Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 31 Politie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x €1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

6.045.349

6.252.011

1.733

41.116

6.294.860

     

,

 
 

Programma-uitgaven

6.054.002

6.260.664

1.733

41.116

6.303.513

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

31.2

Bekostiging politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Politie

5.872.172

6.066.002

2.108

42.141

6.110.251

 

Politieacademie

2.852

2.922

0

0

2.922

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

BES brandweer- en politiekorps

23.214

23.796

‒ 133

0

23.663

 

Opdrachten

     
 

Taptolken

10.618

10.880

0

0

10.880

       

31.3

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.793

10.848

0

0

10.848

 

Beheer multisystemen

116.688

128.274

0

‒ 1.810

126.464

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

828

849

‒ 21

0

828

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

900

923

0

785

1.708

 

Subsidies

     
 

Opsporing

700

716

0

0

716

 

Overige subsidies

515

527

0

0

527

 

Opdrachten

     
 

Providers

9.228

9.445

‒ 83

0

9.362

 

Overige opdrachten

1.780

1.672

‒ 42

0

1.630

 

Bijdragen Sociale fondsen

     
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.714

3.810

‒ 96

0

3.714

       
 

Ontvangsten

500

2.942

11.527

0

14.469

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2018 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging politie

Politie € 42,1 mln.

  • Het Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 35 mln. vrij. Een bedrag van € 25 mln. is voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft gesteld voor de financiering van het stroomstootwapen. € 10 mln. is bestemd voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg.

  • Bij de tweede suppletoire begroting is een deel van de RA-middelen digitalisering strafrechtketen verdeeld over desbetreffende onderdelen. Voor politie bedraagt het € 6,2 mln.

  • Het restant betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.

Mutaties Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 11,5 mln. als gevolg van een desaldering bijzondere bijdragen politie. Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd

Licence