Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
  

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Miljoenennota

Overig

        

Verplichtingen

3.152.861

3.145.113

111.155

24.050

3.280.318

      

Uitgaven

3.177.587

3.166.508

‒ 26.637

‒ 16.542

3.123.329

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

99,3%

   
      

1. Kwaliteit en veiligheid

241.563

240.958

‒ 26.987

2.959

216.930

        
 

Subsidies

 

215.995

222.140

‒ 29.286

‒ 1.681

191.173

  

IKNL en NKI

54.323

55.924

0

0

55.924

  

Zwangerschap en geboorte

3.104

3.104

0

0

3.104

  

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.712

3.712

0

‒ 40

3.672

  

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

28.844

33.944

0

0

33.944

  

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

39.074

39.074

‒ 27.177

‒ 112

11.785

  

Nederlandse transplantatie stichting

7.500

8.778

0

164

8.942

  

Orgaandonatie en transplantatie

4.413

4.413

0

37

4.450

  

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

0

0

0

0

0

  

Antibioticaresistentie

15.100

10.600

‒ 764

‒ 374

9.462

  

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

4.114

0

0

4.114

  

Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg

4500

4.500

‒ 2.088

0

2.412

  

Hoofdlijnenakkoord MSZ

13.000

13.000

0

0

13.000

  

Hoofdlijnenakkoord GGZ

5.000

5.000

‒ 5.000

0

0

  

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

18.000

18.000

‒ 11.021

‒ 993

5.986

  

Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging

2.800

2.800

‒ 782

‒ 1.344

674

  

Overig

12.511

15.177

17.546

981

33.704

        
 

Opdrachten

 

15.020

11.508

427

220

12.155

  

Publiekscampagne orgaandonatie

10.000

8.120

0

50

8.170

  

Overig

5.020

3.388

427

170

3.985

        
 

Bijdragen aan agentschappen

8.756

6.650

26

4.712

11.388

  

aCBG

0

0

0

1.722

1.722

  

CIBG: Donorregister

3.040

3.661

0

2.990

6.651

  

Overig

5.716

2.989

26

0

3.015

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.792

660

1.346

‒ 292

1.714

  

Overig

1.792

660

1.346

‒ 292

1.714

        
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

500

0

500

  

Overig

0

0

500

0

500

        

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.858.118

2.860.384

‒ 3.956

‒ 7.260

2.849.168

        
 

Subsidies

 

52.385

49.653

‒ 385

‒ 6.061

43.207

  

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

17.581

17.151

‒ 9.374

14.201

21.978

  

Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers

2.888

2.888

0

0

2.888

  

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.686

6.686

0

‒ 584

6.102

  

Suïcidepreventie

9.056

9.056

0

0

9.056

  

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

3.881

0

‒ 3.164

717

  

Overig

11.974

9.991

8.989

‒ 16.514

2.466

        
 

Bekostiging

 

2.787.715

2.787.715

997

350

2.789.062

  

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.749.100

2.749.100

0

0

2.749.100

  

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

0

0

0

0

0

  

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

38.615

38.615

997

350

39.962

        
 

Opdrachten

 

14.308

16.851

‒ 4.356

‒ 1.434

11.061

  

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

900

900

0

0

900

  

Implementatie wet verplichte GGZ

5.437

5.437

0

0

5.437

  

Overig

7.971

10.514

‒ 4.356

‒ 1.434

4.724

        
 

Bijdragen aan agentschappen

2.739

5.865

62

‒ 89

5.838

  

CIBG: WPG/GVS/APG

2.739

5.865

62

‒ 89

5.838

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

971

300

‒ 274

‒ 26

0

  

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

0

0

0

0

0

  

Overig

971

300

‒ 274

‒ 26

0

        

3. Ondersteuning van het stelsel

77.906

65.166

4.306

‒ 12.241

57.231

        
 

Subsidies

 

34.272

18.753

3.112

‒ 7.323

14.542

  

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.270

1.270

33

0

1.303

  

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

32.727

16.727

0

‒ 7.100

9.627

  

Overig

275

756

3.079

‒ 223

3.612

        
 

Inkomensoverdrachten

 

17.696

21.196

2.007

0

23.203

  

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

17.570

21.070

2.007

0

23.077

  

Overig

126

126

0

0

126

        
 

Opdrachten

 

5.006

8.466

‒ 1.203

‒ 1.279

5.984

  

Risicoverevening

1.954

1.954

32

‒ 500

1.486

  

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

915

1.205

‒ 285

‒ 350

570

  

Overig

2.137

5.307

‒ 950

‒ 429

3.928

        
 

Bijdragen aan agentschappen

15.595

11.495

352

‒ 2.900

8.947

  

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.595

11.495

352

‒ 2.900

8.947

        
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.256

5.256

36

‒ 739

4.553

  

SVB: Onverzekerden

3.781

3.781

‒ 3

0

3.778

  

Overig

1.475

1.475

39

‒ 739

775

        
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

81

0

2

0

2

  

VenJ: Bijdrage C2000

81

0

2

0

2

        

Ontvangsten

1.053

7.053

‒ 3.700

3.499

6.852

  

Overig

1.053

7.053

‒ 3.700

3.499

6.852

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Subsidies

Stimuleren E-health en versterken inzet ICT ggz

De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

Hoofdlijnenakkoord ggz

Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) € 14 miljoen beschikbaar voor een meerjarig onderzoeksprogramma bij ZonMw. De middelen worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg

Binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in 2019 voor de uitvoering van het programma OPEN € 15 miljoen en voor de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van de NHG € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de uitvoering van landelijke projecten die ondersteunend zijn aan de afspraken in dit akkoord een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De verlaging van het budget (ca. € 12 miljoen) betreft een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven.

Overig

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder de overbruggingsfinanciering (in de vorm van een lening) in 2019 voor het Pallas-initiatief, dat beoogt een nieuwe reactor voor medische isotopen te realiseren. Daarnaast is een bedrag van € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Topzorg en het Citrienfonds. Binnen het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg zijn middelen (€ 2,4 miljoen) gereserveerd voor het ontwikkelen van zorgstandaarden en richtlijnen. Deze middelen komen in 2019 niet tot besteding en zijn doorgeschoven naar latere jaren. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgeboekt naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van DUS-I in 2019 in verband met de diverse subsidieregelingen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Donorregister 

In verband met de nieuwe Donorwet treft het CIBG voorbereidingen voor het aanschrijven van het publiek en het aanpassen van de ICT-omgeving. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereidingen ca. € 3 miljoen hoger uitvallen.

Subsidies

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

In 2019 wordt er meer gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen. De regeling is tevens ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting € 14,2 miljoen hoger uit. Daarnaast is er een bedrag van € 9,4 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

In 2019 is er € 4,2 miljoen gereserveerd voor een regeling die de vergoeding van geslachtschirurgie mogelijk maakt bij transgenders bij wie, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig is om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Het beroep op deze regeling is dit jaar lager dan verwacht. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting ruim € 3,1 miljoen lager uit.

Overig

De lagere uitgaven onder de post Overig worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat € 3 miljoen van de middelen gereserveerd voor de implementatie van de Wet verplichte ggz voor dit doel zijn overgeboekt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en € 3 miljoen van deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020.

Opdrachten

Overig

De uitgaven geraamd onder de post Overig vallen naar verwachting ruim € 5,8 miljoen lager uit. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 3 voor een bijdrage in de uitvoeringskosten van het CIZ in verband met het verschaffen van toegang van ggz-cliënten tot de Wlz. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van de Hey-campagne. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen vrijgevallen bestemd voor de inrichting van een landelijk meldnummer dat mensen kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand in hun omgeving (mensen met verward gedrag), of voor mensen die zelf voor niet-acute situaties hulp of advies nodig hebben. Het resterende deel van de lagere uitgaven onder de post Overig betreft meerdere kleine mutaties.

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen voor een overstap naar loondienst te verminderen. Het beroep op deze regeling valt dit jaar €7,1 miljoen lager uit dan geraamd.

Overig

De uitgaven geraamd onder de post Overig zullen naar verwachting ruim € 2,8 miljoen hoger uitvallen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor het toekomstbestendig maken van het Maasziekenhuis Pantein. In 2019 betreft dit een bedrag van € 2,5 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

Onverzekerden en wanbetalers

Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. Deze vrijval is onder andere het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee in de oorspronkelijke raming rekening was gehouden. Daarnaast is sprake van vrijval omdat het voornemen om de zorgtoeslag om te leiden geen doorgang heeft gevonden omdat de baten van de omleiding wegen niet op tegen de gemoeide kosten. Tenslotte heeft een aantal voor 2019 geplande onderzoeken geen doorgang gevonden.

Licence