Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

4.539.026

5.264.160

‒ 8.584

‒ 6.365

5.249.211

Waarvan garantieverplichtingen

0

‒ 7.294

‒ 10.515

‒ 9.667

‒ 27.476

Waarvan overig

4.539.026

5.271.454

1.931

3.302

5.276.687

Uitgaven

4.596.476

4.676.875

‒ 3.879

‒ 11.520

4.661.476

Waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,7%

  

100%

        

Bekostiging

4.134.041

4.224.402

‒ 1.900

‒ 11.563

4.210.939

 

Hoofdbekostiging

3.585.802

3.689.407

88

‒ 10.198

3.679.297

  

Bekostiging mbo-instellingen

3.514.492

3.617.187

‒ 12

‒ 8.530

3.608.645

  

Bekostiging Caribisch Nederland

7.408

6.820

100

‒ 1.668

5.252

  

Bekostiging vavo

63.902

65.400

0

0

65.400

 

Kwaliteitsafspraken

417.260

417.800

0

0

417.800

  

Investeringsbudget

380.760

381.300

0

0

381.300

  

Resultaatafhankelijk budget

36.500

36.500

0

0

36.500

 

Aanvullende bekostiging

130.979

117.195

‒ 1.988

‒ 1.365

113.842

  

Regeling Investeringsfonds

42.063

22.078

0

0

22.078

  

Salarismix Randstadregio's

48.528

48.529

0

‒ 132

48.397

  

Regionaal Programma

30.400

30.400

0

0

30.400

  

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

9.988

9.988

12

0

10.000

  

Gelijke kansen

0

6.200

‒ 2.000

‒ 1.233

2.967

  

Schoolmaatschappelijk werk in het mbo

0

0

0

0

0

Subsidies

240.493

245.401

999

‒ 160

246.240

 

Subsidieregeling praktijkleren

204.548

204.048

0

0

204.048

 

Permanent leren

7.250

7.250

‒ 4.860

‒ 1.000

1.390

 

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

12.000

14.500

5.500

‒ 520

19.480

 

Loopbaanoriëntatie

2.253

2.253

0

981

3.234

 

ROC Leiden

0

0

0

0

0

 

Overige subsidies

14.442

17.350

359

379

18.088

Opdrachten

4.363

3.378

‒ 78

6.173

9.473

 

In- en uitbesteding

4.363

3.378

‒ 78

1.068

4.368

 

Caribisch Nederland

0

0

0

5.105

5.105

Bijdrage aan agentschappen

21.690

18.919

‒ 400

137

18.656

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

19.190

15.919

‒ 400

37

15.556

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.500

3.000

0

100

3.100

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

64.295

59.017

‒ 2500

‒ 1519

54.998

 

College voor Toetsen en Examens

4.467

2.500

‒ 2500

0

0

 

Wet SLOA

3.784

1.706

0

‒ 1706

0

 

SBB

56.044

54.811

0

187

54.998

Bijdrage aan medeoverheden

131.594

125.758

0

‒ 4588

121.170

 

RMC's

35.309

35.309

0

0

35.309

 

Educatie

60.356

60.356

0

0

60.356

 

Caribisch Nederland

16.729

11.635

0

‒ 4588

7.047

 

Regionaal Programma

19.200

18.458

0

0

18.458

Ontvangsten

3.000

4.000

0

0

4.000

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 15,0 miljoen verlaagd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:

  • Een herverdeling van het budget gelijke kansen van € 1,2 miljoen. Deze middelen gaan naar het Expertise punt LOB, de invoering van een nieuwe rekenaanpak, studeren met een beperking en de uitvoeringskosten van deze regeling.

  • Ook is er een kasschuif van € 2,0 miljoen van 2019 naar 2020 bij gelijke kansen. Doel van de kasschuif is om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme.

  • Daarnaast is € 8,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) voor de wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door een overboeking van € 5,1 miljoen van het instrument bijdrage aan medeoverheden naar het instrument opdrachten Caribisch Nederland. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door een overboeking van € 2,5 miljoen in 2019 van artikel 4 naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) als bijdrage aan de middelen voor het College voor Toetsen en Examens. Daarnaast vielen de kosten voor de bijdrage aan het vo voor het onderdeel SLOA lager uit dan geraamd.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard doordat de opdrachten van € 5,1 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdrage aan medeoverheden.

Licence