Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

A Algemene doelstelling

Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden maken. Dit is vastgelegd in de Ambtenarenwet, de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers en de Wet privatisering ABP. De Minister van BZK stimuleert de doorvertaling van kabinetsbeleid naar afspraken over arbeidsvoorwaarden in en tussen de sectoren. De Minister van BZK is tevens verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid in de publieke sector en werkt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever alsmede het vergroten van de productiviteit.

De Minister van BZK staat voor een overheid die een aantrekkelijke werkgever is en goede medewerkers aantrekt. De kwaliteit van de publieke sector valt of staat met de input en inzet van haar bestuurders, ambtenaren en medewerkers, die binnen de publieke sector hun werk doen. Tegelijkertijd is het werken voor de overheid bijzonder, want de overheid heeft bijzondere taken. Dit vraagt om medewerkers die goed kunnen omgaan met de publieke taak en verantwoordelijkheid van de overheid. De publieke verantwoordelijkheid van de overheid vraagt om het tegengaan van bovenmatige topbeloningen in de (semi-)publieke sector. De Minister van BZK is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het op de Wet normering topinkomens (WNT) gebaseerde stelsel dat hiervoor de grondslag biedt. De Minister van BZK creëert voorwaarden ter bescherming van klokkenluiders binnen de publieke sector.

De Minister van BZK is uitvoeringsverantwoordelijk voor de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers, de pensioen-regelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen, de (her-)benoemingen en ontslagen van onder andere burgemeesters, commissarissen der Koning en leden van de Raad van State, het decoratiestelsel en voor de toekenning van Koninklijke onderscheidingen.

C Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

23.326

32.032

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

                 
 

Uitgaven:

29.118

32.032

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

   

93%

       
                 

7.1

Overheid als werkgever

10.870

13.623

10.114

8.851

8.953

8.953

8.953

Subsidies

7.135

6.894

5.635

5.335

5.185

5.185

5.185

Diverse subsidies

2.493

3.526

2.427

2.377

2.227

2.227

2.227

Overlegstelsel

4.445

3.083

3.025

2.775

2.775

2.775

2.775

Internationaal

197

285

183

183

183

183

183

Opdrachten

3.728

6.729

4.479

3.516

3.768

3.768

3.768

Arbeidsmarktbeleid

3.211

5.516

3.806

2.843

3.095

3.095

3.095

Programma Veilige Publieke Taak

20

0

0

0

0

0

0

Zorg voor politieke ambtsdragers

497

1.213

673

673

673

673

673

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

7

0

0

0

0

0

0

Arbeidsmarktbeleid

7

0

0

0

0

0

0

                 

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

18.248

18.409

17.203

16.085

15.271

15.317

14.297

Inkomensoverdrachten

5.815

7.782

7.782

7.782

7.781

7.782

7.782

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

5.815

7.782

7.782

7.782

7.781

7.782

7.782

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

12.433

10.627

9.421

8.303

7.490

7.535

6.515

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

12.433

10.627

9.421

8.303

7.490

7.535

6.515

                 
 

Ontvangsten:

2.791

635

575

520

450

64

64

D2 Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 93% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Subsidies

De subsidies zijn 100% juridisch verplicht. Een overzicht van de subsidies is te vinden in de subsidiebijlage.

Opdrachten

De opdrachten zijn 55% juridisch verplicht. Het betreft verplichtingen die aangegaan zijn voor de Internetspiegel, Huis voor klokkenluiders, de helpdesk WNT, arbeidsmarktpanels en bijdragen aan twee programma’s om het politieke ambt te versterken en de positie van raadsleden te verbeteren.

Inkomensoverdrachten

Van het beschikbare budget is 100% juridisch verplicht. Het betreft de financiering van rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

De bijdrage aan ZBO’s/RWT’s is voor 100% juridisch verplicht. Het betreft een bijdrage aan Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).

E Toelichting op de instrumenten

7.1 Overheid als werkgever

Subsidies

Diverse subsidies

Professionalisering en ondersteuning politieke ambtsdragers

De Minister van BZK subsidieert de beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers (Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Statenlid.nu, Raadslid.nu), met als doel te investeren in professionalisering en ondersteuning van politieke ambtsdragers. In het verlengde hiervan subsidieert de Minister van BZK tevens de Vereniging van Griffiers.

Arbeidsmarktbeleid

De Minister van BZK verstrekt incidenteel subsidie ter bevordering van modern en goed werkgeverschap binnen de publieke sector.

Overlegstelsel

Door het subsidiëren van de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO), het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel draagt de Minister van BZK bij aan het in stand houden van een adequaat overlegstelsel inzake arbeidsmarktbeleid.

Internationaal

De Minister van BZK verstrekt subsidie aan het European Institute of Public Administration, die wordt aangewend ter bevordering van de vaardigheden van overheidsfunctionarissen bij het afhandelen van zaken van de Europese Unie.

Opdrachten

Arbeidsmarktbeleid

De Minister van BZK verstrekt diverse opdrachten om de kennisbasis op het gebied van arbeidsmarktbeleid te vergroten. Het gaat hierbij onder andere om het vergaren van kennis over de omvang en samenstelling van het werknemersbestand in de publieke sector, over de drijfveren en betrokkenheid van de medewerkers, de mate van tevredenheid over de organisatie. Hiermee ondersteunt de Minister van BZK het werkgeverschap op landelijk en lokaal niveau binnen de overheid. Daarnaast worden opdrachten verstrekt ten behoeve van handhaving van de Wet normering topinkomens en de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Zorg voor politieke ambtsdragers

Op decentraal niveau zijn er in Nederland ongeveer 12.000 politieke ambtsdragers actief in gemeenten, provincies en waterschappen. Om te zorgen dat er voldoende goed toegeruste politieke ambtsdragers beschikbaar zijn en beschikbaar blijven, werkt de Minister van BZK samen met de beroepsgroepen van politieke ambtsdragers, de griffiers en de koepels van decentrale overheden aan de duurzame versterking van het politieke ambt. Dit gebeurt door te investeren in enerzijds de toerusting en het samenspel van politieke ambtsdragers en anderzijds de zichtbaarheid van de meerwaarde van het politieke ambt.

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

Uit deze middelen worden de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers gefinancierd. Als gevolg van de verwachte kabinetswisseling naar aanleiding van de verkiezingen in 2017 is er sprake van een sterker beroep op de uitkeringsregeling.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Dit betreft de pensioenregelingen van (voormalige) Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de Garantiewet Surinaamse Pensioenen van de SAIP. Het Ministerie van BZK verrekent jaarlijks een deel van dit bedrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Licence