Base description which applies to whole site

04.02 GIV/PPS

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 2 miljoen wordt veroorzaakt door het project Afsluitdijk. Het betreft met name de post onvoorzien die in 2018 niet tot betaling is gekomen en enkele betalingen die pas in 2019 gerealiseerd zullen worden.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

276.219

297.575

296.681

11.200

307.881

Uitgaven

276.099

297.180

310.280

– 2.453

307.827

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

99%

   

05.01

Apparaat

230.529

231.091

239.628

– 460

239.168

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.790

2.352

2.042

– 460

1.582

05.01.02

Apparaatskosten RWS

228.739

228.739

237.586

 

237.586

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

228.739

228.739

237.586

 

237.586

05.02

Overige uitgaven

64.200

64.367

69.052

– 393

68.659

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.197

62.197

67.496

 

67.496

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.197

62.197

67.496

 

67.496

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.003

2.170

1.556

– 393

1.163

05.03

Investeringsruimte

– 18.630

1.722

1.600

– 1.600

0

05.03.01

Programmaruimte

– 18.630

1.722

1.600

– 1.600

0

05.03.02

Beleidsruimte

         

05.04

Reserveringen

         

05.04.01

Reserveringen

         

Ontvangsten

 

28.149

28.149

2

28.151

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

28.149

28.149

2

28.151

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 11,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

  • Verplichtingen overige uitgaven (€ 13,5 miljoen). De reden hiervoor is dat eerder dit jaar kas- en verplichtingenbudgetten zijn overgeheveld naar diverse budgetten van met name RWS waarvoor op artikel 5.03 programmaruimte abusievelijk onvoldoende verplichtingenbudget opgenomen.

    Daar tegenover staan lagere verplichtingenrealisaties bij:

  • Risicoreservering Basis ICT (– € 1,6 miljoen): in 2018 is de inzet van de risicoreservering Basis ICT voor RWS niet nodig gebleken en schuift € 1,6 miljoen door naar 2019.

  • Staf deltacommissaris (– € 0,85 miljoen): op de artikelonderdelen apparaat en programma-uitgaven schuift in totaal € 0,85 miljoen door naar 2019. Reden is dat er in 2018 op het gebied van inhuur, materieel en ICT minder uitgaven zijn gedaan dan eerder was aangenomen en een aantal projecten is doorgeschoven naar 2019 om een goede aansluiting te realiseren op lopende processen in de gebieden van het Deltaprogramma.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Ontvangsten

889.933

886.264

875.276

 

875.276

06.09

Ten laste van begroting IenW

889.933

886.264

875.276

 

875.276

06.09.01

Ten laste van begroting IenW

889.933

886.264

875.276

 

875.276

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

37.591

97.287

39.675

– 3.161

36.514

Uitgaven

29.648

84.672

26.369

– 6.574

19.795

Waarvan juridisch verplicht

 

10%

75%

   

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

15.969

192

16.161

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

15.969

192

16.161

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

777

31.075

3.343

– 2.171

1.172

07.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

777

4.275

2.958

– 2.171

787

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

768

777

787

 

787

07.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

 

26.800

385

 

385

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

0

385

 

385

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

7.057

– 4.595

2.462

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

7.057

– 4.595

2.462

Ontvangsten

 

460

399

– 310

89

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

399

– 310

89

07.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

460

399

– 310

89

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

  • Vertraging Delta aanpak waterkwaliteit (– € 3,4 miljoen): De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het MIRT onderzoek Delta Aanpak waterkwaliteit waar sanering medicijnresten en microplastics centraal staan. Medio 2018 zijn hiervoor vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de medicijnaanpak en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming heeft tot vertraging geleid waardoor de middelen naar 2019 zijn geschoven.

  • Vertraging aanpak ecologie grote wateren (– € 2,2 miljoen): Bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is er vertraging ontstaan waardoor de verplichting later is aangegaan en de kasbetalingen niet meer in 2018 hebben plaatsgevonden.

  • Een hogere verplichtingenrealisatie dat wordt veroorzaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kennisimpuls (€ 4,4 miljoen) die reeds in de decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69). Een van de afspraken van de Delta aanpak is het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen Kennisinstellingen. Bedoeld om waterkwaliteitskennis beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan IenW € 5 miljoen bijdraagt. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, kasritme loopt over de jaren 2018 tot met 2021.

Licence