Base description which applies to whole site

Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Introductie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Per 1 januari 2016 is de Wet taken meteorologie en seismologie in werking getreden.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

We bewaken en waarschuwen, maar we geven ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekken we actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risico reductie te komen. Dit doen we samen met onze omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. We innoveren permanent onze dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl we bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baten

             

Omzet IenM

46.668

39.854

44.528

47.585

51.252

40.759

40.768

Waarvan omzet nutv werkzaamheden

1.402

1.745

0

0

0

0

0

Omzet overige departementen

1.744

3.102

2.402

2.402

2.402

2.402

2.402

Omzet derden

17.673

23.195

23.347

23.843

24.036

23.994

24.159

Rentebaten

25

0

0

0

0

0

0

Vrijval uit voorzieningen

632

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

             

Totaal baten

66.742

66.150

70.277

73.830

77.690

67.155

67.329

               

Lasten

             

Apparaatskosten

40.202

42.320

40.009

39.994

39.860

39.860

39.869

Personele kosten

30.904

30.115

29.960

29.949

29.863

29.863

29.863

waarvan eigen personeel

27.871

29.286

29.460

29.449

29.363

29.363

29.363

waarvan externe inhuur

3.033

830

500

500

500

500

500

waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

Materiële kosten

9.298

12.205

10.049

10.045

9.997

9.997

10.006

waarvan apparaat ICT

1.612

1.612

1.612

1.612

1.612

1.612

1.612

waarvan bijdrage aan SSO's

2.617

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

waarvan overige materiele kosten

5.069

5.627

3.471

3.467

3.419

3.419

3.428

Materiele Programmakosten

             

Aardobservatie

13.050

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

Overig

10.174

13.345

10.986

10.982

10.930

10.930

10.939

waarvan ICT

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

waarvan overige materiele kosten

7.944

11.115

8.756

8.752

8.700

8.700

8.709

Afschrijvingskosten

             

Materieel

2.061

1.826

2.011

2.091

2.171

2.133

2.297

Apparaat

661

426

611

691

771

733

897

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Programma

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

waarvan ICT

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

– immaterieel

             

Overige kosten

             

Dotaties voorzieningen

642

           

Rentelasten

10

242

242

242

242

242

242

Programma

8

182

182

182

182

182

182

Apparaat

3

61

61

61

61

61

61

Bijzondere lasten

263

           

Totaal lasten

66.402

66.150

70.277

73.830

77.690

67.155

67.329

               

Saldo van baten en lasten

340

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor wettelijke taken als de vergoeding van RWS, ILT en beleids-DG’s voor maatwerk. De stijging in de opbrengsten IenM wordt veroorzaakt door fluctuatie in de opbrengsten voor Aardobservatie (programma).

Specificatie omzet IenM (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hoofdstuk XII

             

Artikel 11 Integraal waterbeleid

526

524

410

410

410

410

410

Artikel 16 Openbaar vervoer en spoor

44

44

0

0

0

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

23

14

20

14

0

0

0

Artikel 19 Klimaat

716

809

398

398

109

109

109

Artikel 23 Meteorologie en seismologie en aardobservatie

40.001

33.988

40.852

43.915

47.885

37.392

37.401

Artikel 97 Algemeen departement

             

Inzet middelen balans

2.136

1.745

0

0

0

0

0

Bijdrage ILT

313

104

104

104

104

104

104

Bijdrage ANVS

 

213

213

213

213

213

213

Bijdrage RWS

2.909

2.413

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

Totaal

46.668

39.854

44.528

47.585

51.252

40.759

40.768

Van totale omzet IenM

             

* apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

33.618

31.437

27.499

27.064

26.765

26.769

26.786

* programma

13.050

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

Omzet IenM per product (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meteorologie

33.959

30.962

27.169

26.755

26.455

26.459

26.477

Seismologie

503

475

330

309

310

310

309

Aardobservatie

12.206

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

Totaal

46.668

39.854

44.528

47.585

51.252

40.759

40.768

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het Kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Het aandeel van het KNMI in deze ramingsbijstelling bedraagt € 0,8 miljoen voor de jaren 2017 en verder.

Ramingsbijstelling 2017–2021 (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totale ramingsbijstelling KNMI

0

– 774

– 774

– 774

– 774

– 774

De inpassing van de ramingsbijstelling KNMI zal nader worden bezien in samenhang tot het meerjarenprogramma EUMETSAT.

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor dienstverlening door het KNMI.

Specificatie omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu

0

476

476

476

476

476

476

Het Ministerie van Defensie

991

976

976

976

976

976

977

Het Ministerie van Economische Zaken

716

1.650

950

950

950

950

951

Overig

37

 

0

0

0

0

0

Totaal

1.744

3.102

2.402

2.402

2.402

2.402

2.404

Het KNMI ontvangt een vergoeding van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) voor facilitaire dienstverlening in het kader van de samenwerking in het Shared Service Centrum Campus en voor de levering van luchtkwaliteitsverwachtingen. De bijdrage van het Ministerie van Defensie is een bijdrage voor onderhoud meteorologische infrastructuur. De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken betreft dienstverlening op seismologisch gebied.

Omzet derden

Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Opbrengsten luchtvaart

9.362

9.350

9.232

9.116

9.001

9.001

9.001

Projecten extern gefinancierd

6.270

9.477

9.477

9.477

9.477

9.477

9.477

Dataverstrekkingen en licenties

667

511

511

511

511

511

512

Overige opbrengsten

1.374

3.857

4.127

4.739

5.047

5.005

5.169

Totaal

17.673

23.195

23.347

23.843

24.036

23.994

24.159

Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/Estec, Universiteiten en NSO ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie en seismologie. De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor de levering van meteorologische data. De overige opbrengsten betreffen diverse opbrengsten, deels lopende contracten en deels nog te realiseren.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gem. aantal fte's

348

367

370

370

370

370

370

Eigen personeelskosten

27.871

29.286

29.460

29.449

29.363

29.363

29.363

Inhuur

3.033

830

500

500

500

500

500

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie en contributies.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

20.400

22.333

13.400

11.100

8.563

9.989

3.613

                 

2a.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

1.826

2.011

2.091

2.171

2.133

2.297

2b.

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 10.759

– 3.945

– 3.569

494

– 7.090

– 1.966

2.

Totaal operationele kasstroom

2.908

– 8.933

– 1.934

– 1.478

2.665

– 4.957

331

                 

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 2.918

– 2.979

– 3.927

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

1.943

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 975

– 2.979

– 3.927

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

                 

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

 

0

– 366

– 1.059

– 1.239

– 1.419

– 1.599

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

 

2.979

3.927

1.500

1.500

1.500

1.500

4.

Totaal financieringskasstroom

0

2.979

3.561

441

261

81

– 99

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

22.333

13.400

11.100

8.563

9.989

3.613

2.345

 

(maximale roodstand 0,5 miljoen €)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en vooruitontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur en computersystemen.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar of langer.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omschrijving generiek deel1

             

Kostprijzen per product (groep)

             

– percentage overhead

100

109

109

109

109

109

109

– fte’s overhead

100

99

95

95

95

95

95

               

Tarieven/uur

100

104

104

104

104

104

104

               

Omzet per productgroep (x € 1.000)

             

– Meteorologie

50.946

55.060

51.420

51.502

51.395

51.357

51.538

– Seismologie

2.089

2.673

1.828

1.807

1.808

1.808

1.808

– Aardobservatie

13.050

8.417

17.029

20.521

24.487

13.990

13.982

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

358

367

370

370

370

370

370

               

Saldo van baten en lasten

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving specifiek deel

             

Algemene weersverwachtingen en adviezen

             

– afwijking min.temperatuur (°C)

0,45

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,31

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

               

Maritieme verwachtingen

             

– tijdigheid marifoonbericht

99,5%

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

> 99%

1

Geïndexeerd; 2015 = 100

Toelichting

De verlaging van de agentschapsbijdrage, die tot uiting komt in daling van de omzet op de productgroepen meteorologie en seismologie in de komende jaren zal voornamelijk worden gecompenseerd door hogere opbrengsten voor maatwerk. Daarnaast wordt een kleine daling in het aantal fte’s overhead verwacht. De tarieven per uur stijgen als gevolg van een daling van de begrote productieve uren per fte.

Licence