Base description which applies to whole site

Artikel 98 Algemeen

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 98 Algemeen x € 1.000

Stand ontwerp begroting 2019

Mutaties via NvW, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

(1)

(2)

(3)= (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

Verplichtingen:

39.461

0

39.461

‒ 1.288

38.173

4.322

2.111

2.903

3.125

Uitgaven:

34.771

0

34.771

‒ 533

34.238

4.300

1.965

2.824

3.125

Subsidies

3.139

0

3.139

0

3.139

0

0

0

0

Opdrachten

23.498

0

23.498

‒ 429

23.069

1.418

878

1.937

2.188

Handhaving

6.307

0

6.307

‒ 2.186

4.121

1.000

0

0

0

Opdrachten overig

17.191

0

17.191

1.757

18.948

418

878

1.937

2.188

Bekostiging

5.251

0

5.251

‒ 104

5.147

2.882

1.087

887

937

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.251

0

5.251

‒ 104

5.147

2.882

1.087

887

937

Bijdrage aan agentschappen

683

0

683

0

683

0

0

0

0

Agentschap Ondernemend Nederland

521

0

521

0

521

0

0

0

0

Agentschap CJIB

162

0

162

0

162

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Ministerie van Financiën

2.200

0

2.200

0

2.200

0

0

0

0

Ontvangsten

387

0

387

0

387

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,5 miljoen bij de uitgaven en -/- € 1,3 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Opdrachten en bekostiging

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,0 miljoen).

  • 2. Er zijn vier overboekingen met andere departementen verwerkt (-/- 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar EZK voor een aanvullende Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) bijdrage (-/- € 0, 5 miljoen).

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2018 is via de eindejaarsmarge € 0,2 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2019.

  • 4. Om aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven is een aantal budgettair neutrale kasschuiven verwerkt (-/- € 2,4 miljoen) zoals bij handhaving en de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

  • 5. De raming van de uitvoeringskosten RCN is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld (€ 0,6 miljoen).

Verplichtingen artikel 98

  • 1. Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal -/- € 0,8 miljoen groter dan de uitgavenmutaties ad -/- € 0,5 miljoen.

Licence