Base description which applies to whole site

6. AFKORTINGEN

aCBG

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

ACM

Autoriteit Consument en Markt

ActiZ

Brancheorganisatie voor Zorgondernemers

ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

AFM

Autoriteit Financiële Martken

Aids

Acquired immune deficiency syndrome

AMK

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

AMR

Antimicrobiële resistentie

AMvB

Algemene maatregel van bestuur

ANW

Algemene nabestaandenwet

ANZ

Avond, Nacht en Zondag

AO

Algemeen overleg

AOW

Algemene Ouderdomswet

APG

Apotheekhoudende huisartsen

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWTJ

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

bbp

Bruto binnenlands product

BIG

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

BIKK

Bijdrage in de kosten van kortingen

BKZ

Budgettair Kader Zorg

BMH

Bachelor Meschie Hulpverlening

Bopz

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

BPA

Bisphenol A

BRV

Bovenregionale gehandicaptenvervoer

BSN

Burgerservicenummer

BTN

Branchebelang Thuiszorg Nederland

BWU

Bovenwettelike uitkering

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van -

C2000

Communicatie 2000

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBZ

College bouw zorginstellingen

CCE

Centra voor Consultatie en Expertise

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CEG

Centrum voor ethiek en gezondheid

CEP

Centraal Economisch Plan

CER

Compensatie Eigen Risico

CGL

Centrum Gezond Leven

CGM

Centrum Gezondheid en Milieu

CIb

Centrum Infectieziektebestrijding

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau

CPB

Centraal Planbureau

CPZ

College Perinatale Zorg

CRD

Commissie Registratie Diergeneesmiddelen

CSZ

Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen

CVB

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

DALY

Disability Adjusted Life Year

dbc

diagnose- behandelcombinatie

DCP

Decentrale Procedure

DEF

Defensie, Ministerie van

DHW

Drank- en Horecawet

DIMS

Drugs Informatie en Monitoring Systeem

DJ

Directie Jeugd

DKTP

Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

DOA

Directeuren Overleg Alcohol

DVP

Dienst Vaccinatievoorzieningen en Preventieprogramma's

EA

Ex ante

EB

Eigen bijdrage

ED

Ex durante

EER

Europese Economische Ruimte

ELV

Eerstelijnsverblijf

EMA

European Medicines Agency

EP

Ex post

ESTT

Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges

ETZ

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

EZ

Economische Zelen, Ministerie van -

FBZ

Financieel Beeld Zorg

FIOM

Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPU

Flexibele pensionering en uittreding

fte

fulltime equivalent

fvp

Familievertrouwenspersoon

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

ggz

Geestelijke gezondheidszorg

GIA

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

GIDS

Gezond in de stad

GMT

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

GVS

Geneesmiddelenvergoedingensysteem

hbo

Hoger beroepsonderwijs

HH

Huishoudelijke hulp

HHT

Huishoudelijke hulp toelage

HIV

Human immunodeficiency virus

HLZ

Hervorming Langdurige Zorg

IAB

Inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw)

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IenM

Infrastructuur en Milieu, Ministerie van -

IGJ

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IJZ

Inspectie Jeugdzorg

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland

IKZ

Integraal Kankercentrum Zuid

IOC

Internationaal Olympisch Comité

IT

Informatietechnologie

IVM

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

IVZ

InVoorZorg

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JMV

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

KNHB

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

KNMG

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

LHV

Landelijke Huisartsen Vereniging

LOC

Landelijke organisatie cliëntenraden

LOVZ

Landelijk Overleg Vrijwilligers in de Zorg

LSFVP

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

MEE

Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking

METC

Medisch Ethische Commissie

MEVA

Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

MKBA

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

MO

Maatschappelijke Opvang

Movisie

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

MPT

Modulair Pakket Thuis

MRP

Mutual Recognition Procedure

MSVT

Medisch-specialistische verpleging thuis

MSZ

Medisch-Specialistische zorg

n.v.t.

Niet van toepassing

NC

Nationaal Comité 4 en 5 mei

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NDM

Nationale Drug Monitor

NET

Nationaal Expertisecentrum Tabak

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair medische centra

NIOD

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

NIPO

Nederlands Instituut voor Publieke Opinie

NIPT

Niet-Invasieve Prenatale Test

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NKI

Nederlands Kanker Instituut

NL

Nederland

NMT

Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie

NODOK

Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen

NOP

Nationaal ondersteuningsprogramme

NOV

Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk

NPG

Nationaal Programma Grieppreventie

NPP

Nationaal Programma Preventie

NTS

Nederlandse Transplantatie Stichting

NvW

Nota van wijziging

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NWO

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van -

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OMS

Orde van Medisch Specialisten

OTO

Opleiden, Trainen en Oefenen

PA

Physician assistent

PALGA

Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief

Pd ALt

Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein

PG

Directie Publieke Gezondheid

pg

patiënten- en gehandicaptenorganisaties

pgb

Persoonsgebonden budget

PGO

Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties

Pkb

Persoonlijk kilometer budget

PMC

Prinses Maxima Centrum

PNN

Promovendi Netwerk Nederland

PP5

Vijfde Preventieprogramma

PSIE

Prenatale screening van infectieziekten en erytrocytenimmunisatie

PUR

Pensioen- en Uitkeringsraad

PVP

Patiëntenvertrouwenspersoon

PZo

Directie Patiënt en zorgordening

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIN

Rijks Identificerend Nummer

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMS

Reference Member State

RPE

Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

RvS

Raad van State

RVS

Raad voor Volksgezondheid en Samenveling

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SBB

Sport en Bewegen in de Buurt

SBGL

Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl

SBV-Z

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SIA

Stichting Innovatie Alliantie

SKGZ

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

SMH

Stichting Musea en Herinneringscentra 40–45

Soa

Seksueel overdraagbare aandoening

SPR

Strategisch Programma RIVM

SSO

Shared Service Organisatie

STEC

Shigatoxine producerende E. coli.

STV

Stichting tegen Vrouwenhandel

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVB-Z

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van -

TAJ

Transitie Autoriteit Jeugd

TI Pharma

Top Instituut Pharma

TK

Tweede Kamer

TKI

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

TNS

Taylor Nelson Sofres (Marktonderzoeksbureau)

TNS NIPO

Opinieonderzoeksbureau

TSN

Thuiszorgorgansisatie

TSZ

Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten

UMC

Universitair Medisch Centrum

UZI

Unieke Zorgverlener Identificatie

V&O

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

VAO

voortgezet algemeen overleg

VenJ

Veiligheid en Justitie, Ministerie van -

VG

Verstandelijk Gehandicapten

VGN

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VPT

Volledig Pakket Thuis

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

VS

Verpleegkundig Specialist

VSK

Actieplan «Naar een Veiliger Sportklimaat»

VSO

Verslag Schriftelijk Overleg

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VUT

Vervroegde Uittreding

VV

Verpleging en Verzorging

VenZ

Volksgezondheid en Zorg

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van -

Waz

Wet afbreking zwangerschap

Wbp

Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

Wcz

Wet cliëntenrechten zorg

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WGO

Wetgevingsoverleg

WHO

World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie

WIP

Werkgroep Infectie Preventie

WIZ

Werkorganisatie Informatieberaad Zorg

Wkkgz

Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmg

Wet marktordening gezondheidszorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO II

Tweede wereldoorlog

WOB

Wet openbaarheid van bestuur

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WOR

Werkgroep Ontwikkeling Risicoverevening

Wpg

Wet publieke gezondheid

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WTZi

Wet toelating zorginstellingen

WUBO

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

WUV

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan

ZEVMB

Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

ZFW

Zorgverzekeringswet

ZG

Zintuiglijk Gehandicapten

ZIN

Zorg in Natura

ZiNL

Zorginstituut Nederland

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen

ZUT

Zelfstandige Uitname Teams

Zvf

Zorgverzekeringsfonds

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

Licence