Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Stand Incidentele begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(5)=(3+4)

(6)

(7)=(5+6)

         

Verplichtingen

54.487

0

54.487

82.187

47.959

130.146

– 4.522

0

0

0

0

Uitgaven:

57.813

0

57.813

85.513

32.317

117.830

5.030

6.700

0

0

0

97.01

IenM-brede programmamiddelen

57.813

0

57.813

57.813

44.017

101.830

30

0

0

0

0

97.01.01

Opdrachten

29.429

0

29.429

29.429

44.017

73.446

30

0

0

0

0

 

– Onderzoeken ANVS

3.749

0

3.749

3.749

0

3.749

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

25.680

0

25.680

25.680

44.017

69.697

30

0

0

0

0

97.01.02

Subsidies

1.450

0

1.450

1.450

0

1.450

0

0

0

0

0

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

21.707

0

21.707

21.707

0

21.707

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

213

0

213

213

0

213

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

12.471

0

12.471

12.471

0

12.471

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.579

0

2.579

2.579

0

2.579

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

6.444

0

6.444

6.444

0

6.444

0

0

0

0

0

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.227

0

5.227

5.227

0

5.227

0

0

0

0

0

 

– StAB

5.227

0

5.227

5.227

0

5.227

0

0

0

0

0

97.02

Sanering Thermphos

0

0

0

27.700

– 11.700

16.000

5.000

6.700

0

0

0

 

Ontvangsten

1.101

0

1.101

1.101

2.556

3.657

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen voornamelijk samen met de overlopende verplichting uit 2017 ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig en een aan te gane verplichting voor de interim--oplossing voor het regeringsvliegtuig (zie ook toelichting bij Opdrachten). Op 13-02-2018 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (34775-XII-nr. 69) en is aangegeven dat de aan te gane verplichting voor de kosten van het interim--vliegtuig en de kosten hiervan hoger zijn dan de huidige beschikbare middelen op de IenW begroting. Daarbij is tevens aangegeven dat de dekking voor de extra uitgaven hiervoor binnen de IenW begroting zal worden gevonden. Op jaarbasis zijn de kosten ca. € 13,5 miljoen. Vanuit het reguliere budget voor de exploitatie van het Regeringsvliegtuig is € 6 miljoen beschikbaar. De uitgaven van de interim--oplossing hebben deels betrekking op 2019. Voor dat deel wordt verplichtingenbudget naar 2018 gehaald.

97.01 IenW-brede programmamiddelen

Opdrachten

De verhoging betreft voor een deel de opbrengst van het voormalige regeringsvliegtuig (zie ook de ontvangsten kant), verkocht door Domeinen. Afspraak is dat deze opbrengst mag worden aangewend voor de aanschaf nieuwe regeringsvliegtuig. De overige extra uitgaven betreft de kasuitgaven in 2018 van het bij de Verplichtingen gemelde interim--vliegtuig, tot de oplevering van het nieuwe Regeringsvliegtuig in 2019. Daarnaast betreft dit het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden voor de aanschaf van het nieuwe Regeringsvliegtuig. Deze middelen worden aan de IenW begroting toegevoegd, omdat een deel van de betalingen volgt in 2018 en mogelijk 2019.

Licence