Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

276.534

772.305

669.633

39.202

708.835

Uitgaven

526.713

446.845

519.296

– 3.738

515.558

Waarvan juridisch verplicht

 

89%

75%

   

01.01

Grote projecten waterveiligheid

352.422

378.654

302.759

6.239

308.998

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

201.768

222.701

144.991

2.371

147.362

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

63.803

60.446

69.939

2.603

72.542

01.01.03

Ruimte voor de rivier

78.758

84.416

79.828

– 1.416

78.412

01.01.04

Maaswerken

8.093

11.091

8.001

2.681

10.682

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

169.799

59.795

208.019

– 8.337

199.682

01.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

57.561

536

2.139

– 999

1.140

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

406

518

226

 

226

01.02.02

Realisatieprogramma

112.238

59.259

205.880

– 7.338

198.542

01.03

Studiekosten

4.492

8.396

8.518

– 1.640

6.878

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

4.492

8.396

8.518

– 1.640

6.878

01.03.02

Overige studiekosten

         

Ontvangsten

197.844

197.101

201.337

7.215

208.552

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

197.844

197.101

201.337

7.215

208.552

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

116.437

118.286

120.271

202

120.473

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

 

0

0

 

0

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

58.118

57.174

57.140

9

57.149

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

– 617

0

728

728

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

23.289

22.258

23.926

6.276

30.202

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 37 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • Markermeerdijk (€ 51 miljoen): op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan. Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkring 13 tussen Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.

  • HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen): betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.

Bovenstaande mutaties zijn reeds aangekondigd in de decemberbrief Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69.

Daarnaast zijn minder verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 19 miljoen welke met name zich hebben voorgedaan op:

  • Afsluitdijk (– € 12,1 miljoen): De lagere realisatie vloeit voort uit de omzetting van het project Afsluitdijk naar een DBFM-contract. De verplichting voor de uitbesteding projectbeheersing is daarom op artikel 4.02 Geïntegreerde contractvormen aangegaan.

  • Maaswerken (– € 9,0 miljoen): Rondom benodigde grondwerving zijn verplichtingen versneld aangegaan in 2018.

Licence