Base description which applies to whole site

Bijlage 3 Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland

De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is als coördinerend Minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke Minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.

De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan 2017/2018 voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf (exploitatie en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht verrichten (kosten).

Defensie / CSZK / Kustwacht (uitgaven):

 • Exploitatie: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.

 • Investering: op basis van de Visie 2020 is door de Raad voor de Kustwacht ingestemd met de ontwikkeling van een modern informatiesysteem voor dienstverlening en handhaving. Om deze doorontwikkeling van informatie gestuurd optreden vorm te geven, is het noodzakelijk om het bestaande Communicatie- en Coördinatiecentrum en het Maritiem Informatieknooppunt te integreren tot een Maritiem Operatiecentrum (MOC). Ook wordt geïnvesteerd in de door de Raad vastgestelde urgente behoeftestellingen (Kamerstukken II 2016–2017 30 490, nr. 29).

De exploitatie- en investeringskosten worden door de deelnemende departementen gezamenlijk gedragen.

Specifieke bijdrage departementen (kosten):

Veiligheid en Justitie:

 • De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.

 • Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.

 • De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Financiën:

 • De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

Defensie:

 • De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

 • De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.

 • De inzet van de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Kustwachtcentrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.

 • Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, Defensie heeft in 2015 budget overgedragen voor 5 jaar aan IenM, tevens loopt de bijdrage van VWS voor patiëntenvervoer via Defensie.

Infrastructuur en Milieu:

 • De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, inhuur loodsen en onderhoud systemen. De bedragen zijn afkomstig uit de budgetten van Rijkswaterstaat (RWS).

 • Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenM voor 5 jaar afgesloten.

 • Financiering van een sleepboot voor het bieden van noodsleephulp; het contract is begin 2016 door IenM voor 10 jaar afgesloten.

 • Financiering van twee vliegtuigen voor het bestrijden van rampen en incidenten.

 • De inzet van RWS (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison.

 • De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen en liaison.

Economische Zaken:

 • De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.

 • De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.

Departement

Begroting

Activiteit

Doel

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

                     

DEFENSIE / Kustwacht (Uitgaven):

                 

Defensie / kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie)

Centrale coördinatie Kustwachttaken

24.300

25.560

28.404

28.309

29.164

29.164

29.854

Defensie / kustwacht

X

Uitvoering Kustwachttaken (investering)

Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (vanaf 2016). Mede door onderstaande departementen te financieren

424

5.079

9.644

10.519

10.607

9.733

7.748

                     

Subtotaal eigen uitgaven kustwacht

 

24.724

30.639

38.048

38.828

39.771

38.897

37.602

     

BIJDRAGEN DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten):

               

Veiligheid en Justitie

VI

Inzet Politie-personeel & helikopter, bijdrage inhuur SAR helikopter

Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole

2.900

3.113

3.023

3.023

2.323

1.623

1.623

Financiën

IX

Inzet Douane personeel

Fraudecontrole

1.582

1.097

1.097

1.097

1.097

1.097

1.097

Defensie

X

Inzet KMar-personeel voor luchtwaarneming, inzet vliegers Dornier, beheerskosten, bijdrage inhuur SAR helikopter

Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie

10.373

10.691

10.691

10.691

9.691

8.691

8.691

Infrastructuur en Milieu

XII

Inzet vaarwegmarkering, loodsen, inzet RWS personeel voor luchtwaarneming, inhuur SAR helikopter

Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance

8.933

10.536

10.226

10.226

6.856

3.486

3.486

Economische zaken

XIII

Inzet NVWA- en SodM-personeel

Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen

458

456

456

456

456

456

456

Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen

 

24.246

25.893

25.493

25.493

20.423

15.353

15.353

                     

Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht

 

48.970

56.532

63.541

64.321

60.194

54.250

52.955

Bedragen x € 1.000,–.

Realisatie 2016 conform Kustwacht Nederland jaarverslag 2016.

Begroting 2017 – 2022 conform Gecombineerd Jaarplan 2017/2018, voor de uitvoeringstaken door de Kustwacht.

Medio 2015 is het contract voor de inhuur van de SAR helikopter door IenM afgesloten. Defensie en VenJ dragen een deel bij door budgetoverheveling en VWS betaald voor patiëntenvervoer via Defensie aan IenM. Dit is terug te vinden in de tekst van het jaarverslag Kustwacht Nederland 2016.

De inhuur van de SAR helikopter door IenM loopt tot medio 2020, daarom gaan bij VenJ, Defensie en IenM de bedragen omlaag vanaf 2020.

Licence