Base description which applies to whole site

Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 99 Nog onverdeeld x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

173.579

0

173.579

‒ 36.635

136.944

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Uitgaven:

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Overige beleidsuitgaven

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

173.579

0

173.579

‒ 39.624

133.955

12.439

‒ 171.151

‒ 243.537

‒ 228.731

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 39,6 miljoen bij de uitgaven en -/- € 36,6 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 14,4 miljoen).

  • 2. Er zijn diverse reserveringen en uitdelingen binnen de SZW-begroting (-/- € 30,6 miljoen). Hieronder valt onder andere -/- € 5 miljoen voor matchen op werk, -/- € 4,5 miljoen voor veranderopgave inburgering en € 10 miljoen voor een reservering voor de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die heeft geoordeeld dat in 2013 en 2014 opgelegde boetes deels moeten worden herzien.

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor het ijkpunt Caribisch Nederland vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van 2019 naar 2020 en 2021 (-/- € 4,0 miljoen).

  • 4. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- € 34,8 miljoen).

  • 5. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZ) zijn voorlopig op dit artikel (€ 18,4 miljoen) geboekt. Een deel van de Eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 7.

  • 6. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2019 (€ 19,2 miljoen).

  • 7. De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2019. (€ 10,7 miljoen).

  • 8. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 4,1 miljoen).

Verplichtingen artikel 99

  • 1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 3,0 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad -/- € 39,6 miljoen.

Licence