Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6.4 SUBSIDIEOVERZICHT

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW. Er wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel 6.4.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kwaliteit arbeidsverhoudingen

148

0

0

0

0

0

0

2013

2018

2016

2

Sectorplannen

80.284

107.690

42.394

39.930

0

0

0

2017

2017

2019

2

Armoede en schulden

3.136

4.185

3.332

1.633

0

0

0

2020

20196

2

Cofinanciering dienstverlening 1

990

22.262

13.575

750

0

0

0

2019

2018

2

Europees fonds meestbehoeftigen

89

100

100

100

100

100

0

2017

2018

2015

2

Scholing richting een kansberoep

4.000

34.573

6.527

0

0

0

0

2019

2017

2

Kansen voor alle kinderen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2022

2021

4

Scholing jonggehandicapten 2

13.166

13.300

13.300

13.300

13.300

0

0

2017

20182

2020

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

16.189

5.000

0

0

0

0

0

20193

2017

5

Experimenten meer werk voor vijftigplussers

500

2.000

500

0

0

0

2019

2017

5

2e loopbaanadvies

0

14.000

7.000

0

0

0

2019

4

7

Versterking vaardigheden 5

3.392

3.400

3.400

0

0

0

0

20176

2018

2018

13

Subsidiëring overleg minderheden

30

0

0

0

0

0

0

2017

2014

 

TOTAAL

121.424

196.010

103.628

68.213

18.400

5.100

5.000

     
1

De volledige naam: Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

2

De regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd. In de eerste helft van 2018 stuurt SZW een brief naar de Kamer met de uitkomsten van de verkenning van de tijdelijke verlenging ESB-regeling.

3

Conform artikel 27 van de regeling heeft het UWV verslag gedaan van de doeltreffendheid van de regeling in de periodieke rapportages van het UWV. Bij brief Tweede Kamer, 2016–2017, 29 544, nr. 782, is de aanpak, methodiek en planning voor de evaluatie van deze regeling met de Tweede Kamer gedeeld.

4

Regeling wordt nog gepubliceerd, de einddatum staat hierdoor nog niet helemaal vast.

5

De volledige naam: Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang. In 2017 is een onderzoek naar ervaren effecten van de trainingen »TINK» en «Oog voor Interactie» met de Tweede Kamer gedeeld.

6

De regeling is in augustus 2017 verlengd tot en met 2019. De budgettaire verwerking zal naar verwachting bij de Voorjaarsnota 2018 plaatsvinden.

Tabel 6.4.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

2.901

3.009

2.920

2.225

2.345

2.345

2.345

2013

2020

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.966

16.094

17.820

14.157

13.261

15.286

13.361

2019

 

Subsidies algemeen

3.862

4.915

4.716

1.053

157

182

257

     
 

SBCM

2.800

2.875

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

     
 

Nibud

304

304

304

304

304

304

304

     
 

Alle kinderen doen mee

8.000

10.000

10.000

10.000

12.000

10.000

     

5

Werkloosheid

 

2.400

2.098

1.108

44

400

0

2016

2022

7

Kinderopvang

1.487

2.472

1.706

5.100

5.100

5.100

5.100

2015

2021

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

7.516

13.143

10.482

4.982

4.982

4.982

4.782

2017

2022

 

Opbouw kennisfunctie integratie

2.708

3.240

2.450

2.450

2.450

2.450

2.250

     
 

Vluchtelingenwerk

1.298

1.407

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

     
 

Overig

3.510

8.496

7.000

1.500

1.500

1.500

1.500

     

98

Algemeen

1.714

2.406

2.043

995

0

0

0

 

TOTAAL

20.584

39.524

37.069

28.567

25.732

28.113

25.588

     

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel 6.4.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting kan het gehele beleidsterrein aan de orde komen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Artikel 2 is gevormd uit diverse andere artikelen. Dit houdt in dat er nog geen beleidsdoorlichting van artikel 2 is geweest. Omdat artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang pas sinds 2013 op de begroting van SZW staat, heeft hier nog niet eerder een beleidsdoorlichting plaatsgevonden.

Tabel 6.4.2 geeft een overzicht van de in de begroting 2018 onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn. Omdat daarnaast de middelen structureel op de begroting staan, wordt de einddatum in deze tabel niet ingevuld.

Licence