Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.3 MOTIES EN TOEZEGGINGEN2

6.3.1 Afgehandelde moties
Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2008–2009

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

394

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 780 nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajong'ers

Met het evaluatierapport «Fiscale onderne-mingsregelingen» is uitvoering gegeven aan deze motie. Dit rapport is op 18 mei 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 311, nr. 186)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

539

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701 nr. 18

Motie-Peters/Azmani over integratie van de WwiK in het Bbz

In aansluiting op de motie is in de werkwijzers vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap (Divosa) aandacht besteed aan het belang om bij de uitvoering van het Bbz de krachten te bundelen en meer regionaal samen te werken (zoals onder de Wwik verplicht was). Daarnaast is de gemeente Amsterdam in januari 2017 met gedeeltelijke ondersteuning van het Rijk een pilot gestart, waarbij startende en net gestarte kunstenaars tijdelijk begeleiding wordt aangeboden bij het ontwikkelen van noodzakelijke ondernemersvaardigheden. De pilot zal worden geëvalueerd, waarbij onderzocht zal worden wat de resultaten van de pilot zijn en wat de werkzame elementen zijn van het begeleidingstraject. Tevens zal een MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) worden uitgevoerd. De resultaten en inzichten van de evaluatie zullen onder andere gemeenten worden verspreid. In Meicirculaire Gemeentefonds 2017 en de Verzamelbrief 2017-1 kenmerk 2017D08923 (31 maart 2017 verzonden) is dit ook aangekondigd. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie

573

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929 nr. 17

Motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van het wetsvoorstel huisbezoek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 17 050, nr. 535)

586

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 241 nr. 14

Motie-Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen

De motie is afgedaan middels de brief evaluatie BEZAVA/Modernisering ZW van 19-12-2016 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 368, nr. 2)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

641

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 14

Motie-Tellegen/Heerma inz. verzoek om het functioneren van het systeem van continue screening, alsmede van andere maatregelen in navolging van rapport-Gunning na een periode van drie jaar na inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 te evalueren en de Tweede Kamer te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 318)

700

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 43

Motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor pay-rollwerknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2015–2017, 29 544, nr. 761)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

707

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161 nr. 168

Motie-Potters/Dijkgraaf over één landelijk aanspreekpunt voor werkgevers om plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 779)

720

Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 237

Motie-Yücel/Tellegen over de onderlinge aansluiting tussen kwaliteitseisen voor basisonderwijs en kinderopvangvoorzieningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 303)

728

Kamerstukken II, 2013–2104, 29 544 nr. 537

Gewijzigde motie-Kerstens c.s. over monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag

Aan deze motie is tegemoetgekomen met de Monitor Arbeidsvermogen Wajong 2015 die op 27-06-2017 naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 57 en Kamerstukken I, 2016–2017, 33 161, nr. M)

732

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863 nr. 23

Gewijzigde motie-Omtzigt/Vermeij over een oplossing voor het probleem van het niet samenvallen van verschillende data

Afgehandeld met het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen van FIN (Kamerstukken I, 2016–2017, 34 555)

736

Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 481

Gewijzigde Motie-Van Weyenberg over meldingen van de Stichting Normering Arbeid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 17 050, nr. 529)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

758

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 32

Motie-Van Weyenberg c.s. over het bevorderen van intersectorale scholing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 71)

761

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 35

Motie-Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken

Afgedaan met het rapport van het actieteam grensoverschrijdende arbeid en economie van 20 januari 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 851, nr. 33)

768

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 36

Motie-Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 40)

773

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 045, nr. 14

Motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 045, nr. 15)

774

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 72

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 015, nr. 15)

801

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 635

Motie-Schut-Welkzijn/Tanamal over onderzoek naar de werking van het tweedespoortbeleid

Op 22-12-2016 is het onderzoeksrapport als bijlage bij de brief Loondoorbetaling bij ziekte naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 765)

811

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 100

Gewijzigde motie-Karabulut/Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO’s in Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 198)

814

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 279, nr. 258

Motie-Pieter Heerma c.s. over een verbod op groeperingen met doelstellingen die in strijd zijn met de democratische rechtsorde

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 382)

815

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 797, nr. 259

Motie-Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 371)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

826

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 312

Motie-Karabulut over de hoogte van de beslagvrije voet

Afgedaan met het aanvaarden van het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet. Op 16-02-2017 is deze motie afgedaan

827

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 313

Gewijzigde motie-Voortman c.s over ruimte voor variatie in de experimenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 39)

844

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 36

Motie-Nijkerken-De Haan over effectiviteit van re-integratieprojecten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-06-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 19)

845

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 37

Motie-Nijkerken-De Haan/Kerstens over vervullen van vacatures in grensregio's

Op 01-12-2016 is het antwoord op de Kamervragen «weinig Nederlanders zoeken een baan over de grens» naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is aan de motie voldaan (Kamerstukken II, 2016–2017, Aanhangsel, nr. 344)

847

Kamerstukken II, 2015–2016, nr. 34 300, nr. 40

Motie-Vermeij/Van Weyenberg over lokale proeven met anoniem solliciteren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 760)

849

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 46

Motie-Yücel c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van schuldenbeleid van overheden A

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

855

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 53

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over meer mogelijkheden voor intersectorale scholing A

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 71)

858

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 69

Motie-Krol over de Rotterdamse aanpak voor zzp'ers in geldproblemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 389)

866

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 109

Gewijzigde-motie-Sjoerdsma over op korte termijn aanbieden van taalcursussen op de noodopvanglocaties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 334, nr. 23)

871

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 690

Gewijzigde motie-Anne Mulder over maatwerk in het algemeen verbindend verklaren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 74)

873

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 330

Gewijzigde motie-Krol/Yücel over een verkenning naar het kwijtschelden en overnemen van schulden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

874

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 58

Motie-Lucas over een nationaal scholingsfonds voor alle werkenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 74)

875

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 63

Motie-Krol over een evenredige deelname van alle werkenden aan scholingstrajecten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 71)

876

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 012, nr. 64

Motie-Van Weyenberg/Lucas over de afspraken van O&O fondsen over intersectorale scholing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 012, nr. 71)

879

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 694

Gewijzigde motie-Van Weyenberg c.s. over intensiveren van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

880

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 695

Motie-Van Weyenberg c.s. over voorstellen om zwangerschapsdiscriminatie te verminderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 729)

885

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 19

Motie-Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen naar een beter pensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 255, nr. 31)

890

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 124

Motie-Karabulut/Marcouch over concrete voorstellen tegen segregatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-03-2017(Kamerstukken II, 2016–2017, 30 950, nr. 107)

892

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 336, nr. 7

Motie-Schut-Welkzijn over het brengen van het IVA onder het hybride stelsel

Afgehandeld met de brief «Hybride markt WGA» van 12-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 336, nr. 12)

898

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 7

Motie-Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit. Onderzoeken of de overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit eerder van kracht kan worden dan 1 januari 2017 en de Tweede Kamer te informeren over de uitvoeringstoets voor deze overgangsregeling. Monitoren van de uitvoering en gevolgen van de compensatieregeling en het nieuwe dagloonbesluit, en de uitkomsten daarvan voor 01-06-2017 aan de Tweede Kamer te sturen

Middels de vierde voortgangsbrief WWZ die op 05–07- 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd is voldaan aan de motie (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 351, nr. 24)

900

Kamerstukken II, 2015–2016, 31 322, nr. 291

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over actie openbaarmaking van risicoprofielen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 323, nr. 313)

907

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 396, nr. 16

Motie Van Weyenberg/Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-10-2016, Kamerstukken II, 2016–2017, 26 448, nr. 576)

908

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 42

Motie Sjoerdsma over transparantie over de financiering van religieuze instellingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 614, nr. 56)

909

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 43

Gewijzigde motie-Sjoerdsma/Marcouch over borging van artikel 6 van de Grondwet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31–01- 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 371)

910

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 45

Gewijzigde-motie Pieter/Heerma over voorkomen van financiering van Nederlandse gebedshuizen door buitenlandse overheden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 614, nr. 56)

911

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 46

Motie-Marcouch/Sjoerdsma over voorstellen om de vrijheid van godsdienst te beschermen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31–01- 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 371)

912

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 614, nr. 47

Motie-Kuzu over wegnemen van het beeld dat de overheid inz. de islam met twee maten meet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 950, nr. 118)

914

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 132

Motie-Sjoerdsma/Karabulut over harde criteria voor toekenning van het keurmerk Blik op werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 161)

917

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 144

Motie-Azmani over informeren van gemeenten door DUO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 161)

918

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 340

Motie-Schouten/Yücel over een concreet actieplan voor de Rijsincassovisie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 382)

919

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 342

Motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over de vaste lasten betalen voor mensen met gediagnosticeerd laag IQ

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

920

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 344

Motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over ondersteunen van lokale pilots gericht op schuldpreventie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 581

921

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 344

Motie-Yücel/Schouten over bevorderen dat organisaties werk gaan maken van een sociale incasso

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 382)

924

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 950, nr. 95

Motie-Amhaoch/Marcouch over de rol van het bedrijfsleven in het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

928

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 8

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het niet naar achteren schuiven van middelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29–12- 2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 566, nr. 94)

929

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 9

Motie-Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 14)

930

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475-XV, nr. 10

Motie-Schut-Welkzijn c.s. over de bestrijding van ouderenwerkloosheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XV, nr. 2)

932

Kamerstukken II, 2015–2016, 22 831 nr. 111

Motie-Azmani/Knops over voorkomen van afdracht van gemeenschapsgeld aan een buitenlandse mogendheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15–12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 22 831, nr. 125)

938

Kamerstukken II, 2015–2016, 22 831, nr. 118

Gewijzigde motie-Karabulut over het in kaart brengen van het netwerk en de vertegenwoordigers van het Eritrese regime in Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-12-2016, (Kamerstukken II, 2016–2017, 22 831, nr. 125)

939

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 731

Motie-Van Weyenberg/Ziengs over zo snel mogelijk afspraken maken met de Aziatische horecasector

Verzoek van deze motie wordt verwerkt in wijzigingen van de Regeling Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Ruwav) en het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Buwav). De wijzigingen zijn gepubliceerd: Ruwav Staatscourant 23-09-2016 nr. 50328, Buwav Staatsblad 08-12-2016, nr. 480

942

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 734

Motie-Ziengs/Van Weyenberg over een flexibel quotum dat wordt aangepast aan de daadwerkelijke behoefte aan koks

Verzoek van deze motie wordt verwerkt in wijzigingen van de Regeling Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Ruwav) en het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Buwav). De wijzigingen zijn gepubliceerd (zie ook nr. 939)

944

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 29

Motie-Koşer Kaya over alles op alles zetten om het doelgroepenregister zo snel mogelijk up to-date te brengen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.14-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 41)

945

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 33

Gewijzigde motie-Voortman c.s. over de algemene maatregel van bestuur zo snel mogelijk aan de Kamer sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 39)

947

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 32

Motie-Kerstens-Nijkerken-De Haan over leerlingen uit het praktijkonderwijs automatische in het «doelgroepenregister» opnemen

De motie is verwerkt in het Verzamelbesluit 2017. Dat is gepubliceerd in het Staatsblad 2016, nr. 536 d.d. 20-12-2016. De Tweede Kamer is hierover onder andere geïnformeerd in de brief d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 50)

948

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 362

Motie-Koşer Kaya/Karabulut over in kaart brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening is

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 388)

949

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515 nr. 363

Motie-Moors over nader onderzoek doen naar wat nodig is om financiële educatie effectiever te maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 388)

950

Kamerstukken II. 2015–2016, 24 515, nr. 364

Motie-Moors over stopzetten van interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 389)

951

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 366

Motie-Karabulut c.s. over mogelijk maken van pilots voor effectieve schuldhulpverlening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 389)

952

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 369

Motie-Karabulut/Koşer Kaya over advies van de SER en het SCP over het terugdringen van het aantal kinderen in armoede

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 387)

953

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 370

Motie-Yücel over een integrale en bredere kindpakketten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

954

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 371

Motie-Schouten/Karabulut over onderzoek naar toenemende armoede onder werkenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

956

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 375 nr. 18

Motie-Schut-Welkzijn/Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-02-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 25 883, nr. 286)

961

Kamerstukken II, 2015–2016, 30 950, 95

Motie-Amhaouch/Marcouch verzoekt regering om in overleg met werkgevers te komen tot initiatieven die de bewustwording van discriminatie en vooroordelen vergroten

Afgehandeld met 2e Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

960

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 345

Gewijzigde motie-Van Weyenberg/ Lodders over generatieneutraal uitpakken van eventuele maatregelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 347)

964

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550, nr. 39

Motie-lid Schouten c.s. inz. overwegende dat de rentes zich, wereldwijd en waarschijnlijk langjarig, op een laag niveau bevinden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 283, nr. 16)

965

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-IV, nr. 9

Motie-Van Raak en Van Laar: Constaterende dat het kabinet de onderstand fors gaat verhogen; overwegende dat de onderstand ook na de verhoging nog onvoldoende is om in basisbehoeften te voorzien; verzoekt de regering om, de verhoogde onderstand geen sociaal minimum te noemen en het sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten voor levensonderhoud (34 550 IV)

De motie is afgedaan middels de brieven aan de Tweede en Eerste Kamer d.d. 13–06-2017 (Kamerstukken I, 2016–2017, 34 550-IV nr. P en Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550, nr. 30)

966

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-IV, nr. 11

Motie-Van Laar constaterende dat alleenstaande ouders in Caribisch Nederland die fulltime werken en het minimumloon verdienen geen leefbaar inkomen hebben; constaterende dat veel kinderen in Caribisch Nederland opgroeien in gezinnen zonder leefbaar inkomen; van mening dat kinderen in Nederland niet op zouden moeten groeien in gezinnen zonder leefbaar inkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-IV, nr. 19)

970

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 351, nr. 43

Gewijzigde motie-Voortman c.s. over maximale ruimte voor gemeenten te experimenteren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 59)

971

Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 314

Motie-Voortman c.s. over een overzicht de indicatoren uit het landelijk riscioprofiel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 324)

981

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-VX, nr. 31

Motie-Van 't Wout/Kerstens over het vrijgeven van gebruik van de applicatie «Kandidatenverkenner/banenafspraak voor gebruik door gemeenten en arbeidsregio's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 25 944, nr. 779)

983

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV,nr. 33

Motie-Kerstens/Van 't Wout over structurele uitbreiding van de Inspectie SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 74)

985

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 36

Motie-Kerstens/Yücel over een publiekscampagne om kinderen armoede mee te laten doen in de samenleving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407)

987

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 39

Motie-Marcouch c.s. over een specifiek inhaalprogramma voor achteropgeraakte 50-plussers

Afgedaan in het AO overleg van 02-02-2017 met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit AO heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Marcouch over de motie geinformeerd. Bron: Verslag van het Algemeen overleg vaste commissie voor SZW op 02–02, vastgesteld 24-02-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 190)

988

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 46

Motie-Van Weyenber/Schut-Welkzijn over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ex-kankerpatiënten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XV, nr. 72)

993

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 036, nr. 54

Gewijzigde-motie Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 062, nr. 64)

994

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 036, nr. 54

Motie-Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 062, nr. 64)

995

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 354

Motie-Van Weyenberg over afspraken met de pensioensector over de Code Pensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van 11-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 362)

997

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 956, nr. 10

Motie-Yücel/Ulenbelt over het vier-ogenprincipe als verplicht onderdeel van het veiligheidsplan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 328)

999

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 596, nr. 13

Motie-Van 't Wout c.s. over uitvoeren van een bedrijfseffectentoets

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 338)

1000

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 596, nr. 14

Gewijzigde motie-Pieter Heerma over uitstel van de invoering van de harmonisatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 335)

1001

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 185

Motie-Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 191)

1002

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 188

Motie-Voortman over het evaluatieproces van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 196)

1010

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1433

Gewijzigde motie-Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

Afgehandeld met brief van FIN aan de Tweede Kamer d.d. 28-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1449)

6.3.2 Lopende moties
Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802 nr. 2

Motie-Omtzigt/ Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij reïntegratie van nabestaanden

Planning: eind 2017

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086 nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde wet

De Tweede Kamer wordt eind 2017 hierover geïnformeerd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515 nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

Medio juni heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden tussen BKR en SZW. Inmiddels is een aantal pilots met «VindPlaats van Schulden» (VPS), waaronder in ’s-Hertogenbosch, gestart. Beoogd is de Tweede Kamer over de pilot vroegsignalering eind december te informeren

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161 nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaarstellen van aanvullende instrumenten

Op 27 november 2015 zijn de eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1). Dit was de nulmeting in het kader van de monitoring van de Participatiewet. In het najaar van 2017 (na Prinsjesdag) is de eerste vervolgmonitor voorzien

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Motie verzoekt om onderzoek naar effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie uiterlijk drie jaar na invoering Participatiewet. Het betreft een vergelijkend effectiviteitsonderzoek. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 27-11-2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1) over eerste ervar-ingsonderzoeken Participatiewet is aangegeven is het streven om het onderzoek in 2018 af te ronden en de Tweede Kamer eind 2018 over de resultaten te informeren. Planning eind 2018

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

754

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 25

Motie-Vermey/Van Oijk over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp’ers

Dit wordt meegenomen in het initiële wetsvoorstel Directie Financiering. Het is aan het nieuwe kabinet om dit wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Deactivering is niet opportuun zolang niet tot activering van de quotumheffing is overgegaan. Als besloten wordt tot activering zal middels wetswijziging de mogelijk tot deactivering worden geregeld. Planning: indien quotumregeling wordt geactiveerd, 1e kwartaal 2018

771

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers er voor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. De heffing wordt niet eerder dan 01-01-2018 geactiveerd. Pas in 2019 zal dan voor het eerst blijken of werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen. Als de heffing verhoogd moet worden, zal dit niet eerder dan 1-1-2020 aan de orde kunnen zijn. Planning: 1e kwartaal 2020

775

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 19

Motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

Op 19-12-2016 is de eerste monitor WAS naar de Tweedee Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 108, nr. 28). De volgende rapportages gaan in december 2017 en december 2018 naar de Tweede Kamer

779

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 23

Motie-Vermeij/Van Weyenberg verzoekt de regering om, communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 01-07-2015 over te informeren

Loopt mee in implementatie IORP-richtlijn. De richtlijn moet 13-1-2019 in werking treden

807

Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 252

Motie-Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keuringsinstelling

De motie loopt mee in het onderzoek naar het functioneren van het asbeststelsel. Het onderzoek wordt in september opgeleverd. In het vierde kwartaal van 2017 volgt een beleidsreactie aan de Tweede Kamer waarmee de motie wordt afgedaan

812

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 510

Motie-Schouten/Kerstens over beleidsregels voor vrijwilligerswerk bij commerciële activiteiten

Op 21-02-2017 is de Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 771). Aangegeven is dat een volgend kabinet conclusies dient te trekken op basis van dit evaluatieonderzoek.

Planning: Tweede kwartaal 2018

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

828

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 314

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren

In overleg met partijen is afgesproken de maatwerkregelingen van uitvoeringsorganisaties op eenduidige wijze in beeld te brengen. Dit overzicht is in het najaar van 2017 voor professionals in de schuldhulpverlening beschikbaar. Tevens worden middels onderzoek quick wins in kaart gebracht. Deze resultaten zullen eind 2017 beschikbaar komen. Zodra de resultaten er zijn wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Planning: december 2017

846

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 39

Motie-Pieter Heerma/Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind

De voorbereiding van de pilot is afgerond. Een externe partij is gevraagd de uitvoering van de pilots te begeleiden. Naar verwachting zullen de eerste pilots binnenkort starten. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht. Beoogd is de Kamer over de pilot «de toename van mensen in beschermingsbewind» eind december te informeren. Planning: eind december 2017

860

Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 548

Motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

De motie stelt zowel een aanpassing van de uitlooptermijnen als een uitbreiding van de no-riskpolis voor. De sociale partners hebben ingestemd om op de resultaten van het onderzoek effectiviteit no-riskpolis te wachten. Deze komen naar verwachting eind 2017 beschikbaar. Planning informeren Tweede Kamer over onderzoeksresultaten: Eerste kwartaal 2018

869

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194, nr. 17

Motie-Nijkerken-De Haan/Kerstens (PvdA) om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/ korting voor de werkgever

De huidige regeling loopt eind 2020 af. In 2019 zal de stand van zaken wat betreft de premiekorting/mobiliteritsbonus doelgroep banenafspraak worden bezien (zie ook ID 3413). Er is dan voldoende volume is om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren.

In 2019 zal aansluitend een besluit worden genomen over de inzet van de resterende middelen. Planning: december 2019

878

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 693

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: brief naar de Tweede Kamer vierde kwartaal 2017

883

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 394

Motie-Schut-Welkzijn/Pieter Heerma over toepassing van het woonlandbeginsel bij de export van alle kindregelingen binnen de EU

De Tweede Kamer zal periodiek, door middel van rapportages bij de geannoteerd agenda van de Raad worden geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen

884

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 395

Motie-Ulenbelt/Kerstens over gelijke behandeling van alle legaal verblijvende werkenden

Deze motie had betrekking op het pakket dat de EU27 en het VK overeengekomen waren voorafgaand aan het EU-referendum in juni 2016. Dit pakket zou in werking treden, als het VK zou besluiten om in de EU te blijven. Nu het VK heeft besloten om uit de EU te stappen, is het betreffende pakket van tafel

887

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 21

Motie-Omtzigt over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers

Planning: voor het zomerreces 2018 brief naar Tweede Kamer

893

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 336, nr. 8

Motie Schut-Welkzijn over continuering van de uitvoering van de re-integratie door verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars, UWV en SZW werken aan een oplossing waarbij de onderlinge afspraken, die worden vastgelegd in een convenant, de verdere betrokkenheid van de verzekeraar na een faillissement van een eigenrisicodrager waarborgen. Afronding is gepland in het 4e kwartaal van 2017

899

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 12

Motie-Van ‘t Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

In de komende (tussen)evaluatie(s) wordt aandacht gegeven aan de meetbare doelstellingen (zowel kwantitatief als kwalitatief). Planning evaluatie eind 2020 naar de Tweede Kamer

905

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 408, nr. 12

Gewijzigde motie-Ulenbelt c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

Wijze van invulling van de motie hangt samen met capaciteitsdiscussie, Inspectie Control Framework, begroting SZW 2018 en formatie van het nieuwe kabinet. Op dit moment geen beeld van tijdpad

916

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 141

Motie-Marcouch/Pieter Heerma over actie kennismaken met de Nederlandse Cultuur en Samenleving

De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de opbrengsten van de pilot. oplevering van het rapport is gepland in november/december. Rekening houdende met opleverdatum en het schrijven van de brief aan de Tweede Kamer, is de verwachting dat de Tweede Kamer na de begrotingsbehandeling in december wordt geïnformeerd

922

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 345

Motie-Yücel over aansluiten van rijksoverheidsinstanties op het landelijk beslagregister

Bij brief van 15-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 389) heeft de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding van het beslagregister. Beoogd is de Kamer over de voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding van het beslagregister eind december te informeren

927

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 336

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten

Planning: de eindevaluatie wordt voor de Kerst 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd

943

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 22

Motie-Schouten/Pieter Heerma over meetellen van de inkoop van diensten voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt

In juli 2017 wordt het eindrapport opgeleverd. Het advies van de Werkkamer wordt na de zomer verwacht. Planning brief aan Tweede Kamer: derde kwartaal 2017 (vóór Prinsjesdag)

946

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 31

Motie-Pieter Heerma/Schouten over pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt

Het onderzoek loopt en wordt binnenkort afgerond waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Planning: derde kwartaal 2017 vóór Prinsjesdag

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

972

Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 315

Gewijzigde motie-Voortman over kinderopvanglocaties met een structureel verhoogd risico

Aan motie wordt invulling gegeven door huidige toezichtinformatie beter te ontsluiten. Mogelijkheden hiervoor worden momenteel verkend. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2017 geïnformeerd

973

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 322, nr. 316

Motie-Van ‘t Wout inz. het duidelijk formuleren van het beoogde maatschappelijke effect van de bestuursafspraken over de peuteropvang

De Tweede Kamer ontvangt hierover uiterlijk in het voorjaar 2018 een brief

977

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 578, nr. 14

Motie-Karabulut over een cao beschut werk

De VNG heeft een verkenner ingeschakeld om te mogelijkheden voor een CAO te onderzoeken. Deze verkenner heeft in augustus ook met SZW gesproken. Mogelijk leidt dit tot agendering in bestuurlijk overleg met de VNG op 14–9. Planning: 2e helft september

980

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 30

Motie-Van ’t Wout/Pieter Heerma over ondersteuning van het initiatief van de ambachtsacademie voor 50-plussers

In lijn met de motie Van ’t Wout/Heerma (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 XV, nr. 30) wordt het initiatief van de Ambachtseconomie ondersteund vanuit het actieplan «Perspectief voor vijftigplussers» middels een subsidie van maximaal € 2 miljoen. Het project kent een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 1 oktober 2020. Planning van informeren Tweede Kamer: eerste kwartaal 2018

982

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 32

Motie-Pieter Heerma over het mogelijk maken van verlies van verblijfrecht

Zoals aan de Tweede Kamer gemeld in de brief van 28-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 174) zal dit onderwerp aan de orde worden gesteld in een volgende bijeenkomst van het European Integration Network, in oktober 2017

984

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 34

Motie-Kerstens/Cegerek over optimaal benutten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en regionale werkgelegenheid

De SER is door I&M verzocht eind 2017 een vervolgadvies over de circulaire economie uit te brengen, waarin ook aandacht is voor bredere afwegingen (zoals bestedings- en werkgelegenheidseffecten), waaronder die bedoeld in de motie Kerstens/Cegerek over kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor de regionale werkgelegenheid

986

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 550-XV, nr. 37

Motie-Kerstens/Yücel over een vervolgonderzoek op het rapport Een Onbemind Probleem

In de brief over diverse onderwerpen op het terrein van armoede- en schuldenbeleid van 15-06-2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het vervolgonderzoek (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 389). Het vervolgonderzoek zal in ieder geval aandacht besteden aan sociale incasso door overheidsorganisaties en de verschillende preferente posities van overheidsorganisaties. Planning: eind december 2017 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken

989

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 48

Motie-Van Meenen over evaluatie van de Wet inburgering

De uitkomst van de evaluatie van de Wet inburgering is voorzien in voorjaar 2018. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

990

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 51

Motie-Schouten/Vermeij over een werkgelegenheidsaanpak in de regio Drechtsteden

Er is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en SZW is in afwachting van hun formele reactie. Planning brief aan Tweede Kamer: derde kwartaal 2017 vóór Prinsjesdag

991

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 53

Motie-Schouten/Pieter Heerma over een onderzoek naar groepen die niet door het armoedebeleid bereikt worden

Aan de motie is invulling gegeven door onder meer gesprekken met gemeenten en het toevoegen van dit thema aan de subsidieregeling armoede en schulden. De kamer wordt per eerstvolgende brief over Armoede en Schuldenbeleid nader geïnformeerd over de precieze invulling. Verwachte verzending brief december 2017. Planning: december 2017

992

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 58

Gewijzigde motie-Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen

Planning: de Kamer wordt geïnformeerd in het najaar van 2017

996

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 597, nr. 9

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang

De motie loopt mee in de opzet van de kostprijsmonitor. De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd

998

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 596, nr. 12

Motie-Van ’t Wout c.s. over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de wet

De Tweede Kamer ontvangt hierover najaar2017 een brief

1003

Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 770

Motie-Yücel/Kerstens over onderzoek naar arbeidsomstandigheden van de werknemers in de Nederlandse kledingbranche

Planning: brief naar de Tweede Kamer na het zomerreces (vóór Prinsjesdag 2017)

1004

Kamerstukken II, 2016–2017, nr. 34 655, nr. 3

Motie-Schut-Welkzijn over toepassing van het woonlandbeginsel bij de export van kindregelingen binnen de EU

De Tweede Kamer zal periodiek, door middel van rapportages bij de geannoteerde agenda van de Raad, worden geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen

1008

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1433

Gewijzigde motie-Lodders/Omtzigt over geen raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten

Er is een voorstel van de Europese Commissie uitgebracht op 29-06-2017.

1016

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 950, nr. 11

Motie-Jasper van Dijk c.s. over een nulquotum voor onderdanen van derde landen

Planning: inwerkingtreding wijziging BUWAV per 1-1-2018 (nul quotum)

1017

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 441

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over pensioenonderdeel laten uitmaken van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn

De motie is in uitvoering als onderdeel van de onderhandelngen over de detacheringrichtlijn

1018

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 443

Motie-Gijs van Dijk over gelijk loon voor gelijk werk en geen oneerlijke concurrentie tussen vrachtwagenchauffeurs

De motie is in uitvoering als onderdeel van de onderhandelngen over de detacheringrichtlijn

1019

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 443

Motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over de Detacheringsrichtlijn ook laten gelden voor transportsector

De motie is in uitvoering als onderdeel van de onderhandelngen over de detacheringrichtlijn

1020

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 444

Motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over zo veel mogelijk bekorten van de termijn van 24 maanden

De motie is in uitvoering als onderdeel van de onderhandelngen over de detacheringrichtlijn

1021

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 5

Motie-Van Kent/Jasper van Dijk over de stand vanzaken van het SER-advies over opname verlof voor zorg voor kinderen in het eerste jaar na de geboorte

Uit navraag is gebleken dat de SER dit advies voor het einde van het jaar verwacht af te ronden. Tweede Kamer wordt geïnformeerd via de eerstvolgende geannoteerde agenda van de Sociale Raad in het vierde kwartaal van 2017

1022

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 6

Motie-Wiersma c.s. over sociale zekerheid als primaire verantwoordelijkheid van EU-lidstaten zelf

De Minister zal de Tweede Kamer informeren als onderdeel van de geannoteerde agenda die voorafgaande aan de Sociale Raad aan de Tweede Kamer wordt aangeboden in het vierde kwartaal van 2017

1023

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 8

Motie-Van Weyenberg over de Europese afspraken voor vaders ook laten gelden voor meemoeders Motie-Van Weyenberg over de Europese afspraken voor vaders ook laten gelden voor meemoeders

De Minister zal de Tweede Kamer informeren als onderdeel van de geannoteerde agenda die voorafgaande aan de Sociale Raad aan de Tweede Kamer wordt aangeboden in het vierde kwartaal van 2017

1024

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 390

Gewijzigde) motie-Peters c.s. over een reductiedoelstelling voor de vermindering van armoede onder kinderen

In de brief aan de Tweede Kamer over Vervolg AO armoede en schulden is opgenomen dat de Staatssecretaris n.a.v. twee moties met VNG en gemeenten zal overleggen om de mogelijkheden van een dergelijke doelstelling te verkennen. Het streven is om de Tweede Kamer in het najaar over deze verkenning te informeren. Planning: december 2017

1025

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 391

Motie-Gijs van Dijk over een concrete doelstelling voor een daling van de kinderarmoede

In de brief aan de Tweede Kamer over Vervolg AO armoede en schulden is opgenomen dat de Staatssecretaris n.a.v. twee moties met VNG en gemeenten zal overleggen om de mogelijkheden van een dergelijke doelstelling te verkennen. Het streven is om de Tweede Kamer in het najaar over deze verkenning te informeren. Planning: december 2017

1026

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 393

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

De Ministeries van VenJ, EZ en SZW zijn in gesprek over de uitvoering van de motie. Beoogd is de Kamer over de motie in december te informeren. Planning: december 2017

1027

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 395

Motie-Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp

De Staatssecretaris van SZW is op 6 juli 2017 in overleg getreden met de VNG. De VNG zal het initiatief nemen om een verkenning uit te voeren en de mogelijkheden te onderzoeken. Beoogd is de Kamer over de motie in december te informeren. Planning: december 2017

1028

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 401

Motie-Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder

Een eerste interdepartementaal overleg tussen Fin, BZK en SZW heeft plaatsgevonden onder voorzitterschap van Fin. De Kamer wordt voor 1 november 2017 geïnformeerd over de invulling van de motie

1029

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 10

Motie-Raemakers c.s. over de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer te informeren over de UWV-kandidaten-verkenner

Beoogd wordt binnenkort aan de uitwerking van de motie te beginnen. Planning: november 2017

1030

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 11

Motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. over een transparante effectiviteitsmeting inz. het programma aanpak Schijnconstructies en CAO-naleving

De invulling van deze motie wordt waarschijnlijk meegenomen in de voortgangsbrief WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) eind 2017

1031

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725, nr. 7

Motie-Nijboer en Schouten inz. dat overheidsvoorzieningen voor veel mensen moeilijk te doorgronden zijn en dat een fout snel gemaakt is; overwegende dat mensen soms door een fout of iets te late reactie ernstig in de knel kunnen komen

In het kader van deze motie worden de verschillende aspecten van het invorderingsbeleid van overheidsorganisaties in kaart gebracht. Hierbij worden de desbetreffende overheidsorganisaties betrokken. Planning: de Tweede Kamer wordt eind dit jaar geïnformeerd over de uitkomsten van de inventarisatie en de stappen die in vervolg daarop gezet zullen worden. Planning: december 2017

6.3.3 Afgehandelde toezeggingen
Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2870

Uitgaande brief 17-03-2013 – Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

G-rekening voor uitzendbureaus

Afgehandeld met brief van FIN aan de Tweede Kamer d.d. 04-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 066, nr. 318)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2951

Uitgaande brief 01-11-2013 Registratieplicht zelfstandigen op grond van de Waadi

De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen gepubliceerd worden in de Staatscourant. Over twee jaar zal de Minister onderzoeken of deze regeling tot misbruik heeft geleid. Als dat niet het geval is, kan zo nodig een wettelijke uitzondering van de registratieplicht voor deze groep zelfstandigen in de Waadi worden opgenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-09-2016, (Kamerstukken II, 2016–2017, 17 050, nr. 529)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3180

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Naar aanleiding van de uitkomst van de verkenning naar kinderen met diabetes in het onderwijs, zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die hij (eventueel) zal nemen in de kinderopvangsector voor deze kinderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-02-2017, Kamerstukken II, 2016–2017 (31 322, nr. 325)

3204

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe de praktische belemmeringen t.a.v. de sollicitatieverplichtingen voor oudere werklozen te bezien

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 763)

3230

AO Arbeidsomstandigheden 30-10-2014

In de eerste helft van 2015 informeert de Minister de kamer over het overleg met de sociale partners over de beeldschermrichtlijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-02-2017, Kamerstukken II, 2016–2017, 25 883, nr. 286

3261

11-02-2015 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurde op 01–04- 2015 een brief samen met OCW aan de Kamer over het vervolg van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en zegt daarin toe de Kamer periodiek te informeren over de voortgang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 787)

3291

12-03-2015

Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

De Minister zegt toe om in overleg met Staatssecretaris Klijnsma nader onderzoek te doen naar hoe pensioenopbouw bij werken na de AOW in pensioenregelingen is geregeld. Daarbij zal de vraag worden betrokken hoe dat het beste geregeld kan worden voor AOW-gerechtigden, en zal het belang van werknemers worden meegewogen. Minister merkt op dat het wel een zaak van sociale partners is om hier afspraken over te maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van 21-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 350)

3304

14-04-2015

Mondelinge vraag van het lid KROL (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af» (mondelinge vraag goedgekeurd)

De Staatssecretaris zal het verzoek m.b.t. het fiscale doorwerkvereiste overbrengen aan de Staatssecretaris van Financien. De Tweede Kamer zal voor 15 mei a.s. een gezamenlijke brief ontvangen. NB Regeling van werkzaamheden d.d. 15 april: De vaste commissie voor SZW zal nog een inventarisatie van de vragen over het fiscale doorwerkvereiste toesturen aan SZW ten behoeve van de brief die is toegezegd

In het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is opgenomen dat het fiscaal doorwerkvereiste voor ouderdomspensioen met ingang van 01-01-2017 is afgeschaft. (Kamerstuk I, 2016–2017, 34 555)

3305

14-04-2015 Mondelinge vraag van het lid KROL (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af» (mondelinge vraag goedgekeurd)

De Tweede Kamer een motie aangenomen, die verzoekt in overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders te komen met voorstellen om de data voor pensioen, ontslag en AOW te laten samenvallen. De Tweede Kamer zal voor de zomer in kennis worden gesteld van de resultaten van het overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders

In het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is opgenomen dat het fiscaal doorwerkvereiste voor ouderdomspensioen met ingang van 1 januari 2017 is afgeschaft. (Kamerstuk I, 2016–2017, 34 555)

3315

21-05-2015 AO Loondoorbetaling bij ziekte

Voorstel loondoorbetalingsverplichting. De Minister streeft er naar voor de zomer aan de Tweede Kamer een voorstel te doen ten aanzien van knelpunten bij loondoorbetaling bij ziekte, met name gericht op kleine werkgevers. Dit in samenhang met IBO ZZP en herziening belastingstelsel. Indien vóór de zomer niet gehaald wordt, zal de Minister de Tweede Kamer hierover informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 765)

3330

09-10-2014

Plenaire behandeling wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof 32 855

De Minister zal een arbeid en zorgbijeenkomst organiseren en daarna een brief met de visie van het kabinet over arbeid en zorg naar de Tweede Kamer sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 855, nr. 33)

3332

16-06-2015

Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris bericht in het najaar de Tweede Kamer over wat het voor deelnemers betekent als een pensioenregeling naar België verhuist

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 2270)

3334

16-06-2015

Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer een inventarisatie van wat er moet gebeuren om het algemeen pensioenfonds voor internationale regelingen werkbaar te maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van 21-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 2270)

3336

16-06-2015

Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de juridische analyse over de mogelijkheden om het overdragen van het pensioenkapitaal bij een verzekeraar aan een lopende pensioenregeling bij een pensioenfonds mogelijk te maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-03-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 255, nr. 31)

3354

Uitgaande brief 26-08-2015 Onderzoek «werknemers en insolventie»

In overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie en met de diverse stakeholders uit de praktijk wil de Minister verder bekijken of er – mede op basis van de onderzoeksrapporten – aanleiding is tot het nemen van maatregelen, waaronder eventuele aanpassing van het arbeids- en/of insolventierecht, met het oog op de positie van de werknemer bij insolventie van de werkgever. Over de conclusies die de Minister hieruit zal trekken zal de Minister de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2016 nader informeren

Afgehandeld met brief van V&J, mede namens SZW, d.d. 23-02-2017 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 695, nr. 14)

3355

Uitgaande brief 26-08-2015 Onderzoek «werknemers en insolventie»

Naar aanleiding van de conclusie van de onderzoekers dat in de praktijk vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn, zal de Minister in ieder geval in overleg treden met de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de Sociaal Economische Raad om te bekijken in hoeverre er meer bekendheid kan worden gegeven aan het feit dat dit in beginsel wel degelijk het geval is

Afgehandeld met brief van V&J, mede namens SZW, d.d. 23-02-2017 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 695, nr. 14)

3356

Uitgaande brief 01-09-2015 Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie (Kamerstukken II 2014–2015, 29 544, nr. 649)

De Minister zal de Tweede Kamer volgend jaar (2016) opnieuw informeren over de verdere voortgang van het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en eventuele nieuwe maatregelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3372

AO Arbeidsmigratie van 23 september 2015

Implementatiewet handhavingsrichtlijn eind dit jaar, begin volgend jaar aangeboden aan de kamer, samen met uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar vervoersovereenkomst

Wet uitbreiding ketenaansprakelijkheid vervoersovereenkomst. Staatsblad 473, 2016

3387

AO Integratie d.d. 29 oktober 2015

De Minister zegt toe dat het onderzoek en de Kabinetsreactie antidemocratische groeperingen in de 1e kwartaal van 2016 naar de Tweede Kamer gaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamr d.d. 29-03-2017 (Kamerstukken II, 29 279, nr. 382)

3394

24-09-2015

AO Medezeggenschap

Najaar 2016 ontvangt de Minister het SER-onderzoek naar de scholing bij de OR. Daarna zal hij de Tweede Kamer informeren inclusief een kabinetsreactie daarop

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 818, nr. 43)

3395

24-09-2015

AO Medezeggenschap

Gevolgen voor de pensioenen werknemers betrekken bij onderzoek positie van werknemers in insolventie

Afgehandeld met brief van V&J, mede namens SZW, d.d. 23-02-2017 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 695, nr. 14)

3397

Uitgaande brief 30-11-2015 Uitvoering toezeggingen pensioencommunicatie en uniformering begrip partner. (Kamerstukken II 2015–2016, 34 008, nr. 35)

Het is het voornemen van de Staatssecretaris om eind volgend jaar (2016) te bezien in hoeverre aan deze Aanbevelingen (van de StvdA) inzake uniformering partnerdefinitie gevolg is gegeven en zij zal de Tweede Kamer dan over de uitkomsten informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van 21-12-2016 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 043, nr. 350)

3399

18-11-2015

Begrotingsonderzoek

De Minister gaat, samen met de Commissie SZW Tweede Kamer, aan de slag met de door alle Kamerleden gesteunde aanbevelingen van de rapporteurs t.a.v. indicatoren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 300-XV, nr. 89)

3406

02-12-2015

Begrotingsdebat SZW

De Minister zegt toe het boekje van het lid Heerma te betrekken bij de uitwerking van de motie-Van Dam over de weerbare democratie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 371)

3415

20-01-2016

AO Pensioenen

SZW beziet de casus van de pensioenregeling waarvan de uitvoering recent naar Malta is verhuisd, en bericht de Tweede Kamer over eventuele bevindingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 255, nr. 31)

3417

20-01-2016

AO Pensioenen

De Minister zegt toe dat er een onderzoek komt naar het (niet)gebruik van de overbruggingsregeling AOW incl. inzicht in de uitgekeerde bedragen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 163, nr. 41)

3418

20-01-2016

AO Pensioenen

De Staatssecretaris zegt toe dat er een onderzoek komt naar het (niet-) gebruik van de overbruggingsregeling AOW, incl. inzicht in de uitgekeerde bedragen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2016 (Kamerstuk 2015–2016, 32 163 nr. 41)

3419

20-01-2016

AO Pensioenen

De Minister zegt toe mbt uitsluitsel over de timing van het onderzoek OBR: wanneer krijgt de Tweede Kamer de resultaten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 32 163, nr. 41)

3433

04-02-2016

Verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de RvW van 24-02-2015 om een debat inz. toekomst CAO's

Tegelijkertijd met de reeds geplande monitor over transparante dispensatiebepalingen in cao’s (van diretie UAW) zal de Minister de Tweede Kamer na de zomer berichten over hoe cao-partijen zelf omgaan met dispensatieverlening, en daarbij ook een appreciatie te geven van het dispensatiebeleid van SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 755)

3434

18-02-2016

Verzoek van het lid Van Weyenberg (D'66) tijdens de RvW van 17 juni 2015 om een plenair debat inz. het onderzoeksrapport van het CPB inz. discriminatie op de arbeidsmarkt

In de nieuwe voortgangsrapportage actieplan arbeidsdiscriminatie die eind 2016 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden wordt ingegaan op de invulling van diversiteitsbeleid binnen de rijksoverheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

3443

16-03-2016 AO SUWI-onderwerpen

De Minister informeert de Tweede Kamer uiterlijk september 2016 over de haalbaarheid dat UWV werkzoekenden een persoonlijke brief verstrekt met daarin aangegeven op welke regelingen de werkgever aanspraak kan maken bij deze specifieke potentiële werknemer.Aanvullende informatie: Bovenstaand n.a.v. een verzoek van Kamerlid Weyenberg. Of (uitvoerbaarheid) het kan en hoe het kan. Wenselijkheid ondersteunt ieder

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 763)

3444

16-03-2016 – AO SUWI-onderwerpen

De Minister informeert de Tweede Kamer in december 2016 over de KPI’s van de ZBO’s. Aanvullende informatie: Bij de aanbieding van de jaarplannen 2017 worden ze uitgelicht. Diverse Kamerleden dringen aan op actief op de hoogte te worden gehouden bij ontwikkelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 26 448, nr. 591)

3458

23-03-2016 AO Discriminatie

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer voor eind 2016 zal worden geïnformeerd over de opbrengsten van de motie Bisschop om antisemitisme binnen de EU te agenderen, waarbij nadruk ligt op inzicht in effectieve maatregelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 176)

3459

23-03-2016

AO Discriminatie

In de voortgangsrapportage arbeidsmarktdiscriminatie wordt aandacht besteed aan de positieve rol van het bedrijfsleven in het bevorderen van meer aandacht voor diversiteit

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 748)

3463

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de voortgangsrapportage integratie eind 2016 naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Daarin wordt meegenomen of het mogelijk is seksuele diversiteit toe te voegen aan burgerschapsonderwijs op scholen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 176)

3464

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer geïnformeerd voor het zomerreces 2016 wordt geïnformeerd over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd naar de dilemma’s waar hulpverleners mee te maken krijgen bij hulpverlening aan meisjes, vrouwen en LHBT’-ers met een biculturele achtergrond

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 28 345, nr. 170)

3465

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd wordt over de motie van Dam (gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 279, nr. 371)

3466

07-04-2016 AO Huwelijksdwang en Achterlating

De Minister zegt toe dat hij KIS om advies zal vragen over effectieve aanpakken. Informatie hierover wordt opgenomen in de voortgangsrapportage integratie voor eind 2016

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 824, nr. 176)

3469

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

De AMvB ten behoeve van het moratorium komt na een consultatieronde en na advies van de Raad van State in september naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 379)

3470

14-04-2016 AO Armoede- en Schuldenbeleid

Het streven is dat de vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 1 januari 2017 zal worden ingevoerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 628, nr. 6)

3478

02-06-2016 34 378 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen)

De Staatssecretaris zal de SER om advies vragen over de medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine bedrijven. Daarbij zal de Staatssecretaris ook aandacht vragen voor de positie van voormalige werknemers in gesloten pensioenregelingen

Adviesaanvraag is bij brief van 15-09-2016 naar SER gezonden. Toezegging daarmee afgehandeld

3482

17-05-2016 Mondelinge vraag van het lid Karabulut (SP) over het bericht dat 421.000 kinderen in armoede opgroeit (goedgekeurd)

De Staatssecretaris zegt toe voor de begrotingsbehandeling inzicht te verschaffen in de (voor zover) bekende resultaten ten aanzien van de 5 miljoen euro die het kabinet n.a.v. het amendement Van Dekken/Yücel beschikbaar heeft gesteld om meer kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen te kunnen laten sporten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3484

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Informeren WGA-instroomcijfers uitzendbranche en andere sectoren. De Minister zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de WGA-instroomcijfers van de uitzendbranche en andere sectoren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 336, nr. 12)

3485

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Gesprek aangaan met AYA platform. De Minister zal in gesprek gaan met het AYA platform. De Tweede Kamer zal hierover gelijktijdig met de voortgang van de AMvB geïnformeerd worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.18-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 743)

3486

22-06-2016 AO Arbeidsongeschiktheid

Uitkomsten gesprek Novag en UWV betreffende herbeoordelingen delen. In september 2016 zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van de gesprekken tussen UWV en Novag met betrekking tot de uitvoering van de herbeoordelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 26 448, nr. 580)

3492

08-06-2016

AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer ontvangt vóór 01-07-2016 informatie over de mogelijke marsroute nav gesprek SZW met de partners over de fusiemogelijkheden voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 351)

3493

08-06-2016

AO Pensioenonderwerpen

In oktober/november ontvangt de Tweede Kamer een nieuw overzicht van de financiële positie (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen, gebaseerd op de stand eind derde kwartaal. Het kabinet stuurt een appreciatie mee

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, nr. 347)

3494

08-06-2016

AO Pensioenonderwerpen

Voor 01-12-2016 ontvangt de Tweede Kamer een analyse over de tendens dat pensioenfondsen naar België uitwijken en het vestigingsklimaat voor pensioenfondsen in Nederland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 2270)

3495

Uitgaande brief 03-06-2016 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II 2015–2016, 32 043, nr. 328)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het vervolgonderzoek naar de reden van de witte vlek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 043, nr. 364)

3496

08-06-2016 AO Pensioenonderwerpen

.

Het CPB of een andere partij zal worden gevraagd een internationale vergelijking te maken van de rentegevoeligheid van pensioenstelsels

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 347)

3497

Uitgaande brief 03-06-2016 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II 2015–2016, 32 043, nr. 328)

Wet verplichte beroepspensioenregeling aanpassen om verschil in rechten van verantwoordingsorganen te repareren

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 30-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, nr. 34 674)

3500

Uitgaande brief 12-04-2016 Motie Kerstens

De Minister zal Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling 2016 informeren over de voortgang van het plan van aanpak misbruik stages

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 759)

3510

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 toegezegd dat in het vervolg beleidsmatige en technische mutaties in de Slotwet conform RBV zullen worden toegelicht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 3)

3511

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 is toegezegd dat conform de werkwijze bij OCW en VWS met een werkgroep van de commissie in gesprek zal worden gegaan om een gezamenlijke informatiebehoefte van de Tweede Kamer en het ministerie nader te bepalen zodat voor alle partijen een zinvolle en gedragen set van indicatoren/ kerncijfers beschikbaar komt

Tijdens het WGO van 28 juni 2017 over het jaarverslag 2017 heeft de Minister van SZW herhaald, bereid te zijn in gesprek te gaan met een werkgroep om een zinvolle en gedragen set indicatoren te ontwikkelen. SZW zorgt dat zij in dit proces betrokken wordt. In de aanloop naar de begroting 2018 heeft SZW indicatoren ontwikkeld die een plek in de begroting 2018 hebben gekregen. De toezegging is daarmee afgerond.

3512

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

In het WGO van 23-06-2016 is toegezegd dat op basis van het lopende onderzoek naar prestatie-indicatoren UWV en SVB eind van het jaar bezien zal worden welke indicatoren kunnen worden opgenomen in Begroting en Jaarverslag

SZW heeft op 24-05-2017 een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd welke prestatie-indicatoren UWV en SVB m.i.v. het jaarplan 2018 presenteren (Kamerstukken II, 2016–2017, 26 448, nr. 591). De indicatoren in artikel 11 van de SZW-begroting 2018 zijn hierop aangepast, zoals toegezegd bij brief van 03-06-2016.(Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 XV, nr. 89).

3513

23-06-2016 WGO Begrotingsonderzoek

De Minister zegt toe de Tweede Kamer vóór 01-10-2016 een beeld te geven of het mogelijk is om de tussenevaluatie sectorplannen voor de verkiezingen af te ronden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-09-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 566, nr. 94)

3514

06-07-2016

AO Armoede- en Schuldenbeleid

Voor 01-09-2016 zal de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid om in de verkenning van de SER naar combinatiebanen, waarbij aandacht is voor werkende armen, ook de positie van de eenverdieners onder de werkende armen te betrekken. De verkenning zelf verwacht de Staatssecretaris in het najaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-09-2016 (Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 376)

3515

20-01-2016 AO Pensioenen

SZW beziet de casus van de pensioenregeling waarvan de uitvoering recent naar Malta is verhuisd, en bericht de Kamer over eventuele bevindingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3516

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Uiterlijk eind november maakt de Staatssecretaris aan de Kamer duidelijk of en op welke punten wetgeving aangepast dient te worden om de toegang tot de schuldhulpverlening te verbeteren (verduidelijken). Het onderzoek naar de toegang tot de schuldhulpverlening door inspectie SZW verschijnt in oktober/november. Om tijd te winnen bereidt ze al een eventuele wetswijziging voor, maar of dat daadwerkelijk doorgang krijgt is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3517

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Na het reces en voor de begrotingsbehandeling zal de Staatssecretaris de Kamer informeren over de vorderingen van de gesprekken met VNG en de rechterlijke macht over alternatieven voor beschermingsbewind

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3518

06-07-2016 AO Armoede en Schuldenbeleid

Voor eind oktober gaat de Staatssecretaris in gesprek met VWS en Maatschappelijke opvang koepels over armoedeproblematiek in de vrouwenopvang en zelfredzaamheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3522

15-09-2016 – Debat over het korten van pensioenen

In kaart laten brengen wat de effecten zijn van een verlenging van de hersteltermijn voor pensioenfondsen en de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de mogelijke effecten inclusief de generatieeffecten

Toezegging is afgedaan met CPB-notitie «generatieeffecten» die als bijlage is meeverstuurd met de najaarsrapportage van 18-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 347)

3531

Plenaire behandeling van 07-09-2016 van wetsvoorstel Arbo

Wetsvoorstel Toekomst arbeidgerichte zorg: Inspectie beziet situatie ongevallen in de bouwnijverheid. Indien daar aanleiding voor is informeert de Minister de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 73)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3524

21-09-2016 Algemeen Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De Minister zegt toe dat het kabinet voor de begrotingsbehandeling van VenJ een brief aan de Tweede Kamer stuurt over vervroeging van de voorinburgerings- en taalcursus voor de groep asielzoekers die met 95% zekerheid een verblijfsvergunning krijgt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-10-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 334, nr. 23)

3526

26-09-2016

AO Kinderopvang

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling de uitkomsten van de evaluatie Gunning en zijn reactie daarop

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 318)

3527

26-09-2016

AO Kinderopvang

De Minister stuurt zijn visie op SMI aan de Tweede Kamer voor januari 2017

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 320)

3529

21-09-2016 Algemeen Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De Minister zegt toe dat half oktober (ruim voor de begrotingsbehandeling SZW) een brief wordt gestuurd aan de Tweede Kamer over buitenlandse financiering van organisaties. De aangenomen motie-Segers/Zijlstra (34 550, nr. 17) zal daarbij worden betrokken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 614, nr. 56)

3530

21-09-2016 Algemeen Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De Minister zegt toe dat de Tweede Kamer half oktober een brief ontvangt over de buitenlandse financiering van de aankoop van een schoolgebouw in Rotterdam door een salafistische organisatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 614, nr. 56)

3533

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om in het eerste kwartaal van 2017 inzicht te verschaffen in de duurzaamheid van banen door middel van een rapportage van UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017(Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3535

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal begin volgende week een nota van wijziging op het wetsvoorstel Stroomlijning indienen zodoende de no risk polis na 2020 structureel beschikbaar te stellen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 514, nr. 8)

3536

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer met een brief voor 15-03-2017 over de uitkomsten van de gesprekken met de Werkkamer en Programmaraad over matchen op werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 779)

3538

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om via de Voorjaarsnota een voorstel te doen om te regelen dat de onbenutte gelden van de 100 mln voor beschut werk niet terugvloeien naar de staatskas maar beschikbaar blijven voor de Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 587, nr. 18)

3540

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om de Tweede Kamer voor het kerstreces een brief te sturen waarin ze aangeeft of het opportuun is om een AMvB voor bepaalde tijd te evalueren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 50)

3542

AO Handhaving 02-11-2016

Onderzoek postpakketsector. De Minister zegt toe het rapport dat de Inspectie SZW opstelt naar aanleiding van de motie van de leden van Weyenberg en Heerma (Kamerstukken II, 29 502, nr. 118) om de Inspectie SZW een nadrukkelijkere rol te laten spelen in de handhaving in de pakketpostsector begin 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 502, nr. 139)

3543

01-11-2016

Mondelinge vraag

Rapport Kerk in Actie «Toename hulpverzoeken bij Kerken»

De Staatssecretaris zegt toe dat zij de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling van SZW zal informeren over de stand van zaken rond kinderen in armoede

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 380)

3544

01-11-2016

Mondelinge vraag

Rapport Kerk in Actie «Toename hulpverzoeken bij Kerken»

De Staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling nader te informeren over haar reactie op het rapport van Kerk in Actie en de te nemen vervolgstappen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 381)

3545

15-11-2016

VAO Arbeidsmarktbeleid (N.a.v. het AO Arbeidsmarktbeleid van 27-10-2016)

De Minister heeft toegezegd in overleg te treden met Staatssecretaris Wiebes over de vraag wat het probleem is met de regeling in Den Haag. Volgende week ontvangt de Tweede Kamer van de Minister of van Staatssecretaris Wiebes een brief over wat wel en niet kan bij het generatiepact

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 752)

3546

02-11-2016

AO Handhaving

De Minister zegt toe een afschrift van de Verzamelbrief met een nieuwe instructie voor gemeenten hoe om te gaan met EU-burgers die bijstand aanvragen voor 1 januari 2017 aan de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 2016D51304)

3547

24-11-2016

AO Pensioenonderwerpen

In januari 2017 ontvangt de Tweede Kamer een brief van het kabinet met daarin de stand van de dekkingsgraden op 31 december 2016 en een eventueel kabinetsvoorstel tot maatregelen. Advies van DNB en doorrekeningen van CPB maken onderdeel uit van deze brief

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-01-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 972, nr. AA)

3548

29-11-2016

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris spreekt met UWV over het advies beschut werk in relatie tot de ontwikkelmogelijkheden van de cliënt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 578, nr. 17)

3550

29-11-2016

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris gaat voor de begrotingsbehandeling met Cedris in overleg over welke mogelijkheden er zijn om beschut werk tijdelijk in te zetten

Overleg met Cedris over welke mogelijkheden er zijn om beschut werk tijdelijk in te zetten heeft plaatsgevonden. Daarmee is deze toezegging ook afgedaan

3551

29-11-2016

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris zegt toe een onderzoek te doen naar de mogelijkheid de Praktijkroute voor beschut werk in te voeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3552

29-11-2016

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris geeft voor de begrotingsbehandeling een «houtskoolschets» over de voorlichting voor de doelgroep. Voor 15-03-2017 volgt een uitgewerkt plan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 587, nr. 18)

3555

17-11-2016

AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In februari 2017 zal een actieplan zwangerschapsdiscriminatie aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de door het College voor de Rechten van de Mens gedane suggesties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van 22-3-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 775)

3556

17-11-2016

AO Arbeidsmarktdiscriminatie

De Minister vraagt de Algemene Rekenkamer om suggesties om acties op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie meetbaarder te maken

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 23-03-2017 (Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie 2017) (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 950, nr. 107)

3557

17-11-2016

AO Arbeidsmarktdiscriminatie

Goede voorbeelden (Charter Diversiteit, boegbeeld ouderenwerkloosheid) worden waar mogelijk kwalitatief geduid en meegenomen in de eerste voortgangsrapportage van Minister BZK over het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 23-03-2017 (Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie 2017) (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 950, nr. 107)

3558

17-11-2016

AO Arbeidsmarktdiscriminatie

Verstrekt – indien mogelijk – cijfers over het aantal personen bij het Rijk die een cursus hebben gevolgd over selecteren zonder vooroordelen

Afgehandeld met brief van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 23-03-2017 (Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie 2017) (Kamerstukken II, 2016–2017, 30 950, nr. 107)

3559

AO Handhaving 2-11-16

Openbaarmaking HH-toetsen: De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de vraag of handhavingstoetsen van de Inspectie SZW openbaar gemaakt kunnen worden en aan Kamerleden in vertrouwelijkheid ter inzage te leggen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-11-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 14)

3563

02-11-2016

AO Handhaving

In contact treden met het SNA over nadere informatie over de 550 bedrijven die het keurmerk hebben verloren. Dit wordt meegenomen in de brief aan de Tweede Kamer over het het vergaat met het kenmerk begin 2017

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 17 050, nr. 537)

3565

19-01-2017

VAO Pensioenonderwerpen (n.a.v. het AO Pensioenonderwerpen van 24 november 2016)

De Staatssecretaris zegt op verzoek van de PvdA toe om voor 01-05-2017 te rapporteren over de gesprekken die gaande zijn met de uitzendbranche

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 043, nr. 364)

3566

06-12-2016

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Kamerlid Weyenberg heeft tijdens begrotingsbehandeling 2017 een motie ingediend met het verzoek de werkloosheidsval voor werkenden met een inkomen van 120% wettelijk minimumloon weer op te nemen in de begroting. (Kamerstukken II, 2016–2016, 34 550 XV nr. 44)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2017, (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 71)

3567

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris stelt alles in het werk om de AMvB met het experimenteerartikel voor 15-03-2017 in het staatsblad te publiceren

De publicatie in de Staatscourant (Nr. 10881) op 01-03-2017

3569

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal voor de zomer van 2017 de contouren van het onderzoek naar de praktijkroute beschut werk aan de Kamer zenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3570

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om in februari 2017 aan de Tweede Kamer te melden welk onderzoeksbureau de pilot «overdraagbaarheid quotum na inkoop van producten bij bedrijven op de hoogste trede van de PSO-ladder» gaat uitvoeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3571

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om bij de bewindspersonen BZK na te gaan hoe vanaf 01-03-2017 de taken van de aanjager banenafspraak overheid worden ingevuld. Zij vraagt hen om de Tweede Kamer hierover in een brief te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 777)

3573

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om te verkennen hoe het staat met het voorkeursbeleid bij werving voor de doelgroep banenafspraak en de Tweede Kamer voor 15-03-2017 hierover te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3575

02-11-2016

AO Handhaving

De Minister zegt toe een overzicht te geven van de nationale en bilaterale maatregelen om het beginsel van «gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats» dichterbij te brengen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 17 050, nr. 534)

3578

26-01-2017

AO Participatiewet

Voorkeursbeleid bij werving van doelgroepen banenafspraak. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd of een werkgever voorkeursbeleid voor de doelgroep van de banenafspraak mag voeren als een vacature zich daarvoor leent.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3579

27-10-2016

AO Participatiewet

Pilot Overdraagbaarheid quotum na inkoop van prodcuten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3580

09-02-107

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte,

Arbeidsongeschiktheid en

Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over het resultaat van gesprekken met sociale partners over het opzetten van een onafhankelijk instituut voor beoordeling van schadeverhaal beroepsziekten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 25 883, nr. 295)

3582

06-10-2016

AO Ouderenwerkloosheid

Uitwerking van het actieplan «Perspectief voor vijftigplussers». Aan de Tweede Kamer is toegezegd om vóór het einde van het jaar 2016 een uitwerking van het actieplan «Perspectief voor vijftigplussers» naar de Tweede Kamer te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2016 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 763)

3584

14-02-2017

VAO Participatiewet (n.a.v. AO van 26 januari 2017)

De Staatssecretaris zegt toe om naar aanleiding van de evaluatie van de ESB-regeling te bekijken of de strakke koppeling aan de schooljaren met enige flexibiliteit ingezet kan worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 224, nr. 39)

3585

19-01-2017

VAO Pensioenonderwerpen (n.a.v. het AO Pensioenonderwerpen van 24 november 2016)

De Staatssecretaris zal de pensioensector aanspreken op de diversiteit in besturen van pensioenfondsen. Zij zal voor 1 mei hierover rapporteren aan de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 362)

3586

19-01-2017

VAO Pensioenonderwerpen (n.a.v. het AO Pensioenonderwerpen van 24 november 2016)

De Staatssecretaris zal navraag doen naar de opvatting van DNB over de toetsing van 30 bestuurders die nog voor 2000 in functie zijn gekomen en hierover aan de Tweede Kamer rapporteren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-4-2017 (Kamerstukken II. 2016–2017, 32 043, nr. 362)

3588

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

AFM AOV ZZP. De Minister zal de AFM vragen een onderzoek uit 2011 naar AOV’s van zzp’ers te herhalen. Hierbij zal de Minister de AFM verzoeken om bij dit onderzoek ook advocaten die zich bezig houden met claimbeoordeling van verzekeraars te betrekken. De Minister laat spoedig weten hoe de AFM hierop reageert

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, aanhangsel 2323)

3589

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Uitvoering ZW bezwaarmogelijkheid. De Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar over gesprekken met het UWV over bekendheid van de bezwaarmogelijkheid voor ZW-uitkeringsgerechtigden bij UWV bij klachten over de private uitvoering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 786)

3590

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Evaluatie actieplan 50 plussers. De Minister zal eind maart 2017 het evaluatiekader voor het Actieplan Perspectief voor vijftigplus naar de Kamer sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-05-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 782)

3596

02-06-2016 34 378 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen)

De Staatssecretaris zal advies SER vragen inzake medezeggenschap van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-02-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 360)

3597

Uitgaande brief 13-09-2016 Beantwoording schriftelijke overleg IORP. (Kst. 33 931, nr. 18)

Het kabinet zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn, het implementatieplan naar de Tweede Kamer sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-04-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 33 931, nr. 20)

3602

21-06-2017

AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris komt in de week na het bestuurlijk overleg met VNG (6 juli) terug op de mogelijkheid van een schuldhulplijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407)

3603

21-06-2017

AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris verschaft de Tweede Kamer voor het zomerreces inzicht in de schuldhulpverlening aan jongeren in de gemeenten Den Haag en Leiden en geeft daarbij aan wanneer de gemeenten de eerste resultaten van deze aanpak verwachten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407)

3604

21-06-2017

AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer voor het zomerreces de resultaten toe van de pilot voor jonge nabestaanden in de gemeente Zwolle

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 358, nr. 243)

3605

21-06-2017

AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris vraagt in de verzamelbrief van juli 2017 aandacht voor de invulling van de kindpakketten door gemeenten en gemeenteraden

Afgehandeld met afschrift van verzameldbrief aan gemeente, brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407)

3606

21-06-2016

AO Armoede- en Schulden-beleid

De Staatssecretaris zal haar verantwoordelijke collega’s van VenJ en EZ vragen de wenselijkheid van een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden te verkennen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–201 7, 24 515, nr. 407)

3610

21-06-2017

AO Kinderopvang

Voor het reces zal de Minister met de betrokken partijen overleggen over buitenspeelruimte en de Tweede Kamer over de uitkomsten informeren. Tevens informeert de Minister de Tweede Kamer over de communicatie richting ouders over de verschillende financieringsstromen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 336)

3611

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris stuurt in de zomer een brief aan de Tweede Kamer over de opzet van het verbeterplan van de RCN-unit SZW naar aanleiding van de bevindingen van de ADR en de AR

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 19)

3617

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de stand van zaken met betrekking tot beschutte werkplekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58)

3619

15-06-2017

AO Pensioenonderwerpen

Tijdens het AO Pensioenonderwerpen van 15 juni jl. heeft de Staatssecretaris toegezegd om de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over een aantal uiteenlopende onderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d.11-07-207 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 374)

3620

12-04-2017 plenair debat onderzoek Eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels

De Staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd een actualisatie te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van grensoverschrijdende pensioenregelingen. De Staatssecretaris heeft daarbij tevens toegezegd nogmaals aan te geven wat er in dit kader onder de huidige wet- en regelgeving mogelijk is en wat er verandert met de implementatie van de herziene IORP-richtlijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 364)

3625

28-06-2017

VAO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd op verzoek van de SP toegezegd om in de volgende brief aan de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid kort in te gaan op het pamflet van VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland over de armoede- en schuldenproblematiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407)

3628

16-05-2017

Mondelinge vraag van het lid GIJS VAN DIJK (PvdA) over het bericht «Ruim € 30 mln aan bonussen voor beleggers APG» (goedgekeurd)

De Staatssecretaris zal de Minister van BZK vragen in overleg te treden met het bestuur van het ABP over de bonussen bij APG en de Tweede Kamer daarover te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 374)

6.3.4 Lopende toezeggingen
Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996–1997

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996 Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Er is samenhang met een lopende procedure bij de ILO (art. 24 procedure, d.d. juni 2012) over naleving door Nederland van ILO-Verdrag 81. Naar verwachting kan het nieuwe kabinet in 2018 een beslissing nemen over de wenselijkheid van bekrachtiging door Nederland van dit protocol

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010–2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

Plenaire behandeling Wetsvoorstel (Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Planning: brief naar Tweede Kamer januari 2018

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3145

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers) (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

Planning oplevering evaluatie: 4e kwartaal 2019

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2831

17-04-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv’s en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning: brief naar Tweede Kamer januari 2018

2868

22-05-2013 Vervolg plenaire behandeling Wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen (33 182)

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens begin 2018 aan beide Kamers gemeld worden

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2935

20-03-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

Er vindt overleg plaats tussen het UWV en SZW over de invulling van de sollicitatieplicht en de uitvoering van de verplichte inschrijving bij een uitzendbureau. De Tweede Kamer zal in de eerste helft van 2018 worden geïnformeerd over de vermeende weigering door uitzendbureaus en de invulling van de verplichte inschrijving. Planning: Tweede kwartaal van 2018

3075

23-01-2014

AO Arbeidsomstandigheden

(Arbo)

Brand windturbine: De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken n.a.v. de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

Het OM heeft nog geen beslissing genomen over strafvervolging.

3090

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de WWZ er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. De Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Wordt meegenomen met de evaluatie van de Wwz in 2020 zoals aangegeven in de eerste voortgangsbrief Wwz (2015)

3093

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe dat hij de jurisprudentie over de uitwerking van het criterium «billijke vergoeding» bij «ernstig verwijtbaar handelen of nalaten» in de WWZ op de voet zal volgen en zal analyseren. Daarmee wacht hij niet op de evaluatie van de totale WWZ in 2020. Als het misgaat, als het uit de hand loopt, komt de Minister terug naar de Tweede Kamer met voorstellen

Onderzoek ten behoeve van een evaluatie criterium ernstige verwijtbaarheid is gaande. Zoals aangegeven in de tijdlijn van de evaluatie Wwz (bijlage bij eerste voortgangsbrief Wwz dd 27-11-2015), is het streven om de resultaten aan het eind van 2017 gereed te hebben

3110

05-06-2014 AO Inburgering

De Minister zegt toe, n.a.v. vragen De Graaf PVV betreffende inburgeraars die met lening examen hebben gedaan en dat niet hebben gehaald en die vervolgens uit beeld raken, om welke aantallen gaat het dan, hoeveel geld is daarmee gemoeid, hoe wordt het geleende geld dan teruggehaald, deze vragen mee te nemen bij de reeds toegezegde rapportage over de terugbetalingsdiscipline van DUO-leningen

De Tweede Kamer zal in het laatste kwartaal van 2018 hierover worden geïnformeerd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3174

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

Vraag of kinderopvang onder WNT valt, wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de omkering die aankomend voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Dit wordt meegenomen in het initiële wetsvoorstel Directie Financiering. Het is aan het nieuwe Kabinet om dit wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer

3186

De Minister zal de Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

De Minister heeft toegezegd dat hij, naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 27 oktober, UWV opheldering zal vragen of het bericht in de Volkskrant juist is;of er sprake is van een incident of structureel;of de in 2013 gemaakte afspraken zijn geïmplementeerd.hoe de bescherming van de medische privacy gewaarborgd wordt voor iedereen die contact heeft met UWV. Alsdan zal de Minister bezien of dat moet leiden tot nadere maatregelen. Over de uitkomsten zal de Minister de Tweede Kamer informeren

De AP heeft haar voorlopige bevindingen uitgebracht aan het UWV. AP brengt definitief rapport in het najaar 2017 uit. De Kamer wordt geïnformeerd direct nadat het definitieve rapport van de AP is ontvangen

3199

13-11-2014

AO Participatiewet en WWB-onderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het einde van het jaar een brief te sturen over social return bij het Rijk in relatie tot de banenafspraak. Dit betreft geen nieuwe toezegging maar een herhaling van de toezegging, zoals gedaan in de brief van V&J

Vanuit het Ministerie van BZK zijn proeftuinen gestart over de uitvoering van de banenafspraak binnen de rijksoverheid. De resultaten daarvan worden eind 2017 gecommuniceerd naar de Tweede Kamer, door Minister V&J. De inhoud van de Kamerbrief raakt de inhoud van de toezegging (en wordt zo afgedaan)

3239

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

Brief over aanpassingen in Vreemdelingen-regelgeving is op 18 november 2016 naar EC verstuurd. Daarop is geen reactie van de EC ontvangen. Pas wanneer dat het geval is, kan de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Het is ook mogelijk dat de EC helemaal niet reageert

3267

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioencommunicatie (34 008)

Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd hoe het best kan worden gecommuniceerd over het werkgeversdeel in de pensioenpremie

Loopt mee in implementatie IORP-richtlijn. De richtlijn moet 13-01-2019 in werking treden

3290

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

De Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Planning: Betrekken bij evaluatie over de werking van de wet over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, najaar 2018 gereed

3302

Uitgaande brief 19-12-2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II 2014–2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk

Wet Pensioencommunicatie is 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden. Onderzoek in 2018

3335

16-06-2015 Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

Het keuzerecht rond de ingang van de pensioendatum wil de Staatssecretaris snel nader bestuderen. Als het enigszins kan neemt de Staatssecretaris het in de beantwoording van de Kamervragen van de heer Omtzigt over de kleine pensioenen mee

Dit onderwerp gaat meelopen in het wetstraject waardeoverdracht en kleine pensioenen, dat naar verwachting in augustus 2017 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend (voor Prinsjesdag)

3340

Uitgaande brief 13-07-2015 Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen (Kamerstukken II 2014–2015, 33 863, nr. 33)

Er zijn veel ontwikkelingen gaande bij de beroepspensioenfondsen, die de Staatssecretaris de komende jaren zal blijven bezien. De Staatssecretaris is voornemens de Kamer over twee jaar te informeren over hoe die ontwikkelingen zijn verlopen en welke conclusies daaruit zouden kunnen volgen

Loopt mee in de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, die begin 2018 aan de Tweede Kamer wordt verzonden

3357

02-09-2015 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (34 195)

Meer duiding geven aan het begrip structureel en regelmatig ten behoeve van de praktijk. Dit door in overleg met de branche in te zetten op communicatie hierover n door met de toezichthouder de invulling van het begrip vast te leggen in de beleidsregels werkwijze toezichthouder. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de inwerkingtreding van de wet, komend voorjaar

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2017 hierover schriftelijk geïnformeerd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3375

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

Er komt in oktober een brief van de Minister van SZW en de Staatssecretaris Financiën over de ET-regeling

Rond de ET-regeling heeft de Minister tijdens het AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid d.d. 9 februari 2017 aangegeven dat zowel de wetgever, als de sociale partners moeten bijdragen aan een oplossing. Indien er wordt gekozen voor een wetgevende oplossing is dit allen mogelijk door aanpassing van het fiscale bouwwerk. Dit wil de Minister aan een volgend kabinet laten

3385

Uitgaande brief 14-10-2015 Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Tijdens de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de Staatssecretaris toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van de organisatiebepalingen uit deze wet – 1 juli 2017 – een evaluatie uit te zullen voeren. De Staatssecretaris is bereid om in het kader van deze evaluatie de wenselijkheid van een inzagerecht van verantwoordingsorganen in contracten en kosten van het pensioenfonds mee te nemen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens begin 2018 aan beide Kamers gemeld worden

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Deze toezegging loopt tot 1-1-2020. Halfjaarlijks wordt er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de Wwz. De vierde brief is van 05-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 351, nr. 24)

3404

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

De Staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de Staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen

Dit loopt mee in de toekomstdiscussie pensioenen. Planning wetgeving: eind 2020

3413

29-09-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende amendementen, moties en het wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen ivm harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. (...) Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

De evaluatie dient begin 2019 beschikbaar te zijn omdat er dan voldoende volume is om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren. In de aanloop daar naar toe zal met betrokken partijen de evaluatie worden voorbereid. Planning: januari 2019

3479

02-06-2016 Plenaire behandeling wijz.wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ivm de bevoegdheden van de ondernemingsraad inz. de arbeidsvoorwaarden pensioenen

Op verzoek van VVD en PvdA heeft de Staatssecretaris toegezegd om de uitvoering van de wet in de praktijk – inclusief eventuele procedures bij de rechter – te monitoren en de Tweede Kamer daarover na twee jaar te informeren

Planning: evaluatie medio 2018

3483

Uitgaande brief 21-06-2016 Reactie op aangenomen motie 31 497 nr. 188 over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

De Staatssecretaris gaat de in de motie geschetste situatie dat ouders om financiële redenen hun kinderen van school afhalen als onderdeel van de evaluatie Participatiewet onderzoeken. Met de tussenrapportage evaluatie Participatiewet rapporteert de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2017 over de resultaten van dit onderzoek

Het onderzoek naar deze gegevens loopt en wordt in de zomer afgerond. Planning brief aan Tweede Kamer: 4e kwartaal 2017

3519

30-06-2016 Uitgaande brief tweede voortgangsbrief Wwz

De Minister zegt toe om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) over de toepassing van het nieuwe ontslagrecht uit de Wwz. Het gaat om de constatering uit onderzoek dat de hoogte van de transitievergoeding soms lijkt te worden meegewogen bij het toe- of afwijzen van een ontbindingsverzoek en om de vraag waarom rechters menen in soms te weinig ruimte te zien om te ontbinden o.g.v. een verstoorde arbeidsverhouding

Planning: het gesprek met de RvdR heeft nog niet plaatsgevonden

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3525

21-09-2016 Algemeen Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De SER zal de eerdere adviesaanvraag over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid uitbreiden naar een breder advies over de arbeidsmarkt

De verwachting is dat de SER het advies aan het nieuwe kabinet wil aanbieden. Daarna zal de kabinetsreactie voorbereid worden. Planning verzending aan Tweede Kamer: 2e kwartaal 2018

3534

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat er in de beleidsdoorlichting van de Wajong aandacht zal zijn voor de systematiek van de loonaanvullingsregeling in de Wajong die niet altijd lonend werkt

Onderzoek beleidsdoorlichting loopt. Verschillen in loonaanvulling bij loondispensatie wordt meegenomen in het onderzoek. Rapport en kabinetsstandpunt wordt eind 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Planning: 4e kwartaal 2017

3539

27-10-2016

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe jaarlijks inzicht te verschaffen in de experimenten. Eerste keer ¾ jaar na de start van de experimenten

De experimenten starten naar verwachting in 2017. De eerste rapportage conform deze toezegging kan niet eerder dan eind 2017 plaatsvinden. Planning december 2017

3549

29-11-2016

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling Tweede Kamer 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris zegt toe in de verzamelbrief aandacht te vestigen op het feit dat gemeenten in hun verordening aandacht moeten geven hoe ze omgaan met personen die wel een positief advies hebben, maar voor wie in een jaar geen beschut werkplek beschikbaar is

Komt in de eerstvolgende verzamelbrief, datum afronding afhankelijk van verzending brief. Beoogd is de Tweede Kamer in de eerstvolgende verzamelbrief in november te informeren. Planning: november 2017

3553

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris zegt toe dat ze behoefte aan beschut werkplekken gaat monitoren.

Dit is een nog niet nagekomen toezegging. De behoefte aan beschutte werkplekken zal structureel gemonitord worden en deze informatie maakt onderdeel uit van de reguliere beleidsinformatie van het UWV. Bij gelegenheden en waar nodig zullen wij de Tweede Kamer van de stand van zaken op de hoogte stellen. Beoogd is de Kamer hierover december te informeren. Planning: december 2017

3554

17-11-2016

Arbeidsmarktdiscriminatie

Het Team Arbeidsinspectie van de Inspectie SZW kijkt bij een tweede (herhaald) bedrijfsbezoek specifiek welke wijzigingen in het bedrijf n.a.v. het eerste bedrijfsbezoek zijn doorgevoerd

Betrekken bij herinspecties die vanaf het voorjaar 2017 gepland staan. Terugkoppeling aan Tweede Kamer wordt meegenomen in 2e voortgangsrapportage over het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie die in het voorjaar 2018 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden door BZK, mede namens SZW en andere ministeries

3561

Uitgaande brief 21-12-2016

Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Het Kabinet zal nader besturen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Bezien zal worden of dit kan meelopen in de evaluatie governance die in 2017 wordt uitgevoerd

3562

Uitgaande brief 22-12-2016

Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

Vrijwillige aansluitingen bij verplicht bpf: door middel van een extern onderzoek zal worden bekeken in hoevere vrijwillige aansluitingen plaatsvinden, of dit in de praktijk tot problemen leidt en zo ja of het wenselijk zou zijn dat hier beperkingen of randvoorwaarden aan verbonden zijn

Er wordt naar gestreeft het onderzoek inclusief kabinetsreactie voor 01-10-2017 aan de Tweede Kamer te sturen (na Prinsjesdag)

3564

02-11-2016

AO Handhaving

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om bedrijven die arbeidswetten meermaals overtreden en uitzendbureaus die zich niet houden aan het SNA-keurmerk uit te sluiten van overheidsopdrachten

Planning: brief naar de Tweede Kamer na het vierde kwartaal 2017

3568

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris laat nader onderzoek doen naar de constructie van Flextensie en bericht de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover. Ook de volgende punten moeten inzichtelijk worden gemaakt:

○ De aantallen en de snelheid waarmee mensen doorstromen naar een betaalde baan

○ De tarieven die hierbij gehanteerd worden

○ Of er sprake is van oneerlijke concurrentie en onderbetaling

○ Of de gemeenten en de inlenende werkgevers aan Flextensie hoge inkomsten genereren in tegenstelling tot de uitkeringsgerechtigde

Opdracht onderzoek is gegund aan de Beleidsonderzoeker. Naar verwachting is het onderzoek in september gereed en kan de Tweede Kamer daarover geïnformeerd worden. Planning: september 2017

3572

26-01-2017

AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om voor 15 maart een overzicht van de verschillende Wajong-regelingen naar de Tweede Kamer toe te sturen om inzichtelijk te maken hoe de verschillende loonaanvullingensregeling uitpakken voor Wajongers bij werken. Tevens wordt inzicht gegeven in de korting van 5% voor werkenden vanaf 2018

Planning versturen brief aan Tweede Kamer: vierde kwartaal 2017

3576

19-02-2017

VAO Pensioenonderwerpen (n.a.v. het AO Pensioenonderwerpen van 24 november 2016

De Staatssecretaris zegt toe om, als de Raad van State er in slaagt snel te adviseren, voor 1 mei het wetsvoorstel fusie verplichtgestelde bedrijfstak-pensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens bij de Tweede Kamer te hebben

Planning: wetsvoorstel na de zomer 2017 naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag)

3581

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer dit voorjaar over de verkenning naar het inrichten van een fonds voor slachtoffers van schildersziekte

De Tweede Kamer is met de brief «Tussenrapportage OPS verkenning» (ID 9830) d.d. 29-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 30-06-2017, 29 544, nr. 790) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de verkenning naar de bereidheid van bedrijfssectoren om OPS slachtoffers financieel tegemoet te komen. In deze brief wordt aangegeven dat er meer tijd nodig is om de verkenning af te ronden. De Tweede Kamer zal naar verwachting in de loop van het najaar 2017 worden geïnformeerd over de resultaten van de verkenning

3587

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Sollicitatieplicht AOW. De Minister zal snel een schriftelijke toelichting geven op het voornemen de sollicitatieplicht voor werklozen vanaf één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd geheel af te schaffen

Op 21-03-2017 heeft de Minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp (Kamerstukken II, 2016–2017, documentnummer 2017D08063). Vervolgens is dit onderwerp controversieel verklaard

3591

09-02-2017

AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Effectiviteit No Risk Polis. De Minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar (2017) over de Rapportage effectiviteit van de no-risk polis

De enquête onder werknemers wordt uitgevoerd. Planning Tweede Kamer te informeren: eind vierde kwartaal 2017

3593

Uitgaande brief 21-12-2016 wetsvoorstel waarde-overdracht kleine pensioenen

Het streven is het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen op 1 januari 2018 in werking te laten treden

Planning: wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer na de zomer 2017, vóór Prinsjesdag

3595

Uitgaande brief 24-02-2017

Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen

De Staatssecretaris beziet op welke wijze de aanbevelingen van de SER in het briefadvies medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen uitgewerkt kunnen worden

Planning: brief naar de Tweede Kamer in najaar 2017 (na Prinsjesdag)

3598

Uitgaande brief 02-05-2017

Meerlingenverlof

Toegezegd is een nota van wijziging om meerlingenverlof uit wetsvoorstel Kraamverlof te halen en aan de Verzamelwet SZW 20187 toe te voegen

De tweede nota van wijziging betreft het eerste deel van de toezegging. Deze is op 29-05-2017 verstuurd naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 617, nr. 9). Het tweede deel, de toevoeging aan de Verzamelwet, wordt in september 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden (vóór Prinsjesdag)

3601

Uitgaande brief 13-06-2017

Verzamelbrief pensioenen 2017 en nettopensioen

Naar aanleiding van de vragen van het lid Lodders (VVD) meldt de Staatssecretaris dat DNB de eventuele blokkades voor een «carve out» tegen het licht zal houden en de Staatssecretaris (of haar opvolger) zal informeren over haar bevindingen. In september wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd

Verzoek is uitgezet bij DNB. Planning: in september 2017 brief naar de Tweede Kamer (na Prinsjesdag)

3607

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister stuurt vóór de SZW-begrotingsbehandeling een zo integraal mogelijke eerste tussenevaluatie van de sectorplannen toe

Planning tussenevaluatie Sectorplannen aan de Tweede Kamer: 4e kwartaal 2017 (vóór SZW-begrotingbehandeling)

3608

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer, in samenspraak met OCW, te informeren over de netto-effectiviteit van de scholingsvouchers in het kader van mismatch op de arbeidsmarkt

Vanwege de doorlooptijd van de regeling wordt het eindrapport in 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd. Een tussenrapportage van de uitkomsten wordt medio 2018 verwacht. Planning aan de Kamer: 3e kwartaal 2018

3609

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister informeert de Tweede Kamer in de zomer over de mogelijkheden tot onderzoek naar het door het UWV (nog) niet verklaarde deel van de verhoogde WIA-instroom

Planning informeren Tweede Kamer: derde kwartaal 2017 vóór Prinsjesdag

3612

21-06-2017

AO Kinderopvang

In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van een betere ontsluiting van bestaande toezichtinformatie over kwaliteit van opvang voor ouders

Mogelijkheden voor betere ontsluiting worden op dit moment in samenwerking met de toezichthouder verkend

3613

21-06-2017

AO Kinderopvang

De uitkomsten van het ex ante kostprijsonderzoek naar de effecten van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer worden verstuurd en waar mogelijk eerder

Onderzoek wordt aanbesteed. De uitkomsten van het onderzoek zullen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer worden verstuurd en waar mogelijk eerder

3615

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar van 2017 over de plannen rondom landelijke arrangementen voor werkgevers. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de rol en belangen van de arbeidsmarktregio’s

De stand van zaken van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers wordt teruggekoppeld via een brief aan de Tweede Kamer. Planning: najaar 2017

3616

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris zal de vraag over de stand van zaken inzake het inwerkingtredings KB mbt de vermogensvaststelling bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen, doorgeleiden naar Financiën. Zij verwacht dat Financiën daar in de zomer duidelijkheid over kan geven aan de Tweede Kamer

Verzoek Kamer is doorgegeven aan Financiën. Beoogd is de Kamer over de stand van zaken inzake «het inwerkingtredings KB m.b.t. de vermogensvaststelling bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen» in september te informeren. Planning: september 2017

3618

28-06-2017

Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister stuurt de tabel met de verdeling van origineel budget en daadwerkelijk budget voor de sectorplannen, zoals in de brief van januari 2017 gebeurd is, mee met komende rapportages of brieven

De tabel met de benutting van de budgetten zal opgenomen worden in de halfjaarlijkse voortgangsbrieven aan de Tweede Kamer. De eerstvolgende voortgangsbrief over de sectorplannen staat gepland voor najaar 2017 (vóór de begrotingsbehandeling SZW 2018)

3621

14-06-2017

AO Behandelvoorbehoud Richtlijn tussen werk en privéleven

De Minister zal de Tweede Kamer op een later moment» meer informeren over de gevolgen van de voorstellen van de Europese Commssie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven voor het MKB

De Minister zal de Tweede Kamer informeren als onderdeel van de geannoteerde agenda die voorafgaande aan de Sociale Raad aan de Tweede Kamer wordt aangeboden in het vierde kwartaal van 2017

3622

14-06-2017

AO Behandelvoorbehoud Richtlijn tussen werk en privéleven

De Minister zal het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie inbrengen bij de besprekingen van de voorstellen van de Europese Commssie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven

Dit punt zal naar voren worden gebracht tijdens de werkgroepvergaderingen over de Commissievoorstellen in het vierde kwartaal van 2017

3623

14-06-2017

AO Behandelvoorbehoud Richtlijn tussen werk en privéleven

De Minister zal het uitbreiden van het recht op vaderschapsverlof tot vrouwelijke partners van de moeder inbrengen bij de besprekingen van de voorstellen van de Europese Commssie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven

Dit punt zal naar voren worden gebracht tijdens de werkgroepvergaderingen over de Commisievoorstellen in het vierde kwartaal van 2017

3624

28-06-2017

VAO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de amvb ter aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen uiterlijk 1 januari 2018 klaar zal zijn

Planning: na bekendmaking in het Staatsblad in december 2017 kan het aangepaste Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling per 1 januari 2018 in werking treden

3626

28-06-2017

VAO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris zal bij De Nederlandsche Bank navragen of het mogelijk is om een overzicht te verschaffen van de communicatie over herstelplannen aan het einde van het jaar

Planning: de Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd

3627

15-06-2017

AO Pensioenonderwerpen

Voor het einde van dit jaar ontvangt de Tweede Kamer informatie over de wijze waarop de communicatieartikelen uit de herziene IORP-richtlijn worden geïmplementeerd

Planning: de Tweede Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd

2

Het overzicht is bijgewerkt tot 1 september 2017.

Licence