Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6 OVERZICHTSCONSTRUCTIE MILIEU

In de ministerraad van 24 augustus 2001 is besloten om vanaf de begroting 2003 een Overzichtsconstructie Milieu op te nemen als vervanging van het Milieuprogramma. Dit is een overzicht waarin informatie bijeen wordt gebracht van (onderdelen van) beleidsartikelen van verschillende begrotingen met een milieudoelstelling. In de overzichtsconstructie zijn operationele doelen uit beleidsartikelen van de verschillende departementen opgenomen.

De overzichtsconstructie heeft een informerende functie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid op een beleidsterrein zichtbaar gemaakt in één begroting, ook al wordt het beleid door meerdere ministers ontwikkeld en/of uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

De Overzichtsconstructie Milieu is opgezet volgens de vigerende Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften. Er wordt een overzicht gegeven van alle met milieubeleid in verband staande artikelen en onderdelen bij IenM en andere ministeries. Begrotingsprestaties en -bedragen zijn niet in de overzichtsconstructie opgenomen; in de begrotingen van de ministeries kan de precieze invulling van het operationele doel worden teruggevonden.

De Overzichtsconstructie Milieu kent primair een thematische indeling waarbij is uitgegaan van de kerntaken van het milieubeleid bij het Ministerie van IenM:

 • 1. Klimaatverandering en luchtkwaliteit

 • 2. Duurzaam produceren

 • 3. Verminderen van risico’s van stoffen, straling en GGO’s

 • 4. Versterken van het internationale milieubeleid

 • 5. Leefomgevingskwaliteit

Aangezien een artikelonderdeel kan bijdragen aan meerdere taken, komen sommige onderdelen in de overzichtsconstructie op meerdere plaatsen voor. De overzichtsconstructie bevat geen andere informatie dan in de individuele begrotingen is terug te vinden.

Niet alle ministeries hebben specifieke beleidsdoelstellingen op milieugebied of de milieubijdrage is niet expliciet ondergebracht in een artikelonderdeel:

 • III Algemene Zaken (AZ)

  Algemene Zaken heeft geen specifieke beleidsdoelstellingen op het milieugebied en ook geen milieu-uitgaven.

 • VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beleid en de kaders op het terrein van de bedrijfsvoering van de rijksdienst. Dit betreft onder meer duurzame faciliteiten, duurzame huisvesting en ict, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen. De uitgaven hiervoor maken onderdeel uit van de begrotingen van departementen zelf.

  Gemeenten en provincies ontvangen van het Rijk verschillende bijdragen voor milieu. Deels staan die uitgaven op de betreffende departementale begrotingen (specifieke uitkering) en deels maken zij onderdeel uit van het Gemeente- (B) en/of het Provinciefonds (C) (algemene uitkering, integratie- of decentralisatie-uitkering). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beheerder van beide fondsen; de Staatssecretaris van Financiën is medefondsbeheerder.

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

  OCW heeft geen taken en specifieke doelen ten aanzien van milieubeleid. OCW oormerkt geen subsidies of begrotingsbedragen aan milieubeleid.

 • IX Financiën (Fin)

  Financiën heeft geen specifieke beleidsdoelstellingen op het milieugebied en ook geen significante milieu-uitgaven.

  Voor de volledigheid is voor de fiscale ontvangsten uit de diverse vergroeningsmaatregelen wel een verwijzing in de overzichtsconstructie opgenomen naar het desbetreffende overzicht van fiscale regelingen in bijlage 6 en het belastingontvangstenoverzicht in bijlage 2 van de Miljoenennota. Er mag overigens geen relatie gelegd worden tussen fiscale ontvangsten en milieu-uitgaven; milieugerelateerde fiscale ontvangsten zijn uit hun aard niet geoormerkt voor milieu-uitgaven.

 • X Defensie (Def)

  Defensie heeft in de Ontwerpbegroting voor 2017 geoormerkte uitgaven voor energiebesparende maatregelen voor de bestaande infrastructuur (artikel 6). Daarnaast heeft Defensie niet zichtbare milieu-uitgaven in investerings- en exploitatiebudgetten. Deze niet zichtbare uitgaven betreffen onder andere de (meer)kosten voor inkoop van groene stroom, meerkosten voor duurzaam bouwen en energie-efficiënte apparaten en voertuigen, het bodemsaneringsprogramma en energiebesparende maatregelen op militaire kampementen.

Taak 1: Klimaatverandering en luchtkwaliteit

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam artikel(onderdeel)

X

Def

6

 

Investeringen krijgsmacht

XII

IenM

14

14.01

Netwerk

XII

IenM

16

16.01

Openbaar Vervoer en Spoor

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

19

19.01

Tegengaan klimaatverandering

XII

IenM

20

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

23

23.01

Meteorologie en seismologie

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht

XII

IenM

26

 

Bijdrage investeringsfondsen

XIII

EZ

4

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

XIII

EZ

6

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XVIII

WenR

2

2.1

Energie en bouwkwaliteit

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastingontvangsten in bijlage 2 van de Miljoenennota

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 6 en 13 van de Miljoenennota

Taak 2: Duurzaam produceren

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam artikel(onderdeel)

XII

IenM

11

11.04

Waterkwaliteit

XII

IenM

16

16.01

Openbaar Vervoer en Spoor

XII

IenM

21

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

XII

IenM

21

21.05

Duurzame Productketens

XII

IenM

21

21.06

Natuurlijk kapitaal

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht

XII

IenM

26

 

Bijdrage investeringsfondsen

XIII

EZ

6

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XIII

EZ

8

 

Natuur en biodiversiteit

XVII

BHOS

2

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 6 en 13 van de Miljoenennota

Taak 3: Verminderen van risico’s van stoffen, straling en GGO’s

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam artikel(onderdeel)

VI

VenJ

36

36.2

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

22

22.01

Veiligheid chemische stoffen

XII

IenM

22

22.02

Veiligheid biotechnologie

XII

IenM

22

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht

XII

IenM

26

 

Bijdrage investeringsfondsen

XIII

EZ

6

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XV

SZW

1

 

Subsidies, bekostiging en opdrachten

XV

SZW

6

 

Inkomensoverdrachten

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastingontvangsten in bijlage 2 van de Miljoenennota

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 6 en 13 van de Miljoenennota

Taak 4: Versterken van het internationale milieubeleid

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam artikel(onderdeel)

V

BZ

1

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

V

BZ

2

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

V

BZ

3

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

V

BZ

3

3.2

Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio’s, incl. ontwikkelingslanden

V

BZ

3

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

XII

IenM

16

16.01

Openbaar Vervoer en Spoor

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

19

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht

XII

IenM

26

 

Bijdrage investeringsfondsen

XIII

EZ

2

 

Bedrijvenbeleid: innovatief & duurzaam ondernemen

XIII

EZ

6

 

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

XIII

EZ

8

 

Natuur

XVI

VWS

1

1.1

Gezondheidsbescherming

XVI

VWS

6

6.1

Passend sport- en beweegaanbod

XVI

VWS

10

 

Gezondheidsraad

XVII

BHOS

2

2.1

Toename van voedselzekerheid

XVII

BHOS

1

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

XVII

BHOS

2

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

XVII

BHOS

2

2.3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

XVIII

WenR

2

2.1

Energie en bouwkwaliteit

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 6 en 13 van de Miljoenennota

Taak 5: Leefomgevingskwaliteit

Hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Artikelonderdeel

Naam artikel(onderdeel)

XII

IenM

11

11.04

Waterkwaliteit

XII

IenM

13

13.01

Ruimtelijk Instrumentarium

XII

IenM

13

13.04

Ruimtegebruik bodem

XII

IenM

16

16.01

Openbaar Vervoer en Spoor

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart en havens

XII

IenM

20

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

26

 

Bijdrage investeringsfondsen

XIII

EZ

8

 

Natuur

XVII

BHOS

2

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

XVIII

WenR

2

2.3

Kwaliteit woonomgeving

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 6 en 13 van de Miljoenennota

Licence