Base description which applies to whole site

31 Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 2,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,3 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 10,1 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel is verhoogd met € 10,1 mln. Dit hangt voornamelijk samen met een terugvordering ad € 18 mln. van in het verleden aan de Nationale politie verstrekte rijksbijdragen die niet meer tot besteding zullen leiden. Het ontvangstenbudget is bij de tweede suppletoire begroting reeds verhoogd met € 10 mln. Het restant € 8 mln. is verwerkt bij slotwet.

Licence