Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.437.778

51.487

5.489.265

    

Uitgaven

5.830.989

‒ 16.419

5.814.570

    

Bekostiging

5.193.345

‒ 825

5.192.520

Bekostiging mbo-instellingen

4.178.790

1.000

4.179.790

Bekostiging Caribisch Nederland

12.200

‒ 1.389

10.811

Bekostiging vavo

80.204

0

80.204

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

586.134

0

586.134

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

217.623

0

217.623

Regionaal Investeringsfonds

22.065

‒ 436

21.629

Salarismix Randstadregio's

55.279

0

55.279

Regionaal Programma

30.550

0

30.550

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

0

10.500

Subsidies (regelingen)

361.170

‒ 10.006

351.164

Praktijkleren

265.864

‒ 1.766

264.098

Leven Lang Ontwikkelen

1.985

0

1.985

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

13.692

311

14.003

Loopbaanoriëntatie

34.623

0

34.623

Doorstroom beroepskolom

16.380

‒ 6.720

9.660

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF)

3.068

‒ 1.827

1.241

Vakwedstrijden mbo

4.727

0

4.727

Zelftesten

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

Overige subsidies

20.831

‒ 4

20.827

Opdrachten

19.317

‒ 8.712

10.605

Opdrachten

18.587

‒ 8.082

10.505

Zelftesten

730

‒ 630

100

Bijdrage aan agentschappen

23.785

2.050

25.835

Dienst Uitvoering Onderwijs

21.220

1.494

22.714

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.565

556

3.121

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

85.087

‒ 293

84.794

College voor Toetsen en Examens

0

0

0

Wet SLOA

0

0

0

SBB

82.357

‒ 293

82.064

NWO Comenius

2.730

0

2.730

NCP NLQF

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

148.285

1.367

149.652

RMC's

43.623

0

43.623

Educatie

85.462

0

85.462

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

Caribisch Nederland

0

1.367

1.367

Ontvangsten

4.700

1.000

5.700

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.437.778

51.487

5.489.265

waarvan garantieverplichtingen

5.322

8.977

14.299

waarvan overige verplichtingen

5.432.456

42.510

5.474.966

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 42,5 miljoen verhoogd en de uitgaven worden per saldo met € 16,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 58,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door een correctie-bijstelling van de verplichtingenraming op het instrument Salarismix Randstadregio’s zonder kaseffecten 2023 van € 52,2 miljoen.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 16,4 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor het instrument Bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Een jaarlijkse overboeking van € 1,4 miljoen voor de bijzondere uitkering Sociale Kanstrajecten Jongeren op Caribisch Nederland (CN) van het instrument Bekostiging CN naar het instrument CN medeoverheden.

  • Een desaldering van € 1,0 miljoen voor de bestuursoverdracht van ROC TOP naar ROC van Amsterdam en Flevoland. Zoals beschreven in deKamerbrief draagt de gemeente Amsterdam € 1,0 miljoen bij aan de bestuursoverdracht. Deze middelen worden via de knelpuntenpot op het instrument bekostiging mbo-instellingen uitgekeerd.

Subsidies

Het budget voor het instrument Subsidies wordt per saldo met € 10,0 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Op het instrument Doorstroom beroepskolom wordt er € 6,7 miljoen minder uitgegeven wegens vertraging in het opstartjaar 2023 en daardoor minder aanvragen op de nieuwe subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. In deze regeling was initieel € 150 miljoen beschikbaar voor de jaren 2023 tot en met 2025. De publicatie van de regeling heeft lang geduurd, waardoor het in 2023 niet meer mogelijk was om twee aanvraagrondes te doen. Daarbij komt dat de eerste (en enige) aanvraagronde grotendeels in de schoolvakantie viel.

  • In het kader van het NGF-project ‘LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ is in 2023 subsidie verleend aan twee pilotregio’s voor de uitvoeringsfase van het project. Deze subsidies lopen door in 2024. De middelen op het instrument NGF Laaggeletterdheid van € 1,8 miljoen wordt in deze 2e suppletoire begroting 2023 afgeboekt en ook conform de begrotingsregels meegenomen in de (100% Eindejaarsmarge 2023/2024) van het investeringsplafond.

Opdrachten

Het budget voor het instrument Opdrachten wordt per saldo met € 8,7 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • De middelen van € 4,8 miljoen voor het NGF-project ‘Leeroverzicht & Skills worden in deze 2e suppletoire begroting afgeboekt en conform de begrotingsregels meegenomen naar 2024 in de (100% Eindejaarsmarge 2023/2024) van het investeringsplafond. Dit wordt veroorzaakt doordat het technisch beheer en reguliere doorontwikkelen van Leeroverzicht is uitgesteld.

  • De middelen van € 2,0 miljoen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) worden bij 2e supp afgeboekt en worden middels de Eindejaarsmarge meegenomen naar 2024. Deze middelen zijn bestemd voor uitvoering, monitoring, evaluatie en onderzoek naar aanleiding van de verlenging van het programma.

  • Een meevaller van € 0,63 miljoen op het instrument Sneltesten. Deze additionele generale middelen voor COVID-19 gaan conform afspraak terug naar het Ministerie van Financiën.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor het instrument Bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd in 2023. De jaarlijkse overboeking voor de bijzondere uitkering Sociale Kanstrajecten Jongeren op CN wordt van het instrument Bekostiging CN overgeboekt naar het instrument CN medeoverheden.

Ontvangsten

De ontvangsten worden eenmalig in 2023 met € 1,0 miljoen verhoogd. De gemeente Amsterdam draagt € 1,0 miljoen bij aan de bestuursoverdracht van ROC TOP naar ROC van Amsterdam en Flevoland (zie toelichting onder bekostiging).

Licence