Base description which applies to whole site

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 14,2 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 21,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is een budgetverhoging te zien van circa € 14 mln. Deze verhoging is het saldo van een veelheid van kleine mutaties en één grote mutatie.

  • In het voorjaar is dit artikel verlaagd met een stelpost van € 20 mln. met betrekking tot de onderuitputting die zich jaarlijks op het totaal van JenV-begroting voordoet. De verwachte onderuitputting is deels op artikel 91 en deels op de overige artikelen gerealiseerd. De «overschrijding» op dit artikel wordt derhalve veroorzaakt door het feit dat de verwachte onderuitputting zich voor € 14 mln. niet op dit artikel heeft voorgedaan.

Verplichtingen

Naast de verhoging met € 14,2 mln. bij de uitgaven worden de verplichtingen ook verhoogd voor € 7,7 mln. Deze overschrijding op het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • In 2018 is het verplichtingenbudget externe inhuur bij NCTV met € 2,2 mln. hoger uitgevallen omdat er meerjarige verplichtingen zijn vastgelegd met een kaseffect in latere jaren.

  • Een verplichting voor het vervoersplan 2019 ad € 3,3 mln. is in 2018 aangegaan.

  • Het verplichtingenbudget SSO’s bij het Diensten Centrum is overschreden met circa € 2 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het «open einde» karakter van de aard van de dienstverlening. Op de verplichting voor zogenaamde «plus diensten» van FMH is circa € 1 mln. en voor SSC ICT is circa 0,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Bij deze uitgaven is bij voorbaat niet duidelijk hoe hoog uiteindelijk de factuur zal zijn.

Licence