Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

1.497.644

1.585.568

12.872

‒ 21.246

1.577.194

       
 

Apparaatsuitgaven

28.407

29.117

1.951

1.505

32.573

32.1

Apparaatsuitgaven Hoge Raad

     
 

Personeel

24.860

25.568

1.190

505

27.263

 

waarvan eigen personeel

23.058

23.715

1.085

350

25.150

 

waarvan externe inhuur

748

768

1.190

‒ 295

1.663

 

waarvan overig personeel

1.054

1.085

‒ 1.085

450

450

 

Materieel

3.547

3.549

761

1.000

5.310

 

waarvan ICT

1.716

1.716

761

1.000

3.477

 

waarvan SSO's

61

63

0

0

63

 

waarvan overig materieel

1.770

1.770

0

0

1.770

       
 

Programma-uitgaven

1.469.237

1.556.451

10.921

‒ 22.751

1.544.621

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

     
 

Bijdrage ZBO/RWT

     
 

Raad voor Rechtsbijstand

47.113

50.493

1.346

0

51.839

 

Bureau Financieel Toezicht

5.916

6.960

204

0

7.164

 

Subsidies

     
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

635

652

0

0

652

 

Overige subsidies

120

123

0

0

123

 

Opdrachten

     
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.208

10.397

0

‒ 4.200

6.197

 

Toevoegingen rechtsbijstand

402.916

388.221

‒ 1.346

‒ 17.500

369.375

 

Mediation in Strafrecht

1.000

1.029

0

400

1.429

 

Overige opdrachten

574

589

15

0

604

       

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

     
 

Bijdrage ZBO/RWT

     
 

Autoriteit Persoonsgegevens

15.188

18.592

0

0

18.592

 

College voor de Rechten van de Mens

7.188

7.383

0

0

7.383

 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.595

1.635

250

0

1.885

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

1.036

1.067

0

‒ 100

967

 

bijdrage medeoverheden

     
 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

0

1.915

0

‒ 1.915

0

 

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

973.667

1.065.257

9.652

914

1.075.823

 

Overige bijdragen

0

0

800

0

800

 

Subsidies

     
 

Subsidies Rechtspleging

455

468

0

0

468

 

Subsidies Wetgeving

1.520

1.562

0

‒ 350

1.212

 

Opdrachten

     
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

15

15

0

0

15

 

Overige opdrachten

91

93

0

0

93

       
 

Ontvangsten

181.992

166.888

23.848

5.456

196.192

 

waarvan griffierechten

177.457

159.457

0

5.356

164.813

 

waarvan overig

4.535

7.431

23.848

100

31.379

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € -17,5 mln. Bij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit de te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa 5 mln.); vertraging uitvoering project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.).Het restant (€ 2,5 mln.) betreft kleinere mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak € 9,7 mln.Deze post bevat diverse mutaties kleiner dan € 4 mln. zoals een toedeling van de RA-middelen versterking strafrechtketen van € 3,9 mln. en € 2,1 mln. voor de bouw van een informatiesysteem ten behoeve van de implementatie van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 29,3 mln. (€ 23,8 mln. bij Miljoenennota en € 5,5 mln. bij Najaarsnota) Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.

  • Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is het ontvangsten budget verhoogd met € 19,7 mln. In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt ervan uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek.

  • De ontvangsten griffierechten vallen iets hoger uit dan eerder geprognosticeerd bij voorjaarsnota. Dit leidt tot een meevaller van ongeveer € 5,3 mln.

  • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.

Licence