Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 11 Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de baten-lastenagentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

414.415

387.648

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

                 
 

Uitgaven:

415.748

387.648

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

415.748

387.648

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

Personele uitgaven

164.799

186.006

149.080

150.249

141.698

142.565

142.565

waarvan: Eigen personeel

155.327

173.382

139.479

141.163

134.032

134.899

134.899

waarvan: Externe inhuur

6.050

8.297

5.519

5.108

3.688

3.688

3.688

waarvan: Overig personeel

3.422

4.327

4.082

3.978

3.978

3.978

3.978

Materiële uitgaven

250.949

201.642

165.703

164.509

162.755

163.160

163.220

waarvan: Bijdrage SSO's

224.617

170.381

152.965

151.142

150.628

150.633

150.633

waarvan: ICT

164

6.282

0

0

0

0

0

waarvan: Overig materieel

26.168

24.979

12.738

13.367

12.127

12.527

12.587

                 
 

Ontvangsten:

95.359

88.277

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 11.2 totaal apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van BZK

633.686

605.264

545.600

547.807

538.476

541.970

539.730

Kerndepartement

415.748

387.648

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

217.938

217.616

230.817

233.049

234.023

236.245

233.945

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 11.3 Totaaloverzicht apparaatskosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.087.228

1.129.297

1.117.028

1.106.378

1.121.493

1.145.529

1.172.889

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

118.549

137.035

100.160

71.396

68.960

71.880

71.016

Logius

169.242

187.923

205.861

226.495

249.191

274.157

301.619

P-Direkt

69.970

72.790

76.247

77.276

77.350

78.779

77.151

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

183.768

187.221

203.160

209.117

211.272

213.608

213.608

FMHaaglanden (FMH)

99.781

100.647

99.447

99.181

99.041

98.932

98.738

SSC-ICT

215.754

199.500

203.100

202.300

203.300

204.300

205.300

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

219.164

233.326

218.737

210.881

202.647

194.141

195.725

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

11.000

10.855

10.316

9.732

9.732

9.732

9.732

 

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

1.338

2.162

1.254

1.187

1.187

1.187

1.187

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.338

1.320

1.254

1.187

1.187

1.187

1.187

Bureau Architectenregister2

 

842

         

Referendumcommissie

0

0

0

0

0

0

0

1

BZK en Wonen en Rijksdienst (WenR) verstrekken bijdragen aan vier begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK), Referendumcommissie en Huurcommissie. De apparaatskosten van het HVK en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). De apparaatsuitgaven voor de Referendumcommissie worden geraamd op nihil, tenzij er in een jaar een referendum wordt voorzien. Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK en WenR zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB, VII en XVIII.

2

Het Bureau Architectenregister valt per 1 juli 2017 onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

C. Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 11.4 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2018

Totaal apparaat

314.783

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

29.541

Bestuur en Wonen (DGBW)

2.221

Overheidsorganisatie (DGOO)

135.450

Vastgoed en bedrijfsvoering rijk (DGVBR)

14.505

SG-Cluster (SGC)

127.022

Huis voor Klokkenluiders

3.044

Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO)

3.000

D. Invulling departementale taakstelling

De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken VII en XVIII) loopt op tot bijna € 65 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld:

Tabel 11.5 Extracomptabele tabel invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

64.563

 

Kerndepartement1

17.634

39.556

47.037

47.037

 

Agentschappen

AGNL (opdrachtgever BZK)

   

1.000

1.000

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

984

2.235

2.727

2.727

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

427

970

1.183

1.183

FMHaaglanden (FMH)

333

759

926

926

Logius

1.456

3.305

4.033

4.033

P-Direkt

67

153

186

186

SSC-ICT

427

973

1.187

1.187

Rijksgebouwendienst (Rgd)

688

1.604

1.950

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

2.710

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

586

1.332

1.624

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

17.526

 

ZBO's2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

0

0

0

0

Totaal ZBO's

0

0

0

0

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad werd bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 11). Het budget voor de Kiesraad wordt per begroting 2018 overgeheveld naar begrotingshoofdstuk IIB. Daarnaast maakt de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.

2

SAIP is overgekomen naar het kerndepartement. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ZBO bijdrage en een verhoging van de departementale taakstelling.

Licence