Base description which applies to whole site

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

3.152.861

0

3.152.861

– 7.748

3.145.113

– 22.846

– 12.263

– 26.506

– 9.800

                       

Uitgaven

3.177.587

0

3.177.587

– 11.079

3.166.508

– 19.958

– 9.540

– 26.506

– 9.800

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

     

99,3%

       
                       

1. Kwaliteit en veiligheid

241.563

0

241.563

– 605

240.958

4.617

4.571

5.617

4.718

                       
 

Subsidies

215.995

0

215.995

6.145

222.140

6.589

2.895

1.731

1.331

   

IKNL en NKI

54.323

0

54.323

1.601

55.924

0

0

0

0

   

Zwangerschap en geboorte

3.104

0

3.104

0

3.104

0

0

0

0

   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.712

0

3.712

0

3.712

0

0

0

0

   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

28.844

0

28.844

5.100

33.944

0

0

0

0

   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

39.074

0

39.074

0

39.074

0

0

0

0

   

Nederlandse transplantatie stichting

7.500

0

7.500

1.278

8.778

0

0

0

0

   

Orgaandonatie en transplantatie

4.413

0

4.413

0

4.413

0

0

0

0

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Antibioticaresistentie

15.100

0

15.100

– 4.500

10.600

– 4.500

– 4.500

– 4.500

– 4.500

   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

0

4.114

0

4.114

0

0

0

0

   

Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg

4500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord MSZ

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord GGZ

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

18.000

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

   

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

2.800

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

   

Overig

12.511

0

12.511

2.666

15.177

11.089

7.395

6.231

5.831

                       
 

Opdrachten

15.020

0

15.020

– 3.512

11.508

1.897

744

3.046

3.046

   

Publiekscampagne orgaandonatie

10.000

0

10.000

– 1.880

8.120

0

0

0

0

   

Overig

5.020

0

5.020

– 1.632

3.388

1.897

744

3.046

3.046

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

8.756

0

8.756

– 2.106

6.650

– 3.928

– 2.200

– 3.620

– 3.920

   

aCBG

0

0

0

0

0

2.200

2.200

300

0

   

CIBG: Donorregister

3.040

0

3.040

621

3.661

– 3.098

0

0

0

   

Overig

5.716

0

5.716

– 2.727

2.989

– 3.030

– 4.400

– 3.920

– 3.920

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.792

0

1.792

– 1.132

660

59

3.132

4.460

4.261

   

Overig

1.792

0

1.792

– 1.132

660

59

3.132

4.460

4.261

                       

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.858.118

0

2.858.118

2.266

2.860.384

– 57.785

– 61.396

– 97.128

– 91.828

                       
 

Subsidies

52.385

0

52.385

– 2.732

49.653

– 3.480

– 3.823

– 6.083

– 6.083

   

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

17.581

0

17.581

– 430

17.151

2.700

2.500

2.500

2.500

   

Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers

2888

0

2.888

0

2.888

0

0

0

0

   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.686

0

6.686

0

6.686

0

0

0

0

   

Suïcidepreventie

9.056

0

9.056

0

9.056

0

0

0

0

   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

0

4.200

– 319

3.881

0

0

0

0

   

Overig

11.974

0

11.974

– 1.983

9.991

– 6.180

– 6.323

– 8.583

– 8.583

                       
 

Bekostiging

2.787.715

0

2.787.715

0

2.787.715

– 57.500

– 59.300

– 90.900

– 85.600

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.749.100

0

2.749.100

0

2.749.100

– 57.500

– 59.300

– 90.900

– 85.600

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.615

0

38.615

0

38.615

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

14.308

0

14.308

2.543

16.851

1.559

541

963

963

   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

900

0

900

0

900

0

0

0

0

   

Implementatie wet verplichte GGZ

5.437

0

5.437

0

5.437

0

0

0

0

   

Overig

7.971

0

7.971

2.543

10.514

1.559

541

963

963

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

2.739

0

2.739

3.126

5.865

1.694

1.276

976

976

   

CIBG: WPG/GVS/APG

2.739

0

2.739

3.126

5.865

1.694

1.276

976

976

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

971

0

971

– 671

300

– 58

– 90

– 2.084

– 2.084

   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

971

0

971

– 671

300

– 58

– 90

– 2.084

– 2.084

                       

3. Ondersteuning van het stelsel

77.906

0

77.906

– 12.740

65.166

33.210

47.285

65.005

77.310

                       
 

Subsidies

34.272

0

34.272

– 15.519

18.753

27.331

46.331

65.081

78.081

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.270

0

1.270

0

1.270

0

0

0

0

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

32.727

0

32.727

– 16.000

16.727

0

0

0

0

   

Overig

275

0

275

481

756

27.331

46.331

65.081

78.081

                       
 

Inkomensoverdrachten

17.696

0

17.696

3.500

21.196

3.500

0

0

0

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

17.570

0

17.570

3.500

21.070

3.500

0

0

0

   

Overig

126

0

126

0

126

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

5.006

0

5.006

3.460

8.466

4.560

3.135

2.105

1.410

   

Risicoverevening

1.954

0

1.954

0

1.954

0

0

0

0

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

915

0

915

290

1.205

300

0

0

0

   

Overig

2.137

0

2.137

3.170

5.307

4.260

3.135

2.105

1.410

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

15.595

0

15.595

– 4.100

11.495

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.595

0

15.595

– 4.100

11.495

– 2.100

– 2.100

– 2.100

– 2.100

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.256

0

5.256

0

5.256

0

0

0

0

   

SVB: Onverzekerden

3.781

0

3.781

0

3.781

0

0

0

0

   

Overig

1.475

0

1.475

0

1.475

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

81

0

81

– 81

0

– 81

– 81

– 81

– 81

   

VenJ: Bijdrage C2000

81

0

81

– 81

0

– 81

– 81

– 81

– 81

                       

Ontvangsten

1.053

0

1.053

6.000

7.053

4.000

2.000

0

0

   

Overig

1.053

0

1.053

6.000

7.053

4.000

2.000

0

0

Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiënt-gegevens te ontsluiten, is het bedrag dat in 2018 is overgebleven, € 5,1 miljoen, naar 2019 doorgeschoven.

Antibioticaresistentie

Op grond van onderzoek naar de structurele bekostiging van de zorgnetwerken1 antibioticaresistentie vallen de uitgaven van deze zorgnetwerken lager uit dan geraamd. De vrijvallende middelen (€ 4,5 miljoen) worden voor een deel ingezet voor (internationale) onderzoeksprogramma’s ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe antibioticageneesmiddelen en alternatieve behandelwijzen.

Overig

De hogere uitgaven hangen onder meer samen met de overbruggingsfinanciering van het programma Topzorg. Om de periode tussen de afloop van het oude programma en de aanvang van het nieuwe programma Topzorg te overbruggen zijn aanvullende middelen nodig (€ 3 miljoen in 2019 en € 1 miljoen in 2020). Anderzijds worden lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.

Bijdragen aan agentschappen

Overig

De uitgaven naar aanleiding van bij de komst van EMA afgesloten Memoranda of Understanding met diverse EU-lidstaten, worden gedaan over een langere periode dan eerder geraamd. De verlaging van het budget in 2019 (ca. € 3 miljoen) betreft een kasschuif naar de jaren 2020 (€ 2,2 miljoen), 2021 (€ 0,5 miljoen) en 2022 (€ 0,3 miljoen) om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Overig

Deze post betreft een verzameling van een groot aantal mutaties, met als belangrijkste een bijdrage aan een landelijk telefoonnummer voor personen met verward gedrag. In 2017 heeft het Schakelteam een advies uitgebracht dat er een landelijk dekkend netwerk van regionale advies- en meldpunten voor niet-acute meldingen moet komen, met 24/7 bereikbaarheid, bedoeld voor personen met verward gedrag (of personen die de grip op leven dreigen te verliezen). Hier bovenop moet een landelijk telefoonnummer ingericht worden dat doorschakelt naar de regionale/lokale meldpunten. De kosten hiervoor worden in 2019 geraamd op € 1,2 miljoen en vanaf 2020 € 2,5 miljoen per jaar. Daarnaast is er sprake van een bijdrage aan de uitvoeringskosten van het CIZ (€ 1 miljoen in 2019 en € 0,5 miljoen in 2020) op grond van het wetsvoorstel toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: WPG/GVS/APG

De hogere uitgaven dan geraamd hangen onder meer samen met de hogere kosten van € 1,3 miljoen voor het uitvoeren van taken rond wet op de Geneesmiddelenprijzen (WGP) en het Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) door het agentschap CIBG. Daarnaast is er sprake van hogere kosten in verband met een bijdrage (€ 1,3 miljoen) aan het aCBG voor toegankelijke informatie over geneesmiddelen aan patiënten, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

De middelen die in het regeerakkoord voor 2019 zijn gereserveerd voor stimulering van medisch specialisten in loondienst/participatiemodel komen in 2019 niet tot besteding in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van de subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ en onderzoek naar de bevordering van gelijkgerichtheid (€ 16 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

De uitgaven voor de overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen in 2019 € 3,5 miljoen hoger uit dan begroot.

Opdrachten

Overig

Voor ondersteuning in het kader van «De Juiste Zorg op de Juiste Plek» wordt het budget met € 3,2 miljoen verhoogd. Het betreft onder meer ondersteuning in de vorm van de organisatie van regionale- en themabijeenkomsten, het creëren van een kennisplatform, de ontwikkeling van een basisdataset door het RIVM ten behoeve van het gedeelde beeld in de regio en een subsidieregeling via ZonMw waarmee regionale partijen expertise kunnen inhuren bij het ontwikkelen van het gedeelde beeld en procesondersteuning voor het opzetten of intensiveren van samenwerking in de regio (zie ook TK 29 689, nr. 938).

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten (€ 4,1 miljoen) in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. De meevallende uitgaven zijn mede het gevolg van lagere deurwaarderskosten als gevolg van het vervallen van de eindafrekening.

Ontvangsten

Overig

Het CAK heeft de raming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting opwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is per abuis verwerkt op artikel 2 in plaats van artikel 4. Dit zal bij ontwerpbegroting 2020 gecorrigeerd worden.

1

Vergaderjaar 2017–2018 Kamerstuk 32 620 nr. 203

Licence