Base description which applies to whole site

4. SUBSIDIEOVERZICHT

Artikel

Naam subsidie[i] (-regeling)

2016 (gerealiseerd)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kaderregeling VWS-subsidies (vervallen per 1 april 2016)

57.830

65.581

65.530

65.794

63.825

56.590

56.561

[iii] / [ii]

[iii]

[iii]

 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (per 1 april 2016)

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

188.454

192.046

198.406

199.125

195.575

196.356

196.925

2014

2016 [iv]

2022

1

Subsidieregeling Abortusklinieken

15.913

17.305

15.755

15.755

15.773

15.777

15.777

De regeling is pas in 2015 in werking getreden.

2019

2020

1

Subsidieregeling NIPT

0

19.287

26.000

26.000

0

0

0

De regeling is pas in 2017 in werking getreden.

Nog onbekend, evaluatie van de subsidieregeling is afhankelijk van opname van de NIPT test in het pakket.

2020

1

Subsidieregeling preventiecoalities

0

1.600

3.400

5.000

3.400

1.800

0

De regeling is pas in 2017 in werking getreden.

2022

2022

1

Subsidieregeling NODOK

0

500

500

500

0

0

0

De regeling is pas per 1/8/ 2016 in werking getreden.

2018

1-7-2019

                       

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

129.312

143.644

147.061

144.080

138.845

137.202

139.256

[ii]

[ii]

[ii]

2

Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

1.532

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Is meegelopen in de beleidsdoorlichting van art. 2.2. De doorlichting was aanleiding voor een externe evaluatie die eind 2017 wordt afgerond.

2017

2018

2

Subsidieregeling donatie bij leven

483

850

850

850

850

850

850

2015

2020

2021

2

Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ dienstverlening

1.628

839

         

2017

n.v.t.

2018

2

Beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health

1.000

           

[v]

2018

2017

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg [vi]

1.120

2.720

2.720

11.560

10.000

680

680

 

2019

2019

2

Kaderwet VWS-subsidies (FEZ en TKI maatwerkbeschikkingen)

10.279

1.685

               

2

Kaderwet VWS-subsidies [vii]

 

1.585

         

5

   

2

Beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

 

23.000

73.000

60.000

0

   

Regeling is in 2017 in werking getreden

 

2020

2

Sluitende aanpak verwarde personen (VWS)

0

11.124

11.524

11.525

11.525

11.526

11.527

Betreft een tijdelijke regeling die in 2017 inwerking is getreden

 

2021

2

Subsidieregeling borstimplantaten bij transgenders

   

4.200

4.200

4.200

2.800

2.800

Regeling is nog niet gereed

   
                       

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

89.224

127.593

122.796

123.882

113.538

115.895

115.562

[ii]

[ii]

[ii]

3

Regeling palliatieve terminale zorg

18.637

21.220

21.744

22.283

22.838

23.411

23.411

2015

2019

2021

                       

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

41.807

83.819

145.155

132.694

115.627

108.714

41.222

[ii]

[ii]

[ii]

4

Beleidskader voor subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.541

20.750

19.893

20.958

20.959

20.962

20.962

2015

2022

2019

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

107.881

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

2016

2021

2021

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

4.086

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

2016

2021

2022

4

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

22.227

26.800

32.800

38.800

38.800

38.800

38.800

2016

2021

2022

4

Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017

16.172

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

2016

n.v.t.

2018

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

194.025

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2016

n.v.t.

2018

4

Beleidskader Transparantie kwaliteit van de zorg

3.784

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

n.v.t.

Deze regeling is bedoeld als een (tijdelijke) impuls om transparantie te bevorderen. Vanwege het tijdelijke karakter is de regeling niet meegenomen in de beleidsdoorlichting op dit artikelonderdeel (4.3). Het Zorginstituut (gemandateerd deze regeling uit te voeren) is voornemens dit wel tussentijds evalueren.

2020

4

Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

845

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2016 [iix]

2019

2020

                       

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

16.147

24.980

26.879

37.519

38.139

36.847

36.847

[ii]

[ii]

[ii]

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

18.403

18.904

18.907

18.908

18.909

18.910

18.813

2016

n.v.t.

2017

5

Beleidsregels vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet

42.301

41.637

19.303

       

Betreft een tijdelijke regeling die in 2015 inwerking is getreden

2018

2018

5

Regeling compensatie huisvestingslasten gesloten jeugdhulp 2015

             

Betreft een tijdelijke regeling die in 2015 inwerking is getreden

2018

 

5

Subsidieregeling overgang bekostiging huisvesting gesloten jeugdzorg

18.000

13.600

14.600

15.600

16.600

   

Betreft een tijdelijke regeling die in 2015 inwerking is getreden

Wordt niet geëvalueerd

2020

                       

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

49.758

64.334

64.127

70.242

68.500

69.209

71.088

[ii]

[ii]

[ii]

                       

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

16.029

20.012

22.957

22.159

22.159

21.984

21.484

[ii]

[ii]

[ii]

 

Totaal subsidieregelingen

1.084.418

1.291.615

1.404.307

1.393.634

1.266.262

1.224.513

1.156.765

     

[i] Subsidiedefinitie (art. 4.21 AWB): de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

[ii] Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen staat in bijlage PM (Weet Michel wel).

[iii] Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling had deze geen horizonbepaling. Desondanks is ook de kaderregeling VWS-subsidies binnen 5 jaar geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de huidige kaderregeling, inwerking getreden op 1 april 2016.

[iv] De regeling is in 2016 verlengd zonder evaluatie in afwachting van onderbrenging in Wet Publieke Gezondheid (in werking treding naar verwachting 1-1-2018)

[v] Met de wetswijziging van 1-1-2017 heeft de bekostiging van anonieme e-mental health heeft de bekostiging van anonieme e-mental health een permanent beslag gekregen. De evaluatie van de bekostiging van anonieme e-mental health zal worden meegenomen in de evaluatie van deze wet.

[vi] De reeks is inherent aan de regeling. De eerste verleningen en voorschotten(80%) zijn in 2015 betaald. Bij de vaststelling (4 jaar later wordt de overige 20%) uitbetaald.

[vii] Waar kaderwet VWS-subsidies staat is sprake van maatwerkbeschikkingen die zijn afgegeven door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland op grond van door de Minister van VWS verleend mandaat, waarbij de Kaderwet VWS-subsidies als kapstok is gebruikt voor toepassing van onderdelen van EZ-regelingen die geschikt waren om PPS-constructies te subsidiëren. De kaderregeling VWS-subsidies is hier dus niet toegepast. In het vorige subsidieoverzicht is dit in tegenstelling tot de opgave onder de kaderregeling geplaatst. Het betreft hier onder meer subsidies uit voormalige FES-gelden.

[iix] Het beleid achter de subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling is geëvalueerd in de evaluatie Beschikbaarheidbijdragen voor medische vervolgopleidingen, de financiering loopt alleen via een subsidie, omdat de Jeugd ggz-instellingen via de Jeugdwet worden gefinancierd.

Licence