Base description which applies to whole site

3. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Nieuwe nog openstaande moties sinds de vorige begroting

ID1

Omschrijving

Kenmerk

Stand van zaken

2579

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de onderbouwing van de conclusie van de medisch adviseur (t.v.v. TK 33 980, nr. 24)

TK 33 980, nr. 29

Aan de Kamer is gemeld dat de vormgeving bescherming persoonsgegevens bij financiële controles deel zal gaan uitmaken van een wetvoorstel m.b.t. die bescherming. Verwachting is toezending aan de Kamer in de zomer van 2018

2592

Motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg

TK 34 550-XVI, nr. 45

De Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd

2602

Motie van het lid Krol over de vergoeding van personenalarmering

TK 34 550-XVI, nr. 72

De verwachting is dat de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd

2611

Motie van de leden Keijzer en De Lange over het in beeld brengen van de financiële stromen door de IGZ

TK 23 235, nr. 168

De Kamer wordt eind september geïnformeerd met de beleidsreactie Alliade

2612

Gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (t.v.v. TK 23 235 nr. 170)

TK 23 235, nr. 171

De Kamer wordt eind september geïnformeerd met de beleidsreactie Alliade

2614

Motie van het lid Leijten over de gevolgen van het experiment voor de inzet van het personeel

TK 34 104, nr. 145

Deze motie wordt meegenomen in de monitor experimenten persoonsvolgende zorg. Resultaten worden opgenomen in de voortgangsrapportage Wlz waarmee de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd

2615

Motie van het lid Potters over het aanwijzen van nieuwe experimenten met persoonsvolgende bekostiging

TK 34 104, nr. 146

Deze motie wordt meegenomen in de monitor experimenten persoonsvolgende zorg. Resultaten worden opgenomen in de voortgangsrapportage Wlz waarmee de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd

2616

Motie van het lid Volp over bevorderen van aandacht en zorg voor de omgeving van de verslaafde

TK 34 077, nr. 381

Gesprekken zijn hierover gaande. De Kamer zal hierover in het najaar worden geïnformeerd

2617

Motie van het lid Volp over het gebruik van lachgas

TK 34 077, nr. 382

Er is een onderzoek gestart in januari 2017. Deze zal in september 2017 worden afgerond

2619

Motie van de leden Bruins Slot en Volp een juridische analyse van aanpassing van artikel 17 Zorgverzekeringswet

TK 29 689, nr. 784

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

2621

Motie van het lid Leijten over het eenduidig in kaart brengen van het aantal dak- en thuislozen

TK 29 325, nr. 82

De Kamer wordt voor het zomerreces van 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

2622

Motie van het lid Bergkamp over speciale opvangplekken voor dakloze jongeren

TK 29 325, nr. 85

De Kamer wordt voor het zomerreces 2018 met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen geïnformeerd

2623

Motie van de leden Volp en Berckmoes-Duindam over vrouwen en kinderen in de maatschappelijke opvang

TK 29 325, nr. 84

De Kamer wordt voor het zomerreces 2018 met de Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen geïnformeerd

2633

Motie van het lid Volp over het borgen van de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag in de terminale fase

TK 34 104, nr. 164

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

2634

Motie van het lid Van Gerven c.s. over onderzoek mogelijkheden goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten

TK 34 470, nr. 13

Naar verwachting zal de toezegging in het najaar worden afgerond en zal de Kamer worden geïnformeerd

2635

Motie van het lid Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg

TK 34 522, nr. 15

De Kamer wordt door het nieuwe kabinet geïnformeerd

2637

Motie van het lid Keijzer over het stimuleren van werknemersvrijwilligerswerk

TK 34 369, nr. 5

De Kamer wordt voor het kerstreces 2017 geïnformeerd

2638

Gewijzigde motie van het lid Keijzer over vrijwilligerswerk buiten een anbi of sbbi toestaan (t.v.v. TK 34 369, nr. 6)

TK 34 369, nr. 10

Deze motie ligt op het beleidsterrein van SZW. Zij zullen de motie betrekken bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de regeling «ww en vrijwilligerswerk». Deze evaluatie zal door een volgend kabinet naar de Kamer worden gestuurd

2641

Gewijzigde motie van de leden Ypma en het lid Keijzer over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen (t.v.v. 31 839–562)

TK 31 839, nr. 569

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

2642

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over de beschikbaarheid van forensisch-medische expertise voor kinderen

TK 31 839, nr. 564

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

2648

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over starten van pilots met diverse patiënten- en cliëntenraden en organisaties

TK 31 476, nr. 16

De Kamer zal eind maart 2018 door het nieuwe kabinet worden geïnformeerd

2649

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over in de praktijk testen op welke wijze patiënten en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop

TK 31 476, nr. 7

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd. Hoe om te gaan met het wetsvoorstel wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten

2652

Motie van het lid Keijzer over een gratis vog voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie

TK 34 369, nr. 7

De Kamer wordt voor het kerstreces 2017 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage GIA

2657

Motie van het lid Voordewind c.s. over onderzoek naar maatregelen tegen alcoholreclame

TK 27 565, nr. 152

De Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd

2658

Motie van het lid Voordewind over financiële ondersteuning beschikbaar stellen voor preventie alcoholgebruik

TK 27 565, nr. 153

Deze motie bestaat uit twee delen. Het eerste deel (over reclame) is met brief TK 27 565, nr. 162 afgedaan. De Kamer wordt over deel twee (IkPas) naar verwachting in september geïnformeerd

2659

Motie van het lid Volp over onderzoek naar de effectiviteit van de Verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne

TK 27 565, nr. 156

De Kamer zal hier naar verwachting in het najaar van 2017 over worden geïnformeerd

2662

Motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen

TK 32 793, nr. 260

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2017

2664

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over specifieke informatie over health checks (t.v.v. TK 32 793, nr. 264)

TK 32 793, nr. 266

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

2665

Motie van het lid Bruins Slot over onafhankelijke monitoring van de afspraken over kindermarketing

TK 32 793, nr. 265

Het rapport volgt eind van het jaar

2666

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over overnemen van de onderzoeksaanbeveling van de Gezondheidsraad

TK 29 323, nr. 111

De verwachting is dat de Kamer na de zomer wordt geïnformeerd

2667

Motie van de leden Bruins Slot en Dik-Faber over onafhankelijk monitoren van de informatievoorziening

TK 29 323, nr. 114

De verwachting is dat de Kamer na de zomer wordt geïnformeerd

2669

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over advies van de Gezondheidsraad over de bewaartermijn van gegevens van implantaten (t.v.v. 34 483, nr. 9)

TK 34 483, nr. 12

Wanneer het advies van de Gezondheidsraad is uitgebracht (naar verwachting eind 2018) zal de Kamer worden geïnformeerd

2670

Motie van de leden Ellemeet en Keijzer over intensiveren van de voorlichting over het eigen risico

TK 29 689, nr. 822

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd

2671

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten

TK 32 399, nr. 63

De Kamer wordt, na invoering van de wetten, in 2021 geïnformeerd

2672

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van Nispen over toezicht op de naleving en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra (t.v.v. 32399–83)

TK 32 399, nr. 84

De Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd

2675

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

TK 32 399, nr. 69

De Kamer wordt, na invoering van de wet, in 2019 geïnformeerd

2677

Motie van de leden Ellemeet en Keijzer over de uitwerking van het begrip ambulancezorgprofessional

TK 34 623, nr. 14

De Kamer wordt naar verwachting eind 2017 geïnformeerd

2678

Motie van het lid Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

TK 32 399, nr. 67

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2018, na aanvaarding van de Wet door de Eerste Kamer, geïnformeerd

2679

Motie van het lid Ellemeet over een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers

TK 30 169, nr. 63

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 met de 2e Voortgangsrapportage Wmo geïnformeerd

2680

Motie van het lid Kuzu over verbetering van de informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers

TK 30 169, nr. 66

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 met de 2e Voortgangsrapportage Wmo geïnformeerd

2681

Motie van het lid Van der Staaij over een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers

TK 30 169, nr. 68

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 met de 2e Voortgangsrapportage Wmo geïnformeerd

2682

Motie van de leden Agema en Gerbrands over het verbeteren van het systeem van risicoverevening

TK 25 424, nr. 360

De Kamer wordt in september met de brief over de definitieve besluitvorming risicoverevening 2018 geïnformeerd

2683

Motie van het lid Bergkamp over het verspreiden van kennis over bewezen effectieve methodes

TK 25 424, nr. 362

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 geïnformeerd met de voortgangsrapportage dementie

2684

Motie van het lid Sazias over de continuïteit van zorg

TK 25 424, nr. 363

De Kamer wordt naar verwachting na de zomer geïnformeerd

2685

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over uitbreiding van het aanbod van casemanagement dementie (t.v.v. TK 25 424, nr. 364)

TK 25 424, nr. 367

De Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd

2686

Motie van de leden Raemakers en Kooiman over het publiceren van gegevens over wachtlijsten en wachttijden

TK 31 839, nr. 586

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

2687

Gewijzigde motie van het lid Agema (t.v.v. TK 31 839, nr. 587) over landelijke regie voor de gespecialiseerde jeugdhulp

TK 31 839, nr. 596

Er vindt momenteel overleg plaats. Na afronding van de overleggen wordt de Kamer geïnformeerd

2688

Motie van de leden Westerveld en Kooiman over het realiseren van voldoende plekken voor jongeren die zeer specialistische zorg nodig hebben

TK 31 839, nr. 589

Er vindt momenteel overleg plaats. Na afronding van de overleggen wordt de Kamer geïnformeerd

2689

Motie van de leden Westerveld en Kooiman over openbaar maken hoeveel jongeren op zorg wachten

TK 31 839, nr. 590

De Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd

2690

Motie van de leden Peters en Kooiman over het bewegen van gemeenten om een doorzettingsmacht te organiseren

TK 31 839, nr. 592

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

2691

Motie van de leden Peters en Kooiman over afdwingen van regionale samenwerking

TK 31 839, nr. 593

Er vindt momenteel overleg plaats. Na afronding van de overleggen wordt de Kamer geïnformeerd

2692

Gewijzigde motie van het lid Kooiman c.s. (t.v.v. TK 31 839, nr. 85) over een sociale kaart van het specialistisch jeugdhulpaanbod in Nederland

TK 31 839, nr. 595

De Kamer wordt voor de zomer van 2018 geïnformeerd

2693

Motie van het lid Ellemeet over informatievoorziening over de keuzemogelijkheden bij een abortus vergroten

TK 32 279, nr. 116

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling VWS 2018 geïnformeerd

2694

Motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van decentralisaties in het sociaal domein

TK 34 725-XVI, nr. 13

De Kamer wordt met brief van Minister van BZK in het najaar 2017 geïnformeerd over de voortgang van de decentralisaties in het sociaal domein

2695

Motie van het lid Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar

TK 34 725-XVI, nr. 10

De verwachting is dat de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd

2696

Motie van het lid Marijnissen c.s. over in overleg met de Nza de regie voeren over de inkoop van wijkverpleging

TK 29 689, nr. 838

De verwachting is dat de Kamer in het voorjaar van 2018 wordt geïnformeerd

2697

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over in de doorontwikkeling van eHealth de beroepsgroep en de zorgopleiding actief betrekken

TK 29 689, nr. 840

De verwachting is dat de Kamer eind 2017 wordt geïnformeerd

2698

Gewijzigde motie van het lid Agema over geen «als-dan»-agressie in de zorg

TK 34 104, nr. 186

De Kamer wordt in december 2018 geïnformeerd

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van VWS

Openstaande moties uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Kenmerk

Stand van zaken

2107

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage

TK 33 253, nr. 53

De Kamer zal de evaluatie in februari 2018 ontvangen

2121

Gewijzigde motie Krol/Keijzer over een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland

TK 29 389, nr. 53

Motie is controversieel verklaard (34 707/1, 6 april 2017)

2421

Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. TK 34 300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

2015D42881

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd. Hoe om te gaan met het wetsvoorstel wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten

2425

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Voortman over inventariseren van knelpunten bij burgerinitiatieven en zorgcoöperaties

TK 34 300-XVI, nr. 56

De Kamer wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Wmo

2499

Motie van het lid Voortman over knelpunten inventariseren en wegnemen

TK 34 233, nr. 52

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

2505

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (t.v.v. TK 34 192, nr. 4) over onderzoek naar samenhang van de verschillende zorgwetten

2016D09366

De Kamer wordt voor het zomerreces in 2018 geïnformeerd over het onderzoek naar samenhang van de verschillende zorgwetten (Wmo 2015, Jeugdwet en wet Publieke Gezondheidszorg)

2530

Motie van het lid Rutte over Nederland een leidende rol zou moeten krijgen bij klinisch geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten, zodat meer patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen

TK 29 477, nr. 379

De Kamer wordt na het zomerreces van 2017 geïnformeerd over de bevindingen en conclusies

2532

Motie van het lid Krol over een jaarlijkse voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

TK 31 765, nr. 206

De Kamer ontvangt jaarlijks de voortgangsrapportage over het terugdringen van psychofarmaca

2534

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over na drie jaar een tussenevaluatie en na vijf jaar een reguliere evaluatie van de Jeugdwet

TK 31 839, nr. 516

De Kamer wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd

2569

Motie van het lid Leijten over het na een jaar evalueren van de maatregelen

TK 29 689, nr. 740

De Kamer wordt hierover in de Verzekerdenmonitor geïnformeerd in het najaar van 2017

2571

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra (t.v.v. TK 29 689, nr. 746) over de invloed van solvabiliteit II op de risicoselectie

TK 29 689, nr. 756

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

2572

Motie van het lid Pia Dijkstra over verzekerden die langdurig gebruik maken van de curatieve ggz

TK 29 689, nr. 747

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd

Moties afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Kenmerk

Afgedaan met

1722

de motie-Langkamp over afschaffen van de eigen bijdrage voor poliklinische bevalling en kraamzorg

TK 29 323, nr. 78

Uitgaande brief [04-11-2016] – Brief Zorginstituut ««Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie»« (TK 32 279, nr. 102) (19 954)

1864

De gewijzigde motie-Straus over een evaluatie over drie jaar

TK 32 022, nr. 73

Uitgaande brief [16-12-2016] – Evaluatie Drank- en Horecawet (TK 27 565, nr. 149) (20 150)

2103

Motie Bergkamp/Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

TK 33 341, nr. 13

Uitgaande brief [22-12-2016] – Evaluatie Drank- en Horecawet (Eerste Kamer) (20 181)

2109

Motie Van der Burg c.s. over een oproep aan het Openbaar Ministerie om aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen

TK 33 435

Deze motie bestaat uit twee delen. Het eerste deel (oproep ondersteunen en het Openbaar Ministerie verzoeken de aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen) ligt op het terrein van het Ministerie van VenJ. Deel twee (halfjaarlijks rapporteren over de voortgang) wordt meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

2248

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. (t.v.v. TK 33 897, nr. 2) over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum

TK 33 897, nr. 3

Uitgaande brief [20-06-2017] – Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (TK 33 897, nr. 8) (20 740)

2325

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Dik-Faber (TK 29 689, nr. 580) over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet

TK 29 689, nr. 581

Uitgaande brief [30-09-2016] – Aanbieding onderzoeksrapport «De Mededingingswet in de eerstelijnszorg» (TK 29 689, nr. 771) (19 831)

2344

Motie van het lid Keijzer over ruimte voor de zorgprofessional

TK 31 765, nr. 130

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2359

Motie van het lid Leijten over het stuwmeer van mensen in het bestuursrechtelijk regime

TK 33 683, nr.-48

Uitgaande brief [11-10-2016] – Verzekerdenmonitor 2016 (TK 33 077, nr. 16) (19 865)

2366

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester (t.v.v. TK 29 282, nr. 222) over een beroepsverbod

TK 29 282, nr. 225

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet, 34 629, d.d. 15-12-2016

2374

Gewijzigde motie van de leden Wolbert en Dik-Faber (t.v.v. TK, 32 793, nr. 179) Verzoekt de regering, voor 1 oktober 2015 met de Nationale Hoorstichting tot een actieplan te komen om gehoorschade te voorkomen en de Kamer ieder half jaar te informeren over de voortgang.

2015D16522

Uitgaande brief [12-08-2016] – Voortgangsrapportage Actieplan preventie gehoorschade (TK, 32 793, nr. 235) (19 629)

2381

Motie van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over opstellen van een samenwerkingsprotocol

TK 34 038-(R2039), nr. 8

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

2382

Motie van de bijzondere gedelegeerden Sneek en Bikker over delen van trainingsmateriaal met de andere landen in het Koninkrijk

TK 34 038-(R2039), nr. 12

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

2407

Motie van de leden Geurts en Schouten over uitbreiding van de lijst producten zonder datumvermelding

TK 34 087, nr. 5

Rapporten voedselverspilling, 31 532, nr. 165, verzonden door Ministerie van EZ, d.d. 16-08-2016

2411

Motie van de leden Bergkamp en Koşer Kaya over een integraal verbeterplan jongeren.

TK 31 839, nr. 492

Uitgaande brief [29-11-2016] – Stand van zakenbrief inzake uitvoering motie Bergkamp/Koşer Kaya over een verbeterplan jongeren (TK 31 839, nr. 556) (20 050)

2426

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Bergkamp over stimuleren van een professionaliseringsslag in het sociaal werk

TK 34 300-XVI, nr. 57

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2427

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Tanamal over een agenda ontwikkelen om de zeggenschap van cliënten te versterken

TK 34 300-XVI, nr. 58

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2429

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en De Lange (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 64) over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen

2015D42464

Uitgaande brief [25-10-2016] – Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen (TK 25 424, nr. 334) (19 892)

2431

Motie van de leden Pia Dijkstra en Bouwmeester over kleine, innovatieve zorgaanbieders een kans geven

TK 34 300-XVI, nr. 65

Uitgaande brief [06-10-2016] – Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing (TK 27 529, nr. 141) (19 854)

2436

Motie van de leden Voortman en Van der Staaij over het stimuleren van langduriger financiering door gemeenten

TK 34 300-XVI, nr. 75

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2437

Motie van de leden Van der Staaij en Voortman over het verstrekken van meer meerjarencontracten

TK 34 300-XVI, nr. 76

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (TK 34 104, nr. 138) (19 677)

2438

Motie van de leden Van der Staaij en Bruins Slot over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits-, en facturatie-eisen

TK 34 300-XVI, nr. 77

Uitgaande brief [30-03-2017] – Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp (TK 29 515, nr. 399) (20 464)

2439

Motie van de leden Van der Staaij en Pia Dijkstra over het concept van verpleegkundige topzorg landelijk navolging geven

TK 34 300-XVI, nr. 79

Uitgaande brief [19-09-2016] – Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland (TK 31 765, nr. 231) (19 750)

2454

Gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 127) over het oormerken van extra middelen voor de basissportinfrastructuur

TK 34 300-XVI, nr. 142

Uitgaande brief [16-11-2016] – Voortgangsbrief Sport november 2016 (TK 30 234, nr. 150) (20 005)

2457

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 132) over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten

TK 34 300-XVI, nr. 143

Uitgaande brief [21-02-2017] – Verzamelbrief: diverse onderwerpen sport (TK 30 234, nr. 156) (20 382)

2458

Motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken over het onderzoeken van achterstanden qua beloning en waardering van vrouwelijke sporters

TK 34 300-XVI, nr. 134

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

2470

Motie van het lid Voortman c.s. over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning

TK 23 235, nr. 125

Uitgaande brief [21-04-2017] – Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen (TK 29 538, nr. 240) (20 575)

2477

Motie van het lid Van Gerven over spoedige ondertekening van het facultatief protocol

TK 33 990, nr. 38

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017, TK 34 550 V, verzonden door Buitenlandse Zaken d.d. 29-12-2016

2478

Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over het streven naar een inclusieve samenleving

TK 33 990, nr. 39

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 60) (20 167)

2479

Motie van het lid Otwin van Dijk over het toegankelijker maken van overheidsinformatie voor mensen met een beperking

TK 33 990, nr. 40

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 60) (20 167)

2481

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over de positie van mensen met een handicap in Caribisch Nederland

TK 33 990, nr. 42

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 60) (20 167)

2486

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over aandacht voor het belang van assistentiehonden

TK 33 990, nr. 50

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 60) (20 167)

2487

Motie van het lid Bergkamp over doorbreken van het taboe rond seksualiteitsbeleving bij mensen met een beperking

TK 33 990, nr. 51

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 60) (20 167)

2489

Gewijzigde motie van het lid Keijzer (t.v.v. 30 169, nr. 46) over het aantal aanwezigen bij het keukentafelgesprek met de zorgvrager

2016D01832

Uitgaande brief [18-11-2016] – Commissiebrief: wethoudersbrief actuele ontwikkelingen Wmo 2015 (20 015)

2491

Motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten

TK 34 234, nr. 24

Uitgaande brief [23-12-2016] – Convenant displayban (TK 32 011, nr.55) (20 201)

2492

Nader gewijzigde motie van de leden Volp en Bruins Slot (t.v.v. 34 234, nr. 25) de AMvB voor nieuwe verpakkingen uiterlijk 1 oktober 2016 in werking stellen

TK 34 234, nr.32

Uitgaande brief [17-10-2016] – Voorhang Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwaren besluit -EK (19 874)

2493

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over gespecialiseerde geestelijke verzorging in de laatste levensfase

TK 29 509, nr.-56

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

2501

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de uitgangspunten van planbaarheid van zorg

TK 34 233, nr. 56

Uitgaande brief [27-10-2016] – Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb (TK 25 657, nr. 272) (19 906)

2502

Motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

TK 34 233, nr. 57

Uitgaande brief [21-03-2017] – Motie diverse soorten tarieven Zvw-pgb (TK 25 657, nr. 286) (20 438)

2510

Motie van de leden Bergkamp en Otwin Van Dijk over informatievoorziening door gemeenten aan Wmo-cliënten

TK 29 538, nr. 208

Uitgaande brief [12-09-2016] – Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen (TK 29 538, nr. 227) (19 707)

2511

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Potters over een maximale aanleveringstermijn voor gemeenten

TK 29 538, nr. 209

Uitgaande brief [31-01-2017] – Uiterlijke termijnen voor facturatie bijdrage Wmo 2015 (TK 29 538, nr. 232) (20 284)

2512

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Bergkamp over een oplossing voor echtparen waarvan een partner opgenomen wordt in een instelling

TK 29 538, nr. 210

Uitgaande brief [12-09-2016] – Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen (TK 29 538, nr. 227) (19 707)

2513

Motie van het lid Wolbert over onderzoek naar verschillende stelsels voor ambulancezorg

TK 29 247, nr. 221

Uitgaande brief [10-04-2017] – Voorstel van Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (TK 34 623) (TK 34623, nr., TK 34 623, nr. 7) (20 512)

2515

Motie van de leden Dik-Faber en Voordewind over aanvullend onderzoek naar de aansluiting tussen de verschillende wetten voor jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking

TK 34 104, nr. 113

Uitgaande brief [14-04-2017] – Eindrapport meta analyse inhoudelijke aansluiting wetgeving jongeren 18–23 jaar met beperking (TK 31 839, nr. 573) (20 533)

2516

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over mogelijkheden om het maatwerkprofiel breed in te zetten

TK 34 104, nr. 114

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (TK 34 104, nr. 138) (19 677)

2517

Motie van het lid Dik-Faber over mogelijkheid om de meerzorgregeling meerjarig te indiceren

TK 34 104, nr. 115

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

2518

Gewijzigde motie van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp (t.v.v. 34 104, nr. 116) over een apart afwegingskader voor toegang van kinderen tot de Wet langdurige zorg

TK 34 104, nr. 119

Uitgaande brief [30-06-2017] – Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz (TK 34 104, nr. 185) (20 786)

2519

Motie van de leden Bergkamp en Kooiman over de prioritering van de aanpak van wachtlijsten.

TK 28 345, nr. 60

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

2520

Motie van het lid Volp c.s. over borging van de expertise bij gemeenten over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

TK 28 345, nr. 163

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

2521

Motie van het lid Volp c.s. over structurele monitoring van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

TK 28 345, nr. 164

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

2523

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Van Weyenberg over onderzoek naar de overheveling van woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp

TK 34 279, nr. 20

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (34 550-XVI-129) (20 182)

2524

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Ypma (t.v.v. 34 191, nr. 23) over een alternatief voor de diagnosegegevens

2016D14304

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

2529

Motie van het lid Otwin van Dijk over een plan van aanpak voor doorgeleverde eigen bereidingen

TK 29 477, nr. 378

Uitgaande brief [20-06-2017] – Doorgeleverde bereidingen naar aanleiding van motie-Otwin van Dijk (TK 29 477, nr. 432) (20 745)

2531

Motie van de leden Krol en Otwin Van Dijk over het ondersteunen van veilig thuis wonen

TK 31 765, nr. 207

Uitgaande brief [21-04-2017] – Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen (TK 29 538, nr. 240) (20 575)

2533

Motie van het lid Wolbert over het programma rond de preventiecoalities

TK 32 793, nr. 21

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

2536

Motie van het lid Keijzer over de pilot duurzame toekomst voor ondersteuning thuis

TK 23 235, nr. 155

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2539

Motie van het lid Bergkamp over het waarborgen van de kwaliteit van keukentafelgesprekken

TK 23 235, nr. 159

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2540

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over versterking van de expertise van lokale ombudsmannen en -vrouwen

TK 23 235, nr. 60

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2541

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over mantelzorg door jongeren niet meewegen bij de ondersteuningsbehoefte

TK 29 538, nr. 221

Uitgaande brief [18-11-2016] – Commissiebrief: wethoudersbrief actuele ontwikkelingen Wmo 2015 (20 015)

2542

Motie van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk over het stimuleren van nieuwe vormen van indiceren

TK 29 538, nr. 222

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2543

Gewijzigde motie van het lid Keijzer c.s. (t.v.v. TK 31 839, nr. 522) over vaststellen van Treeknormen voor toegang tot de Jeugdwet

TK 31 839, nr. 523

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

2544

Motie van de leden Volp en Potters over inzetten van het interventieteam bij instellingen die dat zelf willen

TK 31 765, nr. 218

Uitgaande brief [26-10-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Afschrift brief aan NZa inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz (TK 34 104, nr. 130) alsmede een reactie op 3 verzoeken (TK 34 104, nr. 142) (19 895)

2545

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over het informeren van de raad van toezicht door IGZ en NZa

TK 31 765, nr. 223

Uitgaande brief [31-10-2016] – Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar (TK 31 765, nr. 245) (19 913)

2546

Motie van de leden Ypma en Bergkamp over landelijk invoeren van de afspraken met de VNG over de mogelijkheid van vermindering van regeldruk

TK 31 839, nr. 528

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

2547

Motie van het lid Potters c.s. over een goede medicatieveiligheid voor het einde van de zomer

TK 31 765, nr. 224

Uitgaande brief [31-10-2016] – Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar (TK 31 765, nr. 245) (19 913)

2548

Gewijzigde motie van het lid Krol (t.v.v. TK 31 765 nr. 226) over elk half jaar over de resultaten van de interventieteams rapporteren

2016D29159

Uitgaande brief [15-05-2017] – Voortgangsrapportage Wlz (TK 34 104, nr. 177) (20 603)

2549

Motie van de leden Van der Burg en Ypma over gemeenten en regio’s actief stimuleren jeugdhulp in te kopen op basis van outcome-criteria

TK 31 839, nr. 532

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

2551

Motie van het lid Voortman over een onderzoek naar mogelijke verklaringen voor het verschil in kwaliteit

TK 31 765, nr. 228

Uitgaande brief [31-10-2016] – Kwaliteit verpleeghuizen: Verbeteringen bij risicovolle verpleeghuizen zichtbaar (TK 31 765, nr. 245) (19 913)

2552

Motie van het lid Agema c.s. over vertalen van de uitkomsten van het Experiment Regelarme Instellingen in concrete doelstellingen

TK 29 515, nr. 391

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2553

Motie van de leden Bergkamp en Potters over specifiek aandacht besteden aan zelfstandigen en vrij gevestigden in de aanpak regeldruk

TK 29 515, nr. 392

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2554

Motie van de leden Potters en Volp over het uitwerken van een nieuw betaalsysteem

TK 25 657, nr. 251

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 273) (19 917)

2555

Motie van het lid Bergkamp over rekening houden met kleine instellingen bij de verantwoordingseisen

TK 29 515, nr. 393

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2557

Motie van het lid Voortman c.s. over regievoering en eindverantwoordelijkheid bij de Staatssecretaris van VWS leggen

TK 25 657, nr. 252

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 273) (19 917)

2558

Motie van het lid Pia Dijkstra over adequate voorlichting op mbo-scholen

TK 32 279, nr. 93

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

2559

Motie van de leden Wolbert en Bruins Slot over geboortezorg in de regio Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en Maassluis

TK 32 279, nr. 94

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

2560

Gewijzigde motie van het lid Volp c.s. (t.v.v. 25 657, nr. 253) over Per Saldo het voortouw laten nemen bij het opstellen van de eisen voor het nieuwe portaal

2016D29501

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 73) (19 917)

2561

Motie van het lid Wolbert over een experiment met het proactief uitnodigen van ouders

TK 32 279, nr. 95

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

2562

Motie van de leden Leijten en Voortman over de budgethouder centraal stellen bij de uitwerking van het portaal

TK 25 657, nr. 255

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 273) (19 917)

2563

Motie van de leden Keijzer en Bergkamp over zorgvuldigheid vóór snelheid bij alle vervolgonderzoeken

TK 25 657, nr. 257

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 273) (19 917)

2564

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over 24 uurszorg voor patiënten met een terminale zorgvraag

TK 29 689, nr. 734

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

2565

Motie van het lid Rutte over de verschuiving van zorg en ondersteuning tussen de drie domeinen

TK 29 689, nr. 735

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

2566

Motie van het lid Wolbert over een doortastende en zorgvuldige invoering van het geïntegreerde tarief

TK 29 689, nr. 737

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2567

Motie van het lid Wolbert over de vrijheid voor de wijkverpleegkundige om de zorg te indiceren die zij nodig acht

TK 29 689, nr. 738

Uitgaande brief [28-06-2017] – Bestuurlijk akkoord wijkverpleging (TK 29 689, nr. 835) (20 778)

2568

Motie van het lid Geurts c.s. over een kennisprogramma voor zo adequaat mogelijke normstelling

TK 33 835, nr. 42

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

2570

Motie van het lid Bouwmeester over het meewegen van kwaliteit bij de inkoopnorm (dieetpreparaten)

TK 29 689, nr. 754

Uitgaande brief [27-06-2017] – Inkoopnorm dieetpreparaten (Motie Bouwmeester) (TK 29 689, nr. 834) (20 761)

2571

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra (t.v.v. TK 29 689, nr. 746) over de invloed van solvabiliteit II op de risicoselectie

TK 29 689, nr. 756

Uitgaande brief [28-09-2016] – Risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (TK 29 689, nr. 769) (19 792)

2573

Motie van de leden Bergkamp en Agema over het verbreden van de eisen die de IGZ aan de verpleeghuizen stelt

TK 31 765, nr. 222

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

2574

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen (t.v.v. TK 33 506, nr. 13)

TK 33 506, nr. 23

Uitgaande brief [14-12-2016] – Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (TK 33 506, nr. 27) (20 126)

2575

Gewijzigde motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie (t.v.v. TK 33 506, nr. 14)

TK 33 506, nr. 24

Uitgaande brief [14-12-2016] – Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (TK 33 506, nr. 27) (20 126)

2576

Motie van de leden Bruins Slot en Rutte over onderzoek naar kansrijke innovaties

TK 33 506, nr. 16

Uitgaande brief [03-11-2016] – Kansrijke innovaties orgaantransplantatie (TK 33 506, nr. 26) (19 923)

2577

Motie van het lid Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

TK 33 506, nr. 17

Uitgaande brief [14-12-2016] – Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (TK 33 506, nr. 27) (20 126)

2578

Gewijzigde motie van de leden Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde (t.v.v. TK 33 506, nr. 18)

TK 33 506, nr. 25

Uitgaande brief [03-11-2016] – Kansrijke innovaties orgaantransplantatie (TK 33 506, nr. 26) (19 923)

2580

Motie van het lid Volp over controle door verzekeraars op rechtmatige besteding van premiegeld

TK 33 980, nr. 25

Uitgaande brief [25-10-2016] – Voortgang programmaplan Rechtmatige Zorg – aanpak fouten en fraude (TK 28 828, nr. 98) (19 891)

2581

Motie van het lid Segers c.s. over zorgdragen dat de maximaal aanvaardbare wachttijden in de ggz gehaald worden

TK 34 550, nr. 5

Uitgaande brief [18-01-2017] – Onderzoek naar de Treeknormen ggz (TK 25 424, nr. 339) (20 241)

2582

Motie van de leden Bergkamp en Volp over in overleg met gebruikers tot een lijst van verbeterpunten komen

TK 25 657, nr. 265

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2583

Motie van het lid Bergkamp c.s. over het niet elk jaar opnieuw hoeven aanvragen van meerzorg

TK 25 657, nr. 266

Uitgaande brief [21-04-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake De tekortschietende zorg aan kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (Kassa.vara.nl, 8 april 2017) (TK 34 104, nr. 176) (20 561)

2584

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over aandacht voor de bijzondere positie van kleinschalige wooninitiatieven

TK 25 657, nr. 269

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

2585

Motie van de leden Bergkamp en Keijzer over het schrappen van overbodige administratieve last

TK 31 765, nr. 239

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2586

Motie van de leden Dik-Faber en Keijzer over een expliciete plek voor geestelijke verzorging

TK 31 765, nr. 241

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

2587

Motie van de leden Potters en Volp over terugvorderen van middelen als plannen niet volwaardig worden uitgevoerd

TK 31 765, nr. 242

Uitgaande brief [26-10-2016] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Afschrift brief aan NZa inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz (TK 34 104, nr. 130) alsmede een reactie op 3 verzoeken (TK 34 104, nr. 142) (19 895).

2591

Nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (t.v.v. TK 34 550-XVI, nr. 44)

2016D43638

Uitgaande brief [22-12-2016] – Motie-Bruins Slot en Volp TK 34 550 XVI nr. 94 (TK 29 247, nr. 226) (20 192)

2593

Motie van het lid Keijzer over het schrappen van door het veld aangedragen regels

TK 34 550-XVI, nr. 50

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

2594

Motie van de leden Bouwmeester en Rutte over de toegang tot compensatie van het eigen risico

TK 34 550-XVI, nr. 53

Uitgaande brief [21-04-2017] – Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen (TK 29 538, nr. 240) (20 575)

2595

Motie van het lid Bouwmeester over de inkoop van medische hulpmiddelen door zorgverzekeraars

TK 34 550-XVI, nr. 54

Uitgaande brief [08-06-2017] – Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen (TK 32 805, nr. 53) (20 679)

2596

Gewijzigde motie van het lid Volp c.s. over een norm voor algemene toegankelijkheid (t.v.v. TK 34 550-XVI, nr. 55)

2016D43627

Uitgaande brief [20-12-2016] – Voortgang moties VN-verdrag Handicap (TK 33 990, nr. 0) (20 167)

2597

Motie van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp over het aanbod van medicinale cannabis

TK 34 550-XVI, nr. 58

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

2598

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de financiering van Fiom en Siriz vanaf 2018

TK 34 550-XVI, nr. 66

Uitgaande brief [21-06-2017] – Zorg bij onbedoelde zwangerschappen (TK 32 279, nr. 109) (20 754)

2599

Gewijzigde motie van de leden Voortman en Bergkamp over de oorzaken waardoor gemeenten 1,2 miljard zorggeld overhielden (t.v.v. TK 34 550-XVI, nr. 68)

2016D43225

Kamerbrief over onderzoek financiën sociaal domein, verzonden door het Ministerie van BZK d.d. 28-02-2017

2600

Motie van de leden Van der Staaij en Voortman over de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap

TK 34 550-XVI, nr. 70

Uitgaande brief [29-11-2016] – Opdracht evaluatie Wet afbreking zwangerschap (TK 30 371, nr. 36) (20 052)

2601

Motie van de leden Van der Staaij en Tanamal over het op maat ondersteunen van mantelzorgers

TK 34 550-XVI, nr. 71

Uitgaande brief [21-04-2017] – Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen (TK 29 538, nr. 240) (20 575)

2603

Motie van het lid Krol over medicatiebeoordeling voor ouderen

TK 34 550-XVI, nr. 73

Uitgaande brief [16-01-2017] – Beleidsreactie IGZ-rapport Veilig voorschrijven moet beter / resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging, (TK 29 477, nr. 409) (20 229)

2604

Motie van de leden Krol en Bergkamp over de negatieve beeldvorming rond het beroep van verpleegkundige

TK 34 550-XVI, nr. 74

Uitgaande brief [07-04-2017] – Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg (TK 29 282, nr. 272) (20 504)

2605

Motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten

TK 34 550-XVI, nr. 64

Uitgaande brief [23-12-2016] – Convenant displayban (TK 32 011, nr. 55) (20 201)

2607

Motie van het lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport

TK 34 550-XVI, nr. 102

Uitgaande brief [18-04-2017] – Verzamelbrief Motie van lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport (TK 30 234, nr. 162) (20 554)

2608

Motie van het lid Van Dekken over het stimuleren van sportbeoefening door kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

TK 34 550-XVI, nr. 104

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2609

Motie van het lid Pia Dijkstra over meer diversiteit in leidinggevende functies in de sport

TK 34 550-XVI, nr. 105

Uitgaande brief [07-06-2017] – Verzamelbrief Motie Diversiteit in leidinggevende functies (TK 30 420, nr. 259) (20 676)

2610

Motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg

TK 34 550-XVI, nr. 106

Uitgaande brief [08-12-2016] – Sport & bewegen en gezondheidszorg (TK 32 793, nr. 249) (20 100)

2613

Motie van het lid Leijten over voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning in de experimenteerregio's

TK 34 104, nr. 144

Uitgaande brief [15-05-2017] – Voortgangsrapportage Wlz (TK 34 104, nr. 177) (20 603)

2618

Motie van het lid Bergkamp over woonruimte en dagbesteding als nazorg bij verslavingsproblematiek

TK 24 077, nr. 383

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2620

Nader gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten (t.v.v. TK 29 689, nr. 792)

TK 29 689, nr. 793

Uitgaande brief [18-04-2017] – Verzamelbrief Motie structureel openbaar maken op welke wijze zorgverzekeraars actief invulling geven aan hun zorgplicht als het wachtlijsten betreft die de Treeknorm overschrijden (TK 29 689, nr. 825) (20 551)

2624

Motie van het lid Bergkamp over verbetering van de positie en opvang van dak- en thuislozen

TK 29 325, nr. 86

Uitgaande brief [03-07-2017] – Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voorjaar 2017 (TK 29 325, nr. 89) (20 792)

2625

Motie van het lid Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag

TK 24 170, nr. 155

Uitgaande brief [28-03-2017] – Implementatieplan VN Verdrag Handicapverdrag inzake de rechten van personen met een handicap (TK 33 990, nr. 62) (20 460)

2626

Motie van het lid Keijzer c.s. over voorbereiden van een wetswijziging als gevolg van de verandering van wettelijke taken van de SVB

TK 25 657, nr. 277

Uitgaande brief [22-02-2017] – Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage (20 385)

2627

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. TK 25 657, nr. 278) over delen van alle informatie en documentatie die nodig is om functionaliteiten en koppelvlakken te bouwen in het budgethoudersportaal

TK 25 657, nr. 279

Uitgaande brief [22-02-2017] – Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage (20 385)

2628

Motie van het lid Klever c.s. over het omarmen van het manifest «Scherp op Ouderenzorg»

TK 31 765, nr. 254

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

2629

Motie van het lid Dik-Faber over het bevorderen van het gesprek over kwaliteit van zorg

TK 31 765, nr. 256

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

2630

Motie van de leden Potters en Voortman over het belang van bestuurlijke intervisie

TK 31 765, nr. 257

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

2631

Motie van de leden Van Meenen en Bergkamp over experimenten voor transmuraal werken in de intensieve kindzorg

TK 34 104, nr. 160

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2632

Motie van het lid Keijzer over het indiceren van zorgintensieve kinderen

TK 34 104, nr. 163

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2636

Motie van het lid Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden

TK 34 522, nr. 14

Uitgaande brief [31-03-2017] – Verzamelbrief: Motie om jaarrekeningen van individuele zorgverzekeraars openbaar te maken (TK 34 522, nr. 20) (20 481)

2639

Motie-Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen (TK 34 165, nr. 19);

TK 34 165, nr. 19

Uitgaande brief [03-04-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Brief bij motie over voorzien in drugstests tijdens evenementen (TK 34 165, nr. 19) (TK 24 077, nr. 393) (20 496)

2640

Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis

TK 34 165, nr. 21

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

2644

Motie van de leden Wolbert en Rutte over het aantal opleidingsplaatsen in de noord-oost regio relateren aan het aantal inwoners en de zorgvraag in de regio

TK 33 578, nr. 39

Uitgaande brief [22-06-2017] – Capaciteitsplan 2016 (TK 29 282, nr. 274) (20 757)

2645

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een lange termijndoel opstellen dat leidt tot een digivaardig Nederland

TK 33 654, nr. 23

Uitgaande brief [20-06-2017] – Digitale vaardigheden en zorginnovatie (TK 27 529, nr. 150) (20 743)

2646

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over onderzoeken van de mogelijkheden voor een breed gedragen akkoord over sociale zorginnovatie

TK 33 654, nr. 24

Uitgaande brief [07-06-2017] – Verzamelbrief Motie TK 33 654, nr. 24 van het lid Bouwmeester c.s. (TK 33 654, nr. 28) (20 675)

2647

Motie van het lid De Lange over bespreken op welke wijze belemmeringen kunnen worden weggenomen om kansrijke eHealth toepassingen en procesinnovaties breed in de zorg ingevoerd te krijgen

TK 33 654, nr. 25

Uitgaande brief [07-06-2017] – Verzamelbrief Motie TK 33 654, nr. 25 van het lid De Lange (TK 33 654, nr. 27) (20 674)

2653

Motie van het lid Van der Burg over de wijze waarop kantonrechters kennis kunnen krijgen van de inhoud van een levenstestament

TK 28 345, nr. 175

Uitgaande brief [15-06-2017] – Ouderenmishandeling (TK 28 345, nr. 181) (20 706)

2654

Motie van het lid Leijten over een plan om thuis wonen voor ouderen veiliger te maken

TK 28 345, nr. 176

Uitgaande brief [15-06-2017] – Ouderenmishandeling (TK 28 345, nr. 181) (20 706)

2655

Motie van het lid Leijten over inventariseren hoe vaak het OM wordt ingeschakeld bij niet-natuurlijk overlijden

TK 28 345, nr. 177

Motie is overgedragen aan het Ministerie van VenJ. In de brief over Ouderenmishandeling d.d. 15-07-2017 wordt aangegeven dat VenJ op een later tijdstip een brief naar de Kamer zal sturen over deze motie

2660

Motie van het lid Dik-Faber over de garantie van toegang tot geestelijke gezondheidszorg

TK 29 538, nr. 234

Uitgaande brief [11-07-2017] – Palliatieve zorg (20 830)

2661

Motie van het lid Bergkamp over de positie van het kind bij de opvang van vrouwen in de Wmo

TK 29 538, nr. -236

Uitgaande brief [03-07-2017] – Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voorjaar 2017 (TK 29 325, nr. 89) (20 792)

2663

Motie van het lid Ouwehand over het uitfaseren van hormoonverstorende stoffen in alle producten

TK 32 793, nr. 261

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

2668

Motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

TK 34 550-XVI, nr. 51

Uitgaande brief [20-03-2017] – Reactie motie Bestuursverbod Keijzer/Potters (TK 34 550-XVI, nr. 135) (20 435)

2673

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet

TK 32 399, nr. 65

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), TK 32 399-C, verzonden door VenJ d.d. 06-07-2017

2674

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz

TK 32 399, nr. 66

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), TK 32 399-C, verzonden door VenJ d.d. 06-07-2017

2676

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm «onmiddellijk» nader in te vullen

TK 32 399, nr. 1

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), TK 32 399-C, verzonden door VenJ d.d. 06-07-2017

Nieuwe nog openstaande toezeggingen sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

6694

In 2017 wordt een nieuwe versie van de Staat van Volksgezondheid en Zorg uitgebracht (blz. 17)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Na het zomerreces wordt de Kamer met een voortgangsrapportage geïnformeerd

6713

Bij de Kamer zal een wetsvoorstel ter aanpassing van de WGBO worden ingediend (blz. 37)

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Op basis van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

6715

Bij de Kamer wordt een wetsvoorstel ingediend over medezeggenschap bij zorgverzekeraars, alsmede een wetsvoorstel over medezeggenschap bij zorgaanbieders

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd. Hoe om te gaan met het wetsvoorstel wordt aan een nieuw kabinet overgelaten

6738

In september 2017 wordt het integraal pgb (ipgb) geëvalueerd (blz. 36,37)

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Voortgang trekkingsrechten PGB (4444)

De Kamer wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd over de evaluatie van het integraal pgb

6801

In het wetsvoorstel tot wijziging van de WGBO wordt het wettelijke inzagerecht voor nabestaanden geregeld (blz. 24)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

O.b.v. het advies van de RvS wordt de Kamer naar verwachting in het najaar van 2017 geïnformeerd

6808

Medio 2017 zullen de eerste resultaten beschikbaar zijn van het onderzoek naar onder andere de schadelijkheid van lachgas. Die resultaten zullen daarna worden gedeeld met de Kamer

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Onderzoek van het Trimbos-instituut zal later, namelijk in het najaar, klaar zijn

6812

De Kamer wordt nader bericht over de uitkomsten van het overleg met de bewindspersoon VenJ over lachgas, n.a.v. punt Volp

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Onderzoek van het Trimbos-instituut zal later, namelijk in het najaar, klaar zijn

6826

Rond de jaarwisseling zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van het aanvullend onderzoek van de IGZ en de NZa in de casus-Alliade, waarbij ook aan de toezichthouders verzocht wordt naar de geldstromen te kijken (blz. 17,19,24,32)

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De beleidsreactie en het onderzoeksrapport wordt na het zomerreces aan de Kamer verzonden

6827

De toezichthouders wordt verzocht of zij voldoende instrumenten en capaciteit hebben in wet- en regelgeving voor hun toezicht op «risicovolle» constructies (blz. 27)

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De Kamer wordt eind september geïnformeerd met de beleidsreactie Alliade

6828

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek in de casus-Alliade en de opvattingen van toezichthouders en experts over een toereikend instrumentarium en voldoende capaciteit zal de Kamer rond de jaarwisseling een analyse ter zake ontvangen en een inventarisatie van een eventuele aanpassing van wet- en regelgeving en het interne en externe toezicht (blz. 29,30,31,32,36,40,46)

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

De Kamer wordt eind september geïnformeerd met de beleidsreactie Alliade

6857

Voor de zomer van 2017 zal de Kamer worden geïnformeerd over het advies van de Gezondheidsraad betreffende het herzien van de Nederlandse norm voor gezond bewegen, inclusief het sedentair gedrag

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

De Gezondheidsraad zal haar advies deze zomer uitbrengen. In september 2017 zal de Kamer worden geïnformeerd over nieuwe beweegrichtlijnen

6859

De Kamer wordt de evaluatie van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) toegezonden

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Het rapport wordt samen met de voortgangsmonitor SBB in november meegezonden naar de Kamer

6861

In de zomer 2017 wordt de Kamer een tussenstand gemeld van het onderzoek om de zwemvaardigheid te monitoren, waarin aandacht wordt besteed aan de structuur van het zwemonderwijs

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd

6946

Eind 2017 ontvangt de Kamer de Beleidsdoorlichting Sport

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

AEF werkt momenteel aan de beleidsdoorlichting. Oplevering van het rapport wordt dit najaar verwacht

6947

Eind 2017 ontvangt de Kamer de Sporttoekomstverkenning van het RIVM

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Eind van het tweede kwartaal wordt het (voorlopig) eindrapport van de STV digitaal opgeleverd en zal deze aan de Kamer worden aangeboden

6949

In de tweede helft van 2017 zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten uit de Leefstijlmonitor over dopinggebruik in de breedtesport

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Het RIVM is bezig met een onderzoek naar dopinggebruik in de breedtesport. Als het onderzoek gereed is wordt de Kamer hierover geïnformeerd

6952

In de zomer van 2017 zal de Kamer de eerste resultaten van de Leefstijlmonitor ontvangen

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

De resultaten van de leefstijlmonitor, inclusief een onderzoek naar dopinggebruik in de breedtesport levert het RIVM dit najaar op. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in de verzamelbrief sport voor het WGO in november

6955

Zorgverzekeraars Nederland zal worden verzocht te rapporteren over het resultaat van de actieve bemiddeling door zorgkantoren van cliënten naar verpleeghuizen in november en december

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

De NZa is bezig de verbeterplannen van de zorgkantoren te beoordelen. De Kamer zal hierover in het najaar nader worden geïnformeerd

6965

Er zal een voorstel voor een amvb inzake de zorginkoop worden gemaakt

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

6967

In de tweede helft van 2017 zal de Kamer het NZa-rapport over de toereikendheid van de Wlz-tarieven ontvangen

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

De NZa zal eind 2017 de uitkomsten presenteren van het kostenonderzoek over de herijking van de tarieven van de prestaties inde Wlz

6974

De Kamer wordt in eerste kwartaal 2017 bericht over de afbakeningsvraagstukken, zoals bij de persoonlijke verzorging met somatische grondslag. Dit op basis van een simulatie die de komende periode wordt uitgevoerd

Parlementaire agenda [15-12-2016] – AO Intensieve Kindzorg (4541)

De verwachting is dat de Kamer in het najaar wordt geïnformeerd

6987

Broncode kan op verzoek van de Kamer vertrouwelijk ter inzage worden gelegd

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

De Kamer wordt in het derde kwartaal geïnformeerd met de 3e Voortgangsrapportage Trekkingsrecht PGB over de broncode

6989

BIT-advies over het portaal wordt toegezonden aan de Kamer als deze gereed is

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 met de 3e Voortgangsrapportage Trekkingsrecht PGB geïnformeerd over het portaal van BIT-advies

6991

Het onderzoek Vertegenwoordiging gewaarborgde hulp wordt in het tweede kwartaal 2017 naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

In de voortgangsrapportage Wlz is opgenomen dat het onderzoek in november 2017 gereed is

7021

Het NZa-advies over de beschikbaarheidsbijdrage voor de acute ggz komt in het najaar 2017

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

De verwachting is dat de Kamer in het najaar worden geïnformeerd

7027

In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over het NZa-advies over de beschikbaarheidbijdrage acute GGZ

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd

7033

De Kamer zal in de volgende cyclus nadere informatie ontvangen over de terugdringing van suikers en verzadigd vet in koek en gebak, waarbij ook de portiegrootte wordt betrokken

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

De Kamer zal in december 2017 worden geïnformeerd

7034

De Kamer ontvangt informatie over onderzoeken naar de health checks

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

7041

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap zal naar verwachting voor de zomer (2017) aan de Kamer worden verzonden

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Na verwerking van het advies van de RvS wordt de Kamer door een volgend kabinet inhoudelijk geïnformeerd

7043

Het onderzoeksrapport van de IGZ inzake de aangedragen casuïstiek (Noord-Holland/Zorginstelling Philadelphia) door de heer Potters zal nadat deze gereed is aan de Kamer worden verzonden

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Het onderzoeksrapport van de IGZ zal naar verwachting in het najaar aan de Kamer worden gezonden

7056

Het EZ-rapport wordt begin 2018 verwacht

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

De verwachting is dat het rapport begin 2018 gereed is waarna de Kamer zal worden geïnformeerd

7075

De Kamer ontvangt binnenkort/voor het krokusreces een brief over de aanpassing van de Voorwaardelijke toelating, ten behoeve proces/productinnovatie en hulpmiddelen

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Innovatie en AO Verspilling in de zorg (samengevoegd) (4530)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

7076

De Kamer wordt jaarlijks bij de verantwoordingsstukken, in een apart hoofdstuk, gerapporteerd over Verspilling in de zorg

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Innovatie en AO Verspilling in de zorg (samengevoegd) (4530)

De Kamer zal middels het Rijksjaarverslag 2017, in een aparte paragraaf over Verspilling in de zorg, worden geïnformeerd

7095

Eind 2017 wordt de Kamer bericht over een samen OCW op te zetten breed onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg (tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten), inclusief de instroom van buitenlandse artsen

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

Naar verwachting zal de Kamer vóór 1 januari 2018 worden geïnformeerd

7096

Na het zomerreces ontvangt de Kamer een brief met een update over mondzorg, waarbij ingegaan wordt op het uitrollen door ZonMw van het project GigaGaaf! naar consultatiebureaus, het eventueel inzetten van publiekscampagnes om ouders bewust te maken dat kinderen tot hun 18de gratis naar de tandarts kunnen, de betrokkenheid van de tandartsen bij de GIDS-gelden, en de stand van zaken van het actieplan mondzorg bij kwetsbare ouderen

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

De Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd

7100

De Kamer ontvangt voor de zomer de resultaten van het onderzoek naar het eventueel vervangen van de Wlz-crisisregeling door eerstelijnsbedden, voorzien van een beleidsreactie. In dit onderzoek wordt meegenomen of het afschaffen van de crisisregeling van de Wet langdurige zorg nieuwe vergeten groepen kan opleveren

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

De optie snelle uitstroom naar Wlz wordt momenteel nader onderzocht met alle betrokkenen. Door het controversieel verklaren van de brief is implementatie van deze maatregel per 2018 daardoor niet opportuun

7106

Het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is komend najaar gereed

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

Naar verwachting zal de Kamer voor het herfstreces worden geïnformeerd

7108

De Staatssecretaris zal bevorderen dat de Kamer tussenrapportages ontvangt over het WODC-onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Ouderenmishandeling (4337)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd met de tussenrapportage WODC onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling

7111

De Kamer ontvangt voor de zomer een integraal actieprogramma voor het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Dit zal worden aangeboden door de bewindspersonen van VWS en I en M. Daarbij zal aandacht zijn voor onder andere de acht vormen voor doelgroepenver-voer, persoonsvolgende mobiliteitsvoorzieningen, de deadline van 2030 met betrekking tot de toegankelijkheid van het Nederlandse spoor, de coördinerend bewindspersoon en de uitkomst van het gesprek met de VNG inzake de monitoring van het modelbestek

Parlementaire agenda [16-02-2017] – AO Valysvervoer (4336)

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 geïnformeerd met een integraal actieprogramma voor het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer

7115

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het RIVM-onderzoek inzake heatsticks

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

7118

De Kamer ontvangt deze zomer een verkenning van het mogelijk centraliseren van het toezicht op online alcoholverkoop en het verbod op prijsacties

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Gesprekken hierover worden gevoerd en onderzoek is uitgezet. Naar verwachting zal de Kamer na de zomer worden geïnformeerd

7120

Voor de Kamer wordt de beschikbaarheid van onderzoek naar de effecten van alcoholreclame op jongeren nagegaan en tevens of nieuw onderzoek geëntameerd moet worden

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Over de stand van zaken zal de Kamer in het najaar worden geïnformeerd

7124

De Kamer wordt nader bericht over de invulling van het diploma sociale hygiëne in relatie tot verantwoord schenkgedrag

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

De Kamer zal hier naar verwachting in het najaar van 2017 over worden geïnformeerd

7126

De Kamer ontvangt voor het verkiezingsreces de AMvB Zorginkoop

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

7138

De Kamer wordt nader geïnformeerd over de borging van expertise van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling aan de hand van een voorstel of advies van de kwartiermaker

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

7139

De Kamer ontvangt in het najaar een actieplan waarheidsvinding, de uitwerking van de motie-Bergkamp

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

De Kamer wordt in het najaar van 2017 geïnformeerd

7147

De Kamer ontvangt direct na de zomer een nadere uitwerking van de nieuwe publiekrechtelijke organisatie belast met het beheer van het budgethoudersportaal voor het pgb, inclusief de governance

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

De Kamer wordt in het derde kwartaal van 2017 geïnformeerd met de 3e Voortgangsrapportage trekkingsrecht PGB

7159

De Kamer wordt in de volgende voortgangsbrief geïnformeerd over wachtlijsten voor het casemanagement dementie (blz. 54)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

De Kamer wordt in september 2017 geïnformeerd

7166

De Minister zal de Staatssecretaris vragen de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheid om de Wmo en de Jeugdwet onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te laten vallen

Parlementaire agenda [22-02-2017] – AO Patiënten- en cliëntenrechten (4463)

De Kamer wordt door de Minister van BZK in het derde kwartaal van 2017 geïnformeerd met een standpunt over de voorstellen van commissie Scheltema en deze toezegging

7168

De Minister zal op een rij zetten wat er de afgelopen jaren op het vlak van zeggenschap, medezeggenschap en invloed is gebeurd en de Kamer dit overzicht doen toekomen

Parlementaire agenda [22-02-2017] – AO Patiënten- en cliëntenrechten (4463)

Dit overzicht wordt naar verwachting meegenomen met het wetsvoorstel dat na de zomer aan de Kamer wordt aangeboden. Verdere behandeling wordt aan een volgend kabinet gelaten

7225

In het najaar zal de brief met het advies van de Raad voor de Volksgezondheid over de aanpak voor dure medicijnen, waarbij tevens wordt ingegaan op dwanglicenties, aan de Kamer worden gestuurd

Parlementaire agenda [28-06-2017] – AO Pakketbeheer (4397)

Naar verwachting zal de Kamer voor het herfstreces worden geïnformeerd

Openstaande toezeggingen uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

6587

De Kamer wordt voor de zomer bericht over de uitkomsten van het overleg met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het onderbrengen van gevaarlijke ggz-patiënten in afzonderlijke afdelingen van tbs-klinieken (blz. 27). 2016–160 – Voor de zomer wordt de Kamer tevens geïnformeerd over de mogelijkheid van een jaarlijkse rapportage van de IGZ over ggz-patiënten in tbs-klinieken (aantal, duur opname, redenen doorverwijzing, kwaliteit behandeling) (blz. 27)

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

5243

Een jaar na aanvang zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot over de vraag in welke gevallen na ontvangst van een melding meteen een ambulance wordt gestuurd omdat het ernstig lijkt en in welke gevallen het oordeel wordt overgelaten aan de verpleegkundige of de verpleegkundig opgeleide centralist (blz. 14)

Parlementaire agenda [09-04-2014] – AO Ambulancezorg (3836)

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd

5699

In het kader van de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie dan wel separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over een door het Erasmus MC en het UMC Maastricht op te stellen handreiking inzake orgaandonatie na euthanasie (blz. 28-5-2)

Mondelinge vraag van het lid Tellegen over orgaandonatie bij euthanasie op 25 november 2014.

Een eerste versie van de richtlijn orgaandonatie na euthanasie is dit voorjaar aan de Minister overhandigd. De betrokken partijen achten verdere aanscherping noodzakelijk om te komen tot een definitieve afronding van de richtlijn. Naar verwachting zal de definitieve richtlijn komend najaar naar de Kamer worden gestuurd

4936

De Kamer zal zo snel mogelijk een AMvB ontvangen, waarin in overleg met de veldpartijen de wijze wordt geregeld waarop het toezicht in een thuissituatie door een zorgaanbieder wordt ingevuld bij het toepassen van fixatie (blz. 106-8-13,14,15)

Parlementaire agenda [04-09-2013] – -Plenair debat Wetsvoorstel Zorg en Dwang 31966 1ste termijn (3732)

Bij spoedige advisering en verwerking van de adviezen zullen de beide AMvB's in het najaar van 2017 aan de Kamer gezonden worden

6095

Na de zomer, maar voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer via de Staatssecretaris van VWS worden geïnformeerd over een plan voor een structurele oplossing voor de financiering van Mentorschap Nederland (blz. 77-8-9)

Parlementaire agenda [16-04-2015] – Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (4131)

De brief cliëntondersteuning wordt eind 2017 naar de Kamer gezonden

5708

Elk kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg ontvangen, waarbij o.a. wordt ingegaan op de inkopen voor zzp's en het aantal mensen wat gebruik maakt van het overgangsrecht Wlz (blz. 45-11-11,15)

Parlementaire agenda [22-01-2015] – 30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen (4041)

De Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd

4623

Een wetsvoorstel tot aanpassing van de WTZi zal nog in 2013 bij de Kamer worden ingediend (blz. 62-7-42 Hand. II, 2012–2013 nr. 62)

Parlementaire agenda [14-03-2013] – Plenair debat over IGZ kabinetsreactie (3583)

Nadat het advies van de RvS is verwerkt zal de Kamer naar verwachting eind september worden geïnformeerd

4722

In een komende wijziging van de Wgbo wordt inzagerecht in het dossier van cliënten voor nabestaanden geregeld (blz. 30)

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (33 497) (3632)

Onder voorbehoud van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

4900

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wgbo zal het inzagerecht voor nabestaanden worden vastgelegd (blz. 102-)

Parlementaire agenda [18-06-2013] – Wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillenzorg (32 402) (3703)

Onder voorbehoud van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

6644

Er wordt een wetsvoorstel Aanpassing WGBO bij de Kamer ingediend

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

Onder voorbehoud van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

5924

De Kamer ontvangt een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Parlementaire agenda [24-06-2015] – AO Kwaliteitszorg (4103)

Onder voorbehoud van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

6310

Te zijner tijd zal een wetsvoorstel tot aanpassing van de WGBO bij de Kamer worden ingediend, waarin wordt geregeld dat bij een calamiteit of bij geweld met dodelijke afloop in de zorgrelatie automatisch inzagerecht bestaat (blz. 23)

Parlementaire agenda [19-11-2015] – AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Onder voorbehoud van het advies van de RvS kan de Kamer het wetsvoorstel in het najaar verwachten

4470

Drie jaar na inwerkingtreding van deze wet zal de Kamer worden gerapporteerd over de vermindering van de administratieve lasten in de zorg die gerelateerd zijn aan de transparantie van kwaliteit en over een monitoring van het opnemen van innovaties in richtlijnen/standaarden (blz. 45-19-60 en -63 Hand II, 2012–2013, nr. 45)

Parlementaire agenda [23-01-2013] – Behandeling Wetsvoorstel Wetsvoorstel 33 243: Wijziging wet cliëntenrechten zorg etc. ivm taken en bevoegdheden kwaliteit van zorg. (3502)

Eind 2017 verschijnt een ZiNL rapportage m.b.t. vermindering van administratieve lasten. Deze zal naar de Kamer worden gestuurd. Over innovaties en richtlijnen wordt de Kamer in het najaar van 2017 geïnformeerd in een brief over uitwerking van de herinrichting van de voorwaardelijke toelating

5347

Na 3 jaar zal de Kamer een overzicht ontvangen van het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn) (3905)

Begin 2021 zal de Kamer het overzicht ontvangen

6307

Later, in het tweede wetstraject, volgt een separaat wetsvoorstel Wijziging Wet BIG met betrekking tot de beroepenregulering (o.a. uitbreiding herregistratie-eisen, actualisering deskundigheidsgebieden, regeling orthopedagoog-generalist (blz. 15)

Parlementaire agenda [19-11-2015] – AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Eerder is de Kamer geïnformeerd over het voornemen om voorjaar 2017 een wetsontwerp over beroepenregulering in internetconsultatie te brengen. Omdat deze wijzigingen op een zeer grote groep van invloed zijn, staat zorgvuldigheid voorop. Dat is dan ook de reden dat de komende maanden worden gebruikt om uitgangspunten bij de sector te sonderen. Vervolgens zal het wetsontwerp worden aangescherpt en in internetconsultatie gebracht

4036

De Kamer wordt t.z.t. geïnformeerd inzake de VN-reactie. (blz. 51-9-70)

Parlementaire agenda [08-02-2012] – VAO Euthanasie (3151)

De verwachting is dat de Kamer eind 2018 wordt geïnformeerd

6251

In het geval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen over vermeende matchfixing zal de Kamer daarover worden geïnformeerd

Uitgaande brief [28-10-2015] – Schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2016 (TK 34 300-XVI, nr. 12) (18 531)

De Kamer wordt over dit onderwerp geïnformeerd in de verzamelbrief sport voor het WGO in november

6291

In 2017 verschijnen de Sport Toekomst Verkenning en de beleidsdoorlichting beleidsartikel 6 van de VWS-begroting, Sport en Bewegen (blz. 36)

Parlementaire agenda [23-11-2015] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4249)

Eind van het tweede kwartaal wordt het (voorlopig) eindrapport van de Sport Toekomst Verkenning opgeleverd en aan de Kamer aangeboden. Over de beleidsdoorlichting zal de Kamer naar verwachting voor het eind van 2017 worden geïnformeerd

6480

De Kamer ontvangt in 2017 een wetsvoorstel voor de benodigde wetswijziging voor de fusie van de IGZ en de IJZ, vergezeld van een begeleidende brief met een toelichting op de fusie

Parlementaire agenda [07-04-2016] – AO IGZ (4359)

De Kamer zal het wetsvoorstel naar verwachting voor het eind van 2017 ontvangen

Toezeggingen afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Afgedaan met

6009

De aandachtspuntenbrief VWS wordt als bijlage bij het werkplan NZa naar de Kamer gezonden (blz. 16)

Parlementaire agenda [25-06-2015] – AO NZa (4141)

Uitgaande brief [08-06-2017] – Aandachtspuntenbrieven 2018 (TK 34 550-XVI, nr. 141) (20 694)

6791

Voor de begrotingsbehandeling stuurt de Staatssecretaris van VWS de Kamer een brief over het casemanagement dementie

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie (TK 29 689, nr. 780) (19 943)

6798

Na Prinsjesdag ontvangt de Kamer een reactie op de tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen (blz. 20)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [29-09-2016] – Reactie tweede tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen (TK 25 424, nr. 330) (19 800)

6787

Binnen enkele weken ontvangt de Kamer een brief over ziekenhuis De Sionsberg

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [15-11-2016] – Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg (TK 31 016, nr. 96) (19 994)

6588

Met IGZ bespreken (nieuwe) werkwijze rondom de suïcides: manier van melden, ervaring tot nog toe door IGZ, duiding van de IGZ vragen en kamer hierover informeren. (voor AO Suïcide)

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Uitgaande brief [30-08-2016] – reactie op een bericht van CBS.nl d.d. 30 juni 2016 inzake meer zelfdodingen en vervolgvragen (TK 25 424, nr. 325) (19 656)

6636

VWS gaat voor de zomer ambtelijk het gesprek aan met verzekeraars over het waarborgen van de keuzevrijheid van zwangeren en het bieden van ruimte aan initiatieven zoals het Amsterdamse initiatief. Ik informeer de Kamer daarover na het zomerreces

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6809

De Staatssecretaris zal de Minister verzoeken om de Kamer te informeren wanneer de sluitende aanpak Ketenzorg gedetineerden wordt toegezonden. Dat was een vraag van mevrouw Berckmoes

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Uitgaande brief [29-09-2016] – Reactie tweede tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen (TK 25 424, nr. 330) (19 800)

6810

De Kamer ontvangt eind deze maand, dat is zegge en schrijve nog drie dagen, de tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Uitgaande brief [29-09-2016] – Reactie tweede tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen (TK 25 424, nr. 330) (19 800)

6637

Ik geef een reactie op het rapport «verloskundigen aan het woord» van de SP

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6638

Ik vraag ZonMw te inventariseren op hoeveel scholen preconceptievoorlichting wordt gegeven en ik informeer de Kamer daarover in het najaar

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6639

De Kamer ontvangt een afschrift van de brief die de Minister heeft verzonden in antwoord op de brief van de gemeente Schiedam. De Minister zal de Kamer ook nader informeren over het gesprek met het Franciscus Gasthuis & Vlietland

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6640

Ik informeer de Kamer voor de begrotingsbehandeling over mijn reactie op het advies van het Zorginstituut over de business case van ZN over de eigen bijdrage poliklinisch bevallen

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6641

Ik ga bij Perined na of zij ouders kunnen betrekken bij de perinatale audit en ik informeer de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6589

Kamer informeren over stand van zaken psychosociale zorg

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Uitgaande brief [25-10-2016] – Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen (TK 25 424, nr. 334) (19 892)

6594

In de volgende voortgangsrapportage van de agenda van de veldpartijen ggz (direct na de zomer 2016) wordt ingegaan op de voorgenomen nieuwe bekostiging van de ggz per 1 januari 2019 (blz. 45)

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Uitgaande brief [28-10-2016] – Voortgang agenda gepast gebruik en transparantie (TK 25 424, nr. 335) (19 909)

6643

Ik ga na hoe het zit met het uitdelen van boetes bij het maken van groeiecho's

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zwangerschap en geboorte (TK 32 279, nr. 100) (19 933)

6648

Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer een brief over de pilot van het KWF en transvrouwen

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Pakketmaatregelen (4422)

Uitgaande brief [25-10-2016] – Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen (TK 25 424, nr. 334) (19 892)

6755

In oktober ontvangt de Kamer een voortgangsbrief over de dementiezorg en casemanagement dementie inclusief de terugkoppeling van het gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit of er een aparte aanspraak moet komen (blz. 33)

Parlementaire agenda [06-07-2016] – AO Dementiezorg (4449)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie (TK 29 689, nr. 780) (19 943)

6756

De Kamer ontvangt in oktober een schriftelijke terugkoppeling van het gesprek over de casuïstiek in Friesland (blz. 33)

Parlementaire agenda [06-07-2016] – AO Dementiezorg (4449)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie (TK 29 689, nr. 780) (19 943)

6705

Voor de begroting wordt de Kamer gerapporteerd over de stand van zaken ten aanzien van de jaarrekening ggz (blz. 40).

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [25-10-2016] – Stand van zaken jaarrekeningen ggz (TK 25 424, nr. 333) (19 889)

5934

De Kamer wordt bericht over het bekender maken van de inloophuizen voor oncologische psychiatrische patiënten

Parlementaire agenda [21-05-2015] – AO GGZ (4101)

Uitgaande brief [25-10-2016] – Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen (TK 25 424, nr. 334) (19 892)

6406

De Kamer wordt geïnformeerd of de NZa bij haar toezicht duidelijk kan volgen hoe er omgegaan wordt met het recht op zorg wat betreft de palliatieve zorg binnen de brede aanspraak Wijkverpleging (blz. 27)

Parlementaire agenda [28-01-2016] – AO Palliatieve Zorg (4286)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

6727

De Kamer ontvangt medio september een volgende voortgangsrapportage waarin onder meer wordt bericht over:

– wet- en regelgeving;

– de bereidheid om te kijken naar het verhelderen van die wet- en regelgeving;

– de vraag of er aanpassingen nodig zijn, en de eventuele consequenties daarvan;

– de leeftijdsgrens van vijf jaar;

– het tijdpad van de verschillende acties en producten die in het komend halfjaar worden opgeleverd;

– het Medische Kindzorgsysteem;

– family integrated care;

– de rol en de positie van de zorgcoördinator;

– de kinderadviesraad;

– de machtiging voorbehouden behandeling;

– de denktank integrale kindzorg

Parlementaire agenda [09-06-2016] – AO Intensieve Kindzorg (IKZ) (4445)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsbrief zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag (TK 34 104, nr. 148) (19 920)

6696

Nog in 2016 zal de Kamer worden bericht over eventuele nadelige gevolgen van de decentralisatie voor de jeugd-ggz (blz. 20)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

6491

De Tijdelijke wet ambulancezorg zal met twee jaar worden verlengd (blz. 12,16)

Parlementaire agenda [18-02-2016] – AO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (4358)

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg, Kamerstuk TK 34 623, d.d. 28-11-2016

6484

De Minister informeert de Kamer eind 2016 over de stand van zaken van de pilot met de inzet van zwarte dozen

Parlementaire agenda [07-04-2016] – AO IGZ (4359)

Uitgaande brief [14-12-2016] – medical data recorder in operatiekamer (TK 31 016, nr. 97) (20 127)

6742

Eind 2016 ontvangt de Kamer de resultaten van het overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, o.a. over hoe onmogelijk wordt gemaakt dat gevangenen nog medische gegevens verwerken

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming (4452)

Uitgaande brief [15-12-2016] – Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens (TK 31 765, nr. 259) (20 138)

6599

Bij Zorginstituut Nederland wordt nagegaan of de module Bewegen meeloopt met het breder onderzoek naar fysiotherapie dat in oktober uitkomt (blz. 35)

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september onderzoek fysiotherapie door Zorginstituut Nederland (TK 29 689, nr. 772) (19 803)

6757

Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over cliëntenondersteuning, inclusief een koppeling mantelzorgers en dementiezorg (blz. 33)

Parlementaire agenda [06-07-2016] – AO Dementiezorg (4449)

Uitgaande brief [03-04-2017] – Voortgangsbrief actieplan casemanagement dementie (TK 29 689, nr. 816) (20 494)

6413

Integraal rapport Zorginstituut over de aanspraak fysiotherapie

Parlementaire agenda [17-03-2016] – AO Eerstelijnszorg (4282)

Uitgaande brief [14-02-2017] – Reactie Systeemadvies fysio- en oefentherapie (TK 29 689, nr. 805) (20 335)

7028

In februari adviseert het schakelteam over het landelijke nummer voor de niet-acute GGZ. De Kamer wordt daarna over dit advies geïnformeerd

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [24-02-2017] – advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag (TK 25 424, nr. 344) (20 400)

7101

In maart wordt de Kamer door de Staatssecretaris geïnformeerd over de voortgang van het actieplan casemanagement dementie, waarbij ook een overzicht van de signalen die het signaalteam heeft ontvangen wordt opgenomen

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

Uitgaande brief [03-04-2017] – Voortgangsbrief actieplan casemanagement dementie (TK 29 689, nr. 816) (20 494)

7167

De Minister stuurt in april een reactie op het manifest van de Geboortebeweging

Parlementaire agenda [22-02-2017] – AO Patiënten- en cliëntenrechten (4463)

Uitgaande brief [14-04-2017] – Reactie Zwartboek zwangerschap en geboorte (TK 31 476, nr. 20) (20 536)

7088

De Minister stuurt in april een reactie op het manifest van de Geboortebeweging

Parlementaire agenda [23-02-2017] – VAO Patienten en cliëntenrechten (d.d. 22/2) (4587)

Uitgaande brief [14-04-2017] – Reactie Zwartboek zwangerschap en geboorte (TK 31 476, nr. 20) (20 536)

6799

In maart/juni 2017 wordt de Kamer geïnformeerd over voortzetting van de Landelijke agenda suïcidepreventie (blz. 24)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6802

De Kamer wordt bericht over de Finse aanpak van suïcidepreventie (blz. 25)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6794

Via de Staatssecretaris van I en M ontvangt de Kamer een vervolgplan suïcidepreventie op het spoor als onderdeel van de beleidsimpuls railveiligheid (blz. 9,25)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6795

In de volgende voortgangsrapportage «Landelijke agenda suïcidepreventie» wordt de Kamer geïnformeerd over o.a. de uitkomsten van het overleg met de zorgverzekeraars over de toepassing door ggz-instellingen van de «richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij de zorginkoop, en wordt ook ingegaan op de borging van de resultaten van de Stichting Supranet GGZ en Supranet Community (blz. 10,12)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6796

De Kamer wordt nader geïnformeerd over de verhouding tussen de verplichte individuele meldingen van suïcides en pogingen daartoe door de ggz-instellingen aan de IGZ en de overige suïcides en pogingen binnen die instellingen (blz. 15)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6797

De Kamer wordt nader bericht over het IGZ-onderzoek naar praktijkvariatiemeldingen van ggz-instellingen inzake suïcides en over andere informatie van de IGZ ter zake.(blz. 15,16)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6411

In brief de Kamer informeren over de tussenstand proeftuinen

Parlementaire agenda [17-03-2016] – AO Eerstelijnszorg (4282)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

5937

De Kamer wordt bericht of de forensische zorg de reguliere ggz verdringt en zo ja, waarom er zo weinig gebruik wordt gemaakt van de NZa-beleidsregel die het mogelijk maakt om met budgetten tussen die twee soorten zorg te schuiven

Parlementaire agenda [21-05-2015] – AO GGZ (4101)

Uitgaande brief [07-06-2017] – Verzamelbrief Verdringing reguliere ggz (TK 25 424, nr. 354) (20 680)

6712

Eind 2016 ontvangt de Kamer de evaluatie van de NZa over de verplichte melding van wachtlijstgegevens door zorgaanbieders (blz. 37)

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Uitgaande brief [18-01-2017] – Onderzoek naar de Treeknormen ggz (TK 25 424, nr. 339) (20 241)

6723

De Staatssecretaris zal in gesprek treden met de NZa over de opzet van de monitoring. De vraagpunten over de relatie met huishoudelijk hulp/de verschillende stelsels/verkeerde prikkels en de verschillende modellen worden daarbij meegenomen. De Kamer ontvangt nader bericht over de uitkomst van het gesprek (blz. 35, 39 en 46)

Parlementaire agenda [14-06-2016] – AO Wijkverpleging (4149)

Uitgaande brief [10-04-2017] – Aanbieding rapport Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven (TK 32 620, nr. 189) (20 508)

7029

Afspraken partijen over organisatie van vervoer in de regio worden in maart aan de Minister aangeboden, en gaan daarna naar de Kamer

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [07-03-2017] – CZ: Vervoer personen met verward gedrag (TK 25 424, nr. 346) (20 409)

7099

In mei, na ontvangst van een vervolg quick scan van de NZa, ontvangt de Kamer een brief n.a.v. de nader gewijzigde motie- Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang van kwetsbare ouderen (34 550-XVI, nr. 94), inclusief een beeld van de loketten per regio

Parlementaire agenda [21-02-2017] – AO Eerstelijnszorg/Mondzorg (3438)

Uitgaande brief [20-06-2017] – Voortgang aanpak drukte in de acute zorg (TK 29 247, nr. 234) (20 749)

7025

De marktscan GGZ van de NZa gaat in maart naar de Tweede Kamer

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [31-05-2017] – Marktscans Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2016 en Actieplan wachttijden zorg NZa (TK 25 424, nr. 353) (20 649)

7074

Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang en de resultaten van het ingezette traject om te komen tot bestuurlijke afspraken in de paramedische zorg

Uitgaande brief [24-02-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Aangeboden manifest Geeft handen aan de participatie maatschappij door inzet paramedici door PNN d.d. 31 januari 2017 (20 398)

Uitgaande brief [19-06-2017] – hoofdlijnenakkoord paramedische zorg (TK 33 578, nr. 47) (20 729)

7152

De Kamer wordt in maart bericht over het NZa-onderzoek kostprijsberekening wijkverpleegkundigen, mede voorzien van concrete voorstellen van de Staatssecretaris. Het gaat dan over één tarief (blz. 53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [28-06-2017] – Bestuurlijk akkoord wijkverpleging (TK 29 689, nr. 835) (20 778)

7019

Voor de zomer wordt de Kamer onder andere gerapporteerd over een eventuele versnelling van de opbouw van de ambulante ggz, wachtlijstgegevens, beschermd wonen in de Wmo en eventueel over doelstellingen opbouw ambulantisering

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief inzake de opbouw van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (TK 25 424, nr. 349) (20 472)

7024

Over de NZa-wachtlijstrapportages en het ingrijpen van deze toezichthouder in voorkomende situaties wordt aan de Kamer teruggekoppeld zodra er een aantal voorbeelden is

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

13-07-2017: Uitgaande brief [13-07-2017] – Afspraken wachttijden ggz (20 844)

7014

Voor de zomer wordt aan de Kamer gerapporteerd over een analyse van het schakelteam met betrekking tot het ontbreken van doorzettingsmacht op punten op lokaal niveau en de mogelijke oplossingen. Die analyse zal worden meegenomen in de voortgangsrapportage over de stand van zaken «Verwarde personen'

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [29-06-2017] – Informatie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de ondersteuning van personen met verward gedrag (TK 25 424, nr. 368) (20 785)

6800

In de voortgangsrapportage «Landelijke agenda suïcidepreventie» wordt de Kamer geïnformeerd over de sterkere benadering van familie en nabestaanden in relatie tot het medisch beroepsgeheim en over het overleg met de ministeries van OCW en SZW inzake het onderwijs en de themalessen vanuit jongeren zelf (blz. 24)

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Suïcidepreventie (4421)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 270) (20 722)

6975

De Kamer wordt bericht over het vraagstuk van de registratienormen of registratie-eisen

Parlementaire agenda [15-12-2016] – AO Intensieve Kindzorg (4541)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

4225

Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg zal zo snel mogelijk een definitieve regeling bij de Kamer worden ingediend, die Europaproof is en zo dicht mogelijk ligt bij de wensen van de Kamer en waarbij rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen (blz. 66-8-61,62,63,64,65,66,69).

Parlementaire agenda [18-02-2016] – AO Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (4358)

Uitgaande brief [10-04-2017] – Voorstel van Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (TK 34 623) (TK 34 623, nr. 6, TK 34 623, nr. 7) (20 512)

6904

In november ontvangt de Kamer informatie over de stand van zaken met betrekking tot ouderenmishandeling en financiële uitbuiting

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO Kindermishandeling/GIA (4424)

Uitgaande brief [02-02-2017] – voortgangsrapportage GIA januari 2017 (TK 28 345, nr. 174) (20 295)

6634

De stas VWS zal de Kamer een standvanzaken brief over zorgmijding (relatie tot de Wmo) sturen

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

Uitgaande brief [12-09-2016] – Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen (TK 29 538, nr. 227) (19 707)

6646

Minister stuurt de rapportage over cliëntondersteuning van Movisie naar de Kamer

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

Uitgaande brief [23-09-2016] – Toezending Rapport Movisie over cliëntondersteuning (TK 31 476, nr. 14) (19 778)

6642

Ik zal samen met de stas voor de begrotingsbehandeling een brief sturen over tienerzwangerschappen/ongewenste zwangerschappen

Parlementaire agenda [23-06-2016] – AO Zwangerschap en geboorte (4410)

Uitgaande brief [03-11-2016] – zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen (TK 32 279, nr. 99) (19 941)

6592

Kamer informeren over voortgang samenwerkingsagenda van ZN en VNG over onder andere GGZ en MO

Parlementaire agenda [26-05-2016] – AO GGZ (4402)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016, (TK 29 538, nr. 230) (19 934)

6735

Eind september zal de Staatssecretaris een rapportage van de ketenregisseur ontvangen over het portaal (o.a. een programma van eisen, tijdpad, kosten) en over de noodzaak tot investeren in uitvoering bij de SVB. De Kamer wordt in oktober geïnformeerd over de meer definitieve keuzes (blz. 24/25,28,30,31,38)

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Voortgang trekkingsrechten PGB (4444)

Uitgaande brief [02-11-2016] – Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 (TK 25 657, nr. 273) (19 917)

6702

De Kamer zal indien mogelijk voor het kerstreces worden geïnformeerd over de gemeentelijke realisatiegegevens pgb's 2015 (blz. 30)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 (TK 34 550-XVI, nr. 14) (19 940)

6988

De Kamer wordt voor eind 2016 nader bericht over de uitkomsten van het overleg met de VNG inzake De Compound te Assen

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Uitgaande brief [23-12-2016] – De Compound in Assen (2016Z24955) (20 214)

6910

De Kamer ontvangt voor het VAO een overzicht van gemeenten waarover signalen zijn afgegeven dat de landelijke toegang niet goed is geregeld, welke acties het ministerie heeft ondernomen en tot welk resultaat dat heeft geleid, inclusief het aantal ambtsberichten

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Uitgaande brief [21-12-2016] – Maatschappelijke opvang (TK 29 325, nr. 87) (20 177)

6911

De Kamer ontvangt naar verwachting dit jaar de landelijke opvangcijfers naar aanleiding van het nader onderzoek of de duiding van Federatie Opvang en het Trimbos-instituut. De Staatssecretaris heeft bevestigd dat die informatie nog voor het te plannen VAO naar de Kamer zal komen

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Uitgaande brief [21-12-2016] – Maatschappelijke opvang (TK 29 325, nr. 87) (20 177)

6346

In het voorjaar wordt de Kamer gerapporteerd over de eventuele zorgvragen bij de Indische gemeenschap in overleg met Pelita (blz. 8)

Parlementaire agenda [10-12-2015] – 2de termijn AO Indische kwestie (Back Pay) (4283)

Uitgaande brief [16-02-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Stand van zaken brief van het kabinet over de uitvoering van de backpay kwestie (TK 20 454, nr. 126) (20 349)

6347

In het voorjaar wordt de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de uitkeringsregeling en over het verankeren van het erkennen/herinneren/herdenken in overleg met de Indische gemeenschap (blz. 10)

Parlementaire agenda [10-12-2015] – 2de termijn AO Indische kwestie (Back Pay) (4283)

Uitgaande brief [16-02-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Stand van zaken brief van het kabinet over de uitvoering van de backpay kwestie (TK 20 454, nr. 126) (20 349)

6918

De eerdere toezegging met betrekking tot stopzetting rijksincasso wordt nogmaals bevestigd

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Kamerbrief over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid verzonden door het Ministerie van SZW d.d. 06-02-2017

6903

In de volgende voortgangsrapportage, die in januari 2017 naar de Kamer zal worden gestuurd, wordt de Kamer nader geïnformeerd over onder andere:

– het stroomlijnen en bevorderen van de samenhang van het hele dossier in verband met de uitvoeringsfase. Dat is in reactie op het punt van mevrouw Bergkamp en ondergetekende;

– de impactanalyse Veilig Thuis en de voortgang die daarop is geboekt;

– de stand van zaken met betrekking tot de veldnormen, de gesprekken met de beroepsgroepen hierover en het punt van de aandachtsfunctionarissen;

– het advies inzake de forensische expertise;

– een reactie op het advies van Augeo;

– de vraag of onterechte meldingen volledig uit het systeem van Veilig Thuis kunnen worden gehaald; dat was een vraag van mevrouw Keijzer;

– de stand van zaken met betrekking tot het IGZ-toezicht bij Veilig Thuis;

– de waarheidsvinding of in ieder geval de waarheidsbeoordeling, laat ik het dan zo noemen, inzake dossiervorming;

– de stand van zaken met betrekking tot de kindcheck.

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO Kindermishandeling/GIA (4424)

Uitgaande brief [02-02-2017] – voortgangsrapportage GIA januari 2017 (TK 28 345, nr. 174) (20 295)

7155

Een brief over de zwerfjongeren in de maatschappelijke opvang en schuldrust zal de Kamer spoedig bereiken, want dat onderwerp betreft een andere bewindspersoon

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Kamerbrief over diverse onderwerpen van het schuldenbeleid verzonden door het Ministerie van SZW d.d. 06-02-2017

7150

De Kamer wordt in februari bericht over de uitwerking van de centrale doventolkregeling (blz. 53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [08-03-2017] – Kabinetsreactie onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening (TK 32 805, nr. 51) (20 411)

7151

De Kamer wordt medio februari/maart bericht over het conceptwetsvoorstel inzake de codificering van standaarden (blz. 53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp (TK 29 515, nr. 399) (20 464)

7156

De Kamer ontvangt in maart een brief over de cliëntondersteuning (53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [27-06-2017] – Brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz (TK 29 538, nr. 244) (20 775)

7158

De Kamer ontvangt de definitief vastgestelde algemene maatregel van bestuur (blz. 54)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [20-03-2017] – Besluit reële prijs (TK 29 538, nr. 238) (20 430)

7026

De HHM-rapportage over de inhoudelijke en organisatorische vormgeving en de financiering van de openbare geestelijke gezondheidszorg komt eind februari 2017 naar de Kamer; de reactie van de Minister volgt drie weken later

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Uitkomsten onderzoek lokale invulling Oggz (TK 25 424, nr. 348) (20 469)

7039

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal 2017 het implementatieplan VN-verdrag. Daarin zal tevens worden bericht over de uitkomst van het gesprek met de VNG en over diverse onderwerpen in relatie tot de toegankelijkheid (actieplan, Zonnebloem/auto, toegankelijkheid publieke toiletten «iedere wc telt», Academie van zelfstandigheid)

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Uitgaande brief [28-03-2017] – Implementatieplan VN Verdrag Handicapverdrag inzake de rechten van personen met een handicap (TK 33 990, nr. 62) (20 460)

6986

Voor (met enig voorbehoud) of rond 1 maart 2017 wordt de Kamer bericht over de juridische uitwerking van de governance bij het trekkingsrecht pgb

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Uitgaande brief [22-02-2017] – Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage (20 385)

6282

De Kamer ontvangt in 2016 bericht over het onderzoek van het CPB en SCP naar de markt voor huishoudelijke hulp

Parlementaire agenda [17-12-2015] – AO over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg (4316)

Uitgaande brief [21-03-2017] – Aanbieding onderzoeksrapporten «Langer zelfstandig», «Wel thuis?» en «de markt voor huishoudelijke hulp – gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007» (20 440)

7149

Rond april ontvangt de Kamer de aanvraag voor het BIT-advies over de ICT-investering bij de SVB

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

Uitgaande brief [01-06-2017] – Voortgang pgb trekkingsrecht (TK 25 657, nr. 291) (20 655)

7148

Aan het begin van de tweede helft van 2017 wordt de Kamer nader bericht over de bouw van het budgethoudersportaal, inclusief de uitvoeringstoets en het BIT-advies

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

Uitgaande brief [01-06-2017] – Voortgang pgb trekkingsrecht (TK 25 657, nr. 291) (20 655)

7109

Medio maart wordt de Kamer geïnformeerd over het plan van aanpak en de aanbevelingen van mevrouw Stuiveling en haar commissie en de inzet van de banken inzake financieel misbruik inclusief het overleg dat heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden met de Stichting Samen Veilig Ouder Worden

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Ouderenmishandeling (4337)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Ouderenmishandeling (TK 28 345, nr. 181) (20 706)

7110

In de volgende voortgangsrapportage wordt de Kamer nader bericht over de richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. In die rapportage komt de Staatssecretaris ook terug op het punt van de registratie van ouderenmishandeling en op het raadplegen van het register door rechters

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Ouderenmishandeling (4337)

Uitgaande brief [15-06-2017] – Ouderenmishandeling (TK 28 345, nr. 181) (20 706)

7017

Een uitgebreide reactie op het manifest van de Federatie Opvang en op de vraag over ouderen die in de ggz zitten maar eigenlijk in een verpleeghuis thuishoren worden meegenomen in de voortgangsbrief voor de zomer

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [03-07-2017] – Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voorjaar 2017 (TK 29 325, nr. 89) (20 792)

6968

Eind 2016 zal de Kamer worden geïnformeerd over hoe het staat met het right to challenge of hoe burgerinitiatieven in de Wlz (verder) kunnen worden bevorderd

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6972

De Kamer ontvangt een voortgangsrapportage waarin over diverse aspecten van maatschappelijke opvang wordt teruggekoppeld

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Uitgaande brief [03-07-2017] – Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voorjaar 2017 (TK 29 325, nr. 89) (20 792)

6919

De Kamer ontvangt voor de Voorjaarsnota een reactie op de initiatiefnota van de heer Van der Staaij inzake de ondersteuning van onbedoeld zwangere vrouwen

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Uitgaande brief [21-06-2017] – Zorg bij onbedoelde zwangerschappen (TK 32 279, nr. 09) (20 754)

6905

Tevens is genoteerd dat de Staatssecretaris contact met zijn collega van OCW zal opnemen over een overzicht van de opleidingen waarin breed aandacht wordt besteed aan kindermishandeling mogelijke signalen daarvan en de meldcode, en van de wijze waarop dit onderwerp in die opleidingen aan de orde komt.

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO Kindermishandeling/GIA (4424)

Uitgaande brief [02-02-2017] – voortgangsrapportage GIA januari 2017 (TK 28 345, nr. 174) (20 295)

6951

Voor de stemmingen over de VWS-begroting 2017 zal de Kamer worden bericht over de dekking en de gevolgen van aanvaarding van het amendement Rudmer Heerema/Van Dekken

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Uitgaande brief [07-12-2016] – Aanvullende schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017 (TK 34 550-XVI, nr. 124) (20 097)

6693

In de VWS-begroting 2017 zal het smarter maken van de beleidsagenda worden ingebed en zal een selectief aantal indicatoren uit de conceptmonitor in de beleidsagenda worden opgenomen (blz. 16,17)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Hieraan is voldaan met het indienen van de begroting van VWS d.d. 20-09-2016

7107

De Kamer wordt over twee weken bericht over het vraagpunt met betrekking tot het Geneesmiddelenbulletin en de medicijncheck

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

Uitgaande brief [21-02-2017] – Toezeggingen AO Geneesmiddelen 2017 (TK 29 477, nr. 417) (20 357)

6532

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief waarin de concrete acties zullen worden vermeld die zullen worden ingezet m.b.t. de geneesmiddelenvisie, vergezeld van een tijdpad en wie de trekker is

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [07-11-2016] – Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (TK 29 477, nr. 397) (19 974)

6514

Fair Medicine Voortgangsbrief De Kamer zal worden geïnformeerd over de actie die zal worden genomen op het Fair Medicine-initiatief, vergezeld van een tijdpad

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Subsidieverstrekking Fair Medicine (TK 29 477, nr. 396) (19 802)

6660

Na de zomer ontvangt de Kamer een stand van zaken brief over stamceldonatie

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Pakketmaatregelen (4422)

Uitgaande brief [04-11-2016] – stamceldonatie (TK 28 140, nr. 97) (19 962)

6510

Resultaten van onderhandelingen samen met België en Luxemburg aan Kamer melden

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [07-11-2016] – Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (TK 29 477, nr. 397) (19 974)

6503

Actieplan Gepast Gebruik naar Tweede Kamer. Iedereen betrekken, ook toegang tot registraties borgen (voor ZiNL). Inclusief verkenning Italiaanse systeem tav fonds onafhankelijk onderzoek en registers

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [15-12-2016] – Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 405) (20 143)

4062

De Kamer zal op gezette tijden over de resultaten van het programma Goed Gebruik van Geneesmiddelen worden geïnformeerd (blz. 13)

Parlementaire agenda [21-06-2012] – AO Geneesmiddelenbeleid (was tot nader order uitgesteld) (3304)

Uitgaande brief [15-12-2016] – Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 405) (20 143)

6716

Voor 1 oktober 2016 ontvangt de Kamer het plan van aanpak waar de aangenomen motie-Otwin van Dijk om vraagt, nl. om samen met zorgverzekeraars, apothekers en voorschrijvers te komen tot dit plan om doorgeleverde eigen bereidingen te stimuleren door ze gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Voorts zal de mogelijkheid van een wetgevingstraject worden geduid

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO inzake motie doorgeleverde bereidingen (4443)

Uitgaande brief [20-06-2017] – Doorgeleverde bereidingen naar aanleiding van motie-Otwin van Dijk (TK 29 477, nr. 432) (20 745)

6718

Op korte termijn zal de Kamer gerapporteerd worden over de resultaten van het overleg met verzekeraars over inkoop en vergoeding van in het geding zijnde bereidingen

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO inzake motie doorgeleverde bereidingen (4443)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

7104

De bevindingen van de werkgroep Geneesmiddelentekorten worden het eerste kwartaal 2017/april 2017 aan de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

Uitgaande brief [08-05-2017] – Rapport werkgroep geneesmiddelentekorten (TK 29 477, nr. 426) (20 586)

7105

Het wetsvoorstel over hoge boetes wordt na advisering van de Raad van State spoedig aan de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum, memorie van toelichting, TK 34 694, nr. 3, d.d. 16-03-2017

7103

De Kamer ontvangt komend voorjaar het NZa-rapport zorgplicht

Parlementaire agenda [09-02-2017] – AO Geneesmiddelenbeleid/Psychofarmaca (3981)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Aanbieding monitor «Uitgaven geneesmiddelen MSZ» en rapport «Toegankelijkheid dure geneesmiddelen» van de NZa (20 811)

6740

In september 2016 zal de Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken bij eHealth, waarbij zal worden in gegaan op de stand van zaken bij het Memorandum, en zal verslag worden gedaan wat er in het Informatieberaad is gebeurd

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming (4452)

Uitgaande brief [06-10-2016] – Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing (TK 27 529, nr. 141) (19 854)

6240

De Kamer zal een voortgangsbrief eHealth en zorgverbetering ontvangen, waarin nadere uitwerking wordt gegeven aan hoe de overheid innovatie en zorgvernieuwing verder wil faciliteren

Uitgaande brief [28-10-2015] – Schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2016 (34 300-XVI– 12) (18 531)

Uitgaande brief [06-10-2016] – Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing (TK 27 529, nr. 141) (19 854)

6533

De Minister zal de door de heer Van Gerven aangereikte casus over een bedrijfsbezoek doorgeleiden naar de toezichthouder met het verzoek de Kamer van een reactie te voorzien

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [02-09-2016] – Verzamelbrief: Bedrijfsbezoek farmaceutisch bedrijf Roche B.V. (TK 29 477, nr. 394) (19 681)

6699

In het najaar zal de Kamer zo nodig worden bericht over een aanscherping van de definitie van calamiteit (blz. 25,26)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [13-12-2016] – Brochure Calamiteiten (TK 33 149, nr. 48) (20 107)

6743

Voor het einde van 2016 ontvangt de Kamer via de Minister een brief van de IGZ over het aantal calamiteiten dat gemeld is n.a.v. het feit dat gevangenen delen van medische gegevens hebben weggegooid

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming (4452)

Uitgaande brief [15-12-2016] – Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens (TK 31 765, nr. 259) (20 138)

6482

Eind 2016 wordt de Kamer geïnformeerd over de opname van het Landelijk Meldpunt Zorg in de IGZ en het meer bekendmaken van dit meldpunt (blz. 21)

Parlementaire agenda [07-04-2016] – AO IGZ (4359)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

6600

In een verzamelbrief worden de vragen van het lid Krol over medicatiebeoordelingen beantwoord (blz. 27)

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [16-01-2017] – Beleidsreactie IGZ-rapport Veilig voorschrijven moet beter / resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging, (TK 29 477, nr. 409) (20 229)

6747

De Kamer ontvangt in december 2016 een brief over mogelijkheden tot vereenvoudiging van de basisregistratie van personen

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Uitgaande brief [17-02-2017] – Algemeen Overleg Jeugd 23 februari 2017 (20 351)

6754

Na de zomer ontvangt de Kamer de beleidsreactie bij het Familiegroepsplan

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

«Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming» op 08-02-2017 verstuurd door VenJ

6751

De Kamer ontvangt een brief over de opdracht aan de commissie-De Winter

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Brief TK Opdracht de Winter – TK 31 015, nr. 129

6752

Binnen enkele weken ontvangt de Kamer de rapportage van de Inspectie over het beoordelingskader gesloten jeugdhulp (incl. de consequenties)

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Uitgaande brief [24-08-2016] – Plaatsen zonder machtiging (TK 31 839, nr. 538) (19 652)

6706

De Kamer zal een verslag van de activiteiten van de aanjaag- en praktijkteams in de zorgsectoren worden toegezonden (blz. 40).

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 (TK 34 550-XVI, nr. 14) (19 940)

6908

De Kamer ontvangt begin 2017 een nadere brief met de uitwerking van de motie Bergkamp/Koşer Kaya en concrete voorstellen

Parlementaire agenda [30-11-2016] – AO Maatschappelijke opvang (4490)

Uitgaande brief [25-01-2017] – De ondersteuning van kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid (TK 31 839, nr. 559) (20 260)

6902

De Kamer wordt voor het wetgevingsoverleg van 14 november a.s. geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de gemeenten en de branches en de uitkomsten van het vervolgoverleg met Almere en eventuele maatregelen door de Staatssecretaris.

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO Kindermishandeling/GIA (4424)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

6842

De AMvB meldcode wordt ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [12-10-2016] – AO Kindermishandeling/GIA (4424)

Uitgaande brief [02-11-2016] – Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (TK 28 345, nr. 172) (19 915)

6748

In september 2016 ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over het integraal programma Veilig Thuis

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Uitgaande brief [04-10-2016] – Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (19 845)

6753

In de volgende voortgangsrapportage (oktober) wordt de Kamer o.m. geïnformeerd over de resultaten van de expert meeting met cliëntorganisaties, en over de CBS-cijfers inzake uithuisplaatsingen, de geschillencommissie, en de resultaten van het overleg met gemeenten over doorzettingsmacht

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

6749

In november 2016 ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage Jeugdhulp (incl. kwaliteitsagenda GGD'en)

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Jeugdhulp (4431)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Voortgang nieuw jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 554) (19 957)

7137

De Kamer ontvangt eind maart het actieplan pleegzorg, inclusief de punten die aangedragen zijn door mevrouw Keijzer en door andere Kamerleden in dit debat

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [30-05-2017] – Actieplan pleegzorg (TK 31 839, nr. 580) (20 644)

7140

De Kamer ontvangt 30 april de nieuwe ondertoezichtstellingcijfers en de cijfers jeugdhulp-plus

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [02-06-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp (TK 31 839, nr. 581) (20 659)

7141

De uitvoeringstoets woonplaatsbeginsel is eind april gereed

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [02-06-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp (TK 31 839, nr. 581) (20 659)

7135

In april ontvangt de Kamer een monitoring spelregels standaardisatie inkoopmodellen

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [02-06-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp (TK 31 839, nr. 581) (20 659)

7136

De Kamer ontvangt in het voorjaar de wetgeving codificering van de standaardisering

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [02-06-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp (TK 31 839, nr. 581) (20 659)

7134

De Kamer wordt in een volgende voortgangsrapportage, in juni, bericht over onder meer de uitkomst van regiegesprekken tussen het Ministerie van VWS, de VNG en de branches over onder andere regionale samenwerking, expertisewijkteams, administratieve lasten en de aanbestedingsprocedure inkoop. In die voortgangsrapportage komt ook een landelijk werkprogramma te staan. Verder wordt daarin ingegaan op het punt van mevrouw Van der Burg, de vraag of het CBS ook in staat is om op te treden als vertrouwde derde: is dat mogelijk gelet op de wetgeving over het CBS of moet daarvoor een stichting worden opgericht? Ten slotte komt het punt aan de orde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg dat door mevrouw Bergkamp aan de orde is gesteld

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO Jeugdhulp (4476)

Uitgaande brief [02-06-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief verzoek om voortgangsbrief jeugdhulp (TK 31 839, nr. 581) (20 659)

7128

Voor het verkiezingsreces wordt de aanpak van de administratieve lasten in de Wlz naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

7129

Voor het verkiezingsreces zal de Kamer een eerste agenda ontvangen voor hetgeen in de komende periode nodig is aan verbinding tussen wonen en zorg

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [20-04-2017] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Stand van zaken brief Kapitaallasten care (TK 34104-175) (20 558)

7132

Het PwC-rapport over de overhead in de langdurige zorg zal tegelijk met de brief over de aanpak van de administratieve lasten naar de Kamer worden gezonden

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

7133

De Kamer wordt geïnformeerd over de grootstedelijke aanpak en over de interventie bij Careyn in de eerstvolgende voortgangsrapportage Waardigheid en trots

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [03-02-2017] – Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots (TK 31 765, nr. 262) (20 297)

7154

De Kamer wordt voor het algemeen overleg Acute zorg, dat op 16 februari gepland staat, bericht over de uitkomsten van het gesprek over onder meer de Wlz-crisisregeling, capaciteitstekorten en andere vraagpunten bij dat dossier. Daarvoor verwijzen we naar het verslag (blz. 53).

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Pal-liatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [15-02-2017] – Motie Bruins-Slot en Volp TK 34550-XVI (TK 29 247, nr. 229) (20 340)

6847

Getracht zal worden de Kamer volgende week te informeren over de vraag of het NZa-kostprijsonderzoek kan worden versneld; dit met het oog op het te houden VAO

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [07-12-2016] – Impactanalyse personeelsleidraad (TK 31 765, nr. 258) (20 094)

6849

In het kader van de voortgangsrapportage Waardigheid en Trots zullen de suggesties van enkele leden worden meegenomen (o.a. de rol/het oordeel van de IGZ over specifieke situaties (bijv. over nachtzorg), de motie inzake de oorzaak van kwaliteitsverschillen e.d.

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [13-01-2017] – Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg (TK 31 765, nr. 261) (20 227)

6853

De Staatssecretaris zal schriftelijk reageren op de door het lid Van Gerven (SP) aangedragen casus

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6954

Volgende week (week 48) zal de Kamer worden bericht over de casus ziekenhuis Heerlen

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [08-12-2016] – reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam (TK 33 578, nr. 35) (20 098)

6960

De Kamer zal medio december het advies van de NZa en het Zorginstituut over meerzorg ontvangen, later gevolgd door een beleidsreactie

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [20-02-2017] – Beleidsreactie maatwerk in de Wlz (TK 34 104, nr. 167) (20 354)

6966

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk het verkennend onderzoek van de NZa naar de vervoerskosten van gehandicapten toegezonden, voorzien van een inhoudelijke reactie

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [23-12-2016] – Aanbieding verkennend onderzoek vervoer (TK 34 104, nr. 158) (20 217)

6963

In de eerstvolgende voortgangsrapportgage Wlz zal specifiek worden ingegaan op de afname van het aantal personen van 18 tot 24 jaar met een lvg-profiel

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [15-05-2017] – Voortgangsrapportage Wlz (TK 34 104, nr. 177) (20 603)

6990

De Kamer wordt bericht over het aantal civiele zaken waarbij de zorgkantoren pgb-schulden terugvorderen bij de veroorzakers

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Uitgaande brief [15-05-2017] – Voortgangsrapportage Wlz (TK 34 104, nr. 77) (20 603)

6402

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief over de voor- en nadelen van plaatsing van palliatieve zorg in het zorgdomein qua wettelijk regime en de wijze van financiering, bijvoorbeeld persoonsvolgende bekostiging, na overleg met allerlei betrokken veldorganisaties (blz. 15,19,28,33). In de brief wordt ook ingegaan op een eventuele afzonderlijke aanspraaktitel voor palliatieve zorg (blz. 19), het overleg met betrokken partijen over het eventueel eruit knippen van de herindicatie van het CIZ (blz. 22,23), het overleg met de VPTZ over de inzet van vrijwilligers in verpleeghuizen (blz. 23,24,34), het idee van de praktijkteams (blz. 25), ervaringen met tariefdiscussies in de verschillende soorten hospices (blz. 27), casemanagement dementie en casemanagement palliatieve zorg (blz. 33), geestelijke verzorging (blz. 33), en meerjarige contractering (blz. 34)

Parlementaire agenda [28-01-2016] – AO Palliatieve Zorg (4286)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

6386

Beleidsreactie op het advies van ZiNL over toegang tot Wlz voor doelgroep GGZ

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [15-07-2016] – Maximale effecten Wlz (TK 34 104, nr. 134) (19 611)

6562

In de mei-brief wordt de Kamer ook bericht over het overleg met het zorgkantoor over het verkorten van de doorlooptijden van het Wlz-pgb (blz. 22)

Parlementaire agenda [23-03-2016] – AO PGB (4367)

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (TK 34 104, nr. 138) (19 677)

6103

De Kamer zal in november een standpunt ontvangen bij het rapport van het onderzoek van Zorginstituut Nederland naar de criteria waaronder toegang tot de Wlz wordt geregeld

Parlementaire agenda [09-09-2015] – AO Decentralisatie Wmo/Wlz (4211)

Uitgaande brief [15-07-2016] – Maximale effecten Wlz (TK 34 104, nr. 134) (19 611)

6385

Verbeteren communicatie en voorlichting (en bijbehorend zorgaanbod) MPT/VPT bij zorgkantoren en cliënten

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (TK 34 104, nr. 138) (19 677)

6628

Voor het zomerreces ontvangt de Kamer, mede namens de stas VWS, een stand van zaken brief over de uitvoering van de motie-Keijzer/Bergkamp over toegang tot de Wlz (30597-397)

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

Uitgaande brief [15-07-2016] – Maximale effecten Wlz (TK 34 104, nr. 134) (19 611)

6392

De Kamer ontvangt het onderzoek naar de redenen waarom cliënten wachten op de zorgaanbieders van hun eerste voorkeur, waarbij het schrappen van de term «wenswachtenden» wordt meegenomen

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg (TK 34 104, nr. 147) (19 935)

6404

In de aan de Kamer toegezegde inventarisatie wat het effect is van de verschillende soorten eigen bijdragen op de keuze die mensen maken, zal de palliatieve zorg worden meegenomen (blz. 25,29)

Parlementaire agenda [28-01-2016] – AO Palliatieve Zorg (4286)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

6405

Na overleg met de betrokken organisaties wordt de Kamer bericht over de noodzaak van de terminaliteitsverklaring (blz. 26)

Parlementaire agenda [28-01-2016] – AO Palliatieve Zorg (4286)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Palliatieve zorg, een niveau hoger (TK 29 509, nr. 64) (19 936)

6383

Kamer ontvangt m.b.t. het maatwerkprofiel het onderzoeksrapport van de NZa en ZiNL. Hieruit volgt advies over toegangscriteria na advies van NZa/ZiNL

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [20-12-2016] – aanbieding gezamenlijk advies NZa en Zorginstituut Nederland maatwerkprofiel (TK 34 104, nr. 156) (20 163)

5356

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de VGN over de problematiek van meervoudig gehandicapte mensen die soms worden gescheiden terwijl zij al tientallen jaren intramuraal in een woongroep wonen (blz. 90-11-3)

Parlementaire agenda [05-06-2014] – Dertigledendebat inzake het scheiden van hoogbejaarde echtparen vanwege het kabinetsbeleid (Agema, 5 feb. Bron: Trouw); (3900)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

6969

Voor 22 december zal de Kamer via de Minister van VWS worden gerapporteerd over de uitvoering van de nader gewijzigde motie-Bruins Slot/Volp (34 550-XVI, nr. 94) over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Motie-Bruins Slot en Volp TK 34 550-XVI nr. 94 (TK 29 247, nr. 226) (20 192)

6964

De Kamer zal zo spoedig mogelijk, nog dit jaar, worden bericht over de uitkomsten van de gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten over de overheveling van woningaanpassingen en hulpmiddelen

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550,-XVI, nr. 129) (20 182)

6848

Voor de jaarwisseling ontvangt de Kamer een brief met daarin de stand van zaken aanpak regeldruk

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

6850

In januari 2017 wordt de voortgangsrapportage Psychofarmaca (plus onderliggende rapporten) naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [15-05-2017] – Voortgangsrapportage Wlz (TK 34 104, nr. 177) (20 603)

6851

Rond de jaarwisseling ontvangt de Kamer een brief inzake overhead

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [30-03-2017] – Aanpak administratieve lasten Wlz (TK 29 515, nr. 400) (20 465)

7044

De Kamer ontvangt in de tweede week van februari een brief over Maatwerkprofiel

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Uitgaande brief [20-02-2017] – Beleidsreactie maatwerk in de Wlz (TK 34 104, nr. 167) (20 354)

7125

In de tweede helft van februari ontvangt de Kamer de eerste impactanalyse van de financiële gevolgen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de ontwikkeling van de zorgzwaarte

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [31-03-2017] – Nza impactanalyse verpleegzorg (TK 31 765, nr. 266) (20 473)

7127

Het nieuwe toezichtkader van de IGZ, gebaseerd op het kwaliteitskader, wordt de Kamer eind maart toegezonden

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [31-03-2017] – Nza impactanalyse verpleegzorg (TK 31 765, nr. 266) (20 473)

7131

Begin maart, na overleg met de SKGZ, zal de Kamer worden bericht over de uitvoering van de motie Dik-Faber over bemiddeling en geschillenbeslechting, alsmede over de gang van instellingen naar de Ombudsman

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [14-04-2017] – Motie van het lid Dik-Faber over geschillenbeslechting over het Wlz-pgb (TK 25 657, nr. 289) (20 531)

7040

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal 2017 een brief over het regelen van zorg voor mensen met een complexe zorgvraag

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Diverse onderwerpen gehandicaptenzorg en maatwerk in Wlz-zorg thuis (20 814)

6852

Begin 2017 zal de Kamer, na overleg met het SCP, duidelijkheid worden verschaft over het moment waarop toekomstscenario's bekend zijn

Parlementaire agenda [17-11-2016] – AO Verpleeghuiszorg (4493)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6958

In maart 2017 zal de Kamer het onderzoek naar een specifiek Wlz-afwegingskader voor kinderen ontvangen, waarbij o.a. de opvattingen van de denktank intensieve kindzorg worden betrokken

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [30-06-2017] – Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz (TK 34 104, nr. 185) (20 786)

5638

In februari/maart 2015 zal de Kamer uitgebreid worden geïnformeerd over de landelijke AMR-agenda en over de vier poten van de Global Health Security Agenda, waaronder het trekken van het onderwerp AMR (blz. 20,21,22). Hierbij zal ook worden ingegaan op een oplossing voor de problematiek van de infectiepreventierichtlijnen en de WIP (blz. 23), worden gerapporteerd over de uitkomsten van het overleg met de NZa over eventuele verruiming van de beleidsregel voor het bestrijden van de MRSA-bacterie in verpleeghuizen met besmettingen en ficties (blz. 23) en worden ingegaan op de betrokkenheid van mantelzorgers en familieleden bij de infectiepreventie (blz. 24)

Parlementaire agenda [26-11-2014] – AO Infectiepreventie en Ebola (3970)

Uitgaande brief [24-02-2017] – Voortgang aanpak antibioticaresistentie (TK 32 620, nr. 187) (20 401)

6391

Nader onderzoek naar de toepasbaarheid van het afwegingskader Wlz voor kinderen

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [30-06-2017] – Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz (TK 34 104, nr. 185) (20 786)

7160

De Kamer wordt in maart bericht over de hospicezorg en referentiebekostiging. Daarvoor verwijs ik even naar het laatste punt dat door mevrouw Bruins Slot naar voren is gebracht (54).

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Pal-liatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [11-07-2017] – Palliatieve zorg (20 830)

7157

Komend voorjaar ontvangt de Kamer een update over het kwaliteitskader palliatieve zorg (53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [11-07-2017] – Palliatieve zorg (20 830)

6956

In het voorjaar 2017 zal de Kamer een rapportage over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de gehandicaptensector worden toegezonden

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [07-04-2017] – Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg (TK 29 282, nr. 272) (20 504)

7022

Het onderzoek over de toegang van de langdurige ggz tot de Wlz komt in het voorjaar 2017

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [27-06-2017] – toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (TK 34 104, nr. 184) (20 765)

7153

De Kamer wordt nader bericht over het gesprek met de zorgverzekeraars en de VNG met betrekking tot de brede definitie van palliatieve zorg en modules inzake inkoop en bekostiging van palliatieve zorg en de budgetplafonds (blz. 53)

Parlementaire agenda [01-02-2017] – AO Decentralisatie WMO/Wijkverpleging/Palliatieve Zorg (4501)

Uitgaande brief [11-07-2017] – Palliatieve zorg (20 830)

7042

De Kamer ontvangt voor 1 juli 2017 een voortgangsrapportage ten aanzien van de Kwaliteitsagenda

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Uitgaande brief [10-04-2017] – Evaluatie proeftuinen vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg (TK 24 170, nr. 158) (20 511)

6957

Halverwege 2017 zal een uitvoeringstoets van het Zorginstituut over de toegang van de langdurige ggz tot de Wlz worden uitgebracht

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6959

Zo mogelijk in december zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek naar een passende oplossing voor de bekostiging van de IQ-test ter bepaling of iemand een verstandelijke beperking heeft

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6714

Na de zomer komt de Staatssecretaris van VWS met een voorstel inzake de gedecentraliseerde cliëntondersteuning

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

Uitgaande brief [27-06-2017] – Brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz (TK 29 538, nr. 244) (20 775)

6961

Nog in december zal de Kamer zal een integrale brief over de cliëntondersteuning worden toegezonden, waarin o.a. wordt ingegaan op de bekendheid voor cliënten van persoonlijke contacten met het CIZ en op verbreding van ondersteuning naar persoonlijke begeleiders van cliënten

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [27-06-2017] – Brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz (TK 29 538, nr. 244) (20 775)

4990

De Kamer zal regelmatig worden gerapporteerd over de aanpak van fraude met pgb's (blz. 27)

Parlementaire agenda [21-11-2013] – AO PGB (3750)

Uitgaande brief [16-12-2016] – Voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw (TK 25 657, nr. 275) (20 154)

6064

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inzake de termijn voor het uitbrengen van een advies over nieuwe aspecten van een nieuwe ketenzorg: mantelzorg-informele zorg- professionele zorg (blz. 12)

Parlementaire agenda [08-10-2015] – AO Patiëntveiligheid (4184)

Uitgaande brief [15-02-2017] – Toezegging onderzoek gevolgen netwerk- en ketenzorg (20 344)

6415

Kamer informeren in verzamelbrief over termijn wanneer onderzoek van zorgverzekeraars over goodwill is afgerond

Parlementaire agenda [17-03-2016] – AO Eerstelijnszorg (4282)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

6572

Voor de zomer ontvangt de Kamer het SEO-onderzoek naar de Mededingingswet (2016–95)

Parlementaire agenda [20-04-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4436)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Aanbieding onderzoeksrapport «De Mededingingswet in de eerstelijnszorg» (TK 29 689, nr. 771) (19 831)

6829

De Kamer wordt nader bericht over het overleg met de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) over een aanscherping van de Zorgbrede Governancecode. (31,43)

Parlementaire agenda [01-11-2016] – VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 6/10) (4520)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550-XVI, nr. 129) (20 182)

6645

In het najaar zal de Kamer worden geïnformeerd over extra gelden voor de projecten pg-koepels

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Beleidsdoorlichting art. 4.1 positie van de cliënt (4423)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september hoofdlijnen plannen koepels vernieuwing patiëntenbeleid (TK 31 765, nr. 234) (19 808)

6012

Over een jaar wordt de Kamer bericht over de eventuele samenvoeging van het meldpunt van de NZa en het Landelijk Meldpunt Zorg

Parlementaire agenda [25-06-2015] – AO NZa (4141)

Uitgaande brief [22-12-2016] – Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (TK 34 550- XVI, nr. 129) (20 182)

7130

Volgende week zal de Kamer een reactie van de Minister van VWS ontvangen op de aangehouden motie-Keijzer over disfunctionerende bestuurders in zorginstellingen

Parlementaire agenda [08-02-2017] – AO Verpleeghuiszorg (4558)

Uitgaande brief [20-03-2017] – Reactie motie Bestuursverbod Keijzer/Potters (TK 34 550-XVI, nr. 135) (20 435)

6953

De Kamer zal voor het AO Preventiebeleid een brief ontvangen over de activiteiten om sport en bewegen beter te borgen in de gezondheidszorg n.a.v. de (aangehouden) motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot (34 550-XVI, nr. 106)

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Uitgaande brief [08-12-2016] – Sport & bewegen en gezondheidszorg (TK 32 793, nr. 249) (20 100)

6025

In het voorjaar 2016 of zoveel eerder als mogelijk is zal het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG bij de Kamer worden ingediend, waarin o.a. wordt geregeld dat het tuchtrecht van toepassing wordt op BIG-geregistreerden die ernstige zeden- en geweldsdelicten hebben gepleegd in de privésfeer, en de tuchtrechter de mogelijkheid krijgt om BIG-geregistreerden zorgbreed te verbieden patiënten te behandelen indien betrokkene een ernstig gevaar vormt voor patiënten (blz. 77-9-4,5,6)

Parlementaire agenda [16-04-2015] – Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (4132)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is naar de Kamer verzonden d.d. 14-12-2016

6188

In het voorjaar van 2016, zo mogelijk begin van dat jaar, zal een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet BIG (o.a. betere bescherming cliënten cosmetische sector, procedure wegens ongeschiktheid) bij de Kamer worden ingediend (blz. 11,14,22)

Parlementaire agenda [08-10-2015] – AO Patiëntveiligheid (4184)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is naar de Kamer verzonden d.d. 14-12-2016

6256

Een voorstel van wet tot wijziging van de Wet BIG (voorbehouden handelingen) zal zo snel mogelijk aan de Kamer worden voorgelegd

Uitgaande brief [28-10-2015] – Schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2016 (TK 34 300-XVI, nr. 12) (18 531)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is naar de Kamer verzonden d.d. 14-12-2016

4619

Bij de Kamer zal een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG worden ingediend, waarmee het College van Medisch Toezicht komt te vervallen (blz. 15-8-31)

Parlementaire agenda [25-10-2012] – VSO tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (TK 33 000-XVI, nr. 194) (3378)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is naar de Kamer verzonden d.d. 14-12-2016

4679

In de eerste helft van 2014 zal een wetsvoorstel bij de Kamer worden ingediend ertoe strekkend dat de IGZ handhavend kan optreden tegen falende zorgverleners (blz. 102-)

Parlementaire agenda [02-07-2013] – Voortzetting Wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillenzorg (TK 32 402) (eerste termijn + rest) (3723)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG is naar de Kamer verzonden d.d. 14-12-2016

4723

Nadat overleg heeft plaatsgevonden met de KNMG, de OMS en de GGZ over samenwerking van artsen, ziekenhuizen en de ggz met het OM en Justitie bij onderzoek naar medische missers komt de Minister terug bij de Kamer met de resultaten daarvan (blz. 31)

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (TK 33 497) (3632)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 (TK 34 550-XV, nr. 14) (19 940)

4726

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitvoering van de ingediende en daarna aangehouden motie-Van Veen (33 497, nr. 5) (blz. 43)

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (TK 33 497) (3632)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 (TK 34 550-XVI, nr. 14) (19 940)

6336

Voor de zomer 2016 ontvangt de Kamer een brief over kwaliteits- en nascholingseisen

Parlementaire agenda [18-02-2016] – AO Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN (4325)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren (TK 29 282, nr. 260) (19 956)

6722

In oktober ontvangt de Kamer een volgende voortgangsrapportage Arbeidsmarktbeleid in de zorg waarin tevens aandacht zal zijn voor de wijkverpleegkundigen (tz-VWS-2016–186) blz. 33

Parlementaire agenda [14-06-2016] – AO Wijkverpleging (4149)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren (TK 29 282, nr. 260) (19 956)

6306

In 2016 wordt een wetsvoorstel Wijziging Wet BIG bij de Kamer ingediend met betrekking tot cosmetische handelingen en het tuchtrecht, waarbij o.a. wordt ingegaan op toepassing van BIG-registratienummers en een strafrechtelijk algeheel beroepsverbod in de zorg (blz. 15,25,26,27).

Parlementaire agenda [19-11-2015] – AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Dit wetsvoorstel is in het najaar van 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd.

6335

Eind 2016 ontvangt de Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG inzake nieuwe beroepen

Parlementaire agenda [18-02-2016] – AO Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN (4325)

Eerder is de Kamer geïnformeerd over het voornemen om voorjaar 2017 een wetsontwerp over beroepenregulering in internetconsultatie te brengen. Omdat deze wijzigingen op een zeer grote groep van invloed zijn, staat zorgvuldigheid voorop. Dat is dan ook de reden dat de komende maanden worden gebruikt om uitgangspunten bij de sector te sonderen. Vervolgens zal het wetsontwerp worden aangescherpt en in internetconsultatie gebracht

6701

Voor het kerstreces zal de Kamer worden bericht over de resultaten van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek van het CBS naar de financiële gevolgen van het zorggebruik door langdurig zorggebruikers (met tabellen over 2013, 2014 en 2015 en met cijfers tot november 2016) (blz. 29,41)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [24-01-2017] – CBS-onderzoekrapport (TK 34 104, nr. 165) (20 251)

6789

Na de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer het CBS-onderzoek over de stapeling van het eigen risico en de eigen bijdrage

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [24-01-2017] – CBS-onderzoekrapport (TK 34 104, nr. 165) (20 251)

6606

Voor de komende begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer een brief met de resultaten van het CBS-onderzoek naar de gevolgen van de eigen bijdragen

Parlementaire agenda [08-06-2016] – AO Decentralisatie Wmo (4409)

Uitgaande brief [24-01-2017] – CBS-onderzoekrapport (TK 34 104, nr. 165) (20 251)

6962

In december zal de Kamer het CBS-onderzoek naar de stapeling van eigen bijdragen ontvangen, voorzien van een duiding

Parlementaire agenda [24-11-2016] – AO Wlz (4491)

Uitgaande brief [24-01-2017] – CBS-onderzoekrapport (TK 34 104, nr. 165) (20 251)

6973

In het eerste kwartaal van 2017 zal de Kamer worden geïnformeerd over het capaciteitsplan/het actieplan voor kinderverpleegkundige zorg (o.m. stageplaatsen en opleidingsplaatsen)

Parlementaire agenda [15-12-2016] – AO Intensieve Kindzorg (4541)

Uitgaande brief [22-06-2017] – Capaciteitsplan 2016 (TK 29 282, nr. 274) (20 757)

6729

De Staatssecretaris zal in gesprek treden met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vraag op welke wijze de Kamer geïnformeerd kan worden over het rijksbrede vraagstuk van de archivering, maar ook over de definitie van de persoonlijke beleidsopvatting. De Kamer wordt er nog over geïnformeerd wanneer dat gesprek zal plaatsvinden, of dat gesprek tot een brief zal leiden en wanneer de Kamer die zal ontvangen

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Omgang met informatie door overheden (4458)

De toezegging is overgedragen aan het Ministerie van BZK. De Minister voor Wonen en Rijksdienst zal de Kamer verder informeren over nieuw beleid ten aanzien van het bewaren van e-mails

6017

De tweede toezegging is dat dat brief met de beschrijving van de datawasstraat eind van het jaar of begin volgend jaar

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (4069)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (TK 27 529, nr. 142) (19 938)

5748

De Kamer zal een beleidsreactie ontvangen op het eind 2015 in te komen advies van de Gezondheidsraad over gordelroos (blz. 43,46)

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid (4037)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Beleidsreactie advies Gezondheidsraad «Vaccinatie tegen gordelroos»? (TK 32 793, nr. 238) (19 815)

6597

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Programma Preventie (blz. 21)

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid...,(TK 32 793, nr. 245) (19 925)

5632

De Kamer ontvangt medio de zomer 2015 o.a. een kabinetsstandpunt op ZonMw-rapport mede in relatie tot de commissie voltooid leven (blz. 29)

Parlementaire agenda [12-11-2014] – Verzamel AO Euthanasie (3958)

Uitgaande brief [12-10-2016] – Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven (TK 32 647, nr. 55) (19 869)

6463

Voor de begrotingsbehandeling stuurt de Minister de Kamer het onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de uitvoering van de pijlers en taken van de gemeentelijke gezondheidsdiensten, voorzien van een plan van aanpak (blz. 22,24)

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Kamerbrief resultaten IGZ onderzoeken GGD'en (TK 32 620, nr. 182) (19 937)

6467

Na de zomer ontvangt de Kamer het standpunt ten aanzien van de beoordelingskamer vaccins, na afloop van de pilot (blz. 26). Ook ontvangt zij de advisering van de Gezondheidsraad en van Zorginstituut Nederland (blz. 27)

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [30-11-2016] – voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer i.v.m. het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34 472) (TK 34 472, nr. 6) (20 063)

6929

De factsheet met zeven clusters preventieprogramma's wordt na het kerstreces naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [08-02-2017] – Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het Ministerie van VWS (TK 32 793, nr. 256) (20 316)

6933

Het standpunt over de beoordelingswijze van vaccins wordt in januari met de Kamer gedeeld

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [31-01-2017] – samenwerking advisering vaccinaties (TK 32 793, nr. 255) (20 288)

6934

De Kamer wordt bericht over de contacten met ouderenbonden over voorlichting over het gordelroosvaccin

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [24-01-2017] – Verzamelbrief: betrokkenheid ouderenbonden bij het beschikbaar stellen van informatie over gordelroosvaccinatie (TK 32 793, nr. 253) (20 255)

6474

De Staatssecretaris stuurt begin 2017 een voorstel voor het vervolg op GIDS aan de Tweede Kamer

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [23-03-2017] – Vervolg programma Gezond in de stad (GIDS) (TK 32 793, nr. 267) (20 454)

6473

De Staatssecretaris zal in de jaarlijkse voortgangsrapportage van het NPP expliciet aandacht schenken aan ouderen

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [15-02-2017] – Aanbieding NPP monitor 2016 (TK 32 793, nr. 257) (20 337)

6456

De Kamer ontvangt naar verwachting tegen de zomer een opzet voor de financiering van de Werkgroep Infectie Preventie (blz. 10)

Parlementaire agenda [17-02-2016] – AO Zika-virus (4368)

Uitgaande brief [24-02-2017] – Voortgang aanpak antibioticaresistentie (TK 32 620, nr. 187) (20 401)

6927

De informatie over de preventiecoalities in Flevoland en Zuidoost-Nederland wordt gedeeld met de Kamer

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

7010

Begin 2017 wordt er informatie naar de Kamer gestuurd over het terugdringen van diabetes type 2 door wijziging van en betere voorlichting over de levensstijl in het kader van het programma Alles is gezondheid

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

7035

Het overzicht van de preventiecoalities, de Veenkoloniën en de acties in het kader van de Gezonde School wordt opgenomen in de eerstvolgende voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Preventie, die in maart zal verschijnen

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

5270

De Kamer zal een plan van aanpak inzake de oprichting van een expertisecenrum voor de ziekte van Lyme ontvangen, met o.a. informatie over het budget voor dit centrum en het onderzoek (blz. 83-4-12)

Parlementaire agenda [15-05-2014] – Debat burgerinitiatieven ziekte van Lyme (3886)

Uitgaande brief [20-06-2017] – Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (TK 33 897, nr. 8) (20 740)

6680

De Kamer zal de rapportage over het HollandBelgium Bid worden toegezonden ontvangen zodra die ontvangen is

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [19-05-2017] – Basispakket Zvw per 2018 (TK 29 689, nr. 828) (20 619)

6681

Direct na het zomerreces wordt het wetsvoorstel Uitvoering antidopingbeleid bij de Kamer ingediend

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

6666

Na de zomer zal de Kamer een reactie ontvangen op het rapport van de Universiteit Leiden over de paralympische sporten

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

6667

De Kamer wordt in de augustusbrief bericht over een alternatieve inzet van de buursportcoaches in Zuid-Limburg. Daarin worden ofwel de resultaten bekend gemaakt ofwel wordt aangegeven wanneer die resultaten er zullen zijn

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [16-11-2016] – Voortgangsbrief Sport november 2016 (TK 30 234, nr. 150) (20 005)

5387

Voor eind 2014 zal het wetsvoorstel Dopingwet bij de Kamer worden ingediend (blz. 18,19)

Parlementaire agenda [02-07-2014] – AO Sport (3877)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

6289

Begin 2016 wordt het wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid bij de Kamer ingediend (blz. 30)

Parlementaire agenda [23-11-2015] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4249)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

5523

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met OCW over het combineren van topsport en studie, waarbij o.a. ingegaan wordt op de gevolgen van het sociaal leenstelsel en op de studiemogelijkheden na een topsportcarrière (mogelijke verhoging met 10 jaar van de leeftijdsgrens voor studiefaciliteiten voor topsporters) (blz. 43)

Parlementaire agenda [03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (3941)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

6677

De Kamer zal aan het eind van de zomer worden bericht over eventuele loondumping bij het sportservicebureau in Zeist

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [16-11-2016] – Voortgangsbrief Sport november 2016 (TK 30 234, nr. 150) (20 005)

6678

Eind augustus/begin september wordt de Kamer nader geïnformeerd over een onderzoek naar de ruimte voor schoolzwemmen in gemeenten

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid(4420)

Uitgaande brief [30-09-2016] – Verzamelbrief september sport (TK 30 234, nr. 147) (19 827)

6665

Na ontvangst, vermoedelijk in september/oktober, zal het werkprogramma van de Sportraad naar de Kamer worden gezonden

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [10-11-2016] – Werkprogramma 2017 Nederlandse Sportraad (TK 30 234, nr. 149) (19 986)

6664

Voor het overleg in het najaar zal de Kamer (indien mogelijk) een bundeling van kennis (overzicht van onderzoeken) van diverse instituten/universiteiten en ministeries over maatschappelijke kracht van sport ontvangen

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [16-11-2016] – Voortgangsbrief Sport november 2016 (TK 30 234, nr. 150) (20 005)

6732

Dit jaar zal de Kamer nader worden geïnformeerd over het eren van sporters die medailles zijn misgelopen door dopinggebruik van andere sporters

Parlementaire agenda [30-06-2016] – AO Sportbeleid (4420)

Uitgaande brief [21-02-2017] – Verzamelbrief: diverse onderwerpen sport (TK 30 234, nr. 156) (20 382)

6858

De Kamer zal een brief over de resultaten van het sportbeleid van de afgelopen vier jaar ontvangen.

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Uitgaande brief [23-02-2017] – Resultaten sportbeleid 2011–2016 (TK 30 234, nr. 157) (20 393)

6290

In het voorjaar 2016 wordt de Kamer geïnformeerd over een eventuele symbolische geste richting voormalige sporters die medailles zijn misgelopen door dopinggebruik concurrenten (blz. 35)

Parlementaire agenda [23-11-2015] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4249)

Uitgaande brief [21-02-2017] – Verzamelbrief: diverse onderwerpen sport (TK 30 234, nr. 156) (20 382)

6948

Voor de zomer van 2017 zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van de gesprekken over de behoefte aan sportdeelname van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en de vervolgstappen ter zake

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Uitgaande brief [31-03-2017] – Verzamelbrief: Sport (TK 30 234, nr. 160) (20 486)

6807

De Kamer ontvangt in oktober de voortgangsrapportage van de Nationale Drug Monitor, waarin onder meer wordt bericht over de terugkoppeling van het gesprek met VNG naar aanleiding van het punt dat is ingebracht door mevrouw Volp over de bekendheid van het Trimbos-project Verslaafd aan Jou, alsmede de lokale versus regionale zorginkoop van de ggz-verslavingszorg, specifiek voor jongeren, en de kindcheck

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Uitgaande brief [03-11-2016] – NDM Jaarbericht 2016 en reactie toezeggingen (TK 24 077, nr. 384) (19 921)

7030

De evaluatie van de Drank- en Horecawet komt binnenkort naar de Kamer

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [16-12-2016] – Evaluatie Drank- en Horecawet (TK 27 565, nr. 149) (20 150)

7119

Een profielwerkstuk van een VWO-scholier over het vergroten van de effectiviteit van het alcoholbeleid en het mediabeleid ten aanzien van alcohol zal via de Staatssecretaris aan de Kamer worden toegezonden

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [22-03-2017] – Profielwerkstuk Anil Gezmen (TK 27 565, nr. 160) (20 444)

4828

Voorstel doen om de boetes op de overtreding van de leeftijdsgrens gelijk te trekken met die in de Drank en horecawet en de Kamer hierover binnenkort informeren

Parlementaire agenda [02-10-2013] – 2e termijn Behandeling Tabakswet Kamer (3757)

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34) (17 870)

6470

De Staatssecretaris zal gesprekken voeren met de betrokken partijen over magere modellen en bekijken of het mogelijk is het resultaat hiervan te presenteren en de Kamer te informeren tijdens de Amsterdam fashion week begin juli

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [12-09-2016] – Pledge gezondheid in de mode (TK 32 793, nr. 236) (19 713)

5502

De Kamer zal, eventueel in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 maar mogelijk eerder, worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik, naar wat wel en niet werkt en naar de ervaringen in het buitenland (blz. 26,27,28)

Parlementaire agenda [09-10-2014] – AO Alcoholbeleid (3840)

Uitgaande brief [03-10-2016] – Onderzoeken alcoholgebruik en Drank- en Horecawet (TK 27 565, nr. 147) (19 833)

6465

De Minister zal de Kamer in het najaar informeren over verder besluitvorming over het vinkje. Zij zal hierbij kijken naar best practices en deze incorporeren, als nodig

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [09-12-2016] – Voortgang voedingsbeleid: informatie en voedselkeuzelogo, Akkoord Verbetering Productsamenstelling & EU en Voedseltop (TK 31 532, nr. 177) (20 104)

6471

De Staatssecretaris zal de Kamer aan het eind van het jaar het bredere plan Gezonde School toesturen, waarin de gezonde schoolkantine expliciet wordt meegenomen

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [13-12-2016] – Programma Gezonde School 2017 – 2020 (TK 31 899, nr. 28) (20 109)

6700

In het najaar zal de Kamer worden bericht over de resultaten van een onderzoek van het Trimbos-instituut over een eventuele verschuiving van alcohol- naar drugsgebruik door jongeren (blz. 28)

Parlementaire agenda [23-06-2016] – Wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2015 (4425)

Uitgaande brief [05-12-2016] – Aanbieding Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring (TK 24 077, nr. 387) (20 083)

4482

Evaluatie na wijziging Drank en Horecawet ingaand op 1-1-2013

Parlementaire agenda [28-10-2010] – debat over preventieve gezondheidsprojecten (2590)

Uitgaande brief [16-12-2016] – Evaluatie Drank- en Horecawet (TK 27 565, nr. 149) (20 150)

6469

De Staatssecretaris zal aan de industrie vragen om bij de maatregelen gericht op zelfregulering en monitoring in relatie tot kidsmarketing ook rekening te houden met de nieuwe media. Dit geldt ook voor verpakkingen. Hij zal de industrie ook vragen dit mee te nemen in de monitor die deze zomer uit komt

Parlementaire agenda [31-03-2016] – AO Preventiebeleid (4328)

Uitgaande brief [07-12-2016] – Huidige zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen (TK 32 793, nr. 248) (20 093)

6730

De Auditdienst Rijk gaat onderzoeken waar de notulen zijn, een vraag waar nu al heel lang over wordt gesproken, van het Directeuren Overleg Alcohol. De Kamer wordt geïnformeerd zodra er een uitkomst is.

Parlementaire agenda [07-09-2016] – AO Omgang met informatie door overheden (4458)

Uitgaande brief [13-06-2017] – ADR-rapport onderzoek DOA (TK 27 565, nr. 163) (20 700)

7123

In april ontvangt de Kamer een onderzoek naar alcohol en ouderen van het Trimbos-instituut

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [01-06-2017] – Alcoholgebruik onder 55 plus (TK 27 565, nr. 161) (20 651)

7031

De informatie over de horizontale verplaatsing van mondzorg in het kader van het programma Gezonde School wordt met de Kamer gedeeld

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

7011

Nadere informatie over de beoordelingscriteria aanpak kidsmarketing door het Voedingscentrum wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Preventie

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

7122

Na overleg met de VNG over de vraag of uit best practices van gemeenten een protocol met betrekking tot de handhaving te maken is, wordt de Kamer bericht

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

7116

De Kamer wordt in het voorjaar in de voortgangsbrief NPP bericht over de uitkomsten van het overleg van de Minister met de verzekeraars over het buiten het eigen risico houden van stoppen-met-rokenprogramma's in het kader van het bij zorgverleners en verzekeraars nagaan of doorgeleiding naar stoppen met roken plaatsvindt c.q. of dit bevorderd kan worden

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [12-05-2017] – Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016 (TK 32 793, nr. 269) (20 599)

7121

Na afronding van het onderzoek van de Auditdienst Rijk over het ontbreken van een pagina van het DOA-verslag zal de Kamer worden bericht

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [13-06-2017] – ADR-rapport onderzoek DOA (TK 27 565, nr. 163) (20 700)

7117

Bij de AMvB inzake de uitwerking van de displayban wordt nagegaan hoe tabaksautomaten daarin kunnen worden ingepast

Parlementaire agenda [15-02-2017] – AO Alcohol- en Tabaksbeleid (4492)

Uitgaande brief [05-07-2017] – Tabak- en rookwaren (20 806)

7032

De Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang van het tabaksontmoedigingsbeleid

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [05-07-2017] – Tabak- en rookwaren (20 806)

6931

Er wordt ook informatie naar de Kamer gestuurd over een eventueel nationaal biomonitoringsprogramma om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te meten, indien de mogelijkheid bestaat om het Europese biomonitoringsprogramma op landenniveau te differentiëren

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [15-02-2017] – Afdoen toezegging biomonitoring (TK 32 793, nr. 258) (20 342)

6950

Voor eind 2016 zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek van het RIVM naar de schadelijkheid van rubbergranulaat in kunstgrasvelden, waarna een reactie zo snel mogelijk volgt

Parlementaire agenda [21-11-2016] – Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4485)

Uitgaande brief [20-12-2016] – Onderzoek rubbergranulaat (TK 30 234, nr. 152) (20 162)

7008

Het standpunt over eventuele invoering van de displayban op basis van onderzoeken/plannen sectoren komt voor het kerstreces 2016 naar de Kamer

Parlementaire agenda [14-12-2016] – AO Preventiebeleid (4176)

Uitgaande brief [23-12-2016] – Convenant displayban (TK 32 011, nr. 55) (20 201)

7146

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het overleg met de Minister van BZK en andere collega's over een eventueel ruimere toepassing van de WOB

Parlementaire agenda [23-02-2017] – AO PGB (3480)

Uitgaande brief [06-07-2017] – Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017 (20 825)

6811

Voor de begrotingsbehandeling wordt een reactie gegeven naar aanleiding van het punt dat mevrouw Leijten heeft ingebracht over het acht maanden zorgtraject/inkoop door zorgverzekeraars in plaats van de gewenste twaalf maanden

Parlementaire agenda [28-09-2016] – AO Verslavingszorg (4432)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Toezegging AO verslavingszorg (TK 24 077, nr. 385) (19 932)

6736

In november wordt de Kamer geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland over de inkoop voor het Zvw-pgb in 2017 (blz. 32,33)

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Voortgang trekkingsrechten PGB (4444)

Uitgaande brief [27-10-2016] – Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb (TK 25 657, nr. 272) (19 906)

6737

De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden bericht wanneer ontbrekende gegevens in de monitor Zvw-pgb (o.a. klanttevredenheid) kunnen worden aangeleverd (blz. 34)

Parlementaire agenda [29-06-2016] – AO Voortgang trekkingsrechten PGB (4444)

Uitgaande brief [27-10-2016] – Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb (TK 25 657, nr. 272) (19 906)

6632

De Kamer ontvangt na het reces het NZa-onderzoek naar risicoselectie

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

Uitgaande brief [28-09-2016] – Risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (TK 29 689, nr. 769) (19 792)

6661

De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over de resultaten van het gesprek met ZN over de rol van verzekeraars bij het collectief duiden. |Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer een brief over de pilot van het KWF en transvrouwen

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Pakketmaatregelen (4422)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Twee toezeggingen AO Pakketbeheer: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw (TK 29 689, nr. 781) (19 945)

6647

De Kamer ontvangt tijdig voor de begrotingsbehandeling een brief met daarin de resultaten van het overleg van het Zorginstituut over uitbreiding van het verzekerd pakket t.a.v. het plaatsen van borstprothesen bij transgenders als daarover consensus is bereikt

Parlementaire agenda [16-06-2016] – AO Pakketmaatregelen (4422)

Uitgaande brief [04-11-2016] – Twee toezeggingen AO Pakketbeheer: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw (TK 29 689, nr. 781) (19 945)

6501

De Minister zal bevorderen dat de naar verwachting eind 2016 door de NZa uit te werken criteria voor de zorgplicht naar de Kamer worden gezonden

Parlementaire agenda [27-01-2016] – AO Ziekenhuiszorg (4309)

Uitgaande brief [15-12-2016] – Toegankelijkheidsnormen eerstelijnszorg (TK 29 689, nr. 796) (20 139)

6565

Voor de zomer ontvangt de Kamer de resultaten van het collectiviteitenonderzoek VWS /rond de zomer het collectiviteitenonderzoek NZa

Parlementaire agenda [20-04-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4436)

Uitgaande brief [28-09-2016] – Rapporten collectiviteiten in de zorgverzekeringswet (TK 29 689, nr. 770) (19 793)

6566

Na de zomer ontvangt de Kamer de resultaten van het onderzoek naar het vrijwillig eigen risico (inclusief risicosolidariteit)

Parlementaire agenda [20-04-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4436)

Uitgaande brief [28-09-2016] – Risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (TK 29 689, nr. 769) (19 792)

6567

Rond de zomer ontvangt de Kamer de resultaten van het NZa-onderzoek naar risicoselectie

Parlementaire agenda [20-04-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4436)

Uitgaande brief [28-09-2016] – Risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (TK 29 689, nr. 769) (19 792)

6253

De resultaten van het gezamenlijk onderzoek van VWS, de LHV, de Consumentenbond en ZN naar zorgmijding zullen voorafgaand aan de behandeling van de VWS-begroting 2016 aan de Kamer worden gezonden

Uitgaande brief [28-10-2015] – Schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2016 (TK 34 300-XVI, nr. 12) (18 531)

Uitgaande brief [28-10-2015] – Onderzoek omvang en aard van zorgmijding (TK 29 689, nr. 664) (18 527)

6389

Na overleg met zorgkantoren zal aan de Kamer een overzicht worden overhandigd van de keurmerken die in gebruik zijn

Parlementaire agenda [03-03-2016] – AO Wlz (4338)

Uitgaande brief [02-09-2016] – Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden (TK 34 104, nr. 138) (19 677)

6226

Ik zeg toe dat ik ga bekijken hoe we de provisies aan vergelijkingssites transparanter kunnen krijgen. Ik ga hierover met de AFM in gesprek

het notaoverleg over de initiatiefnota-Voortman en de initiatiefnota-Ellemeet over de zorg op 14 december 2015

Uitgaande brief [30-09-2016] – Transparantie provisies vergelijkingssites en beter inzicht in contracteergraad zorgpolissen (TK 29 689, nr. 773) (19 810)

6635

Na afstemming in de WOR met verzekeraars wordt het onderzoeksprogramma in september naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

Uitgaande brief [16-09-2016] – Definitieve besluitvorming risicoverevening 2017 (TK 29 689, nr. 766) (19 747)

6790

Deze week ontvangt de Kamer een brief over het zorgdataplatform/de informatiemakelaar

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [06-10-2016] – Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing (TK 27 529, nr. 141) (19 854)

6788

Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer statistische gegevens over het eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten (zie ook de toezeggingen, gedaan tijdens de APB)

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [03-11-2016] – Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden (TK 29 538, nr. 231) (19 939)

6631

Na de zomer ontvangt de Kamer het NZa-onderzoek naar collectiviteiten

Parlementaire agenda [22-06-2016] – AO Risicoverevening en risicoselectie (4396)

Uitgaande brief [28-09-2016] – Rapporten collectiviteiten in de zorgverzekeringswet (TK 29 689, nr. 770) (19 793)

6505

AMvB voor de sluis voorhangen. Voor de zomer wordt een AMvB bij de Kamer voorgehangen m.b.t. een structurele regeling van de sluis

Parlementaire agenda [13-04-2016] – AO Geneesmiddelen (4327)

Uitgaande brief [09-12-2016] – Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket (TK 29 477, nr. 401) (20 103)

6570

In de tweede helft van 2016 ontvangt de Kamer het ZiNL-advies fysiotherapie bij hartfalen en reuma in het basispakket

Parlementaire agenda [20-04-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4436)

Uitgaande brief [14-02-2017] – Reactie Systeemadvies fysio- en oefentherapie (TK 29 689, nr. 805) (20 335)

6786

De Kamer zal in maart 2017 worden geïnformeerd over de resultaten van de werkconferentie over de meerwaarde van collectiviteiten

Parlementaire agenda [05-10-2016] – AO Zorgverzekeringswet (4478)

Uitgaande brief [24-02-2017] – Collectiviteiten (TK 29 689, nr. 809) (20 399)

7023

De Kamer wordt in maart geïnformeerd over de subsidieregeling onverzekerden

Parlementaire agenda [24-01-2017] – AO Verwarde personen/GGZ (4557)

Uitgaande brief [24-02-2017] – Subsidieregeling onverzekerden (TK 29 689, nr. 808) (20 397)

6994

In de Zorgverzekeringswet pgb-monitor 2016 worden de ervaringen van budgethouders meegenomen. Deze zal ongeveer in juni 2017 beschikbaar zijn, net als de eerste resultaten van de commissie Indicatiestelling

Parlementaire agenda [21-12-2016] – AO PGB (4543)

Uitgaande brief [27-06-2017] – Monitor Zvw-pgb 2016 (TK 25 657, nr. 292) (20 774)

Licence