Base description which applies to whole site

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 17,6 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 20,8 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 43,8 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

De mutatie op het uitgavenkader bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals:

  • Een lager bedrag aan vergoedingen voor onrechtmatige detentie (circa € 4,8 mln.)

  • Het Openbaar Ministerie is bij Najaarsnota gecompenseerd voor de terugbetaling aan benadeelde partijen in de nasleep van een afpakresultaat uit voorgaande jaren. Deze terugbetaling heeft echter nog niet plaatsgevonden in 2018 waardoor er een meevaller van € 4,1 mln. is ontstaan.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 43,8 mln. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door twee meevallers ten opzichte van de stand Najaarsnota 2018:

  • Het onderdeel afpakken is € 22,7 mln. hoger uitgekomen dan bij Najaarsnota geraamd;

  • De ontvangsten uit boete en transacties zijn circa € 23,5 mln. hoger dan bij Najaarsnota geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het aantrekkende aantal WAHV-beschikkingen, sinds er een nieuwe politie-cao is gesloten en de cao acties zijn beëindigd. Op jaarbasis zijn de boete en transactie ontvangsten ruim € 20 mln. lager uitgekomen.

Licence