Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

5.588.856

100.700

5.689.556

154.010

5.843.566

235.423

234.061

231.714

231.892

                     

Programma-uitgaven

5.598.229

100.700

5.698.929

154.010

5.852.939

235.423

234.061

231.714

231.892

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

       

31.2 Bekostiging Politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Politie

5.438.217

100.700

5.538.917

134.982

5.673.899

233.301

231.839

229.492

229.670

 

Politieacademie

2.920

0

2.920

– 64

2.856

– 64

– 406

– 406

– 406

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

BES brandweer- en politiekorps

18.844

0

18.844

7.391

26.235

4.391

4.391

4.391

4.391

 

Opdrachten

                 
 

Gerechtskosten

12.383

0

12.383

– 1.755

10.628

– 1.755

– 1.755

– 1.755

– 1.755

                     

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.750

0

10.750

45

10.795

45

51

51

51

 

Beheer Multisystemen

95.684

0

95.684

18.558

114.242

1.252

1.252

1.252

1.252

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

828

0

828

17

845

17

17

17

17

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

805

0

805

112

917

112

112

112

112

 

Subsidies

                 
 

Opsporing

722

0

722

– 8

714

– 8

– 8

– 8

– 8

 

Overige subsidies

515

0

515

10

525

10

10

10

10

 

Opdrachten

                 
 

Providers

10.247

0

10.247

– 1.008

9.239

– 1.008

– 572

– 572

– 572

 

Overige opdrachten

1.600

0

1.600

– 1.370

230

30

30

30

30

 

Bijdragen Sociale fondsen

                 
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.714

0

4.714

– 2.900

1.814

– 900

– 900

– 900

– 900

                     

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politieacademie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 135,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

 • Toekenning van € 117,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Voorts zijn er middelen toegevoegd voor het aanpakken van cybercrimespionage en -sabotage door de AIVD en MIVD, middelen bij o.a. de politie (€ 6 mln.) en het OM (€ 1 mln.) voor de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren.

 • Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals circa € 3 mln. voor Brexit.

BES brandweer- en politiekorps € 7,4 mln.

 • De mutatie bestaat uit een aantal posten kleiner dan € 5 mln., zoals € 3 mln. voor overige problematiek voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland.

C2000/ GMS € 18,6 mln.

 • C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.) van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

 • Inzet eindejaarsmarge voor de implementatie vernieuwd C2000. De oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Hierdoor zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 zoals gepland. Hiermee zijn ook de financiële verplichtingen € 10 mln. via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2018.

 • Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling op dit onderdeel.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

1.459.835

9

1.459.844

– 6.706

1.453.138

34.920

27.929

27.917

27.899

                     

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

                 
 

Personeel

26.155

0

26.155

– 200

25.955

– 454

– 451

– 409

– 409

 

waarvan eigen personeel

25.357

0

25.357

– 1.204

24.153

– 1.458

– 1.455

– 1.413

– 1.413

 

waarvan externe inhuur

775

0

775

– 27

748

– 27

– 27

– 27

– 27

 

waarvan overig personeel

23

0

23

1.031

1.054

1.031

1.031

1.031

1.031

 

Materieel

2.507

0

2.507

1.056

3.563

1.053

1.053

1.011

1.011

 

waarvan ICT

1.100

0

1.100

623

1.723

333

333

333

333

 

waarvan SSO's

62

0

62

– 1

61

– 1

– 1

– 1

– 1

 

waarvan overig materieel

1.345

0

1.345

434

1.779

721

721

679

679

                     

Programma-uitgaven

1.431.173

9

1.431.182

– 7.562

1.423.620

34.321

27.327

27.315

27.297

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Raad voor Rechtsbijstand

47.099

0

47.099

1.066

48.165

1.043

1.029

1.020

1.020

 

Bureau Financieel Toezicht

2.289

0

2.289

3.623

5.912

3.623

3.623

3.623

3.623

 

Subsidies

                 
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

361

0

361

10

371

0

0

0

0

 

Overige subsidies

115

0

115

0

115

– 5

– 5

20

20

 

Opdrachten

                 
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

14.027

0

14.027

– 1.792

12.235

– 1.792

– 1.792

– 1.792

– 1.792

 

Toevoegingen rechtsbijstand

418.222

0

418.222

– 32.635

385.587

12.767

5.929

5.770

5.721

 

Mediation in strafrecht

0

0

0

1.600

1.600

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

402

1.000

1.402

– 655

747

345

345

346

346

                     

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

                 
                     
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

922.853

0

922.853

20.560

943.413

18.876

18.912

19.081

19.081

                     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Autoriteit Persoonsgegevens

12.851

0

12.851

284

13.135

328

328

328

328

 

College voor de Rechten van de Mens

7.031

0

7.031

155

7.186

155

153

153

153

 

Centraal Administratie Kantoor

2.809

– 2.809

0

62

62

– 2.747

– 2.747

– 2.747

– 2.747

 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

0

1.618

1.618

34

1.652

1.593

1.708

1.629

1.660

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

725

0

725

308

1.033

308

18

18

18

                     
 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Bijdragen Rechtspleging

92

0

92

0

92

3

3

3

3

 

Subsidies

                 
 

Subsidies Rechtspleging

445

200

645

43

688

10

10

10

10

 

Subsidies Wetgeving

1.487

0

1.487

33

1.520

33

33

33

33

 

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

0

0

0

15

15

15

15

15

15

 

Overige opdrachten

365

0

365

– 273

92

– 234

– 235

– 195

– 195

                     

Ontvangsten

229.498

– 23.420

206.078

– 28.939

177.139

– 96.454

– 102.931

– 65.727

– 67.326

 

waarvan griffierechten

200.078

0

200.078

– 26.474

173.604

– 56.489

– 61.366

– 26.262

– 27.861

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand – 32,6 mln.

Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie over de gerealiseerde cijfers 2017 zijn de geraamde uitgaven 2018 met € 19,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2018 de verwachting dat de kosten van de Rechtsbijstand nog eens circa € 15 mln. lager uitkomen dan geraamd. Voornamelijk bij de civiele toevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager dan eerder werd ingeschat. Ook zijn de gemiddelde kosten voor asieltoevoegingen gedaald.

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 20,6 mln.

 • Toekenning € 19,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 28,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

 • Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet doorgaan van enkele genomen maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet worden gerealiseerd, waaronder de «invoering heffing bij toezicht door rechterlijke macht» voor € 6 mln.

 • De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 26,5 mln. in de opbrengsten aan griffierechten vanuit het PMJ.

 • Het restant betreft onder andere een doorbelasting van kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders voor € 3,5 mln. meerjarig.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

714.452

17.545

731.997

28.432

760.429

18.683

18.574

19.818

22.591

                     

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

                 
 

Personeel

365.872

0

365.872

24.797

390.669

15.301

15.128

15.128

15.131

 

waarvan eigen personeel

339.578

0

339.578

24.216

363.794

14.720

14.548

14.548

14.551

 

waarvan externe inhuur

24.378

0

24.378

536

24.914

536

535

535

535

 

waarvan overig personeel

1.916

0

1.916

45

1.961

45

45

45

45

 

Materieel

123.468

0

123.468

269

123.737

301

303

305

305

 

waarvan ICT

10.620

0

10.620

82

10.702

200

200

200

200

 

waarvan SSO's

54.343

0

54.343

127

54.470

101

103

105

105

 

waarvan overig materieel

58.505

0

58.505

60

58.565

0

0

0

0

                     

Programma-uitgaven

225.112

17.545

242.657

3.366

246.023

3.081

3.143

4.385

7.155

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

       

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

                 
 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.492

0

7.492

1.156

8.648

156

156

156

156

 

Uitstapprogramma's prostituees

937

1.000

1.937

19

1.956

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Overige bijdragen medeoverheden

1.029

0

1.029

21

1.050

19

19

19

19

 

Subsidies

                 
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.119

768

3.887

59

3.946

59

59

59

59

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

594

770

1.364

11

1.375

3

0

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

610

1.000

1.610

12

1.622

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Veiligheid Kleine Bedrijven

0

323

323

0

323

0

0

0

0

 

Overige subsidies

1.010

0

1.010

19

1.029

19

19

19

19

 

Opdrachten

                 
 

Overige opdrachten

103

0

103

2

105

3

1

2

2

                     

33.3 Opsporing en vervolging

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Nederlands Forensisch Instituut

66.403

0

66.403

2.345

68.748

1.141

1.138

1.148

1.148

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.618

– 1.618

0

0

0

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

                 
 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.519

0

4.519

2.360

6.879

94

94

94

94

 

FIU.Nederland

4.850

0

4.850

6

4.856

6

6

6

6

 

Aanpak ondermijning

0

0

0

5.000

5.000

2.890

2.890

2.890

2.890

 

Overig opsporing en vervolging

7.940

0

7.940

– 1.170

6.770

1.902

2.388

2.659

2.658

 

Subsidies

                 
 

CCV

556

139

695

10

705

10

10

10

10

 

Overige subsidies

2.341

163

2.504

169

2.673

210

110

110

110

 

Opdrachten

                 
 

Schadeloosstellingen

20.035

0

20.035

0

20.035

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

11.209

0

11.209

– 250

10.959

– 300

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

Gerechtskosten

32.854

0

32.854

– 1.352

31.502

– 554

– 550

– 546

– 546

 

Verkeershandhaving OM

25.152

0

25.152

– 4.800

20.352

221

221

222

3.023

 

Afpakken

3.503

0

3.503

366

3.869

56

56

56

56

 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

15.354

0

15.354

0

15.354

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

1.124

15.000

16.124

– 898

15.226

– 4.307

– 3.815

– 2.937

– 2.937

 

Garanties

                 
 

Faillissementscuratoren

3.760

0

3.760

71

3.831

14

14

14

14

                     

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

9.000

0

9.000

210

9.210

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

1.212.957

– 90.000

1.122.957

– 3.000

1.119.957

– 66.000

– 34.000

– 34.000

– 34.000

 

waarvan Boeten en Transacties

857.597

0

857.597

0

857.597

0

0

0

0

 

waarvan Afpakken

342.360

– 90.000

252.360

0

252.360

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI en aan DRZ. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 24,8 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Toekenning van € 8,8 mln. aan loonbijstelling 2018. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Een bijdrage van € 5 mln. vanuit verkeershandhaving aan eigen personeel OM voor zaakafhandeling verkeerszaken 2018.

 • Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een bijdrage ad € 2,2 mln. voor Cross Border enforcement richtlijn voor nieuwe wet en regelgeving en internationaal verkeersportaal. Een bedrag van € 2,5 mln. ten behoeve van implementatie en onderzoeksrol OVJ.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 5 mln.

Voor een effectieve aanpak moet er meer oog zijn voor innovaties binnen het strafrecht en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning. Er wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en private instanties in RIEC-verband. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld voor 2018.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

2.475.634

– 69.134

2.406.500

101.548

2.508.048

49.264

– 2.801

– 5.111

– 5.480

                     

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

                 
 

Personeel

136.062

0

136.062

5.356

141.418

9.810

3.398

3.450

3.450

 

waarvan eigen personeel

129.521

0

129.521

6.210

135.731

9.664

3.252

3.304

3.304

 

waarvan externe inhuur

5.317

0

5.317

– 883

4.434

117

117

117

117

 

waarvan overig personeel

1.224

0

1.224

29

1.253

29

29

29

29

 

Materieel

38.337

0

38.337

– 788

37.549

– 198

– 197

– 197

– 197

 

waarvan ICT

14.107

0

14.107

– 604

13.503

0

0

0

0

 

waarvan SSO's

15.213

0

15.213

316

15.529

302

303

303

303

 

waarvan overig materieel

9.017

0

9.017

– 500

8.517

– 500

– 500

– 500

– 500

                     

Programma-uitgaven

2.301.235

– 69.134

2.232.101

96.980

2.329.081

39.652

– 6.002

– 8.364

– 8.733

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

       

34.2 Preventieve maatregelen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Dienst Justis

3.587

0

3.587

49

3.636

49

49

49

49

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Overige bijdragen medeoverheden

957

0

957

0

957

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Integriteit

2.748

0

2.748

52

2.800

52

52

52

52

 

Overige subsidies

4.291

0

4.291

613

4.904

81

77

77

77

 

Opdrachten

                 
 

Kansspelbeleid

592

0

592

– 200

392

– 200

0

0

0

 

Overige opdrachten

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

                     

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

828.583

0

828.583

42.229

870.812

31.833

17.961

17.133

16.764

 

DJI-Forensische zorg

765.617

0

765.617

38.944

804.561

46.246

21.358

21.358

21.358

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

80.706

– 80.706

0

0

0

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470

 

CJIB

110.655

0

110.655

4.976

115.631

3.283

3.295

3.302

3.302

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Reclassering Nederland

137.458

0

137.458

7.604

145.062

6.458

5.548

5.561

5.561

 

Leger des Heils

21.871

0

21.871

753

22.624

755

755

757

757

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

67.807

0

67.807

3.666

71.473

2.345

2.345

2.352

2.352

 

Centraal Administratie Kantoor

128

– 128

0

2

2

– 4

– 4

– 4

– 4

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

0

0

0

600

600

1.100

1.100

1.100

1.100

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Overige bijdragen medeoverheden

2.500

0

2.500

– 510

1.990

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.109

1.000

4.109

74

4.183

1.074

1.074

1.074

1.074

 

Overige subsidies

3.868

0

3.868

76

3.944

45

45

45

45

 

Opdrachten

                 
 

Forensische zorg

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.809

0

9.809

– 6.417

3.392

515

515

0

0

 

Terugdringen recidive

0

9.000

9.000

– 400

8.600

14.000

19.000

19.000

19.000

 

Overige opdrachten

6.222

0

6.222

699

6.921

150

0

0

0

                     

34.4 Slachtofferzorg

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.101

0

6.101

419

6.520

133

133

132

132

 

Slachtofferhulp Nederland

40.200

0

40.200

– 3.849

36.351

– 1.878

– 1.859

– 1.859

– 1.859

 

Subsidies

                 
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.833

0

1.833

46

1.879

34

34

34

34

 

Opdrachten

                 
 

Slachtofferzorg

8.927

0

8.927

– 1.002

7.925

– 1.157

– 957

– 957

– 957

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.319

0

21.319

200

21.519

6.400

0

0

0

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

                     

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI-Jeugd

137.687

0

137.687

4.428

142.115

4.254

3.109

3.105

3.105

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.758

0

1.758

31

1.789

31

31

31

31

 

Halt

10.206

0

10.206

1.740

11.946

1.504

1.504

1.504

1.504

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik

1.044

0

1.044

25

1.069

25

25

25

25

 

Overige bijdragen medeoverheden

0

0

0

250

250

250

250

250

250

 

Subsidies

                 
 

Jeugdbescherming

2.039

0

2.039

48

2.087

48

48

48

48

 

Overige subsidies

3.284

0

3.284

– 1.414

1.870

– 1.034

– 1.034

– 1.034

– 1.034

 

Opdrachten

                 
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.999

0

1.999

3.807

5.806

2.010

2.220

2.300

2.300

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.921

0

3.921

0

3.921

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

4.909

1.700

6.609

– 559

6.050

2.371

– 329

– 329

– 329

                     

Ontvangsten

87.480

– 4.000

83.480

36.718

120.198

– 6.500

– 6.500

– 6.500

– 6.500

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 4,6 mln.

De mutatie op het onderdeel eigen personeel ad € 6,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door toekenning van loonbijstelling voor € 3,4 mln. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI € 81,2 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

 • Toekenning van € 37,5 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Een tegenvaller van € 34,2 mln. op basis van de recente PMJ raming. De aan DJI opgelegde, en in de begroting verwerkte, leegstandstaakstelling was gebaseerd op de ramingen van PMJ 2017. Ten opzichte van die raming neemt de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen echter toe. Ook de behoefte in PMJ aan tbs-plaatsen daalt langzamer dan verwacht.

 • Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Reclassering Nederland € 7,6 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 2,8 mln. aan loonbijstelling en € 1,8 mln. aan kosten voor de deelname van de Reclassering aan ZSM-tafels.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 6,4 mln.

Deze mutatie bestaat uit diverse kleinere bedragen waaronder een toekenning van € 2,7 mln. voor het programma USB aan Justid.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 36,7 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:

 • Het eigen vermogen van de agentschappen (DJI, CJIB en Justis) wordt in totaal verlaagd met € 20,8 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Over 2017 is een positief financieringsresultaat van € 12,1 mln. door de agentschappen Justis (€ 5,8) en CJIB (€ 6,3 mln.) gerealiseerd. Deze wordt ingezet ter dekking van de overige problematiek binnen JenV.

 • Een meevaller van € 5 mln. bij het CJIB op het onderdeel administratiekosten als gevolg van een hogere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

         

Verplichtingen

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068

                     

Programma-uitgaven

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068

Waarvan juridisch verplicht

       

93%

       

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

321

0

321

0

321

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Instituut Fysieke Veiligheid

29.436

0

29.436

– 933

28.503

66

66

66

66

 

Bijdrage medeoverheden

                 
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

179.302

0

179.302

2.327

181.629

2.327

2.327

2.327

2.327

 

Overige bijdragen medeoverheden

28.774

6.600

35.374

– 18.703

16.671

– 5.521

– 5.656

– 4.375

– 4.375

 

Subsidies

                 
 

Nederlands Rode Kruis

1.224

0

1.224

33

1.257

33

33

33

33

 

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.274

0

1.274

0

1.274

0

0

0

0

 

Overige subsidies

2.425

0

2.425

8

2.433

8

8

8

8

 

Opdrachten

                 
 

Project NL-Alert

5.948

0

5.948

0

5.948

0

0

0

0

 

Opdrachten NCSC

11.956

410

12.366

– 2.600

9.766

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

 

Overige opdrachten

6.501

0

6.501

– 270

6.231

– 12

16

16

16

                     

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.506

0

11.506

1.157

12.663

1.157

1.157

1.157

1.157

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 18,7 mln.

Dit bedrag bestaat o.a. uit de volgende mutaties:

 • Een overboeking van € 5,3 mln. naar het Gemeentefonds voor «Lokale aanpak Jihadisme»

 • Het restant omvat diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een overboeking naar Defensie van € 4,3 mln. inzake het hosten van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland, en een overboeking naar BZK van € 3 mln. structureel voor inlichtingenonderzoek salafisme AIVD.

37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661

174.769

119.050

111.259

111.016

                     

Programma-uitgaven

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661

174.769

119.050

111.259

111.016

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

       

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

330.035

0

330.035

12.084

342.119

35.376

11.550

11.554

11.554

 

DJI

0

80.706

80.706

1.778

82.484

81.769

83.915

85.065

85.065

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

595.698

0

595.698

42.849

638.547

54.549

20.727

11.752

11.509

 

Nidos-opvang

118.790

0

118.790

2.811

121.601

2.578

2.359

2.359

2.359

 

Subsidies

                 
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.428

0

9.428

205

9.633

205

205

205

205

 

Overige subsidies

1.666

0

1.666

7

1.673

7

7

7

7

 

Opdrachten

                 
 

Keteninformatisering

5.198

0

5.198

46

5.244

46

46

46

46

 

Versterking vreemdelingenketen

2.803

0

2.803

9.429

12.232

9

11

41

41

                     

37.3 Terugkeer

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.424

0

8.424

1.401

9.825

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

REAN-regeling

6.547

0

6.547

– 723

5.824

124

124

124

124

 

Overige subsidies

2.500

0

2.500

47

2.547

47

47

47

47

 

Opdrachten

                 
 

Vreemdelingen vertrek

20.005

0

20.005

– 4.073

15.932

59

59

59

59

                     

Ontvangsten

156.600

0

156.600

8.600

165.200

0

0

0

0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos, DJI en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 12,1 mln.

Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln., o.a.

 • Een toekenning van € 4,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties)

 • Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra productie bij IND verwacht ter hoogte van € 1,9 mln in 2018 en € 23,8 mln. in 2019.

 • Als reactie op nationale en Europese juridische procedures worden de tarieven en de daarmee samenhangende ontvangstenraming bij de IND bijgesteld met € 4,5 mln. in 2018 en meerjarig € 7,5 mln.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 42,8 mln.

 • Uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) volgt een hogere bezetting bij COA. Daartoe wordt het budget in 2018 met € 127,8 mln. verhoogd en met 71,5 mln. in 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 en 2019 verwerkt, net als de bijstelling en nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling van € 94,2 mln. in 2018 van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

 • Een toekenning van 6,2 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

 • Het restant van het saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln.

Versterking Vreemdelingenketen € 9,4 mln.

Deze post bestaat voornamelijk uit de eindejaarsmarge ad € 7,6 mln. ten behoeve van overlopende verplichtingen asiel, waarvan circa € 4,5 mln. wordt gestort in de asielreserve. Het restant van het saldo betreft kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met € 8,6 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan het eigen vermogen van de IND die wordt verlaagd met € 8,6 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren.

Licence