Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 6. Hoger onderwijs

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

3.258.567

3.484.196

‒ 8.652

50.330

3.525.874

Waarvan garantieverplichtingen

0

4.194

‒ 7.201

‒ 13.523

‒ 16.530

Waarvan overig

3.258.567

3.480.002

‒ 1.451

63.853

3.542.404

Uitgaven

3.277.742

3.391.601

‒ 1.216

9.993

3.400.378

Waarvan juridisch verplicht

99,99%

99,99%

  

99,99%

        

Bekostiging

3.199.939

3.314.312

‒ 1.216

‒ 1.958

3.311.138

 

Hoofdbekostiging

3.082.719

3.194.346

‒ 1.216

‒ 1.958

3.191.172

  

Onderwijsdeel hbo

2.981.838

3.091.560

1.729

‒ 958

3.092.331

  

Deel ontwerp en ontwikkeling

81.751

83.670

0

0

83.670

  

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

19.130

19.116

‒ 2.945

‒ 1.000

15.171

 

Prestatiebox

117.220

119.966

0

0

119.966

  

Studievoorschotmiddelen

117.220

119.966

0

0

119.966

Subsidies

408

1.011

0

15

1.026

 

Overig

408

1.011

 

15

1.026

Bijdrage aan agentschappen

15.987

13.177

0

0

13.177

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

15.987

13.177

0

0

13.177

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

61.408

63.101

0

11.936

75.037

 

NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo

48.513

48.963

0

11.850

60.813

 

NWO: Promotiebeurs voor leraren

9.292

9.292

0

0

9.292

 

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

3.603

4.846

0

86

4.932

Ontvangsten

1.213

2.913

0

650

3.563

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 41,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 32,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:

  • Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (- € 20,7 miljoen).

  • Bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2019 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2020 (€ 53,6 miljoen).

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het budget voor ZBO’S/RWT’s wordt met € 11,9 miljoen verhoogd in verband met:

  • Een toevoeging (€ 4,0 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV (Fonds jonge boeren) voor het programma Praktijkgericht Onderzoek ten behoeve van coaching en opleiding op het vlak van agrarische bedrijfsopvolging.

  • Een toevoeging (€ 6,6 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV voor het programma Voedsel en Groen aan grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Een en ander als thematische samenwerking tussen het ministerie van LNV, NWO en de groene hogescholen.

  • Een toevoeging (€ 1,3 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van EZK in het kader van stimulering van innovatie bij kleine MKB-bedrijven via verbreding van de GoChem regeling via NWO.

Ontvangsten

Het budget wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door terugvorderingen op in voorgaande jaren verleende subsidies.

Licence