Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.1. De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

655.043

705.013

– 11.440

3.950

697.523

               

Uitgaven

669.585

686.105

– 11.440

– 12.822

661.843

Waarvan juridisch verplicht

 

95,5%

   

96,3%

               

1. Gezondheidsbescherming

110.257

112.511

3.796

– 2.152

114.155

               
 

Subsidies

8.038

8.208

2.555

– 3.006

7.757

   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

7.858

2.555

– 3.006

7.407

   

Overig

0

350

0

0

350

               
 

Opdrachten

2.146

2.730

– 129

– 130

2.471

   

Aanschaf Jodiumtabletten

0

0

0

0

0

   

Overig

2.146

2.730

– 129

– 130

2.471

               
 

Bijdragen aan agentschappen

99.481

100.972

1.948

1.007

103.927

   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

81.873

1.300

0

83.173

   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

17.858

300

1.381

19.539

   

Overig

2.000

1.241

348

– 374

1.215

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

592

601

– 578

– 23

0

   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

123

– 111

– 12

0

   

Lokaal verbinden

208

208

– 197

– 11

0

   

Overig

270

270

– 270

0

0

               

2. Ziektepreventie

484.829

487.736

– 18.445

– 5.675

463.616

               
 

Subsidies

251.363

246.929

– 5.645

– 3.480

237.804

   

Ziektepreventie

15.118

18.684

– 9.820

520

9.384

   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

210.245

3.560

– 2.400

211.405

   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

18.000

615

– 1.600

17.015

               
 

Opdrachten

7.738

7.738

– 7.321

0

417

   

(Vaccin)onderzoek

7.427

7.427

– 7.427

0

0

   

Overig

311

311

106

0

417

               
 

Bijdragen aan agentschappen

224.732

232.073

– 5.501

– 2.195

224.377

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

232.073

– 5.501

– 2.195

224.377

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

996

996

22

0

1.018

   

Overig

996

996

22

0

1.018

               

3. Gezondheidsbevordering

56.028

67.146

2.077

– 5.949

63.274

               
 

Subsidies

35.769

47.009

1.673

– 3.820

44.862

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

9.167

1.400

0

10.567

   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

13.958

4.270

0

18.228

   

Letselpreventie

4.294

4.196

100

0

4.296

   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

5.088

111

0

5.199

   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

7.722

61

– 3.378

4.405

   

Overig

1.630

6.878

– 4.269

– 442

2.167

               
 

Opdrachten

4.687

6.325

64

– 1.602

4.787

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

0

3.100

   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

0

0

0

   

Overig

527

3.225

64

– 1.602

1.687

               
 

Bijdragen aan agentschappen

693

368

13

– 381

0

   

Overig

693

368

13

– 381

0

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

141

5

– 146

0

   

Overig

246

141

5

– 146

0

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

13.303

322

0

13.625

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

13.303

314

0

13.617

   

Overig

1.074

0

8

0

8

               

4. Ethiek

18.471

18.712

1.132

954

20.798

               
 

Subsidies

17.421

17.421

363

954

18.738

   

Abortusklinieken

15.755

15.755

326

1.000

17.081

   

Beleid Medische Ethiek

1.666

1.666

37

– 46

1.657

               
 

Opdrachten

336

336

5

0

341

   

Overig

336

336

5

0

341

               
 

Bijdragen aan agentschappen

714

955

764

0

1.719

   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

955

764

0

1.719

               

Ontvangsten

8.403

8.403

0

18.356

26.759

   

Bestuurlijke boetes

5.400

5.400

0

0

5.400

   

Overig

3.003

3.003

0

18.356

21.359

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 miljoen) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 miljoen) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. Voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is extra geld nodig voor de ICT-ondersteuning voor toestemming uitwisseling persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als gevolg van de AVG (€ 0,5 miljoen). Per saldo wordt het budget voor ziektepreventie verlaagd met € 9,3 miljoen.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Zoals in de VWS-begroting 2018 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Het budget (in totaal € 7,4 miljoen) is daartoe overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

De uitgaven voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn – rekening houdende met de daling van het geboortecohort, nieuwe vaccinprijzen en de uitbreiding van het RVP met de Meningokokken W-vaccinatie – per saldo € 6,4 miljoen lager dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voorts is door de demissionaire staat in 2017 van het kabinet vertraging opgetreden in de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening. Hierdoor komt € 2,2 miljoen van de gereserveerde middelen niet tot besteding in 2018. Beide hiervoor genoemde budgetten, die niet in 2018 tot besteding zijn gekomen, van per saldo € 8,6 miljoen zijn door middel van een kasschuif ingezet voor de financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie en de rotavirusvaccinatie in de periode 2019 tot en met 2023. Tot slot valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2018 (€ 0,7 miljoen).

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord. Deze worden onder andere ingezet voor gezonde leefstijl en gezond gewicht. Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de middelen abusievelijk geboekt op de post overige subsidies. Met deze mutatie komen de middelen (€ 4,3 miljoen) op de goede plek te staan.

Bevordering van seksuele gezondheid

Het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor «Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen» (TK 32 279, nr. 123) heeft veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom in 2018 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden daarom doorgeschoven. Verder zijn budgetten overgeheveld naar artikel 4 (€ 0,6 miljoen) voor de uitvoering van het plan op Caribisch Nederland en voor het opstellen van een programmavoorstel door ZonMw én naar het onderdeel Ziektepreventie voor een projectsubsidie aan Rutgers (€ 0,2 miljoen.). In totaal wordt het budget verlaagd met € 3,3 miljoen.

Overig

Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de regeerakkoordmiddelen om in te zetten op de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord abusievelijk geboekt op de post Overig. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om € 4,3 miljoen.

Ontvangsten

Overig

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 miljoen) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 miljoen).

Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 miljoen). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.054.882

3.002.287

536.306

– 9.795

3.528.798

               

Uitgaven

3.523.559

3.508.478

– 14.901

– 30.917

3.462.660

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

99,5%

   

99,7%

               

1. Kwaliteit en veiligheid

213.790

203.045

– 3.898

– 17.736

181.411

               
 

Subsidies

195.300

181.903

– 3.556

– 13.894

164.453

   

IKNL en NKI

52.466

52.466

0

0

52.466

   

Zwangerschap en geboorte

5.323

5.323

0

– 1.546

3.777

   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.648

3.648

0

0

3.648

   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

47.875

47.875

– 9.200

– 5.204

33.471

   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

25.000

10.700

0

0

10.700

   

Nederlandse transplantatie stichting

3.705

3.744

0

137

3.881

   

Orgaandonatie en transplantatie

6.781

5.746

0

697

6.443

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.967

21.967

0

0

21.967

   

Antibioticaresistentie

10.000

10.000

0

– 2.700

7.300

   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

4.114

0

0

4.114

   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

0

0

0

0

   

Overig

10.221

16.320

5.644

– 5.278

16.686

               
 

Opdrachten

7.510

12.203

– 912

– 3.354

7.937

   

Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg

1.000

780

0

0

780

   

Voorwaardelijke Toelating

720

720

0

0

720

   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.800

8.300

0

– 4.400

3.900

   

Overig

3.990

2.403

– 912

1.046

2.537

               
 

Bijdragen aan agentschappen

7.284

7.569

489

– 407

7.651

   

aCBG

2.700

2.700

0

– 725

1.975

   

CIBG: Donorregister

2.440

2.440

0

1.156

3.596

   

Overig

2.144

2.429

489

– 838

2.080

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.696

1.370

81

– 81

1.370

   

Beschikbaarheid Medische produkten

2.000

0

44

– 44

0

   

Overig

1.696

1.370

37

– 37

1.370

               

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.254.455

3.247.624

– 2.321

– 18.652

3.226.651

               
 

Subsidies

41.448

42.219

1.827

– 13.245

30.801

   

Sluitende aanpak verwarde personen

13.524

13.384

420

– 3.847

9.957

   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

0

0

2.000

   

Kwaliteitsgelden Wijkverpleging

1.400

1.400

0

0

1.400

   

Uitvoering wet verplichte GGZ

905

905

0

– 600

305

   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.541

6.541

0

0

6.541

   

Suïcidepreventie

4.040

4.040

0

0

4.040

   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

0

2.100

0

– 2.000

100

   

Overig

13.038

11.849

1.407

– 6.798

6.458

               
 

Bekostiging

3.184.683

3.184.683

831

– 1.134

3.184.380

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.695.900

2.695.900

0

0

2.695.900

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

451.000

451.000

0

0

451.000

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

37.783

37.783

831

– 1.134

37.480

               
 

Opdrachten

20.725

16.630

– 6.141

– 4.573

5.916

   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

3.200

2.661

0

– 1.836

825

   

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

2.805

2.805

0

– 2.500

305

   

Publiekscampagne Depressie

1.000

0

0

0

0

   

Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

4.000

4.000

0

0

4.000

   

Overig

9.720

7.164

– 6.141

– 237

786

               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.569

2.459

1.030

1.400

4.889

   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.569

2.459

1.030

1.400

4.889

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

6.030

1.633

132

– 1.100

665

   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

6.030

1.633

0

– 968

665

   

Overig

0

0

132

– 132

0

               

3. Ondersteuning van het stelsel

55.314

57.809

– 8.682

5.471

54.598

               
 

Subsidies

4.607

7.272

– 5.002

477

2.747

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.243

1.268

27

– 170

1.125

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

2.720

5.360

– 5.170

0

190

   

Overig

644

644

141

647

1.432

               
 

Bekostiging

0

0

0

0

0

   

Afwikkeling algemene kas ZFW

0

0

0

0

0

               
 

Inkomensoverdrachten

22.056

22.076

0

5.350

27.426

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

21.950

21.950

0

0

21.950

   

Schadevergoeding Erasmus MC

0

0

0

4.750

4.750

   

Overig

106

126

0

600

726

               
 

Opdrachten

4.544

5.244

62

– 285

5.021

   

Risicoverevening

1.927

1.927

27

– 180

1.774

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

508

1.208

7

0

1.215

   

Overig

2.109

2.109

28

– 105

2.032

               
 

Bijdragen aan agentschappen

15.815

13.980

304

– 387

13.897

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.815

13.980

304

– 387

13.897

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.075

5.020

90

397

5.507

   

SVB: Onverzekerden

3.600

3.020

79

717

3.816

   

Overig

475

2.000

11

– 320

1.691

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.217

4.217

– 4.136

– 81

0

   

VenJ: Bijdrage C2000

4.217

4.217

– 4.136

– 81

0

               

Ontvangsten

1.053

1.053

0

1.412

2.465

   

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

736

736

   

Overig

1.053

1.053

0

676

1.729

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en Veiligheid

Subsidies

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten is de raming van de uitgaven hiervoor in 2018 met € 14,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

Antibioticaresistentie

De regionale zorgnetwerken ABR bevinden zich nog in een opstartfase. Hierdoor komen de middelen die we hiervoor hebben geraamd nog niet volledig tot uitputting. Naar verwachting zijn de regionale zorgnetwerken ABR vanaf 1 mei 2019 volledig operationeel. Het budget voor 2018 wordt met € 2,7 miljoen verlaagd.

Opdrachten

Publiekscampagne orgaandonatie

Er is enige tijd sprake geweest van een mogelijk referendum over de nieuwe donorwet. Na het niet doorgaan van het referendum is in het communicatieplan over het actief donorregister de fasering van het project en de precieze invulling meer in detail uitgewerkt. Het budget voor 2018 is dientengevolge met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Sluitende aanpak verwarde personen

In 2018 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen. De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Het aantal aanvragen blijft achter bij de ramingen. Hierdoor vallen de uitgaven naar verwachting ruim € 3 miljoen lager uit.

Overig

Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Deze vrijval wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen veroorzaakt door een gewijzigd kasritme van diverse activiteiten (naast de subsidieregeling) die worden uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden. De rest van de vrijval wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Opdrachten

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

Er wordt minder van de voorziening gebruik gemaakt dan voorzien. Het budget is daarom met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Overig

Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met de uitgestelde inwerkingtreding van de wet verplichte ggz. De werkzaamheden rondom de invoering van deze wet zijn hierdoor vertraagd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden was er in 2018 nog een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen dat nu wordt doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering door ZonMw van een pilot naar aanpassingsstoornissen. Ten slotte worden er nog lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Schadevergoeding Erasmus MC

Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding die eerder aan Erasmus MC is uitbetaald, is bepaald dat Erasmus MC de schade dient te beperken door aanspraak te maken op de garantieregeling bij de NZa. Hiervoor is een bedrag van € 5,9 miljoen in mindering gebracht op de schadevergoeding. Uiteindelijk is het beroep dat Erasmus MC heeft kunnen doen op de garantieregeling lager uitgevallen en is het verschil van € 4,75 miljoen conform afspraak alsnog vergoed door het Ministerie van VWS.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Deze middelen zijn structureel overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,2 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.003.091

3.950.387

7.829

948.071

4.906.287

               

Uitgaven

3.935.770

3.988.106

– 12.271

– 51.929

3.923.906

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

98,3%

   

98,5%

               

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

129.325

177.331

– 25.797

– 34.443

117.091

               
 

Subsidies

44.871

80.396

– 25.619

– 30.810

23.967

   

Movisie

7.247

7.247

0

0

7.247

   

Volwaardig meedoen

0

0

0

0

0

   

Sociale werkplaatsen

2.575

2.575

0

0

2.575

   

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

1.023

0

0

1.023

   

Mezzo

2.200

2.200

0

0

2.200

   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

1.531

0

0

1.531

   

Waardig ouder worden

0

31.000

– 15.824

– 12.214

2.962

   

Opvang slachtoffers loverboys

0

4.000

0

– 1.225

2.775

   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

0

15.000

– 9.248

– 4.500

1.252

   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

0

– 250

750

   

Gratis VOG

0

500

0

0

500

   

Overig

30.295

14.320

– 547

– 12.621

1.152

               
 

Opdrachten

84.454

96.935

– 178

– 178

– 3.633

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

61.854

850

 

62.704

   

Evaluatie Wmo 2015

2.000

0

0

 

0

   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

800

0

– 600

200

   

Doventolk en luisterend oor

14.267

15.317

0

 

15.317

   

Waardig ouder worden

0

10.300

0

 

10.300

   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

575

0

 

575

   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

0

– 1.000

0

   

Gratis VOG

0

2.950

0

 

2.950

   

Overig

3.533

4.139

– 1.028

– 2.033

1.078

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.806.445

3.810.775

13.526

– 17.486

3.806.815

               
 

Subsidies

123.669

113.385

– 2.354

– 22.368

88.663

   

Vilans

4.754

4.907

0

268

5.175

   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

11.322

889

0

12.211

   

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

2.151

0

– 1.200

951

   

Joodse en Indische instellingen

2.265

2.264

0

0

2.264

   

Palliatieve zorg

24.691

32.664

0

– 2.240

30.424

   

Dementie

3.412

3.412

0

0

3.412

   

Waardigheid en trots

35.291

31.944

0

– 12.750

19.194

   

Programma gehandicaptenzorg

4.000

5.326

0

790

6.116

   

Kennisinfrastructuur

9.000

3.743

350

– 2.541

1.552

   

Overig

26.895

15.652

– 3.593

– 4.695

7.364

               
 

Bekostiging

3.582.900

3.590.300

11.700

0

3.602.000

   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.582.900

3.590.300

11.700

0

3.602.000

               
 

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Opdrachten

3.413

7.227

47

2.188

9.462

   

Overig

3.413

7.227

47

2.188

9.462

               
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0

   

CIBG: Opdrachtgeverschap

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

99.863

4.133

2.694

106.690

   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

39.800

0

0

39.800

   

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

59.963

3.424

2.344

65.731

   

Overig

0

100

709

350

1.159

               

Ontvangsten

3.441

3.441

0

8.000

11.441

   

Overig

3.441

3.441

0

8.000

11.441

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Het verplichtingenbudget wordt met € 955,9 miljoen verhoogd in verband met het vastleggen van de verplichting voor de rijksbijdrage Wlz die in 2019 van start gaat.

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is het budget met in totaal € 28 miljoen verlaagd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning starten de uitgaven voor een deel later dan verwacht. In 2018 wordt een fundament onder de aanpak gelegd. Dit fundament bestaat onder andere uit een tweetal onderzoeken naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Op basis van dit fundament kunnen middelen meer doelmatig en doeltreffend worden ingezet. Daarnaast heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden om het koploperprogramma van gemeenten te ondersteunen. In totaal wordt het budget met € 13,8 miljoen verlaagd.

Overig

Zie ook toelichting onder Waardig ouder worden. Daarnaast zijn de uitgaven voor een aantal andere activiteiten lager dan eerder voorzien. In totaal wordt het budget verlaagd met € 13,2 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Waardigheid en trots

Uitgaven voor het stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie vinden later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor valt in 2018 naar verwachting € 12,8 miljoen vrij. Daarnaast is bij tussentijdse afwikkeling gebleken dat een deel van de middelen die beschikbaar waren -door minder en goedkopere trajecten- niet nodig bleken.

Overig

Dit betreft voornamelijk technische mutaties van subsidies naar Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en naar Opdrachten. In totaal wordt het budget met € 8,3 miljoen verlaagd.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Centrum indicatiestelling zorg

Er zijn aanvullende middelen nodig voor het creëren van extra capaciteit gericht op structurele daling van de werkvoorraad, het borgen van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteitsprestaties. Het budget wordt daarom verhoogd met € 5,7 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen gelden van het CIZ. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

946.178

855.078

190.249

158.746

1.204.073

               

Uitgaven

1.094.983

1.129.171

35.832

– 10.254

1.154.749

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

95,7%

   

97%

               

1. Positie cliënt

26.110

28.418

5.408

1.224

35.050

               
 

Subsidies

19.893

19.429

438

– 756

19.111

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

19.318

0

– 325

18.993

   

Overig

0

111

438

– 431

118

               
 

Opdrachten

6.217

8.989

4.970

1.980

15.939

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

3.847

0

0

3.847

   

Overig

2.370

5.142

4.970

1.980

12.092

               
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

512.165

8.820

– 1.028

519.957

               
 

Subsidies

491.226

490.726

10.912

– 5.708

495.930

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

112.000

0

0

112.000

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

21.000

0

0

21.000

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

4.700

0

0

4.700

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

32.800

0

– 7.252

25.548

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

1.500

0

0

1.500

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

200.000

0

0

200.000

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

11.500

0

0

11.500

   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

25.000

0

0

25.000

   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

67.500

0

0

67.500

   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

8.000

0

0

8.000

   

Overig

7.226

6.726

10.912

1.544

19.182

               
 

Opdrachten

9.509

9.496

– 2.327

– 420

6.749

   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

5.000

0

0

5.000

   

Overig

4.509

4.496

– 2.327

– 420

1.749

               
 

Bijdragen aan agentschappen

10.204

11.943

196

5.139

17.278

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

11.443

196

5.139

16.778

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

500

0

0

500

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

0

39

– 39

0

   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

0

39

– 39

0

               

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

203.812

236.200

3.796

– 12.435

227.561

               
 

Subsidies

40.679

49.565

– 6.170

– 12.492

30.903

   

Nivel

5.122

5.122

0

0

5.122

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

19.162

– 1.089

– 10.773

7.300

   

Nictiz

5.500

5.500

200

0

5.700

   

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

14.750

– 4.450

– 1.800

8.500

   

Rechtmatige zorg

1.395

1.395

0

0

1.395

   

Overig

11.805

3.636

– 831

81

2.886

               
 

Opdrachten

5.442

5.587

575

124

6.286

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

1.714

– 232

– 500

982

   

Verminderen ervaren regeldruk

345

2.745

0

0

2.745

   

Rechtmatige zorg

374

374

0

0

374

   

Overig

3.409

754

807

624

2.185

               
 

Bijdragen aan agentschappen

9.644

18.412

186

1.200

19.798

   

CIBG: WTZi en JMV

3.790

3.340

0

1.200

4.540

   

Overig

5.854

15.072

186

0

15.258

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

162.636

9.205

– 1.267

170.574

   

ZonMw: programmering

148.047

162.636

9.205

– 1.267

170.574

   

Overig

0

0

0

0

0

               

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

233.654

237.497

15.483

– 5.375

247.605

               
 

Subsidies

0

0

4.900

1.700

6.600

   

Duurzaamheid zorg

0

0

4.900

1.700

6.600

               
 

Opdrachten

456

545

6

– 25

526

   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

   

Overig

456

545

6

– 25

526

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

233.168

235.452

10.577

– 7.050

238.979

   

CAK

120.844

122.632

2.999

– 2.591

123.040

   

NZa

58.755

58.431

1.293

– 350

59.374

   

Zorginstituut Nederland

50.749

51.789

6.222

– 3.859

54.152

   

CSZ

2.820

2.600

63

– 250

2.413

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

1.500

0

0

1.500

   

Overig

0

1.500

0

0

1.500

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

0

0

0

0

   

EZ: ACM

0

0

0

0

0

   

Overig

30

0

0

0

0

               

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576

               
 

Bekostiging

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576

   

Zorg en welzijn

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576

   

Overig

0

0

0

0

0

               

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

0

0

0

0

0

               
 

Subsidies

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Opdrachten

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

68.860

73.460

– 2.500

3.230

74.190

   

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

68.602

– 2.500

1.230

67.332

   

Overig

4.858

4.858

0

2.000

6.858

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Overig

Voor de campagnes: Werken in de Zorg, Nix18, Zorg van Nu, Rookvrij Opgroeien en Een tegen Eenzaamheid is budget overgeheveld vanuit andere artikelen. In totaal gaat dit om € 7 miljoen.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant.

Het budget is met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit hangt voor € 5,1 miljoen samen met een overboeking naar het instrument Bijdragen aan agentschappen omdat het CIBG in 2018 de begroting heeft herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten.

Overig

Het budget is met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van diverse bijstellingen van ramingen en hogere uitgaven dan eerder voorzien.

Opdrachten

Overig

Het budget is met € 2,7 miljoen verlaagd ten gevolge van lagere uitgaven dan eerder voorzien.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

Het CIBG heeft in 2018 de begroting herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten. Het budget is daarom met € 5,1 miljoen verhoogd. Hiertoe zijn middelen overgeboekt vanaf het instrument Subsidies.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

Dit betreft een mutatie van € 9,8 miljoen ten behoeve van een tender in het kader van het eHealth luik in de Seed Capital regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Daarnaast zijn er diverse kleinere technische mutaties gedaan (€ 2,1 miljoen). In totaal is het budget met € 11,9 miljoen verlaagd.

Transparantie kwaliteit van zorg

Een aantal acties rond Uitkomstgerichte zorg vergen een langere aanloopperiode dan voorzien. Zo is het creëren van draagvlak in het veld een intensief proces en is de juridische vormgeving en uitwerking van (subsidie)regelingen complex. Ook kunnen uitvoerende organisaties voor de activiteiten niet per direct capaciteit beschikbaar stellen dan wel inkopen. De € 3 miljoen die hierdoor niet tot besteding komt, wordt overgeheveld naar de jaren vanaf 2019. Daarnaast zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen dit artikelonderdeel middelen overgeheveld naar Opdrachten (€ 0,5 miljoen) en Bijdragen ZBO’s/RWT’s (ZonMw € 0,8 miljoen) en naar artikelonderdeel 4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten (Zorginstituut Nederland € 2,0 miljoen).

Bijdragen aan ZBOs/RWT´s

ZonMw: programmering

Zoals in de eerste suppletoire begroting 2018 is aangekondigd zijn de middelen voor het programma Maatschappelijke diensttijd aangepast op basis van het aantal gehonoreerde projecten (€ 6,4 miljoen). Verder is vanuit artikel 2 Curatieve zorg € 3,8 miljoen overgeheveld voor de uitbreiding van het actieprogramma «lokale initiatieven mensen met verward gedrag». Tot slot is ruimte opgetreden doordat de liquiditeitsprognose van ZonMw lager was dan de beschikbare budgetten op de VWS-begroting. Dit komt veelal doordat programma's later starten (€ 2,3 miljoen). Per saldo is het budget verhoogd met € 7,9 miljoen.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Subsidies

Duurzaamheid zorg

Vanuit het VWS-programma duurzame zorg is voor 2018 een subsidieregeling opgezet. Deze subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Ter bekostiging van de maatregelen en de uitvoering van de subsidieregeling is vanuit de klimaatenveloppe van het Ministerie van EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is in deze tijd voor € 1,7 miljoen overtekend. In de klimaatenveloppe van EZK is geen financiële ruimte voor een aanvullende claim. VWS wil de aanvragen die niet zijn gehonoreerd vanwege de overtekening, alsnog honoreren.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract is afgesproken om het budget voor het ziekenhuis op te hogen met € 2,5 miljoen per jaar met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2017 (in totaal € 5 miljoen in 2018). Daarnaast zijn er extra incidentele kosten gemaakt als gevolg van orkaan Irma en de beschadiging van het ziekenhuis op Sint-Maarten, waardoor patiënten zijn behandeld in o.a. Curaçao en Aruba (€ 1,2 miljoen in totaal). Ten slotte is het budget verhoogd als gevolg van o.a. loonbijstelling (€ 2,4 miljoen), terug ontvangsten van jeugdsubsidies en een bijdrage vanuit de regeerakkoordmiddelen voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In totaal wordt het budget verhoogd met € 9,7 miljoen.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369

               

Uitgaven

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

64,9%

   

80,9%

               

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369

               
 

Subsidies

79.689

107.889

1.445

– 4.092

105.242

   

Schippersinternaten

18.907

18.907

415

0

19.322

   

Participatie

1.447

1.447

27

49

1.523

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

18.924

17.124

– 84

122

17.162

   

Jeugdhulp

21.108

16.108

663

1.737

18.508

   

Transitie jeugd

19.303

54.303

424

– 6.000

48.727

               
 

Opdrachten

8.961

24.327

– 655

– 7.909

15.763

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

2.223

12.371

– 247

– 7.909

4.215

   

Jeugdhulp

6.205

11.111

– 415

0

10.696

   

Transitie jeugd

0

217

0

0

217

   

Overig

533

628

7

0

635

               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.277

1.277

25

0

1.302

   

Overig

1.277

1.277

25

0

1.302

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

35

35

   

Overig

0

0

0

35

35

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

208

23

4

0

27

   

Overig

208

23

4

0

27

               

Ontvangsten

4.508

4.508

0

0

4.508

   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

0

4.423

   

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

0

   

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

0

85

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Transitie jeugd

De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld.

Opdrachten

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. Verder heeft VWS bijgedragen aan diverse projecten, met name op het terrein van de aanpak van kindermishandeling. Dit is gepaard gegaan met de nodige budgettaire overhevelingen. In totaal is het budget met € 8,1 miljoen naar beneden bijgesteld.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

125.320

64.235

5.435

9.050

78.720

               

Uitgaven

136.135

87.380

5.435

– 4.010

88.805

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

97,5%

   

98,1%

               

1. Passend sport- en beweegaanbod

75.553

18.777

4.040

– 5.470

17.347

               
 

Subsidies

17.191

15.066

2.833

– 3.945

13.954

   

Gehandicaptensport

1.781

1.781

39

– 220

1.600

   

Verantwoord sporten en bewegen

297

792

7

0

799

   

Sport en bewegen in de buurt

7.514

4.714

2.620

– 3.950

3.384

   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

7.779

167

225

8.171

               
 

Bekostiging

2.500

2.500

0

0

2.500

   

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

0

0

   

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

2.500

0

0

2.500

               
 

Opdrachten

175

940

2

– 55

887

   

Sport en bewegen in de buurt

175

940

2

– 55

887

               
 

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

270

1.069

– 1.335

4

   

Sport en bewegen in de buurt

48.600

270

1.069

– 1.335

4

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

1

136

– 135

2

   

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

1

136

– 135

2

               

2. Uitblinken in sport

51.877

61.877

1.207

– 2.874

60.210

               
 

Subsidies

38.602

48.602

848

– 1.129

48.321

   

Topsportevenementen

7.478

7.478

164

– 1.094

6.548

   

Topsportprogramma's

29.577

39.372

650

0

40.022

   

Dopingbestrijding

1.547

1.752

34

– 35

1.751

               
 

Inkomensoverdrachten

13.045

13.045

359

– 1.780

11.624

   

Stipendiumregeling

13.045

13.045

359

– 1.780

11.624

               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

230

0

35

265

   

Dopingbestrijding

230

230

0

35

265

               

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

6.726

188

75

6.989

               
 

Subsidies

8.334

6.429

183

– 5

6.607

   

Kennis als fundament

8.334

6.429

183

– 5

6.607

               
 

Opdrachten

309

235

4

80

319

   

Kennis als fundament

309

235

4

80

319

               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

62

62

1

0

63

   

Overig

62

62

1

0

63

               

4. Sport verenigt Nederland

0

0

0

4.259

4.259

               
 

Subsidies

0

0

0

4.259

4.259

   

Vitale sportaanbieders

0

0

0

2.400

2.400

   

Topsportevenementen

0

0

0

1.094

1.094

   

Overig

0

0

0

765

765

               

Ontvangsten

740

740

0

0

740

   

Overig

740

740

0

0

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

272.798

23.077

7.285

– 10.984

19.378

               

Uitgaven

272.798

272.673

7.285

– 12.400

267.558

Waarvan juridisch verplicht (%)

 

99,2%

   

99,5%

               

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

23.788

23.663

510

– 2.500

21.673

               
 

Subsidies

22.957

22.832

504

– 2.500

20.836

   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.947

4.947

0

0

4.947

   

Nationale herinneringscentra

1.811

1.811

0

0

1.811

   

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

1.600

0

0

1.600

   

Namenmonument

800

800

0

0

800

   

Zorg- en dienstverlening

6.500

6.500

0

– 1.000

5.500

   

Overig

7.299

7.174

504

– 1.500

6.178

               
 

Bekostiging

400

400

0

0

400

   

Overig

400

400

0

0

400

               
 

Opdrachten

407

407

6

0

413

   

Overig

407

407

6

0

413

               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

24

0

0

24

   

Overig

24

24

0

0

24

               

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

249.010

249.010

6.775

– 9.900

245.885

               
 

Inkomensoverdrachten

235.786

235.786

6.484

– 7.900

234.370

   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

235.786

235.786

6.484

– 7.900

234.370

   

Overig

0

0

0

0

0

               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.224

13.224

291

– 2.000

11.515

   

SVB

10.221

10.221

   

10.221

   

PUR

1.934

1.934

   

1.934

   

Overig

1.069

1.069

291

– 2.000

– 640

               

Ontvangsten

901

901

0

0

901

   

Overig

901

901

0

0

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.247.149

5.010.006

– 400.757

8.429

4.617.678

               

Uitgaven

5.249.091

5.011.948

– 402.600

8.429

4.617.777

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

               
 

Inkomensoverdrachten

5.249.091

5.011.948

– 402.600

8.429

4.617.777

   

1. Zorgtoeslag

5.209.700

4.974.400

– 402.600

0

4.571.800

   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

1.942

99

0

– 71

28

   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

37.449

0

8.500

45.949

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.

Licence