Base description which applies to whole site

10. Tegemoetkoming ouders

Artikel

Algemene doelstelling

De overheid biedt een financiële tegemoetkoming aan ouders of verzorgers voor de kosten van kinderen.

De overheid biedt ouders of verzorgers een financiële tegemoetkoming voor de kosten voor verzorging en opvoeding van kinderen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW) en de kinderbijslagvoorziening BES (Caribisch Nederland). Gezinnen met een laag of middeninkomen komen daarnaast in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet op het kindgebonden budget (WKB).

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister financiert de tegemoetkoming met uitkeringsregelingen. Hij is in deze rol verantwoordelijk voor:

  • De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving;

  • De vaststelling van het niveau van de tegemoetkoming op grond van de AKW, de WKB en de kinderbijslagvoorziening BES;

  • De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de AKW door de SVB.

De Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de WKB door de Belastingdienst.

Beleidswijzigingen

Het tweede kindbedrag van het kindgebonden budget wordt verhoogd met € 71 per jaar om de inkomenspositie van gezinnen met lage en middeninkomens te ondersteunen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 10 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Verplichtingen

5.468.559

5.600.601

5.599.200

5.547.681

5.500.656

5.458.760

5.429.108

Uitgaven

5.468.559

5.600.601

5.599.200

5.547.681

5.500.656

5.458.760

5.429.108

waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Inkomensoverdrachten

5.468.559

5.600.601

5.599.200

5.547.681

5.500.656

5.458.760

5.429.108

AKW

3.323.000

3.330.935

3.330.784

3.306.855

3.286.281

3.268.069

3.254.587

Kinderbijslagvoorziening BES

1.868

1.871

1.871

1.871

1.871

1.871

1.871

WKB

2.143.517

2.267.795

2.266.545

2.238.955

2.212.504

2.188.820

2.172.650

TOG-kopje

174

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

261.245

284.251

272.478

287.514

299.361

272.804

270.069

Inkomensoverdrachten:

Budgetflexibiliteit

De inkomensoverdrachten zijn gebaseerd op huidige wet- en regelgeving en derhalve voor 100% juridisch verplicht. Het betreft uitkeringslasten AKW, kinderbijslagvoorziening BES en WKB.

A. Inkomensoverdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

A1. Algemene Kinderbijslag Wet (AKW)

De AKW biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het opvoeden en verzorgen van kinderen onder de 18 jaar met zich mee brengt. De AKW wordt uitgevoerd door de SVB.

Wie komt er voor in aanmerking?

Ouders van kinderen tot 18 jaar hebben recht op kinderbijslag.

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. De kinderbijslagbedragen worden per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 geïndexeerd. Bij ziekte of handicap of omdat het kind niet thuis woont om onderwijsredenen kan onder nadere voorwaarden sprake zijn van dubbele kinderbijslag. Alleenstaande en alleenverdienende ouders van thuiswonende kinderen met ziekte of handicap kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming.

Tabel 10.2 AKW tegemoetkoming, netto bedragen per kwartaal (in €)
 

1 juli 2017

Voor kinderen van:

 

0 t/m 5 jaar

200,59

6 t/m 11 jaar

243,57

12 t/m 17 jaar

286,55

Extra tegemoetkoming AKW (jaarbedrag 2017)

2.013,21

Budgettaire ontwikkelingen

Het budgettaire beslag van de AKW kent een licht dalend verloop door afname van het aantal kinderen onder de 18 jaar.

Beleidsrelevante kerncijfers

Zowel het aantal kinderen als het aantal gezinnen met AKW daalt licht.

Tabel 10.3 Kerncijfers AKW
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Aantal gezinnen AKW (x 1.000, jaargemiddelde)

1.913

1.907

1.899

Aantal telkinderen AKW (x 1.000, jaargemiddelde)

3.405

3.394

3.378

1

SVB, administratie.

Handhaving

De kerncijfers AKW over fraude en handhaving laten een stabiel beeld zien.

Tabel 10.4 Kerncijfers AKW (fraude en handhaving)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Preventie1

     

Gepercipieerde detectiekans (%)

71

74

71

Kennis van de verplichtingen (%)

78

76

77

       

Opsporing2

     

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

2,3

2,0

1,6

Totaal benadelingbedrag (x € 1 mln)

1,2

1,2

1,0

       

Terugvordering2

     

Incassoratio 2014 (%)

55

69

74

Incassoratio 2015 (%)

3

50

69

Incassoratio 2016 (%)

3

3

54

1

Ipsos «Kennis der verplichtingen en detectiekans 2016».

2

SVB, Jaarverslag.

3

Deze cijfers komen niet voor.

A2. Wet kinderbijslagvoorziening BES

De kinderbijslagvoorziening BES biedt ouders en verzorgers die op Bonaire, St. Eustatius en Saba wonen een tegemoetkoming voor de kosten van opvoeding en verzorging van kinderen die nog geen 18 jaar zijn. De kinderbijslagvoorziening BES wordt uitgevoerd door de RCN-unit SZW namens de Minister van SZW.

Wie komt er voor in aanmerking?

Ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar die ingezetene zijn van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Hoe hoog is de kinderbijslagvoorziening BES?

De hoogte van het bedrag bedraagt in 2017 40 USD op Bonaire en 42 USD op St. Eustatius en Saba per kind per maand. Dit bedrag wordt voor 2018 geïndexeerd.

Budgettaire ontwikkelingen

De geraamde uitgaven kinderbijslagvoorziening BES zijn constant.

Beleidsrelevante kerncijfers

Tabel 10.5 Kerncijfers Wet kinderbijslagvoorziening BES
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Aantal kinderen kinderbijslagvoorziening BES (x 1.000, jaargemiddelde)

4,6

4,6

4,6

1

SZW-unit RCN.

A3. Wet op het Kindgebonden Budget (WKB)

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen en vermogen. De WKB wordt uitgevoerd door de Belastingdienst/Toeslagen. Indien sprake is van een aanvulling op buitenlandse gezinstoeslagen, is de SVB verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WKB.

Wie komt er voor in aanmerking?

Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen het kindgebonden budget krijgen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen.

Hoe hoog is het kindgebonden budget?

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen, het (gezamenlijke) inkomen en vermogen van de ouders en de leefvorm van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Als het (gezamenlijke) inkomen hoger is dan € 20.109 (bedrag 2017) wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder. Voor iedere euro boven dit inkomen, wordt het kindgebonden budget € 0,0675 lager. De bedragen van het kindgebonden budget worden per 1 januari aangepast aan de prijsontwikkelingen.

Tabel 10.6 WKB tegemoetkoming, netto maximum bedragen per jaar (in €)
 

1 januari 2017

Een gezin met:

 

1 kind

1.142

   

Verhoging 2e kind (extra bedrag per jaar)

898

Verhoging 3e kind (extra bedrag per jaar)

285

Verhoging ieder volgend kind (extra bedrag per jaar)

285

   

Extra verhoging 12–15-jarigen1

234

Extra verhoging 16–17-jarigen1

417

Extra verhoging alleenstaande ouder

3.076

1

Ten opzichte van de bovengenoemde bedragen.

Budgettaire ontwikkelingen

De verhoging van het 2e kindbedrag per 2018 zorgt voor een stijging van het budgettaire beslag met ongeveer € 36 miljoen. Tegelijkertijd zorgen een afnemend aantal kinderen en stijgende inkomens voor een dalende trend in het budgettaire beslag. Voor 2018 blijft hierdoor per saldo het budgettaire beslag ongeveer gelijk, na 2018 daalt het.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal huishoudens met kindgebonden budget neemt naar verwachting af in 2018. Deze daling komt geheel voor rekening van paren en hangt samen met de hierboven beschreven ontwikkelingen. Het aantal eenouderhuishoudens met WKB blijft stabiel omdat het aantal eenouderhuishoudens in de bevolking naar verwachting toeneemt.

Tabel 10.7 Kerncijfers WKB
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Aantal huishoudens WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

768

760

748

Aantal kinderen WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

1.409

1.390

1.370

Aantal alleenstaande ouders WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

320

317

317

1

Ministerie van Financiën, Belastingdienst/Toeslagen. De realisatiecijfers van 2016 zijn gebaseerd op de opgaven van aanvragers die nog kunnen wijzigen bij het definitief vaststellen van het recht op toeslag.

B. Ontvangsten

De ontvangsten betreffen grotendeels de terugontvangsten ten gevolge van terugvorderingen van het kindgebonden budget. Nadat de toeslagen definitief zijn toegekend worden terugvorderingen ingesteld bij de huishoudens die meer hebben ontvangen dan waar ze recht op hadden op basis van hun vastgestelde inkomen. Omdat de definitieve afrekening achteraf plaatsvindt, zijn de terugontvangsten in een bepaald jaar veelal gebaseerd op definitieve afrekeningen van eerdere jaren. De terugontvangsten zijn meerjarig grosso modo stabiel.

Licence