Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 AFKORTINGENLIJST

A.

 

AAARO

Actieagenda Architectuur en Ruimtelijke Ontwerp

AAS

Amsterdam Airport Schiphol

ABS

ACI

Absolute waarde

Airports Council International

ACM

ADT

Autoriteit Consument & Markt

Area Development Twente

AMvB

Algemene maatregel van bestuur

ANVS

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

AO

APGdat

Algemeen Overleg

Aircraft Performance Group data

APK

Algemene Periodieke Keuring

AR

Algemene Rekenkamer

ATC

ATFM

Air Traffic Control

Air Traffic Management

AWACS

Airbone Warning And Control Station

AWB

Algemene Wet Bestuursrecht

AZ

Ministerie van Algemene Zaken

   

B.

 

BAW

Bestuursakkoord Water

BBP

Bruto Binnenlands Product

BDU

Brede Doeluitkering

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bevb

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Bevi

Besluit externe veiligheidinrichtingen

Bevt

Besluit externe veiligheid transportroutes

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BNP

Bruto Nationaal Product

BOA

Beleidsondersteuning en Advies

BRG

Bestaand Rotterdams Gebied

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

BSV

Bureau Sanering Verkeerslawaai

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

C.

 

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CDM

Clean Development Mechanism

Chw

Crisis- en herstelwet

CLH

Classification and Labelling Harmonisation

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

CLSK

Commando Luchtstrijdkrachten

CO2

Koolstofdioxide

COGEM

Commissie Genetische Modificatie

CPB

Centraal Planbureau

CROS

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

CROW/KpVV

CROW Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

   

D.

 

dB(A)

Decibel (audio)

DBFM

DC-ANSP

Design-Build-Finance-Maintenance

Dutch Carribean Air Navigation Service Provider

DCC

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

DEF

Ministerie van Defensie

DF

Deltafonds

DGB

Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

   

E.

 

EASA

European Aviation Safety Agency

EB

Eenvoudig Beter

EC

Europese Commissie

ECAC

European Civil Aviation Conference

ECHA

European Chemicals Agency

ECMFW

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EEA

European Environment Agency

EICB

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

EMSA

Europese Maritieme Veiligheidsagentschap

EMV

Meerjarige onderzoeksprogramma elektromagnetische velden

ERRU

European Register of Road Transport Undertakings

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ESA

European Space Agency

ESO

ESPO

Ernstige Scheepsongevallen

European Sea Ports Organisation

ESTEC

European Space Research and Technology Centre

EU

Europese Unie

EU ETS

Europese CO2 emissiehandelssysteem / EU Emissions Trading System

EVOA

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

EZ

Ministerie van Economische Zaken

   

F.

 

FABEC

Functional Airspace Block Europe Central

Fin

Ministerie van Financiën

FLO

Functioneel Leeftijdontslag

FP

Functioneel Parket

   

G.

 

GBKN

Grootschalige Basiskaart Nederland

GGO

Genetisch Gemodificeerd Organisme

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GIS

Geluidsisolatie Schiphol

GT

Bruto Tonnage

GVKA

Geïntegreerde Verplichtingen-Kasadministratie

   

H.

 

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HSL

Hogesnelheidslijn

HVWN

Hoofdvaarwegennet

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWS

Hoofdwatersysteem

HWN

Hoofdwegennet

   

I.

 

IALA

International Association of Lighthouse Authorities

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICAO

ICBR

International Civil Aviation Organization

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk

ICT

Informatie- en communicatie Technologie

IDDRI

Institute for Sustainable Development and International Relations

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IF

Infrastructuurfonds

IGRAC

International Groundwater Resources Assessment Centre

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

ILUC

Indirect Land-Use Cahange emissions

IMO

International Maritime Organisation

Inspire

Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie

Interreg

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

IOD

Inlichtingen- en Opsporingsdienst

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPO

Interprovinciaal Overleg

ITS

Intelligente Transportsystemen

IV

Informatievoorziening

IWA

Internationale Wateraanpak

   

K.

 

KDC

Knowledge & Development Center

KIM

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNRM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

(Europese) Kaderrichtlijn Water

Kton

Kiloton (miljoen kilo)

   

L.

 

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan

LAVS

Landelijk Asbest Volg Systeem

Lden

Day-evening-night level

LIB

Luchthavenindelingbesluit

Lnight

Night Level

LSNed

Leidingenstraat Nederland

LTSA

Lange Termijn Spooragenda

LVB

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

   

M.

 

MDN

Monitor Duurzaam Nederland

MER

Milieueffectrapportage

MIA

Milieu investeringsaftrek

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

Meerjarenprogramma Geluidsanering

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MOU

Memorandum of Understanding

MSW

Maritiem Single Window

Mton

Megaton (1 miljard kilo)

MTOW

Maximum Take-Off Weight

MVI

MW

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Megawatt

   

N.

 

NCAP

New Car Assessment Programme

NDC

Nationaal Data Centre

NDOV

Nationale Data Openbaar Vervoer

NEa

Nederlandse Emissieautoriteit

NEC

NEV

Nationale Energieverkenning

Nationale Energie Verkenning

NGR

Nationaal Geo Register

NH3

NHTV

Ammoniak

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer

NIWO

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoerorganisatie

NKWK

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

NLC

Nederlandse Loodsencorporatie

NMCA

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NMVOS

Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan

NNHS

Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol

NO2

Stikstofdioxide

NOVB

Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NOx

Stikstofoxiden

NRV

National Reference Value

NS

NSA

Nederlandse Spoorwegen

National Safety Authority (Nederlandse autoriteit Spoorveiligheid)

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NSO

Netherlands Space Office

NSP

Nieuwe Sleutel Projecten

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

   

O.

 

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OD

Omgevingsdiensten

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OLO

Omgevingsloket Online

ORS

Omgevingsraad Schiphol

OSPAR

Oslo-Parijs

OTIF

Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires

OV

Openbaar vervoer

OVIN

Onderzoek naar Verplaatsingen in Nederland

OVV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ow

Omgevingswet

   

P.

 

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PDOK

Publieke Dienstverlening op de Kaart

PGS (15)

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PM10

Fijnstof met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer

PRB

Performance Review Body

PROVIA

Global Programme on Climate Change, Vulnerability, Impacts and Adaption

PRTR

Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers

PSR

Projectstimuleringsregeling

   

R.

 

RAC

Committee for Risk Assessment

RACE

Realisatie Acceleratie Circulaire Economie

RCW

Regiecollege Waddengebied

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REACH

Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIONED

Stichting Riolering Nederland

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMO

Risk Management Options

RMRG

Regeling Maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid

ROVER

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

RRAAM

Rijk – regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer

RSP

Regiospecifiek Pakket

RVO.nl

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

RvB

Rijksvastgoedbedrijf

RvS

Raad van State

RWS

Rijkswaterstaat

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

   

S.

 

SACN

Stichting Airport Coordination Netherlands

SBNS

Stichtingen Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SEAC

Solar Energy Application Centre

SECA

Sulphur Emmission Control Area

SER

Sociaal-Economische Raad

SEV-III

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

SGEL

Slachtoffers en Gewogen Ernstige Letsels

SMASH

Structuurvisie Mainport Schiphol Haarlemmermeer

SO2

Zwaveldioxide

SSO

Shared Services Organisatie

SSP

State Safety Programme 2015–2019

StAB

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

STS

Stoptonend Sein

SURF

Smart Urban Regions in the Future

SVHC

Substance of Very High Concern

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWUNG

Samen Weken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   

T.

 

TK

Tweede Kamer

TNO

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs

TNS

tegemoetkoming niet-loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom

TRG

Totaal Risicogewicht Grenswaarde

TVG

Totaal Volume Geluid

   

U.

 

UNISDR

United Nations International Strategy for Disaster Reduction

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UvW

Unie van Waterschappen

   

V.

 

VAMEX

Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens

VAMIL

Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VenW

Verkeer en Waterstaat

VN

Verenigde Naties

VNECE

Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE)

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOS

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VVN

Veilig Verkeer Nederland

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   

W.

 

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

WenR

Ministerie voor Wonen en Rijksdienst

WGP

Water Global Practice

WMO

WHO

Wereld Meteorologische Organisatie

Wereldgezondheidsorganisatie

   

Z.

 

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZESO’s

Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen

Licence