Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (Tweede suppletoire ) (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

8.681.647

9.166.604

53.241

159.079

9.378.924

Waarvan garantieverplichtingen

0

17.145

45.689

5.267

68.101

Waarvan overig

8.681.647

9.149.459

7.552

153.812

9.310.823

Uitgaven

8.611.856

8.866.628

7.552

153.812

9.027.992

Waarvan juridisch verplicht

99,2%

99,9%

  

99,9%

Bekostiging

8.438.702

8.664.687

‒ 883

158.430

8.822.234

 

Hoofdbekostiging

8.123.369

8.332.410

2.617

156.673

8.491.700

  

Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum

8.108.177

8.316.220

2.784

156.673

8.475.677

  

Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro

0

0

0

0

0

  

Bekostiging Caribisch Nederland

15.192

16.190

‒ 167

0

16.023

 

Prestatiebox

298.233

315.177

‒ 3.500

1.757

313.434

  

Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs

298.233

315.177

‒ 3.500

1.757

313.434

 

Aanvullende bekostiging

17.100

17.100

0

0

17.100

  

Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs)

0

0

0

0

0

  

Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers

0

0

0

0

0

  

Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo

0

0

0

0

0

  

Regeling functiemix VO Randstadregio's

0

0

0

0

0

  

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen

17.100

17.100

0

0

17.100

Subsidies

88.783

87.571

6.223

‒ 4.055

89.739

 

Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO

12.240

12.240

7.000

0

19.240

 

ICT-projecten (incl. transparantie)

5.000

0

0

0

0

 

Pilots zomerscholen

9.000

9.000

0

0

9.000

 

Overige projecten

62.543

66.331

‒ 777

‒ 4.055

61.499

Opdrachten

7.425

5.892

‒ 239

‒ 1.691

3.962

 

In- en uitbesteding

7.425

5.892

‒ 239

‒ 1.691

3.962

Bijdrage aan agentschappen

29.967

52.772

0

76

52.848

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

29.967

52.772

 

76

52.848

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

46.784

55.511

2.451

1.052

59.014

 

ZBO: College voor Toetsen en Examens

4.546

11.705

2.451

‒ 348

13.808

 

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)

42.238

43.806

0

1.400

45.206

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

195

195

0

0

195

 

GRAZ (ECML) en PISA

195

195

0

0

195

Ontvangsten

7.391

7.391

2.854

315

10.560

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 212,3 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 51,0 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 158,4 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners.

Licence