Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.140

41.825

– 2.315

14.486

53.996

               

Uitgaven

33.140

41.825

– 2.315

14.486

53.996

               

1. Internationale samenwerking

4.671

4.706

– 250

– 35

4.421

               
 

Opdrachten

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.671

3.827

– 250

– 35

3.542

   

World Health Organization

3.868

2.989

0

0

2.989

   

Overig

803

838

– 250

– 35

553

               
 

Bijdrage aan agentschappen

0

879

0

0

879

   

Overig

0

879

0

0

879

               

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

32.119

– 2.065

14.521

44.575

               
 

Bekostiging

0

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan agentschappen

18.469

32.119

– 2.065

14.521

44.575

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

23.469

– 2.697

7.280

28.052

   

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

350

632

3.466

4.448

   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

8.300

0

3.775

12.075

               

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

10.000

5.000

0

0

5.000

               
 

Garanties

10.000

5.000

0

0

5.000

   

Overig

10.000

5.000

0

0

5.000

               

Ontvangsten

0

0

632

0

632

   

Overig

0

0

632

0

632

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage aan de RIVM neemt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo toe met € 4,6 miljoen. Enerzijds is er sprake van een verlaging van de bijdrage met € 3,1 miljoen, die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10). Anderzijds worden door de eigenaar middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).

Eigenaarsbijdrage aCBG

Om de ICT systemen op orde te brengen en te houden voert het aCBG een aantal projecten uit in 2018. Hierbij worden onder meer ook investeringen gedaan om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het aCBG in haar tariefstelling 2018 geen rekening kunnen houden met de in juni 2018 afgesloten CAO voor Rijksambtenaren. Het budget wordt opgehoogd met € 4,1 miljoen.

Eigenaarsbijdrage CIBG

Deze mutatie houdt verband met een bijdrage vanuit de eigenaar voor de afschrijvingskosten die niet vanuit het Eigen Vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden (€ 2,4 miljoen). Een vermogensmutatie is niet conform de Regeling Agentschappen. Dit wordt nu bij uitzondering eenmalig toegestaan om zo de problematiek uit het verleden op te lossen. Om er zeker van te zijn dat de problematiek verleden tijd is, is er afgesproken dat komend voorjaar een doorlichting van het CIBG wordt uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend (€ 1,4 miljoen). Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 3,8 miljoen.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

272.248

320.833

33.175

26.525

380.533

               

Uitgaven

272.473

326.408

33.175

13.909

373.492

 

– Personele uitgaven

215.617

247.198

8.429

– 9.276

246.351

   

waarvan eigen personeel

206.486

233.889

1.888

– 10.494

225.283

   

waarvan externe inhuur

5.700

9.878

5.234

2.348

17.460

   

waarvan overige personele uitgaven

3.431

3.431

1.307

– 1.130

3.608

 

– Materiële uitgaven

56.856

79.210

24.746

23.185

127.141

   

waarvan ICT

6.965

7.021

1.806

944

9.771

   

waarvan bijdrage SSO's

28.578

43.469

11.705

9.255

64.429

   

waarvan overige materiële uitgaven

21.313

28.720

11.235

12.986

52.941

               

Ontvangsten

11.679

23.578

12.239

2.779

38.596

   

Overig

11.679

23.578

12.239

2.779

38.596

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

272.473

326.408

33.175

13.909

373.492

               

Personele uitgaven kerndepartement

128.897

158.526

5.664

– 2.183

162.007

   

waarvan eigen personeel

121.385

147.804

– 834

– 2.049

144.921

   

waarvan inhuur externen

4.826

8.036

5.211

651

13.898

   

waarvan overige personele uitgaven

2.686

2.686

1.287

– 785

3.188

               

Materiële uitgaven kerndepartement

37.203

56.469

25.618

12.134

94.221

   

waarvan ICT

3.319

4.532

1.992

– 132

6.392

   

waarvan bijdrage SSO's

24.332

39.098

12.391

6.556

58.045

   

waarvan overige materiële uitgaven

9.552

12.839

11.235

5.710

29.784

               

Personele uitgaven inspecties

68.204

69.624

2.152

– 7.557

64.219

   

waarvan eigen personeel

66.935

67.905

2.118

– 8.700

61.323

   

waarvan inhuur externen

524

974

14

1.488

2.476

   

waarvan overige personele uitgaven

745

745

20

– 345

420

               

Materiële uitgaven inspecties

15.481

15.565

– 335

10.689

25.919

   

waarvan ICT

2.961

1.550

0

1.341

2.891

   

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

– 335

2.685

6.300

   

waarvan overige materiële uitgaven

8.570

10.065

0

6.663

16.728

               

Personele uitgaven SCP en raden

18.516

19.048

613

464

20.125

   

waarvan eigen personeel

18.166

18.180

604

255

19.039

   

waarvan externe inhuur

350

868

9

209

1.086

   

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

               

Materiële uitgaven SCP en raden

4.172

7.176

– 537

362

7.001

   

waarvan ICT

685

939

– 186

– 265

488

   

waarvan bijdrage SSO's

296

421

– 351

14

84

   

waarvan overige materiële uitgaven

3.191

5.816

0

613

6.429

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 3,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 2,9 miljoen) en een toename van de geraamde uitgaven voor externe inhuur (€ 5,9 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,5 miljoen). Per saldo komt de bijstelling nagenoeg overeen met de loonbijstelling voor de personele uitgaven kerndepartement (€ 3,5 miljoen).

Op grond van een herschikking van het apparaatsbudget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein staan tegenover lagere dan eerder geraamde uitgaven voor eigen personeel (–/– € 4,9 miljoen) hogere uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen) en hogere materiële uitgaven (zie onder Materiële uitgaven kerndepartement). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere mutaties die per saldo leiden tot lagere uitgaven voor eigen personeel.

De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen zoals gezegd samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,2 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (€ 1,250 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,124 miljoen) herschikt.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 37,8 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 1,9 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 18,9 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 16,9 miljoen).

Tegenover hogere uitgaven voor SSO’s (€ 9,9 miljoen) staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 9,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor de inrichting van tijdelijke huisvesting voor de EMA (€ 6,8 miljoen).

De hogere overige materiële uitgaven hangen grotendeels samen met de herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Daarnaast leidt de verbetering van laboratoria tot hogere uitgaven (€ 4 miljoen).

Personele en materiële uitgaven inspecties

De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 5,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 10,4 miljoen.

De per saldo toename (€ 4,9 miljoen) hangt samen met de loonbijstelling (€ 1,9 miljoen), een afrekening van het CIBG over 2017 en 2018 (€ 1,7 miljoen) en hogere uitgaven voor ICT (€ 1,3 miljoen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten (€ 1,7 miljoen).

De overige mutaties hangen voor een groot deel samen met een herschikking van apparaatsbudgetten op grond van de verwachting dat met name de uitgaven voor eigen personeel (–/– € 8,7 miljoen) lager uitvallen, terwijl de uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 2,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 5,0 miljoen) hoger zijn dan eerder geraamd.

Personele en materiële uitgaven SCP en raden

De geraamde personele uitgaven van SCP en raden zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld. De geraamde materiële uitgaven zijn sinds de eerste suppletoire begroting nauwelijks gewijzigd.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

– 16.181

64.176

– 90.584

27.269

861

               

Uitgaven

– 16.222

64.151

– 90.584

27.269

836

               
   

Loonbijstelling

0

69.286

– 65.258

– 4.028

0

   

– waarvan programma

0

69.286

– 65.258

– 4.028

0

   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

   

Prijsbijstelling

9.887

11.812

– 2.326

– 9.486

0

   

– waarvan programma

7.872

9.797

– 2.326

– 7.471

0

   

– waarvan apparaat

2.015

2.015

0

– 2.015

0

   

Onvoorzien

0

0

0

0

0

   

Taakstelling

– 26.109

– 16.947

– 23.000

40.783

836

   

– waarvan programma

– 26.109

– 16.947

– 23.000

40.783

836

   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 69,3 miljoen).

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 11,8 miljoen).

Taakstelling

De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd. Deze bedroeg 41 miljoen. Hiervoor zijn meevallers ingezet die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden.

Licence