te verwachten weer;

 • b. waarschuwingen aan het algemeen publiek bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of waarschuwingen bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt;

 • c. het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of vulkanische activiteit;

 • d. het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen in gedefinieerde gevallen;

 • e. het voortbrengen of verzamelen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van de uitvoering van de taken zoals opgenomen in de Wet meteorologie en seismologie;

 • f. het beheer en onderhoud van de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke technische infrastructuur;

 • g. het overeenkomstig ministeriële regeling desgevraagd ondersteunen van bestuursorganen, de rechterlijke organisatie, overheidsbedrijven of openbare lichamen op het terrein van meteorologie, seismologie of andere geofysische terreinen bij de uitvoering van aan hen bij of krachtens wet opgedragen taken;

 • h. onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling met betrekking tot meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen;

 • i. meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of het onderzoek, bedoeld in onderdeel h, op verzoek van internationale organisaties voortbrengen, verzamelen of beschikbaar stellen;

 • j. het voor hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder dat daartoe een verzoek is gedaan op grond van die wet, beschikbaar stellen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of onderzoeksresultaten, of de opzet daarvan, voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend;

 • k. internationale samenwerking op het gebied van meteorologie en seismologie en andere geofysische terreinen; en

 • l. het verlenen van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

Indicatoren en kengetallen

Indicatoren
 

Realisatie

Realisatie

Streefwaarde/ norm

 

2010

2017

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Algemene weersverwachtingen en adviezen

                 

– afwijking min.temperatuur (°C)

– 0,24

0,34

ABS1 (<0,5)

– 0,01

– 0,18

0,45

0,44

ABS1 (<0,5)

0,34

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,21

– 0,31

ABS (<0,5)

– 0,25

– 0,52

– 0,31

– 0,36

ABS (<0,5)

– 0,31

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0,04

– 0,12

ABS (<1,0)

0,26

0

0

0,26

ABS (<1,0)

– 0,12

Maritieme verwachtingen

                 

– tijdigheid marifoonbericht (%)

99,3

99,4

> 99

99,3

99,9

99,5

98,9

> 99

99,4

Gereviewde publicaties

120

139

> 80

105

105

120

113

> 80

139

Kengetallen

                 

Aantal uitgegeven weeralarmen

4

1

 

2

1

1

2

 

1

Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten (Bron: EUMETSAT)

>98,5

>98,52

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,52

Bron: KNMI, 2018

1

ABS betekent absolute waarden.

2

Betreft gegevens over de periode januari t/m juni 2017.

Toelichting:

Evaluatie weeralarm

Op 11 december 2017 heeft het KNMI in overleg met het Weeralarm Impact Team om 12:20 uur een uitstaande code oranje opgeschaald tot code rood in verband met het maatschappij-ontwrichtend effect van sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal. Eerder al werd op grond van de uitstaande code oranje door de wegenverkeersdiensten geadviseerd niet de weg op te gaan, tenzij strikt noodzakelijk. Er was op deze maandag sprake van ontwrichting van het wegverkeer door vele ongevallen en hinder voor en door het vrachtverkeer. Ook het bus- en treinvervoer en de afhandeling van het vliegverkeer op Schiphol werden ernstig verstoord, ondanks beperkingen in de dienstregelingen. Op grond van deze effecten wordt de uitgifte van code rood beoordeeld als terecht. Wel is het de vraag of uitgifte op een vroeger tijdstip schade en ontwrichting verder had kunnen beperken. Dit wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de waarschuwingssystematiek.

Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid, en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform verwachting.

Op 1 januari 2016 is de Wet meteorologie en seismologie (Wtms) in werking getreden, evenals de bijbehorende ministeriële regeling. Het KNMI laat in beginsel dienstverlening over aan de markt, uitzonderingen daarop zijn in de Wtms en de regeling beschreven. Over het algemeen kan gesteld worden dat zowel de Wtms als de regeling conform de verwachtingen werken. Om over de beschreven uitzonderingen geen misverstanden te laten ontstaan, is onder regie van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) en in overleg met het bedrijfsleven een protocol unieke kennis ontwikkeld en vastgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie (x € 1.000)
           

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
   

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

 

Verplichtingen

42.042

37.645

42.200

35.956

43.088

42.586

502

 

Uitgaven

43.001

36.760

41.030

36.981

43.959

41.719

2.240

 

23.01

Meteorologie en seismologie

26.911

26.078

28.824

28.564

26.726

24.690

2.036

1

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

25.952

25.204

27.795

27.535

25.855

23.823

2.032

 
 

– Meteorologie

24.363

24.630

27.292

26.645

25.194

23.389

1.805

 
 

– Seismologie

1.589

574

503

890

661

434

227

 

23.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties

959

874

1.029

1.029

871

867

4

 
 

– Contributie aan WMO (HGIS)

959

874

1.029

1.029

871

867

4

 

23.02

Aardobservatie

16.090

10.682

12.206

8.417

17.233

17.029

204

 

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

16.090

10.682

12.206

8.417

17.233

17.029

204

 
 

– Aardobservatie

16.090

10.682

12.206

8.417

17.233

17.029

204

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 
23.01 Meteorologie en seismologie
23.01.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Ad 1) Meteorologie

De volgende producten zijn geleverd:

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer (code geel, code oranje en weeralarm);

 • Terbeschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Terbeschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat.

De verschillen worden veroorzaakt door het toevoegen van extra middelen voor specifieke activiteiten en projecten. Dit betreft aanvullende dienstverlening Wet taken meteorologie en seismologie (€ 0,4 miljoen), Kosten Meteorologie Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen), High Performance Computing (€ 0,3 miljoen), Datascientist (€ 0,2 miljoen), incidentele compensatie van tegenvallende opbrengsten voor maatwerk (€ 1,0 miljoen) en compensatie van kosten voor een overdracht van facilitaire dienstverlening naar RWS (€ 0,2 miljoen). Ter financiering van gestegen lonen en prijzen is € 0,4 miljoen aan middelen toegevoegd.

Ten slotte is de bijdrage verlaagd door overboeking van fte’s in het kader van documentaire dienstverlening en de Algemene Bestuursdienst (€ 0,4 miljoen) en herprioritering van middelen voor Anders omgaan met data en Energie (€ 0,6 miljoen).

Seismologie

De volgende producten zijn geleverd:

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

De omzet IenM neemt toe als gevolg van toekenning van middelen voor de kennisopbouw seismologie in het kader van de wettelijke taakuitoefening voor Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen).

23.01.04 Bijdragen aan internationale organisatie: contributie WMO

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan de WMO te voldoen. Deelname aan de activiteiten van de WMO wordt gefinancierd uit HGIS.

23.02 Aardobservatie
23.02.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Aardobservatie

De volgende producten zijn geleverd:

 • Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten in Europees verband (EUMETSAT).

Licence