Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

37 Migratie

Op dit artikel zijn ten opzichte van de najaarsnota de uitgaven in 2018 € 16,2 mln. lager uitgekomen dan begroot en is voor een bedrag van € 19,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 11 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Budget

Na Najaarsnota is het budget op artikel 37 met € 12 mln. neerwaarts bijgesteld. JenV heeft met de VNG een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Vanwege het gezamenlijk belang zal het programma zowel vanuit het Rijk als gemeenten worden bekostigd. JenV maakt voor de periode van 2018–2021 jaarlijks € 12 mln. vrij. De € 12 mln. voor 2018 is nog in 2018 overgeheveld naar het gemeentefonds, en aldus beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Uitgaven

Op de uitgaven is € 4,2 mln. minder uitgegeven dan begroot. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een mutatie van € 2 mln. omdat er minder vreemdelingen zijn vertrokken dan verwacht en het vertrek van vreemdelingen heeft minder gekost dan voorzien.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 11 mln. hoger uitgevallen dan geraamd door o.a. de volgende mutaties:

  • De EU middelen die JenV heeft gekregen van de EU voor hervestiging zijn vrijgevallen nadat de EU de afrekening heeft goedgekeurd, dit betreft € 5,9 mln.

  • Het programma No-Q ten behoeve van het verbeteren van de grenspassage, met onder andere e-gates op Schiphol, is afgerekend. Dit was een project dat in samenwerking met Schiphol is uitgevoerd. De afrekening heeft geresulteerd in het vrijvallen van € 4,9 mln.

Licence