Base description which applies to whole site

2.2 Algemeen

Realiseren betaalnorm

De rijksbrede streefwaarde van 95% voor het binnen 30 dagen aan leveranciers betalen van facturen wordt door Defensie in 2018 niet gehaald. Naar verwachting zal het percentage berekend over het gehele jaar 2018 uitkomen rond de 85%. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Allereerst heeft de verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC) van Eygelshoven naar Utrecht in februari 2018 geleid tot een tekort aan personeel (11 vacatures op een personeelsbestand van 45). Daarnaast zijn problemen ontstaan in het ketenproces rond de automatische factuurcontrole in het administratiesysteem. Inmiddels zijn maatregelen genomen, waardoor in 2019 het betaalgedrag naar verwachting weer op norm kan worden gebracht.

Licence