Base description which applies to whole site

92 Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 4,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 4,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Dit niet beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen (LPO), andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen. Ultimo 2018 was nog € 4,4 mln. beschikbaar. Deze gelden zijn niet verdeeld en dus niet tot besteding gekomen.

Licence