Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.714.252

500

3.714.752

121.488

3.836.240

‒ 15.612

176.283

209.483

201.745

   

0

      

Uitgaven

3.849.237

500

3.849.737

‒ 30.339

3.819.398

113.796

249.483

291.542

301.291

          

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

488.490

500

488.990

‒ 76.133

412.857

10.375

66.563

93.824

53.505

Subsidies

360.300

500

360.800

‒ 24.656

336.144

11.256

58.128

85.025

51.952

Medisch specialistische zorg

77.616

500

78.116

‒ 6.736

71.380

‒ 927

4.073

4.073

4.073

Curatieve ggz

30.022

0

30.022

‒ 17.456

12.566

‒ 14.650

‒ 15.400

‒ 10.539

‒ 11.589

Eerste lijnszorg

14.739

0

14.739

16.650

31.389

29.600

31.350

34.800

20.300

Lichaamsmateriaal

24.225

0

24.225

‒ 650

23.575

‒ 650

‒ 650

‒ 650

‒ 650

Medische producten

213.698

0

213.698

‒ 16.464

197.234

‒ 2.117

38.755

57.341

39.818

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

78.039

0

78.039

‒ 22.394

55.645

‒ 2.381

7.435

7.799

553

Medisch specialistische zorg

5.637

0

5.637

2.310

7.947

4.746

4.082

3.946

1.000

Curatieve ggz

2.388

0

2.388

772

3.160

200

200

2.000

2.000

Eerste lijnszorg

48.831

0

48.831

‒ 27.841

20.990

‒ 11.127

‒ 2.127

‒ 2.127

‒ 2.127

Lichaamsmateriaal

2.364

0

2.364

0

2.364

0

0

0

0

Medische producten

18.819

0

18.819

2.365

21.184

3.800

5.280

3.980

‒ 320

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

50.151

0

50.151

‒ 30.083

20.068

1.000

1.000

1.000

1.000

aCBG

6.214

0

6.214

636

6.850

1.000

1.000

1.000

1.000

aCBG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIBG

43.937

0

43.937

‒ 30.719

13.218

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

1.000

1.000

500

0

0

0

Overige

0

0

0

1.000

1.000

500

0

0

0

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.360.747

0

3.360.747

45.794

3.406.541

103.421

182.920

197.718

247.786

Subsidies

134.650

0

134.650

9.673

144.323

27.173

3.373

‒ 127

‒ 127

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.396

0

1.396

0

1.396

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

68.062

0

68.062

4.873

72.935

3.873

‒ 2.127

‒ 2.127

‒ 2.127

Regeling veelbelovende zorg

31.480

0

31.480

0

31.480

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

22.123

0

22.123

2.000

24.123

2.000

2.000

2.000

2.000

Curatieve ggz

512

0

512

0

512

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

11.066

0

11.066

2.300

13.366

2.100

3.500

0

0

Overige

11

0

11

500

511

19.200

0

0

0

Bekostiging

3.130.308

0

3.130.308

0

3.130.308

14.800

79.500

98.700

158.600

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

3.078.200

0

3.078.200

0

3.078.200

14.800

79.500

98.700

158.600

Onverzekerbare vreemdelingen

52.108

0

52.108

0

52.108

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

25.081

0

25.081

‒ 26

25.055

‒ 26

‒ 26

‒ 26

‒ 26

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

24.955

0

24.955

0

24.955

0

0

0

0

Overige

126

0

126

‒ 26

100

‒ 26

‒ 26

‒ 26

‒ 26

Opdrachten

54.325

0

54.325

4.473

58.798

60.403

100.453

99.350

89.455

Risicoverevening

2.073

0

2.073

0

2.073

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

19.745

0

19.745

‒ 9.256

10.489

‒ 1.200

322

1.046

929

Medisch-specialistische zorg

14.096

0

14.096

‒ 4.900

9.196

2.200

0

0

0

Curatieve ggz

1.330

0

1.330

201

1.531

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

554

0

554

202

756

0

0

0

0

Passende zorg

14.130

0

14.130

4.166

18.296

44.958

88.886

86.804

85.526

Overige

2.397

0

2.397

14.060

16.457

14.445

11.245

11.500

3.000

Bijdrage aan agentschappen

8.749

0

8.749

30.719

39.468

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

8.749

0

8.749

0

8.749

0

0

0

0

Overige

0

0

0

30.719

30.719

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

7.634

0

7.634

955

8.589

1.071

‒ 380

‒ 179

‒ 116

SVB: Onverzekerden

6.540

0

6.540

0

6.540

0

0

0

0

Overige

1.094

0

1.094

955

2.049

1.071

‒ 380

‒ 179

‒ 116

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

65.055

0

65.055

24.000

89.055

24.000

24.000

24.000

24.000

Overige

65.055

0

65.055

24.000

89.055

24.000

24.000

24.000

24.000

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Curatieve GGZ

Er is een bedrag van € 16,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid in verband met de beleidsmatige overheveling van het dossier suïcidepreventie. Tezamen met een aantal andere kleine mutaties vallen de uitgaven € 17,5 miljoen lager uit in 2023. Meerjarig wordt structureel € 13,2 miljoen overgeheveld naar artikel 1 voor suïcidepreventie.

Eerste Lijnszorg

Er zijn binnen de begroting middelen beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdracht, maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie verstrekt aan de RVO die de subsidieregeling uitvoert. Het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2023 van € 26 miljoen is daartoe overgeheveld naar het budget subsidies eerstelijnszorg. Daarnaast is voor de SOW-regeling besloten geen vierde loket meer te openen vanwege het eerdere gebrek aan belangstelling uit het veld voor deze regeling. Hierdoor valt er in 2023 € 14 miljoen vrij. In het kader van het IZA is € 2,1 miljoen in 2023 beschikbaar voor het Programma kennisinfrastructuur academische werkplaatsen huisartsengeneeskunde. Daarnaast is er sprake van een aantal kleinere mutaties. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een verhoging van het budget voor subsidies eerstelijnszorg in 2023 (totaal € 16,7 miljoen). Meerjarig is in 2024 tot en met 2027 aanvullend budget beschikbaar om de doelstellingen uit het IZA te ondersteunen (respectievelijk € 30,1 miljoen, € 31,9 miljoen, € 35,3 miljoen en € 20,3 miljoen).

Medische Producten

Er is sprake van vertraging bij het programma Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professioneel Farmacie (VIPP Farmacie), met name doordat de Kickstart Medicatieoverdracht vier maanden later van start is gegaan dan gepland in verband met noodzakelijke gesprekken en afstemming over de subsidievoorwaarden. De planning is dat de opschaling vanaf eind 2024 bij apotheken van start gaat. Om de beschikbare middelen in lijn te brengen met de actuele planning is een kasschuif van € 18,0 miljoen van 2023 en € 14,0 miljoen van 2024 naar 2027. Daardoor is de verhoging in 2027 € 32 miljoen in totaal.

In 2022 is voor PharmaNL in totaal € 78,8 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds. Hiervan is € 17,4 miljoen beschikbaar voor 2023. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. In 2023 start de uitvoering van dit project en verleent VWS hiervoor een subsidie aan Pivot Park van ten hoogste € 3,4 miljoen. Om de beschikbare middelen te laten aansluiten bij het actuele projectplan en de liquiditeitsprognose van Pivot Park is een kasschuif van € 3,1 miljoen in 2023 en € 5,0 miljoen in 2024 naar latere jaren verwerkt.

In 2023 komt incidenteel € 9,5 miljoen beschikbaar voor een ondersteuningsregeling voor de eerstelijns leveranciers van medische producten apotheken en leveranciers van hulpmiddelen. De invulling wordt afgestemd met de beroepsgroep en vertegenwoordigers. Hierdoor zullen leveranciers weerbaarder worden bij het toenemend aantal tekorten en de omgang met getroffen patiënten.

Vanuit de aanvullende post standaardisatie gegevensuitwisseling is in totaal € 114,0 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen in 2023, toegekend voor medicatieoverdracht in de keten. In 2024 bedraagt dit € 17,2 miljoen, in 2025 € 37,7 miljoen en in 2026 € 56 miljoen. De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor ondersteuning/coördinatie, verdere ICT-ontwikkeling, aanvullende beproeving (van onderdelen die nog niet gereed waren voor de Kickstart), en een eerste beperkte opschaling na de Kickstart. De implementatie van medicatieoverdracht zal uiteindelijk leiden tot de beschikbaarheid van actuele en volledige medicatieoverzichten en toedienlijsten voor zorgverleners en patiënten/cliënten.

Vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën voor Transformatiemiddelen IZA en Passende Zorg is meerjarig in totaal € 48,0 miljoen voor de jaren 2024 tot en met 2027, waarvan € 1,2 miljoen in 2023, toegekend voor doelmatigheidsonderzoek geneesmiddelen. De kosten van dure intramurale geneesmiddelen groeien momenteel harder dan de afgesproken kaders voor de MSZ. Door het uitvoeren van landelijk doelmatigheidsonderzoek met dure geneesmiddelen die reeds opgenomen zijn in het verzekerde pakket kan deze kostengroei gereduceerd worden.

Vanuit de beschikbare middelen voor Pallas in 2023 is € 3,5 miljoen overgeheveld naar het apparaatsbudget ten behoeve van de programmaorganisatie.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties en aansluitend bij de motie Heinen en de Voorjaarsnota 2023 rekening houdend met onderuitputting, wordt het budget subsidies Medische Producten in 2023 met € 16,5 miljoen verlaagd.

Opdrachten

Eerste Lijnszorg

Zoals eerder toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg is dit budget met € 26 miljoen in 2023, en € 9 miljoen in 2024, verlaagd als gevolg van een technische overheveling van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) naar het budget subsidies eerstelijnszorg. Vanwege de verwachte onderuitputting en de genoemde mutatie wordt het budget subsidies eerstelijnszorg in 2023 met € 27,8 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan Agentschappen

CIBG

De bijdrage aan het agentschap CIBG voor het uitvoeren van de activiteiten in het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen van € 30,7 miljoen is overgeboekt naar de bijdrage aan agentschappen op artikelonderdeel 3 Ondersteuning van het zorgstelsel.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Overige

In 2024 wordt € 18,7 miljoen aanvullend beschikbaar gesteld voor de uitbetaling van de zorgbonus Zvw-pgb. Het saldo van de overige mutaties in 2024 telt op tot een totaal van € 19,2 miljoen.

Bekostiging

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

Meerjarig is een bijstelling verwerkt op de Rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van verzekerden onder de 18. Dit is gebaseerd op de CEP raming van het CPB. Deze reeks loopt op van € 14,8 miljoen in 2024 naar € 158,6 miljoen in 2027.

Opdrachten

Passende Zorg

Een deel van de op de aanvullende post bij Financiën gereserveerde middelen voor passende zorg wordt overgeheveld naar de VWS-begroting om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Met deze middelen worden stappen gezet om de beweging naar passende zorg te maken door in te zetten op doelmatigheidsonderzoek en ruimte te bieden om kennis uit deze onderzoeken te implementeren. Daarnaast vergroten we de capaciteit van het Zorginstituut, waardoor meer duidingen van verzekerde aanspraken mogelijk worden. Tevens gaan we verder met het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket.

In totaal is in 2023 € 4,2 miljoen beschikbaar. In 2024 is € 45,0 miljoen beschikbaar oplopend tot € 85,5 miljoen in 2027.

Overige

Voor de behandeling van bezwaar- en beroepszaken volgend uit de crisisregelingen zorgbonus en COZO-banen zijn zowel in 2023 (€ 10 miljoen) als in 2024 (€ 5 miljoen middelen) gereserveerd. Om kennis en ervaring op het gebied van post-COVID bijeen te brengen in een expertisecentrum en voor bundeling en nader onderzoek naar de mogelijke behandeling van post-COVID is € 1,75 miljoen beschikbaar in 2023 en € 8,5 miljoen jaarlijks in de periode 2024-2026. Daarnaast is in het kader van Pandemische Paraatheid in 2023 € 0,65 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar landelijke regie en sturing, inclusief de daarbij behorende doorzettingsmacht; voor 2024 gaat het om € 1,2 miljoen, vanaf 2025 om € 3,0 miljoen. Tezamen met een aantal kleinere mutaties valt het budget voor overige opdrachten in 2023 € 14,1 miljoen hoger uit.

Bijdrage aan agentschappen

Overige

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ontvangt het agentschap CIBG een bijdrage van € 30,7 miljoen. Deze bijdrage stond eerst op artikelonderdeel 1 Kwaliteit en toegankelijkheid en is overgeheveld naar artikelonderdeel 3 Ondersteuning van het zorgstelsel.

Ontvangsten

Overige

In het kader van de verwachte onderuitputting vindt op dit budget een meerjarige mutatie van € 24 miljoen plaats (hogere ontvangsten).

Licence