Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2018 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 1) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.076

36.959

– 2.800

4.879

39.038

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

45.789

52.655

– 3.011

– 1.034

48.610

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

   

93%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.677

39.674

– 2.281

– 879

36.514

11.01.01

Opdrachten

6.556

10.501

– 2.683

– 1.179

6.639

 

– Overige opdrachten

6.556

10.501

– 2.683

– 1.179

6.639

11.01.02

Subsidies

12.632

14.562

   

14.562

 

– Overige subsidies

1.030

1.240

   

1.240

 

– Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.322

   

13.322

11.01.03

Bijdragen aan agentschappen

15.489

14.561

402

300

15.263

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

460

410

12

300

722

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

15.029

14.151

390

 

14.541

11.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

50

   

50

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

 

50

   

50

11.02

Waterveiligheid

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

11.02.01

Opdrachten

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

 

– Overige opdrachten

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.054

3.385

– 671

– 5

2.709

11.03.01

Opdrachten

2.054

3.385

– 671

– 5

2.709

11.04

Waterkwaliteit

6.047

6.675

9

0

6.684

11.04.01

Opdrachten

4.227

4.434

9

– 141

4.302

11.04.02

Subsidies

400

436

   

436

 

– Overige subsidies

400

436

   

436

11.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

325

325

   

325

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

325

325

   

325

11.04.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.095

1.480

 

141

1.621

 

– Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.095

1.480

 

141

1.621

Ontvangsten

 

278

 

319

597

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met per saldo € 4,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de Blue deal HGIS van € 5,7 miljoen. Voor de Blue deal HGIS wordt eind 2018 in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarenverplichting aangegaan voor de uitvoering van een meerjarenprogramma door de Unie van Waterschappen over de periode 2018 tot en met 2022. Hiervoor wordt verplichtingenbudget uit 2019 tot en met 2022 naar voren gehaald. Daarentegen staat een verlaging van het verplichtingenbudget door de meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk van € 0,8 miljoen.

Uitgaven

11.01 Algemeen Waterbeleid

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door de meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk van € 0,8 miljoen. De vrijvallende middelen worden ingezet voor het bodemsaneringsproject Rotterdam. Ook de vertraging bij het Europese onderzoeksprogramma Eranet for Climate Services zorgt voor een verlaging van het benodigd kasbudget (€ 0,3 miljoen). Vertraging is ontstaat doordat de projecten later zijn gestart dan voorzien door o.a. problemen met buitenlandse financiers.

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

57.228

52.218

25.349

– 15.914

61.653

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

53.840

41.797

– 2.751

– 16.035

23.011

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

   

100%

13.03

Gebiedsontwikkeling

90

0

   

0

13.03.01

Opdrachten

30

0

   

0

 

– Overige opdrachten

30

0

   

0

13.03.02

Subsidies

60

0

   

0

 

– Overige subsidies

60

0

   

0

13.03.03

Bijdragen aan agentschappen

0

0

   

0

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

   

0

13.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

   

0

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

   

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

46.950

34.897

– 2.817

– 13.392

18.688

13.04.01

Opdrachten

4.740

9.949

– 2.635

– 870

6.444

 

– Overige opdrachten

2.505

4.675

129

– 429

4.375

 

– Bodem en STRONG

2.235

5.274

– 2.764

– 441

2.069

13.04.02

Subsidies

13.707

15.119

– 6.508

– 1.309

7.302

 

– Bedrijvenregeling

8.684

8.684

– 6.508

135

2.311

 

– Subsidie Caribisch Nederland

5.023

6.435

 

– 1.444

4.991

13.04.03

Bijdragen aan agentschappen

2.623

3.501

68

 

3.569

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.623

3.501

68

 

3.569

13.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

25.880

6.328

6.258

– 11.213

1.373

 

– Meerjarenprogramma Bodem

25.880

6.184

6.258

– 11.069

1.373

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

144

 

– 144

0

13.05

Eenvoudig Beter

6.800

6.900

66

– 2.643

4.323

13.05.01

Opdrachten

3.400

3.500

– 22

– 2.643

835

 

– Overige opdrachten

3.400

3.500

– 22

– 2.643

835

13.05.02

Subsidies

0

0

   

0

 

– Stimulatieregeling implementatie Omgevingswet

0

0

   

0

13.05.03

Bijdragen aan agentschappen

3.400

3.400

88

 

3.488

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.400

3.400

88

 

3.488

Ontvangsten

8.824

2.950

– 2.950

 

0

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door diverse bodemsaneringsprojecten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt via het Gemeentefonds bij aan de volgende bodemsaneringsopgaven: gebiedsgerichte aanpak in het havengebied Rotterdam, de petroleumhaven in Amsterdam, het vetgasterrein in Amersfoort en de sanering van verontreinigde bodem in Dordrecht. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 13,6 miljoen. Tevens komt de verlaging van het verplichtingenbudget door de Inspectieview Milieu waarbij de structurele beheerkosten van € 1,1 miljoen nu in beeld zijn. Tot slot komt de verlaging van het verplichtingenbudget voornamelijk door een opdrachtverstrekking aan het RIVM met betrekking tot het onderwerp normen en instrumentarium bodem en een opdrachtverstrekking aan NEN voor ondersteuning ten aanzien van normdocumenten met betrekking tot regelgeving (€ 0,5 miljoen).

Uitgaven

13.04 Ruimtegebruik bodem

Subsidies Caribisch Nederland

De verlaging van het subsidiebudget met € 1,4 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking binnen artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Meerjarenprogramma Bodem.

Meerjarenprogramma Bodem

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Ruimtelijk bodem komt met name door de bij de verplichtingen toegelichte bodemsaneringsprojecten (€ 13,6 miljoen). Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk (€ 0,8 miljoen) en door een bijdrage voor Eranet vanaf artikel 11 (€ 0,3 miljoen).

13.05 Eenvoudig Beter

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Eenvoudig Beter wordt veroorzaakt door de vertraging bij de implementatie van de omgevingswet. Deze middelen (€ 2,6 miljoen) worden voornamelijk ingezet voor een bijdrage aan ILT op artikel 24 ten behoeve van met name de tariefverhoging 2018 en voor de beheerskosten applicatie Inspectieview Milieu.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

27.319

30.492

4.343

5.187

40.022

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

36.725

39.808

3.772

3.602

47.182

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

   

100%

14.01

Netwerk

20.575

23.658

3.430

3.610

30.698

14.01.01

Opdrachten

15.304

18.387

834

– 759

18.462

 

– Opdrachten Wegverkeersbeleid

1.146

5.026

– 2.150

– 86

2.790

 

– Beter Benutten / Programma Innovatie Mobiliteit

10.141

10.994

250

1.344

12.588

 

– Overige Opdrachten

4.017

2.367

2.734

– 2.017

3.084

14.01.02

Subsidies

650

650

 

840

1.490

14.01.03

Bijdragen aan agentschappen

4.621

4.621

2.596

 

7.217

14.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

3.529

3.529

14.02

Veiligheid

16.150

16.150

342

– 8

16.484

14.02.01

Opdrachten

6.218

6.218

– 71

– 916

5.231

14.02.02

Subsidies

8.401

8.401

182

108

8.691

14.02.03

Bijdragen aan agentschappen

584

584

11

 

595

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

   

30

14.02.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

917

917

220

800

1.937

Ontvangsten

6.782

6.782

 

– 2.042

4.740

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting 2018 met € 5,2 miljoen komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds (€ 4,1 miljoen). De inzet van deze middelen is nader toegelicht bij de uitgaven. Daarnaast is voor het aangaan van meerjarige overeenkomsten voor kennisplatvorm tunnelveiligheid respectievelijk militaire mobiliteit verplichtingenbudget (€ 1,1 miljoen) vanuit latere jaren naar 2018 overgeheveld.

Uitgaven

14.01 Netwerk

14.01.01 Opdrachten

Overige opdrachten

Vanuit de Klimaat enveloppe regeerakkoord, waarvoor bij incidentele suppletoire begroting 2018 middelen aan dit artikelonderdeel zijn toegevoegd, is € 2 miljoen overgeboekt naar het Provincie- en Btw-compensatiefonds voor het Programma Duurzame mobiliteit. De middelen worden ingezet als cofinanciering bij verschillende regionale projecten en in de decembercirculaire gepubliceerd.

Better Benutten/programma innovatie mobiliteit

Ten behoeve van opdrachten van de Innovatieunit, onderdeel van het programma Beter Benutten, is vanuit de voor dit doel bij het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen (€ 1,8 miljoen) naar dit instrument overgeheveld. Hiervan is € 0,4 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van OCW voor de Task Force Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer en € 0,1 miljoen naar artikel 17 luchtvaart voor onderzoek naar het ontwerp en bouw van een (prototype) elektrisch taxitractor.

14.01.02 Subsidies

Ten behoeve van de bijdrage aan de subsidie Wandel en Fiets worden middelen (0,8 miljoen) overgeheveld uit het gereserveerde budget van Programma Fiets op het Infrastructuurfonds.

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de eenmalige impuls aan Caribisch Nederland voor wegen worden er middelen overgeheveld van het Infrastructuurfonds (€ 3,5 miljoen) conform het Regeerakkoord.

14.02 Veiligheid

De wijzigingen bij Tweede suppletoire begroting 2018 binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

Vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn de ontvangsten lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangst op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 2 miljoen).

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar vervoer en spoor

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.846

7.465

245

– 784

6.926

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

18.622

18.976

316

– 2.909

16.383

Waarvan juridisch verplicht

 

88%

   

94%

16.01

Spoor

18.622

18.976

316

– 2.909

16.383

16.01.01

Opdrachten

6.382

6.634

269

– 1.809

5.094

16.01.02

Subsidies

8.934

9.036

30

– 1.100

7.966

 

– Subsidieregeling Derde Spoor

0

0

0

– 1.100

– 1.100

 

– Overige subsidies

8.934

9.036

30

0

9.066

16.01.03

Bijdragen aan agentschappen

919

919

17

 

936

16.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

2.287

2.287

   

2.287

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

   

100

Ontvangsten

 

0

 

143

143

Verplichtingen

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2018 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

16.01 Spoor

Overige opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget (€ 1,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de toezichtstaken die Autoriteit Consumenten en Mededinging uitvoert in het kader van het Spoorwegwet.

16.01.02 Subsidies

Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor worden middelen (€ 1,1 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht.

Artikel 17 Luchtvaart

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 17 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

38.305

54.365

– 20.217

– 12.418

21.730

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

– 23.000

   

Uitgaven

15.162

18.097

2.029

1.051

21.177

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

   

88%

17.01

Luchtvaart

15.162

18.097

2.029

1.051

21.177

17.01.01

Opdrachten

4.926

7.103

2.660

1.966

11.729

 

Opdrachten GIS

284

284

0

1.073

1.357

 

– Overige Opdrachten

4.642

6.819

2.660

893

10.372

17.01.02

Subsidies

3.474

4.232

32

– 972

3.292

17.01.03

Bijdragen aan agentschappen

5.186

5.186

– 663

– 279

4.244

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

14

14

   

14

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

424

424

3

– 279

148

 

– Waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

4.748

4.748

– 666

 

4.082

17.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

504

504

 

– Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

504

504

17.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.476

1.476

 

– 296

1.180

17.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

100

 

128

228

 

– LVNL

100

100

 

128

228

Ontvangsten

1.115

1.925

 

– 311

1.614

Verplichtingen

Bij deze Tweede Suppletoire begroting 2018, wordt verplichtingenbudget (€ 13,9 miljoen) vanuit 2018 naar de juiste jaren verplaatst om aan te sluiten bij de kasbudgetten in die betreffende jaren. De kasbudgetten zijn eerder al in de juiste jaren geplaatst. Het betreffen de middelen voor wederopbouw van de luchthaven en erosieproblematiek van de klif op Sint Eustatius. Deze middelen zijn middels een Incidentele suppletoire begroting in 2018 toegevoegd aan de begroting van IenW.

17.01 Luchtvaart

17.01.01 Opdrachten

De belangrijkste mutaties bij Najaarsnota zijn de volgende.

In 2018 zijn percelen aangekocht van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit. Daarnaast wordt rekening gehouden met uitgaven in het kader van de klacht- en garantieregeling en het betalen van schadeclaims. Hiervoor is het opdrachtenbudget met € 1,1 miljoen opgehoogd.

Er zijn minder opdrachten verleend waarvoor van de Federal Aviation Administration (FAA) gelden worden ontvangen. Het betreft een verlaging van € 0,6 miljoen.

Voor de voorbereiding en aanbesteding van het herstel van de klif Fort Oranje in Sint-Eustatius is een bijdrage van € 0,7 miljoen van het ministerie Binnenlandse Zaken ontvangen.

De bijdrage voor compenserende maatregelen tijdens de tijdelijke sluiting van de baan Saba (€ 0,5 miljoen) zijn overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het budget bijdragen aan medeoverheden.

17.01.02 Subsidies

Dit betreft voornamelijk de overboeking van het subsidiebudget van Vliegveld Twente van € 0,75 miljoen, omdat de subsidie ten behoeve van de luchthaven Twente niet meer in 2018 zal plaatsvinden. Dit budget wordt overgeboekt naar het opdrachtenbudget en is noodzakelijk op grond van de regelgeving behorende bij het isolatieprogramma Lelystad.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 18 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.576

63.557

9.768

– 28.697

44.628

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

25.396

41.083

297

– 2.052

39.328

Waarvan juridisch verplicht

 

93%

   

94%

18.01

Scheepvaart en havens

25.396

41.083

297

– 2.052

39.328

18.01.01

Opdrachten

17.561

30.329

39

– 3.321

27.047

 

– Topsector Logistiek

8.071

18.708

– 120

– 3.037

15.551

 

– Havens Caribisch Nederland

7.805

9.344

368

7

9.719

 

– Overige Opdrachten

1.685

2.277

– 209

– 291

1.777

18.01.02

Subsidies

5.044

7.984

81

 

8.124

 

– Topsector Logistiek

4.935

6.460

29

 

6.489

 

– Overige Subsidies

109

1.524

52

59

1.635

18.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.114

1.168

177

85

1.430

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.114

1.168

7

37

1.212

 

– Waarvan bijdrage aan RVO

 

0

170

48

218

18.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

1.145

1.145

 

– Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

1.145

1.145

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.677

1.602

 

– 20

1.582

 

– Overige bijdragen aan internationale organisaties

1.677

1.602

 

– 20

1.582

Ontvangsten

 

200

   

200

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de aanbesteding van noodzakelijke zeehavenverbeteringen op Saba en Sint Eustatius (€ 24,6 miljoen). Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW ten behoeve van de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.

Daarnaast is er vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten vanuit het meerjarige programma Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen). Dit budget wordt conform afspraak vanuit de begroting Hoofdstuk XII teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook vandaan komt.

18.01 Scheepvaart en havens

18.01.01 Opdrachten

De lagere uitgaven bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten vanuit het meerjarige programma Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen). Dit budget wordt conform afspraak vanuit Hoofdstuk XII teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook vandaan komt.

18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

Dit betreft een overboeking (€ 1,1 miljoen)vanuit het opdrachtenbudget havens Caribisch Nederland ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Saba voor een eenmalige impuls en wederopbouw van de zeehaven.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 19 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

44.148

51.104

6.131

997

58.232

Waarvan garantieverplicht

         

Uitgaven

45.116

52.661

2.752

564

55.977

Waarvan juridisch verplicht

 

93%

   

97%

19.02

Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

45.116

52.661

2.752

564

55.977

19.02.01

Opdrachten

5.338

5.236

1.227

– 1.288

5.175

 

– Overige opdrachten

5.338

5.236

1.227

– 1.288

5.175

19.02.02

Subsidies

1.889

1.039

– 200

– 239

600

 

– Interreg

1.889

1.039

– 200

– 288

551

 

– Overige subsidies

     

49

49

19.02.03

Bijdragen aan agentschappen

35.935

43.142

2.389

791

46.322

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

205

284

49

 

333

 

– Waarvan bijdrage aan RIVM

27.414

31.599

551

675

32.825

 

– Waarvan bijdrage aan RVO

8.316

10.734

628

– 217

11.145

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

 

525

1.161

333

2.019

19.02.05

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.954

3.244

– 664

1.300

3.880

 

– Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.954

3.244

– 664

1.300

3.880

Ontvangsten

224.000

0

431

 

431

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2018 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm voor toelichting en worden daarom niet specifiek uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 20 Lucht en geluid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 20 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

20.374

16.348

999

970

18.317

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.374

32.042

185

– 8.268

23.959

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

34.374

32.042

185

– 8.268

23.959

20.01.01

Opdrachten

4.453

4.490

172

1.734

6.396

 

– Overige opdrachten

4.453

4.490

172

1.734

6.396

20.01.03

Bijdragen aan agentschappen

804

900

21

 

921

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

804

900

21

 

921

20.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

28.719

26.254

 

– 10.115

16.139

 

– Uitvoering geluidsanering

17.480

15.015

 

– 1.000

14.015

 

– Programma NSL

11.239

11.239

 

– 9.115

2.124

20.01.07

Bekostiging

398

398

– 8

113

503

 

– Overige bekostiging

398

398

– 8

113

503

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een opdracht van RWS voor transitiegericht inkopen en voor het project emissiereducties als gevolg van maatregelen in het Schone Lucht Akkoord.

Uitgaven

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Overige opdrachten

De verhoging van het kasbudget betreft met name een overboeking vanuit artikel 21.07 uit niet gerealiseerde middelen voor de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport). De ophoging van het budget voor de DKTI-Transport met € 1,5 miljoen wordt ingezet voor diverse opdrachten op het terrein van gezonde lucht en geluid.

Programma NSL

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door overboekingen naar het gemeentefonds en het btw-compensatiefonds met betrekking tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (NSL) van in totaal € 9,5 miljoen.

Artikel 21 Duurzaamheid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 21 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire Begroting

Verplichtingen

35.176

67.468

– 5.613

– 2.846

59.009

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.421

65.268

– 5.254

– 6.441

53.573

Waarvan juridisch verplicht

 

79%

   

98%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

237

427

– 143

124

408

21.04.01

Opdrachten

237

427

– 143

124

408

 

– Overige opdrachten

237

427

– 143

124

408

21.05

Duurzame productketens

18.276

27.316

– 1.991

– 61

25.264

21.05.01

Opdrachten

9.617

12.993

– 5.356

625

8.262

 

– Overige opdrachten

9.617

7.993

– 2.415

1.074

6.852

 

– Transitie inkopen

 

5.000

– 2.941

– 449

1.610

21.05.02

Subsidies

1.620

7.533

2.607

– 5.037

5.103

 

– Chemische recycling kunststof

 

5.000

– 1.434

– 694

2.872

 

– Subsidies duurzame productketens

1.620

2.533

– 250

– 52

2.231

 

– Subsidies Caribisch Nederland

 

0

4.291

– 4.291

0

21.05.03

Bijdragen aan agentschappen

7.039

6.570

508

60

7.138

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

7.039

6.570

508

60

7.138

21.05.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

4.291

4.291

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

4.291

4.291

21.05.06

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

 

220

250

 

470

21.06

Natuurlijk kapitaal

1.206

2.500

– 1.950

283

833

21.06.01

Opdrachten

891

2.500

– 1.950

283

833

 

– Overige opdrachten

891

2.500

– 1.950

283

833

21.06.02

Subsidies

315

0

   

0

 

– Overige subsidies

315

0

   

0

21.07

Duurzame mobiliteit

14.702

35.025

– 1.170

– 6.787

27.068

21.07.01

Opdrachten

9.987

6.943

– 1.600

– 2.308

3.035

 

– Duurzaamheid

9.740

6.272

– 1.600

– 2.180

2.492

 

– Overige opdrachten

247

671

 

– 128

543

21.07.02

Subsidies

452

23.419

327

– 4.993

18.753

 

– Subsidies duurzame mobiliteit

452

23.419

327

– 4.993

18.753

21.07.03

Bijdragen aan agentschappen

4.263

4.663

103

514

5.280

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

178

178

   

178

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1824

2.224

47

 

2.271

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

2.261

2.261

56

514

2.831

Ontvangsten

 

0

 

106

106

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van de zero-emissie stadslogistiek (Green Deal ZES) is voor de ondersteuning aan de gemeenten € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er ook een overboeking plaatst naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de programmamiddelen 1e tranche Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof (PRO VANG) van € 1 miljoen. Daarentegen is het verplichtingenbudget voor Circulaire Economie opgehoogd met € 2 miljoen zodat het verplichtingenbudget weer in lijn is met het huidige kasbudget.

Uitgaven

21.05 Duurzame productketens

Subsidies Caribisch Nederland

De verlaging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door een overboeking binnen artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Overige bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland. Het subsidiebudget wordt ingezet voor de wederopbouw op Caribisch Nederland na de orkaan Irma (€ 2,2 miljoen) en voor afvalbeheer op Bonaire (€ 2,1 miljoen).

21.07 Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door de overboeking naar het Ministerie van binnenlandse zaken koninkrijksrelaties van € 3,6 miljoen in het kader van de Green Deal ZES (zie verplichtingen). Hiertegenover staat een ophoging van het kasbudget met € 1,5 miljoen vanuit de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport), zie hieronder.

Subsidie duurzame mobiliteit

In 2018 is er een lagere realisatie bij de uitvoering van de DKTI-Transport. € 3 miljoen van het niet-gerealiseerde deel van de DKTI-Transport in 2018 wordt ingezet voor de uitvoering verkeersemissies (art. 20) en uitvoering DUMO en brandstofvisie (art. 21).

Overige bijdragen aan agentschappen

De verhoging van het uitgavenbudget betreft een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen voor de opdracht energie en vervoer bij de Nederlandse Emissie-autoriteit.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 22 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire

begroting (3)

Stand 2e

suppletoire

begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

Verplichtingen

28.439

37.510

8.394

1.474

47.378

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.937

45.743

6.428

– 496

51.675

Waarvan juridisch verplicht

 

90%

   

94%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.115

10.999

487

– 2.844

8.642

22.01.01

Opdrachten

4.999

6.201

227

– 1.784

4.644

 

– Overige opdrachten

4.999

6.201

227

– 1.784

4.644

22.01.02

Subsidies

175

2.507

210

– 1.060

1.657

 

– Overige subsidies

175

2.507

210

– 1.060

1.657

22.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.941

2.291

50

 

2.341

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.941

2.291

50

 

2.341

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.000

3.000

 

398

3.398

22.02.01

Opdrachten

3.000

3.000

 

398

3.398

 

– Overige opdrachten

3.000

3.000

 

398

3.398

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.822

31.744

5.941

1.950

39.635

22.03.01

Opdrachten

4.655

569

4.996

– 379

5.186

 

– Overige opdrachten

4.655

569

4.996

– 379

5.186

22.03.02

Subsidies

15.372

26.172

900

2.369

29.441

 

– Subsidie asbest

12.591

24.291

– 1.200

2.000

25.091

 

– Overige subsidies

2.781

1.881

2.100

369

4.350

22.03.03

Bijdragen aan agentschappen

1.749

1.957

45

 

2.002

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.749

1.957

45

 

2.002

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

100

100

22.03.09

Inkomensoverdrachten

3.046

3.046

 

– 140

2.906

 

– Overige inkomensoverdrachten

3.046

3.046

 

– 140

2.906

Ontvangsten

250

2.432

 

959

3.391

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het naar voren halen van verplichtingenbudget uit 2019 voor de subsidieregeling asbest. De uitgaven voor de subsidieregeling zullen volgend jaar plaatsvinden. De verplichting wordt hiervoor zoals gebruikelijk al een jaar eerder, in 2018, aangegaan. Het totaal aan middelen voor deze regeling blijft onveranderd op € 75 miljoen voor de periode tot en met 2019.

Uitgaven

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget komt met name door een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit betreft een overboeking voor het aandeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de basisfinanciering College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen 2018 (CTGB). Het kasbudget wordt bovendien verlaagd door de overboeking binnen artikel van € 0,5 miljoen naar de subsidieregeling asbest (artikel 22.03). Met deze subsidieregeling wordt de versnelling voor de sanering van asbestdaken gerealiseerd. Het totaal aan middelen voor deze regeling blijft onveranderd op € 75 miljoen voor de periode tot en met 2019.

Overige subsidies

De verlaging van het kasbudget komt met name door de overboeking binnen artikel van € 0,8 miljoen naar de subsidieregeling asbest (artikel 22.03).

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidie asbest

De verhoging van het kasbudget komt met name door de overboeking (€ 1,3 miljoen) van artikel 22.01 naar artikel 22.03 voor de subsidieregeling asbest.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

49.568

49.508

1.607

979

52.094

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

50.508

50.448

1.613

113

52.174

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

23.01

Meteorologie en seismologie

24.751

24.691

7.713

113

32.517

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.811

23.751

7.713

113

31.577

 

– Meteorologie

23.175

23.115

7.397

113

30.625

 

– Seismologie

636

636

316

0

952

23.01.05

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

940

940

   

940

 

– Contributie WMO (HGIS)

940

940

   

940

23.02

Aardobservatie

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

 

– Aardobservatie

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft haar bedrijfsvoering als haar taken gelet op technologische ontwikkeling. Naar aanleiding van besluitvorming over dit programma (Basale Dienstverlening+) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 6,4 miljoen). Ook wordt het KNMI vanuit een centraal budget gedeeltelijk gecompenseerd voor de uitgaven in het kader van de Participatiewet.

Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage voor aanvullende taken met betrekking tot het inrichten van de functie met betrekking tot Space Weather en het uitvoeren van Broeikasgasmetingen in 2018 (€ 0,61 miljoen) en wordt vanuit een centraal budget het KNMI gedeeltelijk gecompenseerd voor de uitgaven in het kader van de Participatiewet.

23.02 Aardobservatie

Er vindt een kasschuifplaats voor de contributie met betrekking tot aardobservatie om de middelen aan te laten sluiten bij de te verwachten programmering.

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 24 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

99%

24.01

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

24.01.03

Bijdragen aan agentschappen

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

24.01 Bijdrage aan agentschap

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de shared serviceorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (€ 2,3 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT o.a. een bijdrage voor het de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu (€ 1,1 miljoen), een bijdrage voor het programma Zwavel (€ 0,5 miljoen) en compensatie voor Kiwa (€ 0,4 miljoen). Tot slot heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen bijvoorbeeld voor wijzigingen in maritieme regelgeving, hoogwaterveiligheid.

Reorganisatie Koers

Deze mutatie (€ 1,1 miljoen) betreft een eenmalige goedgekeurde bijdrage van het moederdepartement in het kader van voorbereidende werkzaamheden met het oog op de in 2019 verwachte reorganisatiekosten die volgt uit het «vernieuwingsprogramma Koers ILT».

Artikel 25 Brede Doeluitkering (BDU)

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

881.534

888.409

36.837

20.220

945.466

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

881.588

911.155

18.419

0

929.574

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

25.01

Brede doeluitkering

881.588

911.155

18.419

0

929.574

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De hogere verplichting is het resultaat van een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 20,2 miljoen) ten behoeve van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 26 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.564.953

7.009.852

– 622.143

– 78.204

6.309.505

Uitgaven

6.564.953

7.009.852

– 622.143

– 56.884

6.330.825

26.01

Bijdrage Investeringsfondsen

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

26.01.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

 

– Bijdrage IF

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

26.02

Bijdrage Investeringsfondsen

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

26.02.01

Bijdrage aan het Deltafonds

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

 

– Bijdrage DF

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

Ontvangsten

         

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2018 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence