Base description which applies to whole site

2.3 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 20 miljoen en de kader verhogende of verlagende mutaties) worden in onderstaande tabellen weergegeven en daarna toegelicht. Voor een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de artikelen.

Overzicht uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2018

 

9.453.631

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

 

1.247.384

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

10.701.015

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

   

1. Kasschuif investeringen

6

– 1.200.000

2. Personele uitgaven

3, 5, 10

– 94.720

3. Inlopen logistieke schuld marinebedrijf

2

28.300

4. IT uitgaven DMO

7

86.503

5. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

10, 12

100.000

6. Interdepartementale budgetoverhevelingen

3, 5, 6, 7, 8, 10, 12

– 1.567

7. Gereedstelling DMO

7

– 34.600

8. Loon- en prijsbijstelling

12

– 77.670

     

Overige mutaties

 

– 6.931

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

9.500.330

Toelichting

1. Kasschuif investeringen

Het bedrag van € 1,2 miljard is in de ontwerpbegroting 2019 doorgeschoven naar 2020 en 2021 zodat de investeringsplanning aansluit bij het beschikbare budget. Dit bedrag bestaat voor ongeveer de helft uit intensiveringen uit het regeerakkoord en voor de helft uit reeds bij de begroting 2018 beschikbaar investeringsbudget. Zoals ook in de Defensienota en de begroting is aangegeven is het – vanwege het karakter van de investeringen (doorlooptijden kunnen oplopen tot tien jaar voor defensieproducten) – niet mogelijk om de intensiveringen uit het Regeerakkoord op korte termijn te realiseren. Bij het reeds beschikbare investeringsbudget is sprake van een groot aantal bijstellingen op ruim 200 projecten die nu in uitvoering zijn. Deze bijstellingen komen onder andere door de lange doorlooptijden van aanbestedingsprocedures en vertraging in aflevering/facturatie van projecten. In alle gevallen gaat het om verschuivingen; de middelen blijven nodig.

2. Personele uitgaven

Bij artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (€ 48,7 miljoen) en artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (€ 15,0 miljoen) wordt minder uitgegeven aan salarissen door ondervulling in het personeelsbestand. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door externe inhuur (€ 15,3 miljoen). Ook worden personele uitgaven (exclusief Aflossing deel financieringsarrangement ABP) van artikel 10 Centraal apparaat per saldo met € 45,2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit bestaat grotendeels uit een verlaging van het budget voor uitkeringen met € 35,1 miljoen. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere instroom en hogere uitstroom van het Sociaal Beleidskader dan geraamd (€ 18,3 miljoen), een beperkter gebruik van de stimuleringsmaatregel voor vertrek bedoeld voor militairen in FPS fase 3 (€ 6,8 miljoen) en een lager dan geraamde instroom in de UKW (€ 5,2 miljoen).

3. Inlopen logistieke schuld Marinebedrijf

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van € 28,3 miljoen vanuit artikel 12 Nominaal en onvoorzien naar artikel 2 CZSK om de logistieke achterstanden bij het Marinebedrijf in te lopen.

4. IT uitgaven DMO

De uitgaven voor IT stijgen met € 86,5 miljoen. Op 31 december 2018 zal het agentschap OPS worden opgeheven en overgaan van het baten-lasten naar het kas-verplichtingenstelsel. Hieruit komen voor 2018 incidentele meeruitgaven van € 30 miljoen voort. Het betreft vooral contractverlengingen, waarvan de uitgaven door het agentschap maandelijks over de jaren 2018 en 2019 zouden worden doorbelast, maar die nu rechtstreeks in 2018 vanuit de Defensiebegroting worden betaald. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van een aantal softwarelicenties. Verder zijn de uitgaven met € 10 miljoen verhoogd ten behoeve van de vervanging van verouderde end user devices (beeldschermen, laptops). Ten slotte € 14,5 miljoen ingezet om het, in de ontwerpbegroting 2018 voorziene tekort op het budget voor informatievoorziening, op te lossen.

5. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

Het betreft de aflossing van € 100 miljoen van het financieringsarrangement van in totaal ongeveer € 159 miljoen voor de overgang van het omslagstelsel naar het kapitaaldekkingsstelsel van de pensioenen van militairen. Het financieringsarrangement stamt uit 1998 en was een oplossing voor het financieringstekort dat het gevolg was van het toetreden van beroepsmilitairen in de pensioenregeling van ABP. Voor het arrangement was een looptijd tot 2024 voorzien. Echter, het eerder beëindigen van het arrangement is wenselijk voor zowel Defensie als het ABP. De uitvoering van het arrangement is complex en wijkt af van reguliere processen van het ABP. Met het in 2018 aflossen van een groot deel van het arrangement komt het vervroegd beëindigen een stap dichterbij.

6. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikel

2018

6.a.

Bijdrage aan OCW voor cybersecurity onderzoek bij de NWO

10

– 250

6.b

Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD

6, 10

– 3.300

6.c

Bijdrage door JenV voor extra Cybergelden tbv incidentrespons

6

600

6.d

Bijdrage door JenV voor versterking digitale opsporing

5

200

6.e

Bijdrage door JenV voor bijstandsvergoeding HRB 2e halfjaar 2018

5

1.500

6.f

Bijdrage aan Financien voor loonkosten trainees

3, 5, 7, 8, 10

– 221

6.g

Bijdrage aan IenW voor detachering ANVS

10

– 52

6.h

Bijdrage aan EZ voor detachering toezichthouder veiligheid

10

– 34

6.i

Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD

6

– 250

6.j

Bijdrage door BZK inzake onderuitputting GDI

6

279

6.k

Bijdrage door JenV voor versneld opzetten Intel Sharding Platform

6

300

6.l

Bijdrage door JenV voor Intensivering technologieprojecten op gebied cyber bij TNO

6

1.000

6.m

Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD

7

– 711

6.n

Bijdrage aan BZK voor de dienst AIVD

10

– 269

6.o

Bijdrage aan JenV tbv internationaal bestendig maken asiel/beschermingsprocedure

12

– 50

6.p

Bijdrage aan BZK herstelpremie Pensioenfonds Caribisch Nederland

12

– 317

6.q

Bijdrage aan BZK tbv verrekening SSO-CN (RCN)

12

8

 

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

– 1.567

7. Gereedstelling DMO

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 34,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door een meevaller in het brandstofverbruik en door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs.

8. Loon- en prijsbijstelling

Vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien is het restant aan loon- en prijsbijstelling uitgedeeld aan de verschillende onderdelen.

Overzicht ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2018

 

426.415

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

 

95.327

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

521.742

     

Belangrijkste suppletoire mutatie

   

1. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

10

110.527

     

Overige mutaties

 

– 21.810

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

610.459

Toelichting

1. Aflossing deel financieringsarrangement ABP

Door de extra storting ad. € 100 miljoen van Defensie aan het ABP is het ABP in staat om vijf leningen vervroegd aan de Staat af te lossen voor een bedrag van € 110,5 miljoen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid gaan met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP is niet-relevant begrotingsgeld en wordt, via Defensie, teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

Licence